Sužlugdyti nesiekia, bet ir smarvės uostyti nebenori

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­kos
E. Spu­dys pri­pa­ži­no, kad įmo­nė smar­vę sklei­džia
Įvai­riais skun­dais dėl UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ sklei­džia­mos smar­vės dar lie­pą už­tvin­dy­tas Na­cio­na­li­nio svei­ka­tos cent­ro Tel­šių de­par­ta­men­tas praė­ju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­ren­gė suin­te­re­suo­tų ša­lių su­si­ti­ki­mą. Prie bend­ro sta­lo su­sė­dus tiems, kas at­sa­kin­gas už įmo­nės sklei­džia­mą smar­vę, ir tiems, kam ten­ka ją kęs­ti, taip pat kont­ro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vams, kal­bė­ta, kas da­ro­ma, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si, ir ką, no­rint su­ma­žin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus, dar bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti.

Ko­mi­si­ja smar­vę užuo­dė

„Prob­le­mą iš­ties tu­ri­me, – kal­bė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. – Užp­raė­ju­sią va­sa­rą, at­si­me­nu, ne­duok­die pa­lik­si pra­vi­rą lan­gą... Ypač šeš­ta­die­niais. Po vy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo dar ku­rį lai­ką kva­pas bu­vo jau­čia­mas, bet pa­skui įmo­nė, ma­tyt, ėmė­si prie­mo­nių ir jis bu­vo su­ma­žė­jęs. Ta­čiau da­bar, at­ro­do, pro­ble­ma vėl iš­lin­do.“

Na­cio­na­li­nio svei­ka­tos cent­ro Tel­šių de­par­ta­men­to at­sto­vė Da­lia Nor­vai­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad po lie­pą pa­si­py­lu­sių rie­ta­viš­kių, pe­lai­tiš­kių ir at­ski­rų ins­ti­tu­ci­jų skun­dų bu­vo ope­ra­ty­viai su­da­ry­ta Kva­pų kont­ro­lės ko­mi­si­ja. Prie­šin­gai nei anks­čiau, tą­syk ne­ma­lo­nų kva­pą, ku­ris ga­li bū­ti sie­ja­mas su įmo­nės ūki­ne veik­la, ko­mi­si­jai užuo­sti pa­vy­ko.

Tuo­met Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai bei Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai iš­siųs­ti raš­tai, ku­riuo­se pra­šy­ta at­sa­ky­ti, ar „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nės sa­ni­ta­ri­jos“ sta­ti­niai ir pa­tal­pos nau­do­ja­mi pa­gal pa­skir­tį, ar ati­tin­ka nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ar įmo­nės veik­lo­je nė­ra už­fik­suo­ta tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų pa­žei­di­mų ir ar ne­pa­žei­džia­mos ūki­nei ko­mer­ci­nei veik­lai iš­duo­tos li­cen­ci­jos są­ly­gos.

Spa­lio vi­du­ry­je, su­lau­kus raš­tų iš vi­sų ins­ti­tu­ci­jų, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad įmo­nei iš­duo­tas tar­šos lei­di­mo są­ly­gos vis dėl­to bu­vo pa­žeis­tos. Tuo­met va­džias į sa­vo ran­kas pe­rė­mė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ir at­li­ko įmo­nė­je pa­tik­ri­ni­mą.

Pa­žei­di­mų ras­ta, bet su blo­gu kva­pu jie ne­sie­ja­mi

D. Nor­vai­šie­nei pa­pra­šius mi­nė­tų įstai­gų pri­sta­ty­ti sa­vo iš­va­das, pir­ma­sis kal­bė­jo Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­vy­das Mont­vy­das. Pa­sak jo, įmo­nė­je tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta – tik sa­ni­ta­ri­niai hi­gie­ni­niai, su sklei­džia­mu kva­pu ne­su­si­ję. Bet pa­ste­bė­ta, kad įmo­nė ne­to­ly­giai pa­skirs­to ža­lia­vos ve­ži­mo lai­ką. Esą dau­giau­sia jos atvežama18–20 va­lan­do­mis. Ki­taip ta­riant, dvo­kian­čios gy­vu­lių gai­še­nos per mies­tą ga­be­na­mos tuo­met, kai ja­me žmo­nių bū­na dau­giau­sia.

