Sąvartyne – vėl ekstremali situacija

TRATC-o nuo­trau­ka
Dėl ne­su­ta­rimų su TRATC-u „Veis­tas“ sa­vo veiklą trum­pam bu­vo su­stabdęs ir šį pa­va­sarį, tad šis kar­tas – jau ant­ra­sis
Ankstų ant­ra­die­nio rytą, dar nė ne­praš­vi­tus, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja jungė­si į nuo­to­linį po­sėdį ap­tar­ti Jėru­bai­čių sąvar­ty­ne su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos – UAB „Veis­tas“ spren­di­mo ne­bep­riim­ti at­liekų, ku­rios į me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius ve­ža­mos iš vi­sos Tel­šių ap­skri­ties. Tai­gi pir­ma­dienį po­piet, lūku­riuo­da­mi lei­di­mo vyk­ti į Jėru­bai­čius, su­sto­jo ne tik Plungės ir Rie­ta­vo, bet ir Tel­šių bei Ma­žei­kių šiukš­lia­ve­žiai.Perspė­jo prie­š... va­landą

„Va­kar 11 va­landą ga­vom raštą iš „Veis­to“, kad ne­be­tu­ri ga­li­my­bių priim­ti at­liekų, todėl 12 va­landą bus už­da­ry­ti var­tai. Pa­gal tei­sinį reg­la­men­ta­vimą neap­do­rotų at­liekų ne­ga­li­me vež­ti nei į sąvar­tyną, nei de­gin­ti. Nuo va­kar ma­ši­nos yra pil­nos, sto­vi vežėjų kie­muo­se, o da­lis kon­tei­ne­rių li­ko neiš­tuš­tin­ti“, – trum­pai si­tua­ciją api­būdi­no Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas.
Pak­laus­tas, kaip priei­ta iki to­kios si­tua­ci­jos, V. Do­mar­kas aiš­ki­no iš minė­to raš­to su­pratęs tik tiek, kad „Veis­to“ te­ri­to­ri­jo­je su­si­kaupė ne­ma­žas kie­kis tech­ni­nio kom­pos­to, va­di­na­mo­jo sta­bi­la­to, ku­ris gau­na­mas me­cha­ni­niu ir bio­lo­gi­niu būdu ap­do­ro­jus bui­ti­nes at­lie­kas, bei neap­do­rotų bui­ti­nių at­liekų.
Kodėl su­si­kaupė pa­starųjų, TRATC-o di­rek­to­rius sakė ir pa­ts ne­sup­ran­tan­tis, o štai sta­bi­la­to kal­nai „Veis­to“ kie­me jam – jo­kia nau­jie­na, abi įmonės jau dau­giau kaip me­tus by­linė­ja­si dėl šio pro­duk­to to­li­mes­nio li­ki­mo. TRATC-as turėtų priim­ti jį į sąvar­tyną kau­pui per­deng­ti, ta­čiau at­si­sa­kan­tis tą da­ry­ti dėl di­de­lio kie­kio plas­ti­ko ir kitų ne­skaid­žių prie­maišų.


Ne­gelbė­jo nė teis­mai

„Mes vartų neuž­darėm, tie­siog fi­ziš­kai ne­be­ga­li­me priim­ti at­liekų, nes ki­tu at­ve­ju pa­žeis­tu­me tu­rimą ap­lin­ko­sau­ginį tar­šos lei­dimą, ku­ris mums leid­žia būti pri­ėmus ne dau­giau kaip 630 tonų at­liekų, – pa­tiks­li­no po­sėdy­je da­ly­vavęs „Veis­to“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis. – Per va­kar su­gebė­jom su­tvar­ky­ti apie 40 tonų, šian­dien krau­nam jas į ma­ši­nas ir iš­ve­šim de­gin­ti, tad šian­dien 40 tonų galė­sim priim­ti.“
O dėl tech­ni­nio kom­pos­to jis pri­minė, kad šis į sąvar­tyną ne­prii­ma­mas jau be­veik me­tus lai­ko. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad ja­me per daug neor­ga­ni­nių prie­maišų, nors to­kie rei­ka­la­vi­mai esą šiai med­žia­gai ap­skri­tai nėra ke­lia­mi.
Pa­sak D. Miš­ki­nio, tech­ni­niam kom­pos­tui tai­ko­mas vie­nin­te­lis ko­ky­bi­nis rei­ka­la­vi­mas – bios­kai­du­mo pa­ra­met­ras. Leis­ti­na nor­ma yra 500 mi­lig­ramų bend­ro­sios iš­tir­pu­sios or­ga­ninės ang­lies vie­na­me lit­re, „Veis­to“ pa­ga­min­to sta­bi­la­to ty­ri­mai pa­rodė šį ro­diklį esant apie 250–300 mi­lig­ramų. „Bet vis­tiek TRTC-o di­rek­to­riui ne­tin­ka“, – ak­cen­ta­vo D. Miš­ki­nis.
Jis pri­minė, kad sta­bi­la­to klau­si­mu jau pa­si­sakė du teis­mai – Plungės apy­linkės ir Klaipė­dos apy­gar­dos. Abu kons­ta­ta­vo, kad TRATC-as ne­ga­li kel­ti pa­pil­domų rei­ka­la­vimų, nei nu­ma­to įsta­ty­mai. Tie­sa, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas įpa­rei­go­jo „Veistą“ at­skir­ti smul­kiąją sta­bi­la­to frak­ciją nuo stam­bios. Esą įmonė vieną par­tiją – 400 tonų sta­bi­la­to – būtent taip ir per­si­jo­jo, bet ir tai ne­gelbė­jo, sta­bi­la­tas ir to­liau ne­prii­ma­mas, kom­pos­ta­vi­mo tu­ne­liai yra per­pil­dy­ti, dėl to ne­bespė­ja­ma ap­do­ro­ti nau­jai at­ve­žamų at­liekų.
„Sup­ras­kit, kad at­liekų tvar­ky­mas yra kaip gy­vas or­ga­niz­mas, pri­klau­so­mas nuo daug veiks­nių. Kai žmo­gus pa­val­go, po ku­rio lai­ko ei­na į tua­letą pa­ša­lin­ti ap­dirbtą pro­duktą, o mums ly­giai me­tus tą maistą grūda ir nėra kur jo pa­dėti“, – vaizd­žiai si­tua­ciją nu­piešė D. Miš­ki­nis.


