Sunkioji darbo dalis – tėvų auklėjimas

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­kos
G. Kuž­mars­ky­tė, iš­gir­du­si kri­ti­ką dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo, sa­kė jos ne­prii­man­ti
Toks pa­reiš­ki­mas iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kės Aud­ro­nės Rup­šie­nės lū­pų nu­skam­bė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu. Esą į mo­kyk­lą pri­kvies­ti tė­vus – la­bai sun­ku. Jų ne­do­mi­na net ge­riau­sių lek­to­rių pa­skai­tos. To­dėl tė­vų „auk­lė­ji­mas“ esą ir yra sun­kio­ji pe­da­go­gų dar­bo da­lis.
A. Rup­šie­nė kal­bė­jo, kad sun­ku į mo­kyk­lą pri­kvies­ti tė­vus

Be šios, pe­da­go­gė iš­kė­lė ir ki­tą pro­ble­mą – mo­ki­nių su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais gau­sė­ji­mą. Be­je, pa­sta­rą­ją įvar­di­jo be­ne vi­si veik­los ata­skai­tas pri­sta­tę sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų at­sto­vai.

Vis dėl­to gim­na­zi­ja lai­ko­si ge­rai, mo­ki­nių skai­čius iš­lie­ka sta­bi­lus, nors ma­žė­ji­mas, kaip ir vi­sur, pa­ste­bi­mas.

Tie­sa, yra ūki­nių bė­dų – tai se­nas vamz­dy­nas. Ava­ri­jų bū­ta dau­gy­bę kar­tų, tad jis – lyg tik­sin­ti bom­ba. Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, jog vamz­dy­ną bū­ti­na su­tvar­ky­ti iki 2023 m., kai nu­ma­ty­ta gim­na­zi­jos re­no­va­ci­ja. Ži­no­ma, ge­riau­sia bū­tų kuo grei­čiau, nes jis, žie­mą drioks­te­lė­jęs, su­kel­tų di­de­lių pro­ble­mų.

Vė­liau pa­si­sa­kiu­si Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė ak­cen­ta­vo, kad jos va­do­vau­ja­ma 215 mo­ki­nių ug­dan­ti gim­na­zi­ja sten­gia­si dirb­ti šiuo­lai­kiš­kai. Ir tai pe­da­go­gams se­ka­si. Kad jiems dirb­ti bū­tų pa­pras­čiau, gim­na­zi­ja per­nai įsi­gi­jo įvai­rių ug­dy­mo prie­mo­nių, tarp ku­rių – iš­ma­nio­ji len­ta, 20 plan­še­čių, pro­gra­ma­vi­mo ro­bo­tai ir ki­tos.

Sa­vo va­do­vau­ja­mą gim­na­zi­ją gy­ru­si di­rek­to­rė su­lau­kė ir prie­kaiš­tų: ko­dėl ne­tei­kia­ma spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­gal­ba, ko­dėl ne­tvar­ka bu­hal­te­ri­jo­je, ko­dėl ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­si­lai­ko kai ku­rios tvar­kos?

„Gal­būt ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­su­sit­var­ko ar ne­spė­ja?“ – klau­sė prie­kaiš­tų pa­žė­ręs Ta­ry­bos na­rys Alf­re­das Moc­kus.

Ta­čiau di­rek­to­rė to­kių prie­kaiš­tų sa­kė ne­prii­man­ti. Esą ad­mi­nist­ra­ci­ja su dar­bu su­si­tvar­ko ir pro­ble­mas spren­džia. O spe­cia­lų­jį pe­da­go­gą mo­kyk­la taip pat tu­rin­ti, tik jis nuo spa­lio 1 die­nos dir­ba Me­din­gė­nų sky­riu­je, kur jo pa­gal­ba yra rei­ka­lin­ges­nė. Šio spe­cia­lis­to sty­gių Tve­ruo­se esą šiek tiek kom­pen­suo­ja mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jas, ki­ti spe­cia­lis­tai. Ka­dan­gi Tve­ruo­se rei­ka­lin­ges­nis lo­go­pe­das, bū­ten jam nu­tar­ta pa­di­din­ti dar­bo krū­vį.

Su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis sa­kė su­si­du­rian­tis ir Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas. Nors mo­kyk­la spe­cia­lų­jį pe­da­go­gą tu­ri, trūks­ta psi­cho­lo­go. Kaip ir daug kur, Žad­vai­nuo­se dau­gė­ja spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių vai­kų, o ga­bių atei­na vis ma­žiau. Iš ūki­nių bė­dų gal­vos skaus­mas mo­kyk­lai – ava­ri­nės būk­lės ūki­nis pa­sta­tas. Ta­čiau pro­ble­ma dau­giau es­te­ti­nė, mat vai­kai ten ne­si­lan­ko.

Iš kai­mų į mo­kyk­lą at­ve­ža­mi Žad­vai­nų moks­lei­viai nu­ken­čia dėl to, jog lie­ka be po­pa­mo­ki­nės veik­los. Au­to­bu­sai juos na­mo iš­ve­ža iš­kart po pa­mo­kų, o kur­suo­ti ke­lis­kart per die­ną neuž­tek­tų fi­nan­sų.

Me­ras pri­dū­rė, kad ši pro­ble­ma ak­tua­li vi­siems kai­mų vai­kams. Ir nors pa­vė­žė­ji­mas į mo­kyk­las gi­ria­mas, jis tu­ri ir ne­ma­žai mi­nu­sų.

Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio va­do­vės Ste­fos Ste­po­na­vi­čiu­tės iš­sa­ky­ta pro­ble­ma ne­tgi džiu­gi – 210 vai­kų dar­že­ly­je ne­be­tel­pa. To­dėl, pa­sak va­do­vės, dar­že­liui rei­kė­tų prie­sta­to. Pra­vers­tų ir di­des­nė lo­go­pe­do pa­gal­ba, mat tu­ri­mas ne­be­sus­pė­ja. Dar­že­lis lauk­tų ir spe­cia­lis­to, ga­lin­čio dirb­ti su spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čiais vai­kais. Va­do­vė iš­reiš­kė vil­tį, kad jį tu­rės, nes ne­se­niai Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, kad Sa­vi­val­dy­bė mo­kės už rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų stu­di­jas.

Po­zi­ty­viau­sia bu­vo Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los ata­skai­ta. Jos va­do­vas Ne­ri­jus Ja­sins­kas sa­kė, kad vi­sa įstai­gos veik­la kaip ant del­no – jos feis­bu­ko pro­fi­ly­je. O fi­nan­sa­vi­mo vi­sa­da bū­tų ga­li­ma pra­šy­ti dau­giau, ta­čiau esą tuo ne­pikt­nau­džiau­ja­ma. Mo­kyk­la da­ly­vau­ja įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, Rie­ta­vas gar­si­na­mas kon­kur­suo­se.

Vis dėl­to Ta­ry­bos na­rys Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas pa­brė­žė, kad nie­ko džiu­gaus, jei įstai­gos neį­var­di­ja sa­vo pro­ble­mų, neįž­vel­gia grės­mių. „Blo­gai, jei va­do­vas neįž­vel­gia, kas bus po me­tų ar dve­jų...“ – prie­kaiš­ta­vo po­li­ti­kas.