Saugaus eismo dieną – neregėta sumaištis miesto gatvėse

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Ši dar­bo sa­vaitė pra­si­dėjo Sau­gaus eis­mo die­na ir se­niai regė­ta su­maiš­ti­mi mies­to gatvė­se
„Ką vei­kia ke­li­nin­kai?“ – tokį klau­simą iš­gir­do­me ant­ra­die­nio rytą, vos pra­vėrę re­dak­ci­jos du­ris puolę at­sa­kinė­ti į ne­ty­lan­čius re­dak­ci­jos te­le­fo­nus. Ne vie­nas skai­ty­to­jas skam­bi­no pa­si­tei­rau­ti, kas at­si­ti­ko, kad mies­to gatvės iš pa­čio ry­to – lyg čiuo­žyk­la, o ke­li­ninkų ne­ma­ty­ti.

„Ki­tur to­kių cirkų ne­būna“
Kaip ty­čia, ant­ra­dienį Lie­tu­va minė­jo sau­gaus eis­mo dieną. Ta­čiau plun­giš­kiai šią dieną dar il­gai minės kaip vieną ne­sau­giau­sių. Iš vakaro gau­siai pa­li­jus, vėliau pa­sni­gus, o naktį pa­ša­lus, rytą tiek vai­ruo­to­jai, tiek pėstie­ji pa­si­ti­ko šliauž­da­mi vėžlio grei­čiu ir la­vi­ruo­da­mi ant plik­led­žio, o ne vie­nas – ir vi­sais įma­no­mais žod­žiais dėl to­kio ry­ti­nio „siurp­ri­zo“ keik­da­mas tiek mūsų ša­lies ne­le­pi­nan­čias oro sąly­gas, tiek mies­to vald­žią ir ke­li­nin­kus.
„Ar Plungėj yra vald­žia? Ką vei­kia ke­li­nin­kai? To­kios su­maiš­ties mies­te dar ne­te­ko ma­ty­ti“, – klau­si­mus ir prie­kaiš­tus žėrė į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si vie­na plun­giškė. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo tą rytą, kaip įpras­tai, au­to­mo­bi­liu iš­riedė­ju­si į darbą. Ta­čiau kai nuo li­go­ninės šiaip ne taip, ir­da­ma­si per Plungė­je dar ne­regėtą spūstį, pa­siekė did­žiąją „Ma­ximą“, su­pra­tu­si, kad darbą grei­čiau pa­sieks sa­vo ko­jo­mis. Tad pa­li­ku­si au­to­mo­bilį minė­to pre­ky­bos cent­ro aikš­telė­je iki dar­bo­vietės Sto­ties gatvė­je žy­gia­vu­si pėsčio­mis, lenk­da­ma per visą mies­tą nu­si­drie­ku­sią au­to­mo­bi­lių spūstį.
„To­kių kamš­čių Plungė­je nėra buvę. Tiek cent­rinė­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­je, tiek gre­tu­tinė­se A. Ju­cio, V. Ma­čer­nio ir ki­to­se gatvė­se – au­to­mo­bi­lių eilės. Vi­si pa­kraupę ir pik­ti, nes gatvės ne­bars­ty­tos ir ne­va­ly­tos. Kiek ten­ka ke­liau­ti po šalį, ki­tur to­kių cirkų ne­būna. O pas mus, kaip vi­sa­da, – pa­bars­to tik ta­da, kai iš­mie­ga“, – pik­ti­no­si mo­te­ris.
Ne­bu­vo nu­ro­dy­ta budė­ti
Ir ki­ti plun­giš­kiai da­li­no­si rytą pa­tyrę ne vieną ekst­re­malų iš­ban­dymą, kol pa­siekė sa­vo dar­bo­vie­tes. Kodėl mies­te ki­lo to­kia su­maiš­tis, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plungės mies­to se­niūnės Dan­gi­rutės Jur­ku­vienės. Ji sakė, kad tądien se­niū­ni­jos ne­pa­siekė nė vie­nas skun­das dėl pra­stos gat­vių būklės, ta­čiau buvę pa­stabų iš Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vybės.
