Vis nerandama kaltų dėl gėdą Rietavui darančio stendo

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Ten­ka pri­pa­žin­ti, jog Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė sten­de at­ro­do ga­na skur­džiai
Se­niai kal­bė­ta, jog Rie­ta­ve sto­ko­ja­ma in­for­ma­ci­nių sten­dų, ke­lio ženk­lų bei ro­dyk­lių, nu­krei­pian­čių į lan­ky­ti­nas vie­tas. Be­si­do­min­tie­ji šiuo kraš­tu ži­no, kad ja­me – ap­stu dė­me­sio ver­tų ob­jek­tų, bet kaip juos ras­ti? Vi­sa­me mies­te nė­ra nė men­kiau­sių užuo­mi­nų apie Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čias lan­ky­ti­nas vie­tas ar sta­ti­nius.
Spren­džiant šią pro­ble­mą, ne­se­niai pa­sta­ty­ta nuo­ro­dų bei di­de­lis in­for­ma­ci­nis sten­das. Tik gai­la, jog rie­ta­viš­kiai juo ne­li­ko su­ža­vė­ti. Klau­sia­te, ko­dėl? At­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas – sten­de kaip tu­riz­mo ob­jek­tai įvar­di­ja­mos vos pen­kios vie­tos. Taip, tik pen­kios, nors Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bu­vo pa­tvir­ti­nu­si lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą, ku­ria­me – net 124 ob­jek­tai. Kaip at­si­ti­ko, kad tu­ris­tams siū­lo­ma ap­lan­ky­ti vos ke­lias iš šių reikš­min­gų vie­tų? Šis klau­si­mas jau ku­rį lai­ką ka­muo­ja ir Rie­ta­vo val­džią.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Me­ras A. Čer­nec­kis (cent­re) sa­kė nie­kaip ne­ga­lin­tis su­pras­ti, ko­dėl iš 124 lan­ky­ti­nų ob­jek­tų li­ko vos pen­ki

Ar bus iš­tai­sy­ta klai­da?

Ieš­ko­ti kal­tų­jų dar kar­tą ban­dy­ta per praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį. Kas iki ga­lo neat­li­ko sa­vo dar­bo bei ko­dėl iš 124 lan­ky­ti­nų ob­jek­tų li­ko vos pen­ki (ir dar – ne pir­mos svar­bos), klaus­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo An­ta­no Auž­bi­ka­vi­čiaus. Re­miant jį prie sie­nos, ban­dy­ta iš­kvos­ti, ar ke­ti­na­ma kaž­kaip spręs­ti šią bė­dą. Juk su to­kiu in­for­ma­ty­vu­mu Rie­ta­vas at­ro­do ap­gai­lė­ti­nai ne tik Tel­šių ap­skri­ty­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Iš pa­va­duo­to­jo pa­si­sa­ky­mo bu­vo ga­li­ma su­pras­ti, kad bent jau ar­ti­miau­siu me­tu sten­do tik­rai ne­ke­ti­na­ma ko­re­guo­ti. Va­di­na­si, ir to­liau tu­ris­tams bus nu­ro­do­ma, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – tik pen­kios dė­me­sio ver­tos vie­tos.

Pa­si­rink­ti ne tie ob­jek­tai

Me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui ne­sup­ran­ta­mas ir ki­tas da­ly­kas – ko­dėl pa­si­rink­ti ne prio­ri­te­ti­niai ob­jek­tai. „Nie­kaip ne­su­vo­kiu, kam rei­kia nuo­ro­dos į bu­vu­sią žy­dų si­na­go­gą. Juk šis pa­sta­tas se­niau­siai pri­va­ti­zuo­tas. Jo pa­skir­tis šian­dien – vi­sai ki­to­kia. Ko­dėl iš to­kio di­de­lio is­to­ri­nę ar kul­tū­ri­nę ver­tę tu­rin­čių ob­jek­tų są­ra­šo at­rink­ti ma­žiau­siai svar­būs? Kas iki ga­lo neat­li­ko sa­vo dar­bo?“ – klau­sė me­ras.

A. Auž­bi­ka­vi­čius aiš­ki­no, kad in­for­ma­ci­jos ne­su­tiks­li­no Rie­ta­vo tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras (TVIC). Ieš­kant ga­lų paaiš­kė­jo, jog tuo me­tu, kai bu­vo ren­gia­mas sten­do ma­ke­tas, TVIC kei­tė­si dar­buo­to­jai, at­sa­kin­gi už tu­riz­mą. Ma­tyt, anks­tes­ni spe­cia­lis­tai ne­per­da­vė in­for­ma­ci­jos nau­jie­siems, dėl to įvy­ko tai, kas įvy­ko.

Anks­čiau kal­tin­ti tel­šiš­kiai

Šian­dien be­ne la­biau­siai lin­čiuo­ja­mas mi­nė­ta­sis cent­ras, ta­čiau iš pra­džių ak­muo bu­vo mes­tas į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­žą. In­for­ma­ci­niai sten­dai, ku­rie pa­sta­ty­ti ne tik Rie­ta­vo, bet ir Plun­gės, Ma­žei­kių bei Tel­šių sa­vi­val­dy­bė­se, at­si­ra­do įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra“. Rie­ta­viš­kiai, kaip ir plun­giš­kiai bei ma­žei­kiš­kiai, ren­giant šį pro­jek­tą bu­vo tik par­tne­riai, mat jiems taip pat bu­vo svar­bu su­jung­ti vi­sų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių tu­ris­ti­nius marš­ru­tus, su­tei­kiant dau­giau in­for­ma­ci­jos apie lan­ky­ti­nus ob­jek­tus.