Iš A. Mont­vy­do iš­va­dų paaiš­kė­jus, kad įmo­nės ga­my­bos pro­ce­sas Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai neužk­liu­vo ir kad prie­žas­ties smar­vei sklis­ti nė­ra, me­ras sa­kė ne­sup­ran­tan­tis: jei­gu vis­kas ge­rai, tuo­met ko­dėl smir­di?

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ne­ri­jus Ab­lin­gis aiš­kaus at­sa­ky­mo taip pat ne­pa­tei­kė. Esą ne­pla­ni­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu ap­tik­ti pa­žei­di­mai su ap­lin­kos ir oro tar­ša... ne­su­si­ję. Ras­ta pa­žei­di­mų tik dėl nuo­te­kų tvar­ky­mo, o tai įta­kos blo­gam kva­pui ne­tu­ri. Esą lai­ko­ma­si ir ža­lia­vos de­gi­ni­mo tem­pe­ra­tū­ros, ne­pa­žei­džia­mi ir ki­ti ga­my­bos pro­ce­sai. Ne­pai­sant to, įmo­nė vis dėl­to tu­rė­jo pa­ruoš­ti pla­ną oro tar­šai ma­žin­ti ir kva­pams slo­pin­ti.

Du­jų ne­tau­po?

Me­ras pri­mi­nė, kad Kva­pų kont­ro­lės ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta ir prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Jau ta­da pa­ste­bė­ta, kad la­biau smir­di šeš­ta­die­niais ar­ba po 24 va­lan­dos. Ap­si­lan­kius įmo­nė­je tuo­met su­si­da­ręs įspū­dis, kad ga­li bū­ti pa­žei­džia­mi ga­my­bos įren­gi­nių iš­jun­gi­mo ir įjun­gi­mo pro­ce­sai, nes kva­pas bū­na stip­riau­sias prieš ga­myk­lai pra­de­dant dar­bą ir jį bai­giant. Net­gi bū­ta kal­bų, kad dvė­se­lie­nos kva­pas sklin­da, nes neiš­lai­ko­ma rei­ka­lin­ga de­gi­ni­mo tem­pe­ra­tū­ra – esą ji bū­na per že­ma. Ši­taip tau­po­mos du­jos.

Vis dėl­to su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­jos sa­ni­ta­ri­jos“ at­sto­vas Eval­das Spu­dys tei­gė, kad tai te­bu­vo vi­suo­me­nė­je pa­skli­dęs mi­tas. Esą įmo­nė pu­sę me­tų pa­ti at­li­ko ty­ri­mus ir pa­ste­bė­jo, kad ir že­mes­nė ap­do­ro­ji­mo tem­pe­ra­tū­ra du­jų ne­tau­po. Ir

Vis dėl­to E. Spu­dys ne­nei­gė, kad smar­vė iš jo at­sto­vau­ja­mos uti­li­za­ci­jos įmo­nės sklin­da. Ir die­va­go­jo­si, jog de­da­ma daug pa­stan­gų, sie­kiant ją „su­val­dy­ti“.

