Veiks pailginta dienos grupė

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
A. Leng­ve­nie­nė aiš­ki­no, kad, nors gru­pė jau vei­kia, ug­dy­ti­nių tė­ve­liai už tai dar ne­mo­ka
Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je pra­dės veik­ti pail­gin­tos die­nos (po­pa­mo­ki­nės veik­los) gru­pė. To­kiam spren­di­mui penk­ta­die­nį pri­ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Tie­sa, kaip sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė, prieš­mo­kyk­li­nu­kams ir pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams skir­ta gru­pė iš tie­sų jau vei­kia. Ko­dėl gru­pė, už­tik­ri­nan­ti mo­ki­nių užim­tu­mą, sau­gu­mą, kryp­tin­gą ug­dy­mą bei plė­to­jan­ti jų so­cia­li­za­ci­jos ga­li­my­bes, pra­dė­jo veik­ti nė ne­su­lau­kus Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis klau­sė di­rek­to­rės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu.

„Rei­kė­jo įsi­ti­kin­ti jos po­rei­kiu, – aiš­ki­no A. Leng­ve­nie­nė. – Šiuo me­tu tu­rim apie 30 ug­dy­ti­nių. Kol ne­bu­vo Ta­ry­bos spren­di­mo, iš tė­ve­lių neė­mėm jo­kio mo­kes­čio.“

Dar­bo die­no­mis po 4 va­lan­das kas­dien vei­kian­ti gru­pė prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų tė­vams kai­nuos 10 eu­rų per mė­ne­sį. Vi­są įmo­ką mo­kės tie tė­vai, ku­rių vai­kai gru­pę lan­kė pu­sę ir dau­giau to mė­ne­sio mo­ky­mo­si die­nų.

Tiems ug­dy­ti­niams, ku­rie dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių gru­pės ne­lan­kė dau­giau kaip pu­sę mė­ne­sio mo­ky­mo­si die­nų, mo­kes­tis bus per­pus ma­žes­nis – tik 5 eu­rai. Su­rink­to­mis lė­šo­mis bus pa­den­gia­ma da­lis mo­ky­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio.

Gru­pė­je lai­ką lei­džian­tys mo­ki­niai su­lauks pa­gal­bos at­lie­kant na­mų dar­bus, už­siims pa­žin­ti­ne, me­ni­ne, spor­ti­ne veik­la, ati­tin­kan­čia jų am­žių. Vai­kai­po pa­mo­kų bus tu­ri­nin­gai užim­ti, sau­gūs ir pri­žiū­rė­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.