„Tai ministerijos planai – nieko negarantuoju“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Bu­vu­sios ko­le­gi­jos cent­ri­niuo­se rūmuo­se turėtų įsi­kur­ti ino­va­cijų cent­ras
Ši­taip sakė Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, kalbėdamas apie sklan­dan­čius gan­dus, kad bu­vu­siuo­se Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos va­di­na­muo­siuo­se ant­ruo­siuo­se rūmuo­se da­bar vei­kian­tis Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las bus perkeltas į Lauryno Ivins­kio gim­na­zi­ją. Esą kol kas tai – vien Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pla­nai. Tad kol nėra pa­si­ra­šy­ta jo­kių rimtų do­ku­mentų, nie­kas tiks­liai ne­įvar­dy­ta ir ne­pa­da­ry­ta, priim­ti tai už gryną pi­nigą ne­reikėtų.

„Šian­dien ne­tu­riu at­sa­ky­mo, kaip bus iš tikrųjų. Nėra jo­kio konk­re­tu­mo. Pa­gal pla­nus, ši per­tvar­ka būtų jau nuo rugsė­jo. Ta­čiau ne­pa­mirš­kim, kad ir rin­ki­mai artė­ja... Ne­ži­nia, kaip čia vis­kas pa­si­suks“, – pra­ėju­sia­me Fi­nansų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sėdy­je kalbė­jo me­ras.

Bet ko­kiu at­ve­ju, pa­sak me­ro, pro­fe­sinį iš­si­la­vi­nimą tei­kian­čios mo­kyk­los sky­rius į gim­na­ziją neiš­si­keltų. „Juk pro­fe­si­nei mo­kyk­lai rei­kia ir la­bo­ra­to­rijų, kitų erd­vių“, – pa­grindė me­ras.

Ki­ta ver­tus, Sa­vi­val­dybės va­do­vo nuo­mo­ne, tiems, ku­rie moks­lo aukš­tumų siek­ti ne­ke­ti­na, toks su­jun­gi­mas būtų ne­tgi pa­ran­kus.

„O jei dar ino­va­cijų centrą turė­tu­me ša­lia, moks­lei­viams tik­rai būtų dėl ko sto­ti“, – mąstė A. Čer­nec­kis.

Pra­kal­bus apie bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­tuo­se pla­nuo­jamą kur­ti Že­mai­ti­jos ino­va­cijų centrą, A. Čer­nec­kis at­skleidė, kad per penk­ta­dienį Rie­ta­ve vyk­sian­čią kon­fe­ren­ciją bus ap­tar­tos šio cent­ro veik­los kryp­tys ir ne­tgi pa­si­ra­šy­tas ke­ti­nimų pro­to­ko­las. Esą po to per mėnesį ir pa­ts cent­ras jau turėtų būti įsteig­tas.

Kalbėta, kad bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos moks­lo bazė – pa­to­gi vie­ta šiam cent­rui at­si­ras­ti. Ly­gioj vie­toj im­tis to­kios ini­cia­ty­vos būtų sun­ku. Kad ir da­bar, pa­sak me­ro, me­tus lai­ko užt­ru­ko vien de­ri­ni­mas dėl cent­ro, tad kol jis pra­dės nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti, taip pat užt­ruks.

Ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu me­ras iš­davė, kad su­lauk­ta daug įdo­mių pa­si­ūlymų iš įmo­nių, moks­lo įstaigų. Esą sun­ku net pa­tikė­ti, kiek pro­tingų idėjų, su­kurtų uni­ver­si­te­tuo­se, taip ir nu­gu­la jų stal­čiuo­se.

„To­kio da­ri­nio at­ėji­mas į Rie­tavą būtų žings­nis į prie­kį“, – už­tik­rin­tai kalbė­jo A. Čer­nec­kis. Ir tuo pa­čiu ap­gai­les­ta­vo, kad jau­čia­mas šioks toks pa­si­prie­ši­ni­mas iš Plungės pra­mo­ni­ninkų. Ta­čiau viliamasi, kad bėgant lai­kui vi­si su­pras, jog dau­giau pa­da­ry­ti ga­li­ma bend­ra­dar­biau­jant, o ne su­si­prie­ši­nus.