Ruošiamasi plėsti nuotekų valymo įrenginius

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Praplė­tus nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius, jų na­šu­mas bus dvi­gu­bai di­des­nis nei da­bar
UAB „Plungės van­de­nys“ ruo­šia­si vie­nai did­žiau­sių in­ves­ti­cijų įmonės is­to­ri­jo­je – iki 2025-ųjų ža­da­ma pra­plėsti Var­ka­lių kai­me esan­čius nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius, in­ves­tuo­jant į tai 9 mln. eurų. Skel­bia­ma, kad da­bar­ti­niai jau da­bar veikia di­des­niu na­šu­mu, nei bu­vo su­pro­jek­tuo­ti, o atei­ty ža­da­ma stam­biau­sių mies­to įmo­nių plėtra nea­be­jo­ti­nai pa­di­dins nuo­tekų kie­kius.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba šiems „Plungės van­denų“ pla­nams už­degė ža­lią šviesą, nors ir bu­vo iš­kel­tas re­to­ri­nis klau­si­mas, ar ši in­ves­ti­ci­ja, išau­gin­sian­ti van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo įkainį, ne­turėtų di­des­ne da­li­mi gul­ti ne ant gy­ven­tojų, bet ant vers­lo pe­čių?Per me­tus nuo­tekų pa­daugė­jo 12 pro­centų

Pla­nai plėsti Var­ka­lių kai­me esan­čius nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius bu­vo pri­sta­ty­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ir jos ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se. Kaip per vieną iš jų kalbė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka, būti­nybė tam at­si­ra­do „ma­tant, kaip grei­tai vys­to­si mūsų mies­tas, kaip žmonės no­ri ge­riau gy­vent, vyk­do sta­ty­bas, dar ir vers­las pra­de­da plėstis. Dėl to ma­tom, kad mūsų va­ly­mo įren­gi­niams, at­nau­jin­tiems prie­š ge­rus 14 metų, pra­de­da stig­ti pa­jėgumų.“
Pa­sak vedė­jo, ruoš­tis tam pra­dėta dar pa­va­sarį. „Plungės van­denų“ už­sa­ky­mu UAB „Swe­co Lie­tu­va“ at­li­ko dvi stu­di­jas: vie­na įver­ti­no in­ži­ne­rinę pla­nuo­jamų darbų pusę, ki­ta ap­žvelgė įmonės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes in­ves­tuo­ti į nau­jus va­ly­mo įren­gi­nius. Ga­liau­siai kreip­ta­si į Ta­rybą ti­kin­tis, kad ši pri­tars to­li­mes­niems žings­niams: pro­jek­ta­vi­mo, o vėliau ir ran­gos darbų pir­ki­mui, fi­nan­sa­vi­mo ieš­ko­ji­mui.
Pa­pil­dy­da­mas Vie­tos ūkio sky­riaus vedėją, „Plungės van­denų“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ja­se­vi­čius pri­dėjo, kad įmonės val­do­mi va­ly­mo įren­gi­niai jau da­bar dir­ba di­des­niu na­šu­mu nei bu­vo su­pro­jek­tuo­ti, nes per pa­sta­ruo­sius me­tus prii­mamų nuo­tekų kie­kis išau­go dau­giau kaip 12 pro­centų.


Iš­si­rin­ko pa­trauk­liau­sią va­riantą

Stu­diją at­li­ku­si UAB „Swe­co Lie­tu­va“ išs­kyrė tris ga­li­mus va­rian­tus, kaip pa­di­din­ti tu­rimų va­ly­mo įren­gi­nių pa­jėgu­mus, ta­čiau vie­nas jų ei­go­je bu­vo at­mes­tas, tad to­liau be­li­ko ap­si­spręsti pa­si­ren­kant iš dviejų li­ku­sių. Pir­muo­ju at­ve­ju pa­si­ūly­ta sta­ty­ti du nau­jus bio­reak­to­rius ir du ant­ri­nius nu­sos­din­tu­vus (tai pa­rei­ka­lautų 10,14 mln. Eur in­ves­ti­cijų), ant­ruo­ju – vieną di­desnį bio­reak­to­rių ir du ant­ri­nius nu­sos­din­tu­vus (9,05 mln. Eur).
Pris­ta­ty­da­mas abi ga­li­mas al­ter­na­ty­vas įmonės at­sto­vas sakė manąs, kad ant­ro­ji Plun­gei būtų nau­din­gesnė, nes rei­ka­lau­ja ma­žes­nių in­ves­ti­cijų, bet su­kurtų la­bai pa­našų po­veikį kaip ir pirmoji. Būtent šis va­rian­tas (su vie­nu di­des­niu bio­reak­to­riu­mi ir dviem ant­ri­niais nu­sos­din­tu­vais) ga­liau­siai ir bu­vo pa­si­rink­tas „Plungės van­denų“ val­dy­bos bei pa­tvir­tin­tas Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos.


