Ruošiasi blogiausiam

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Vei­kiau­siai Plungė ir Rie­ta­vas ne­tru­kus turės ne vieną, bet du at­liekų vežė­jus: su­klu­pus vie­nam, ran­ko­ves rai­to­sis ki­tas
Mi­rus vers­li­nin­kui bei Ta­ry­bos na­riui To­mui Raud­žiui ir UAB „Val­da“ ne­te­kus sa­vo pa­grin­di­nio va­do­vo, iš­ki­lo grėsmė, jog tiek Plungės ra­jo­nas, tiek Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė liks be at­liekų vežė­jo. Minė­to­ji įmonė šias pa­slau­gas teikė jau daug metų, o pra­ėju­sią sa­vaitę pra­nešė ne­be­tu­rin­ti iš ko su­si­mokė­ti nei už kurą šiukš­lia­ve­žiams, nei už ki­tas pa­slau­gas. Ką reikės da­ry­ti, jei vieną dieną iš­ties paaiškės, kad ne­bėra kam vež­ti at­liekų, pir­ma­dienį sprendė į po­sėdį sku­bos tvar­ka su­šauk­ta Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja.


Įpylė ku­ro, už­mokė­jo už in­ter­netą


„Praė­jusį ant­ra­dienį, su­ži­noję, kad neiš­va­žiuos ma­ši­nos, kiek­vie­nai jų įpylė­me ku­ro iš mūsų įmonės sąskai­tos. Tre­čia­dienį su lai­ki­nuo­ju įmonės va­do­vu Arū­nu Kve­da­ru pa­si­rašėm su­si­ta­rimą ir per­vedėm 6 tūkst. eurų tie­siai į ben­zi­no ko­lonėlę, kad jie turėtų ku­ro bent jau iki bir­že­lio. Penk­ta­dienį ga­vom pra­šymą ap­mokė­ti in­ter­ne­to pa­slau­gas, nes be jo ne­galės nu­skai­ty­ti prie kon­tei­ne­rių esan­čių da­vik­lių“, – apie iš „Val­dos“ at­skrie­jan­čius pa­gal­bos pra­šy­mus pa­sa­ko­jo Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas.
Ga­liau­siai jis sakė gavęs iš šios įmonės raštą, įspėjantį apie vie­na­ša­lišką at­liekų ve­ži­mo su­tar­ties nu­trau­kimą. Tie­sa, tas raš­tas bu­vo ne­pa­si­ra­šy­tas. Nu­vykęs į „Valdą“ ir pa­si­tei­ravęs lai­ki­no­jo va­do­vo, kaip rea­guo­ti į tokį įspėjimą, jis esą iš­girdęs šio aiš­ki­nimą, kad pa­si­ra­šy­ti tokį raštą įga­lio­jimų jis ne­turįs.
„Si­tua­ci­ja pa­ki­bus ore, „Val­doj“ kiek­vieną dieną dar­bas ga­li su­sto­ti, – to­liau tęsė V. Do­mar­kas. – Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, dar­buo­to­jai ten ne­gau­na algų, sąskai­tos areš­tuo­tos, todėl turė­jom tie­siai su­mokė­ti tiek už kurą, tiek už in­ter­netą.“


Per žingsnį iki eko­lo­ginės ne­laimės

TRATC-o di­rek­to­rius pra­šė Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jos leis­ti sku­bos tvar­ka su­reng­ti ne­skel­biamų de­rybų pir­kimą lai­ki­nai – 4-ių mėne­sių – at­liekų ve­ži­mo pa­slau­gos su­tar­čiai. Tiek lai­ko esą už­teks pa­si­ruoš­ti ir įpras­ta tvar­ka įvyk­dy­ti pir­kimą nuo­la­ti­nei at­liekų ve­ži­mo pa­slau­gos su­tar­čiai 5-eriems me­tams.
Ir Sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė kalbė­jo, kad turė­ti tokį at­sar­ginį va­riantą yra būti­na. Esą neiš­ve­žus at­liekų tik vieną dieną, į Sa­vi­val­dybę plūstelė­jo nu­si­skun­dimų la­vi­na, tad ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kas būtų, jei ši pa­slau­ga ne­būtų tei­kia­ma il­gesnį laiką.
„Tai jau būtų eko­lo­ginė ne­laimė. Ypač da­bar, kai artė­ja va­sa­ros se­zo­nas, konteinerių aikš­telės ne­to­li dau­gia­bu­čių namų, ir var­nos, ir grau­ži­kai, ir kva­pas ne­ma­lo­nus... “ – ga­limą vaiz­delį piešė eko­logė.


„No­ras iš jų pusės yra“

Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja su­ti­ko TRATC-ui pa­ves­ti nu­si­pirk­ti lai­kiną 4-ių mėne­sių at­liekų ve­ži­mo pa­slaugą. Kaip vėliau „Že­mai­čiui“ sakė V. Do­mar­kas, nau­jo vežė­jo gal nė ne­pri­reiks, jei „Val­da“ ir to­liau tvar­kin­gai veš šiukš­les. Su­tar­tis su šia įmo­ne baig­sis liepą, be to, yra nu­ma­ty­ta ga­li­mybė pra­tęsti ją dar 6-is mėne­sius, kol bus su­da­ry­ta nau­ja. Tai­gi per šiuos me­tus TRATC-as kon­kur­so būdu turės pa­si­rink­ti naują nuo­la­tinį at­liekų vežėją.
Ar rea­lu, kad pa­ti „Val­da“ gebės iki to lai­ko tęsti at­liekų ve­žimą? „No­ras iš jų pusės yra, tik la­bai abe­jo­ju dėl ga­li­my­bių“, – taip si­tua­ciją įver­ti­no V. Do­mar­kas. Jis minė­jo ne kartą iš da­bar jau am­žiną atilsį T. Raud­žio girdėjęs, kad „Val­da“ da­ly­vaus ir nau­ja­ja­me pir­ki­me bei sieks to­liau teik­ti šią pa­slaugą, nors įmonė dau­giau nei prie­š pus­metį bu­vo įtrauk­ta į ne­pa­ti­kimų tiekėjų sąrašą.
„Mes jau pir­ma­ja­me kon­kur­so eta­pe at­me­ta­me vi­sas tokį sta­tusą tu­rin­čias įmo­nes, tad rea­liai „Val­dos“ būtų laukę tas pa­ts. Nors T. Rau­dys kalbė­jo, kad jau tuoj tuoj su­tvar­kys tą rei­kalą ir įmonė ne­be­bus pri­ski­ria­ma prie ne­pa­ti­kimų tiekėjų. Bet tik­riau­siai taip ir ne­bespė­jo. Kaip be­būtų, jo­kių sig­nalų, kad įmonė ga­li ne­tesė­ti su­tar­ties sąlygų, T. Raud­žiui esant gy­vam ne­bu­vo. Jis bu­vo pa­grin­di­nis visų srautų įmonė­je val­dy­to­jas, kad ir kaip sun­kiai sekė­si su­dur­ti galą su ga­lu, kaž­kaip gebė­jo iš­la­vi­ruo­ti. Jo ne­li­kus, vis­kas ir pa­šli­jo“, – kons­ta­ta­vo V. Do­mar­kas.