„...šian­dien pat jį priim­sim“

Rea­guo­da­mas į „Veis­to“ va­do­vo pa­si­sa­kymą V. Do­mar­kas pri­minė mi­nist­ro įsa­kymą, nu­ro­dantį, kad tech­ni­nis kom­pos­tas ar­ba sta­bi­la­tas ga­mi­na­mas iš bio­lo­giš­kai skaid­žių at­liekų, o „Veis­to“ su­kaup­to sta­bi­la­to la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti ty­ri­mai pa­rodė, kad or­ga­ninės kilmės med­žiagų ja­me tėra 35 pro­c., smul­kios frak­ci­jos – tik apie 18 pro­centų.
„At­vež­kit tech­ninį kom­postą, mes šian­dien pat jį priim­sim“, – pa­žadė­jo V. Do­mar­kas ir pri­dūrė, kad tie kal­nai med­žia­gos, ku­ri su­si­kaupė „Veis­to“ te­ri­to­ri­jo­je, nėra tech­ni­nis kom­pos­tas, bet „kom­pos­tu api­bars­ty­ta plast­ma­sių krūva“.
D. Miš­ki­nis ne­si­gin­či­jo, kad plas­ti­ko prie­maišų ten iš­ties yra, ir aiš­ki­no, jog dėl to kal­tas pa­ts TRATC-as. Esą reng­da­mas įran­gos tech­ninę spe­ci­fi­ka­ciją jis įrašė rei­ka­la­vimą pa­sta­ty­ti si­jo­tuvą su 8-ių cen­ti­metrų dia­met­ro an­go­mis.
„Sup­ras­kit, kad pro to­kią sky­lutę ga­li įkris­ti ir sūre­lio pa­kuotė, ne­tgi ko­ka­ko­los bu­te­liu­kas“, – aiš­ki­no „Veis­to“ di­rek­to­rius.


Tik sąvar­ty­nui per­deng­ti, o ne dar­žovėms au­gin­ti

Posė­dy­je da­ly­vavęs Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vas Egi­di­jus Kva­saus­kas sakė ne­ma­tan­tis bėdos, kad toks tech­ni­nis kom­pos­tas būtų ve­ža­mas į sąvar­tyną jam per­deng­ti. Esą ne ką ge­res­nis sta­bi­la­tas pa­ga­mi­na­mas ir kitų re­gionų sąvar­ty­nuo­se ir nie­kas dėl to triukš­mo ne­ke­lia. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas ra­gi­no pri­si­min­ti, kad ši med­žia­ga yra tin­ka­ma tik sąvar­ty­nui per­deng­ti, o ne dar­žovėms au­gin­ti ar gėly­nams puo­selė­ti, dėl to ne­rei­kia žiūrė­ti taip prie­ka­biai.
E. Kva­saus­kas pirš­tu be­dė ir į pa­čio TRATC-o daržą – Jėru­bai­čių sąvar­ty­no kaupą, ku­riam šiais me­tais ski­ria­mas pa­di­din­tas dėme­sys, nes nu­sta­ty­ta įvai­rių pa­žei­dimų. Esą TRATC-as, at­si­sa­ky­da­mas ne­mo­ka­mai siū­lo­mo tech­ni­nio kom­pos­to, sąvar­ty­no per­den­gi­mui nau­do­ja ar­ba gruntą, ku­ris pa­pil­do­mai kai­nuo­ja, ar­ba sta­ty­bi­nes, ki­tas at­lie­kas, tarp ku­rių pa­si­tai­ko ir de­gių.