In­ves­ti­ci­ja pa­bran­gins van­denį

Vi­sus, ži­no­ma, la­biau­siai do­mi­na, kaip ši 9-ių mln. eurų in­ves­ti­ci­ja at­si­lieps van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo kai­nai. Pa­sak A. Ja­se­vi­čiaus, tuo at­ve­ju, jei pa­vyktų gau­ti tik ma­žiau­sią – 10-ies pro­centų – do­ta­ciją, o li­ku­sią lėšų dalį tektų sko­lin­tis, nau­jie­ji va­ly­mo įren­gi­niai vieną van­dens kubą pa­bran­gintų 0,28 eu­ro. Ga­vus di­desnį fi­nan­sa­vimą, kai­na kiltų ma­žiau.
Ta­čiau di­rek­to­rius pri­minė ir tai, kad da­bar plun­giš­kiai už van­denį ir nuo­tekų tvar­kymą mo­ka sąly­gi­nai ne­daug: vi­du­tinė vie­no ku­bi­nio met­ro van­dens kai­na Plungė­je yra 1,72 eu­ro, kai tuo tar­pu ki­tuo­se pa­na­šaus dyd­žio mies­tuo­se vi­dur­kis – 2,04 eu­ro. Tad net ir po minė­to­jo pa­bran­gi­mo ne­vir­šy­tu­me ša­lies vi­dur­kio.
Kalbė­da­mas apie nu­ma­to­mus darbų ter­mi­nus A. Ja­se­vi­čius sakė turįs viltį dar šie­met pa­skelb­ti naujųjų įren­gi­nių pro­jek­ta­vi­mo darbų pir­ki­mo kon­kursą, o kitų metų pa­bai­go­je dar­bams pa­si­rink­ti ir ran­govą.
„Vis­kas pri­klau­so nuo pir­kimų. Jei­gu jie praeis sėkmin­gai, ne­bus ap­skun­dimų, tai 2023 me­tais turė­tu­me pra­dėti sta­ty­bas, blo­giau­siu at­ve­ju – 2024 me­tais, ir 2025 jau vi­siš­kai už­baig­ti.“


Vis­kas – dėl vers­lo?

Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu tvir­ti­nant ža­da­mas „Plungės van­denų“ in­ves­ti­ci­jas, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis at­kreipė dėmesį į tai, kad nau­jie­ji va­ly­mo įren­gi­niai la­biau­siai pa­si­tar­naus vers­lui. Tas įvar­di­na­ma ir minė­to­je UAB „Swe­co Lie­tu­va“ at­lik­to­je stu­di­jo­je, kur ra­šo­ma, kad „ypa­tin­gai žy­mi ir reikš­min­ga Plungės nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nių na­šu­mo išplė­ti­mui yra „Vi­čiūnų“ grupės įmo­nių plėtra“. Įmonė nu­rodė, kad per ar­ti­miau­sius 10 metų jos nuo­tekų pa­daugės 2,5 kar­to.
Aki­vaiz­du, turė­da­mas tą faktą ome­ny A. Kli­šo­nis tei­ra­vo­si, ant kie­no pe­čių turėtų gul­ti ža­da­mos in­ves­ti­ci­jos naš­ta – ant gy­ven­tojų ar ant vers­lo su­bjektų?
„Ka­dan­gi jūsų klau­si­mas bu­vo ad­re­suo­tas, tik ne­įvar­din­tas, man, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad šian­dien mes ap­mo­ka­me 32–33 pro­cen­tus visų „Plungės van­denų“ kaštų. Ir jei­gu mes išim­tu­me tą „ne­gerą“ verslą, ku­ris bran­gi­na (in­ves­ti­ciją – aut.), galė­tu­me pa­skai­čiuo­ti, kiek ta pa­slau­ga ta­da kai­nuotų gy­ven­to­jams“, – pa­si­ūlė Ta­ry­bos na­rys, „Vi­čiūnų“ įmo­nių grupės bend­ra­tur­tis Liu­das Skie­rus, bet su­laukė me­ro pa­sta­bos, kad šiuo at­ve­ju jam, kaip suin­te­re­suo­tam as­me­niui, derėtų su­si­lai­ky­ti nuo ko­men­tarų.
„Taip, esu suin­te­re­suo­tas as­muo, nes mūsų veik­la gy­ven­to­jams la­bai stip­riai at­pi­gi­na „Plungės van­denų“ pa­slau­gas“, – ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti po­li­ti­kas ir vers­li­nin­kas, kar­tu pri­min­da­mas ir tai, kad bet ku­ris mies­tas tik džiaugtų­si to­kia vers­lo plėtra, ko­kia pla­nuo­ja­ma Plungė­je, nes tai ma­žins gy­ven­tojų ne­darbą ir di­dins Sa­vi­val­dybės biud­že­to įplau­kas.