Pag­rin­di­nis vaid­muo įgy­ven­di­nant mi­nė­tą pro­jek­tą te­ko Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Tad ne­nuos­ta­bu, kad ir kal­tin­ti ją im­ta pir­miau­sia. Ta­čiau tel­šiš­kiai nė ne­ma­nė pri­siim­ti kal­tės už tai, ko esą ne­pa­da­rė. Siū­lo ga­lo ieš­ko­ju­siems žur­na­lis­tams jie pa­reiš­kė, kad vi­so pro­jek­to me­tu bu­vo nuo­lat kon­tak­tuo­ja­ma su pro­jek­to par­tne­riu, (su­prask, rie­ta­viš­kiais) ir tik ga­vus pri­ta­ri­mus bu­vo im­ta­si sten­dų ga­my­bos.

Kad ne­ki­lo pro­ble­mų bend­rau­jant su kai­my­nais tel­šiš­kiais, anks­čiau bu­vo pa­tvir­ti­nęs ir A. Auž­bi­ka­vi­čius. Už pro­jek­tų sa­vi­val­dy­bė­je įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gas po­li­ti­kas ti­ki­no, kad pro­jek­to vyk­dy­to­jai su par­tne­riais ko­mu­ni­ka­vo pui­kiai.

Tad net ir ne pa­čiam gud­riau­siam aiš­ku, jog sten­dą su vos pen­kiais lan­ky­ti­nais ob­jek­tais pa­tvir­ti­no pa­tys rie­ta­viš­kiai. Jiems pa­ka­ko pa­si­gir­ti tu­rint Lais­vės aikš­tę, Rie­ta­vo žy­dų se­ną­sias ka­pi­nes, bu­vu­sią Tal­mu­do To­ros mo­kyk­lą, Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čią bei Ogins­kių dva­ro so­dy­bos komp­lek­są. Tuo tar­pu tel­šiš­kiai sten­de nu­ro­dė net ke­tu­rias­de­šimt ob­jek­tų, ma­žei­kiš­kiai – apie pen­kias­de­šimt. Ne ką at­si­li­ko ir plun­giš­kiai, tu­ris­tus ban­dy­da­mi pri­si­vi­lio­ti maž­daug tris­de­šim­čia lan­ky­ti­nų ob­jek­tų.

Įdo­miau­sia tai, kad vi­sos ke­tu­rios pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios sa­vi­val­dy­bės sten­de ga­vo at­ski­rus vie­no­do plo­to sky­rius. Ir kol vie­nos į juos su­ra­šė po ka­lias de­šim­tis ob­jek­tų, Rie­ta­vas su­ge­bė­jo iš­var­din­ti vos pen­kis.

Siū­ly­ta pa­sta­ty­ti pa­pil­do­mą len­te­lę

Šian­dien aiš­ku tiek, kad tas pen­kių Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tu­riz­mo ob­jek­tų są­ra­šas at­si­ra­do dar pro­jek­to pa­raiš­ko­je. Vė­liau jau vi­so sten­do ma­ke­tą tel­šiš­kiai įkė­lė į ser­ve­rį, pra­šy­da­mi vi­sų par­tne­rių su juo su­si­pa­žin­ti ir pa­reikš­ti pa­sta­bas. To­kia in­for­ma­ci­ja bu­vo iš­siųs­ta tiek Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei, tiek TVIC, bet nie­kas į ją ne­su­rea­ga­vo. Nors įspė­ta, kad par­tne­rių ty­lė­ji­mas bus lai­ko­mas pri­ta­ri­mu.

Anot Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Al­bi­no Mas­laus­ko, da­bar svar­biau­sia ras­ti bū­dą, kaip iš­tai­sy­ti šią klai­dą. Gal­būt rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie Rie­ta­vo skil­ties ir že­mė­la­pių blo­ko per­spaus­di­ni­mą. O gal iš­ties ne­ma­lo­nią si­tua­ci­ją kaž­kiek pa­ge­rin­tų pa­pil­do­mos len­te­lės pa­sta­ty­mas, ku­rio­je, be tų pen­kių ob­jek­tų, at­si­ras­tų ir Skrob­lio bei Lo­pai­čių pi­lia­kal­niai, ki­ti tu­ris­tų dė­me­sio ver­ti ob­jek­tai bei vie­tos.

Mat da­bar Rie­ta­vo sto­ty­je įreng­tas in­for­ma­ci­nis sten­das, ku­ria­me pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie lan­ky­ti­nus ob­jek­tus vi­so­je Tel­šių ap­skri­ty­je, Rie­ta­vo at­žvil­giu at­ro­do iš­ties ap­gai­lė­ti­nai. Bė­da, kad to­kia in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma ne tik Rie­ta­vo sve­čiams, bet ir ki­tiems, nes ana­lo­giš­ki sten­dai pui­kuo­ja­si ir Tel­šiuo­se, ir Ma­žei­kiuo­se, ir Plun­gė­je.

Kaip ten be­bū­tų, bent jau ar­ti­miau­siu me­tu nie­kas ne­bus kei­čia­ma. Nors, pa­sak A. Mas­laus­ko, pa­ko­re­guo­ti Rie­ta­vo skil­tį sten­de ne­bū­tų su­dė­tin­ga. Esą ir ne­kai­nuo­tų tai daug, nes kiek­vie­na skil­tis, at­su­kus varž­te­lius, at­ski­rai iš­si­mon­tuo­ja. Tad sun­ku su­pras­ti, ko­dėl tryp­čio­ja­ma vie­to­je ir ne­si­ryž­ta­ma kaž­ko im­tis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.