„Sa­vi­val­dybė apie abu­du pa­gal­vos“

„Būkit ge­ri, su­si­tar­kit. Jūs su­kel­sit eko­lo­ginę ka­tast­rofą, jei mies­tai at­lie­kom liks už­vers­ti. Jūsų vie­toj ne­drįsčiau net to­kio žings­nio ženg­ti. Konf­lik­tuo­jat tar­pu­sa­vy, o mus pa­da­rot įkai­tais. Šian­dien pat tu­ri būti priim­tas spren­di­mas, kad vėl at­lie­kos va­žiuotų pro var­tus, ant­raip Sa­vi­val­dybė apie abu­du pa­gal­vos“, – tiek D. Miš­kinį, tiek V. Do­marką įspėjo vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė.
Išk­lausęs visų pa­si­sa­kymų, Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­si­ūlė ko­mi­si­jai priim­ti vie­nin­telį spren­dimą – įpa­rei­go­ti „Veistą“ ne­del­siant, ne vėliau kaip iki tos die­nos 12 va­lan­dos, at­nau­jin­ti at­liekų pri­ėmimą bei jų ap­do­ro­jimą.
„Neį­vykd­žius ši­to, ko­mi­si­ja vėl rink­sis, kad ir vie­to­je, ir jau bus ki­ti spren­di­mai“, – per­spėjo M. Kau­nas, ta­čiau to­kiam siū­ly­mui pri­tarė ne vi­si ko­mi­si­jos na­riai.
Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus siūlė įpa­rei­go­ti ne tik „Veistą“ at­nau­jin­ti sa­vo veiklą, bet ir TRATC-ą priim­ti sta­bi­latą į sąvar­tyną. Jis sakė po sąvar­ty­ne ki­lu­sio gais­ro pa­ts ten lankę­sis ir sa­vo aki­mis matęs, kad į kaupą ke­liau­ja net ir tos at­lie­kos, ku­rių ten ne­turėtų būti – bal­dai, plast­masė, pa­dan­gos, tad tech­ni­nis kom­pos­tas būtų ge­riau nei vi­sa tai.


Vež­ti ne­ga­li­ma pa­lik­ti

Nuo pa­si­sa­ky­mo už pa­si­ūlytą spren­dimą su­si­laikė ir Sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas 
E. Kva­saus­kas pa­brėžė, kad pri­ta­rus M. Kau­no siū­ly­mui Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja vers „Veistą“ pa­žeis­ti tar­šos lei­di­mo sąly­gas, dėl ko ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai įmo­nei turės tai­ky­ti ati­tin­ka­mas san­kci­jas – skir­ti pi­ni­gi­nes bau­das.
„O ko­kias san­kci­jas tai­ky­sit mums, jei mies­tuo­se bus neiš­tuš­tin­ti kon­tei­ne­riai? Ar mes ga­li­me tą les­ti?“ – klau­si­mu at­sakė M. Kau­nas ir su­laukė ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko pa­ti­ki­ni­mo, kad ir tai būtų ne­leis­ti­na.
Dau­giau prie­šta­rau­jan­čiųjų M. Kau­no siū­ly­mui neat­si­ra­do, tad nors ir ne vien­bal­siai, spren­di­mui įpa­rei­go­ti „Veistą“ ne­del­siant at­nau­jin­ti veiklą bu­vo pri­tar­ta. Ana­lo­gišką spren­dimą tądien pri­ėmė ir Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dybės Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja.
Ne­ži­nia, ar šių ra­gi­nimų, ar kitų mo­tyvų ve­di­nas „Veis­tas“ ant­ra­die­nio po­pietę iš­ties at­nau­ji­no sa­vo veiklą. Pak­laus­tas, gal mai­nais TRATC-as pa­žadė­jo priim­ti tech­ninį kom­postą į sąvar­tyną, cent­ro di­rek­to­rius V. Do­mar­kas „Že­mai­čiui“ sakė to­kio pa­ža­do ne­davęs. Bet iš­girdęs, kad ket­vir­ta­dienį „Veis­to“ su­kvies­ti ren­ka­si visų ke­tu­rių TRATC-o ak­ci­ninkų (Plungės, Rie­ta­vo, Ma­žei­kių ir Tel­šių sa­vi­val­dy­bių) at­sto­vai. Jie ir spręs, ką da­ry­ti to­liau.
„Jei ak­ci­nin­kai nu­spręs, kad tokį sta­bi­latą tu­ri­me priim­ti į sąvar­tyną, tą ir da­ry­si­me, bet ta­da pra­šy­siu jų lei­di­mo vež­ti de­gin­ti jį į Klaipėdą. Ant­raip, ma­no skai­čia­vi­mais, ne­truks nė 5-erių metų to­kiais kie­kiais sta­bi­la­to už­pil­dy­ti ir nau­jai ža­damą sta­ty­ti 0,5 mln. eurų kai­nuo­sian­čią pa­pil­domą sąvar­ty­no celę. Ar ne per bran­gu de­gin­ti? Bran­gu, bet pi­giau nei kas pen­ke­rius me­tus vis plėsti sąvar­tyną“, – kalbė­jo V. Do­mar­kas.