„Ant­ra­dienį ke­li­nin­kai iš­ties ne­si­dar­ba­vo, nes su­tar­ty su UAB „Ra­gu­vi­le“ yra punk­tas, nu­ro­dan­tis, kad jie bu­di tik se­niū­nui prie­š tai nu­ma­čius tokį budė­jimą. Ne­ži­no­jo­me, kad gam­ta iškrės tokį po­kštą, todėl ir ne­nu­matėm būti­nybės. Bet rytą sėkmin­gai gat­ves barstėm pa­si­telkę mūsų pa­čių dar­bi­nin­kus“, – teigė se­niūnė ir pri­dūrė, kad, kaip be­būtų, for­ma­liai jo­kio pa­si­tei­si­ni­mo se­niū­ni­ja šiuo at­ve­ju ne­tu­ri ir ga­li tik at­si­pra­šy­ti gy­ven­tojų dėl pa­tirtų ne­pa­to­gumų.
Vis dėlto, D. Jur­ku­vienės tei­gi­mu, di­de­lių ne­lai­mių iš­veng­ta, nie­kas dėl to ne­nu­kentė­jo, tad kaž­ko­kios tra­ge­di­jos da­ry­ti ne­reikėtų. Tą pa­tvir­ti­no ir Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė. Pa­sak jos, ant­ra­die­nio rytą mies­te, tiks­liau – prie­mies­ty­je (Ku­lių ir Me­de­ly­no gat­vių san­kry­žo­je)  fik­suo­tas tik vie­nas au­toį­vy­kis, ta­čiau ir jis įvy­ko ne dėl slid­žios ke­lio dan­gos. Suk­da­ma iš ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­dinį vie­na sun­kias­vorė ma­ši­na ne­pra­lei­do ki­tos, todėl įvy­ko jų su­si­dūri­mas. Bet žmonės ne­nu­kentė­jo, ap­lam­dy­ti tik abu sunk­ve­ži­miai.
Ir nors plun­giš­kiai matė ir dau­giau tai vie­nur, tai ki­tur nuo ke­lio nu­sly­du­sių au­to­mo­bi­lių, po­li­ci­jai apie šiuos in­ci­den­tus ne­bu­vo pra­neš­ta. Tad ga­li­ma teig­ti, jog rim­tesnės ne­laimės per kaž­kokį ste­buklą bu­vo iš­veng­ta.
Skun­dai – dėl duobėtų gat­vių
„O žmo­nių norėtų­si pa­pra­šy­ti, kad prie­š skubė­da­mi pik­tin­tis visų pir­ma pa­svars­tytų, ar kaž­kas da­ro­ma dėl ty­či­nio ap­lai­du­mo, ar skai­čiuo­jant lėšas. Nes pra­šy­ti ke­li­ninkų, kad budėtų kiek­vieną naktį, yra per daug di­delė pra­ban­ga se­niū­ni­jai. An­tai va­kar nu­rodėm, jog šią­nakt budėtų, o dėl ki­tos nak­ties spręsim po pietų, žiūrė­sim, ką ža­da orų pro­gnozės“, – in­for­ma­vo se­niūnė.
Ji pa­sa­ko­jo šiuo me­tu dau­giau nu­si­skun­dimų su­lau­kian­ti iš neas­fal­tuo­to­se gatvės gy­ve­nan­čių plun­giš­kių dėl to, kad gatvės ne­ly­gi­na­mos grei­de­riu. Pa­sak se­niūnės, pa­si­pik­ti­ni­mas lie­ja­mas neat­siž­vel­giant į oro sąly­gas, ku­rios kol kas nėra pa­lan­kios 
šiems dar­bams.
„Lau­kiam nors po­ros saulėtų dienų, kad galė­tu­me pa­si­ųsti grei­derį. Dviejų dienų šiam dar­bui vi­siš­kai už­ten­ka, ta­čiau kol kas orai to­kie, kad grei­de­riuo­jant būdų pa­da­ry­ta dau­giau ža­los nei nau­dos.“