Ma­žiau smir­dės ne vien dėl ge­ra­no­riš­kų pa­stan­gų

Nors ga­lė­tų su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad nuo pat įsi­kū­ri­mo Rie­ta­vo pa­šo­nė­je dėl sklin­dan­čios smar­vės vis links­niuo­ja­ma uti­li­za­ci­jos įmo­nė slo­pin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus pa­si­šo­vė už­jaus­da­ma gy­ven­to­jus ar iš­si­gan­du­si nuo­la­ti­nių ko­mi­si­jų, yra ne vi­sai taip. Pa­si­ro­do, kaip sa­kė D. Nor­vai­šie­nė, nuo šio mė­ne­sio pra­džios įsi­ga­lio­jo hi­gie­nos nor­mų pa­kei­ti­mai. Pa­gal juos, jei anks­čiau bu­vo lei­džia­mi 8 eu­ro­pi­niai kva­po vie­ne­tai, da­bar bus bū­ti­na juos su­ma­žin­ti iki 5. Tie­sa, įmo­nėms tam pa­si­ruoš­ti duo­ta lai­ko iki 2024 me­tų.

O jau ga­lio­jan­tys ki­ti pa­kei­ti­mai šiek tiek at­lais­vi­na ran­kas kont­ro­lie­riams. Jei anks­čiau nu­sta­ty­ti kva­po at­vy­ku­si ko­mi­si­ja nie­ko neu­žuos­da­vo, skun­das bū­da­vo lai­ko­mas ne­pag­rįs­tu. Nuo lapk­ri­čio 1-osios, jei ko­mi­si­ja tu­ri pa­grįs­tų duo­me­nų, kad gy­ven­to­jai kva­pą užuo­dė, bet pa­tik­ros me­tu pa­ti ko­mi­si­ja jo neuž­fik­sa­vo, jau ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, jog kva­pas vis tiek ga­li bū­ti sie­ja­mas su įmo­nės ūki­ne veik­la. Ir skun­das bus nag­ri­nė­ja­mas to­liau. Jei kva­po eu­ro­pi­niai dy­džiai vir­šys nor­mą, įmo­nės pri­va­lės pa­teik­ti kva­pų ma­ži­ni­mo pla­ną.

Šios ir ki­tos prie­mo­nės tu­rė­tų pa­ska­tin­ti „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nę sa­ni­ta­ri­ją“ pa­si­temp­ti ir ne­beer­zin­ti gy­ven­to­jų kva­pais. Juo­lab kad pa­si­girs­ta kal­bų, jog Lie­tu­vo­je kol kas mo­no­po­li­nei Rie­ta­vo uti­li­za­ci­jai ga­li at­si­ras­ti kon­ku­ren­ci­ja.

Pa­žan­ga – jau­čia­ma

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si vie­nin­te­lė pe­lai­tiš­kė Jur­gi­ta Grik­šie­nė sa­kė, jog vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rio sie­kia jos ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, – kad dėl įmo­nės veik­los ne­be­ken­tė­tų jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Nes da­bar pe­lai­tiš­kiai dėl to daž­nai ken­čia.

Kad Pe­lai­čiuo­se šią va­sa­rą kar­tais tik­rai ne­bu­vo ko kvė­puo­ti, pa­liu­di­jo ir eko­lo­gė. Esą Rie­ta­vui se­kė­si la­biau dėl pa­lan­kaus vė­jo, o pe­lai­tiš­kiai dvė­se­lie­nos kva­pą uos­tė kur kas daž­niau.

Ne­pai­sant vi­sų nu­si­skun­di­mų, me­ras pri­pa­ži­no, jog „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ žen­gė reikš­min­gų žings­nių dėl smar­vės ma­ži­ni­mo. Kaip tik to­dėl praė­ju­si va­sa­ra bu­vu­si kur kas gai­ves­nė už už­per­nykš­tę. Ir pri­dū­rė, jog įmo­nės, ku­rio­je duo­ną pel­no apie 120 žmo­nių, ne­sie­kia­ma su­žlug­dy­ti. Tie­siog toks vers­las tu­ri lai­ky­tis jam ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Ki­tas su­si­ti­ki­mas Rie­ta­vo uti­li­za­ci­jos įmo­nės veik­lai ap­tar­ti su­pla­nuo­tas prieš karš­tą­jį me­tų se­zo­ną – ko­vą. Kad va­sa­rai atė­jus, ne­be­bū­tų staig­me­nų.