Sunkiausia suderinti norus ir galimybes

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Šių metų pla­nuo­ja­mas Sa­vi­val­dybės biud­že­to pa­ja­mas bei iš­lai­das pri­statė R. Bag­do­nienė
Praė­ju­sią sa­vaitę vy­ku­siuo­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se ker­ti­nis klau­si­mas bu­vo vie­nas – šių metų biud­že­to pa­tvir­ti­ni­mas. Šie­met jis pla­nuo­ja­mas vos di­des­nis nei per­nai – 9,91 mi­li­jo­no eurų (per­nai pla­nuo­ta 9,22 mln.), ta­čiau me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis kalbė­jo, kad leng­vai būtų „iš­tirpę“ ir kur kas dau­giau mi­li­jonų.

Did­žiau­sią dalį biud­že­to pa­jamų su­da­rys gy­ven­tojų pa­jamų mo­kes­tis (4,56 mln. eurų) bei do­ta­ci­jos (4,31 mln. eurų), ne­žy­mią dalį – pre­kių ir pa­slaugų bei tur­to mo­kes­čiai bei ki­tos pa­ja­mos.

Sa­vi­val­dybės pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos su­ba­lan­suo­tos su pa­ja­mo­mis ir sie­kia 9, 91 mln. eurų. Kaip sakė vy­riau­sio­ji fi­nan­si­ninkė Rūta Bag­do­nienė, did­žiau­sią ga­balą iš biud­že­to vėl teks at­riek­ti dar­bo už­mo­kes­čiui – 5,71 mln. eurų. Su­mokė­ti už pre­kes ir pa­slau­gas nu­ma­ty­ta skir­ti 2,54 mln. eurų, il­ga­lai­kiui tur­tui įsi­gy­ti – 2,54 mln. eurų, pa­sko­loms grąžin­ti – 273 tūkst. eurų.

Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, šie­met vals­tybės do­ta­ci­jos pa­didė­jo 92,4 tūkst. eurų. O biud­že­ti­nių įstaigų pa­ja­mos – 31 tūkst. eurų.

Pa­sak me­ro, re­mian­tis priim­tais įsta­ty­mais, šie­met di­des­nių algų turėtų su­lauk­ti dir­ban­tie­ji so­cia­li­nių pa­slaugų sek­to­riu­je ir kultū­ros bei me­no dar­buo­to­jai. Be to, dau­giau lėšų dar­bo už­mo­kes­čiui reikės ir dėl to, kad iki 607 eurų didė­jo mi­ni­ma­li al­ga, ki­lo ba­zi­nis dy­dis, dėl koe­fi­cientų žirk­lių pa­nai­ki­ni­mo pa­didė­jo ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstaigų pe­da­go­gi­nių dar­buo­tojų dar­bo už­mo­kes­tis, au­go va­dovų at­ly­gi­nimų kin­ta­mo­ji da­lis, vals­tybės ir sa­vi­val­dy­bių įstaigų dar­buo­tojų dar­bo ap­mokė­ji­mas. Biud­že­te lėšų nu­ma­ty­ta ir vers­lo plėtros sąly­goms ge­rin­ti.

Fi­nansų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu jam pir­mi­nin­kau­jan­čiam Jo­nui Eu­ge­ni­jui Ba­čins­kui pa­klau­sus, kas bu­vo sun­kiau­sia de­ri­nant šių metų biud­žetą, me­ras be užuo­lankų at­sakė: „Su­de­rin­ti no­rus ir ga­li­my­bes“. Ta­čiau J. E. Ba­čins­kas žiūrė­jo kiek po­zi­ty­viau: „Svar­bu, kad sąly­gi­nai vi­siems už­te­ko“.

Visų ko­mi­tetų na­riai nau­ja­jam biud­že­to projektui pri­tarė. Jį ket­vir­ta­dienį turėtų pa­tvir­tin­ti ir Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba.