Savivaldybė remontuos savo kabinetus – įstaigų kiauri stogai palauks

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
T. Rau­dys su­kri­ti­ka­vo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus norą turė­ti ne­mažą sa­vo re­zervą
Šią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se svars­ty­tas šių metų Sa­vi­val­dybės biud­že­to pro­jek­tas. Kai ku­rie po­li­ti­kai, ypač esan­tie­ji opo­zi­ci­jo­je, ne­pra­lei­do pro­gos pa­smal­sau­ti, kodėl vie­niems su­ma­ny­mams įgy­ven­din­ti ski­ria­ma lėšų ap­sčiai, o ki­ti, re­gis, tu­rin­tys būti prio­ri­te­ti­niai, li­ko už brūkšnio – be fi­nan­sa­vi­mo?

Se­niū­ni­joms – dau­giau lėšų

Be­ne dau­giau­sia dėme­sio tiems nu­skriaus­tie­siems skir­ta per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį. Biud­že­to pro­jektą ga­na ati­džiai išs­tu­di­ja­vu­siam li­be­ra­lui To­mui Raud­žiui ki­lo klau­si­mas: kodėl šie­met po dau­ge­lio metų at­gai­vin­tam Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vui ski­ria­ma net 70 tūkst. eurų?

Po­li­ti­kas siūlė dalį šių lėšų iš­da­lin­ti se­niū­ni­joms, kad jos pa­ga­liau galėtų im­tis gat­vių ap­švie­ti­mo at­nau­ji­ni­mo darbų. At­sa­ky­da­mas Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas aiš­ki­no, jog re­zer­vo lėšas jis nau­dos ne­lai­mių pa­da­ri­niams ša­lin­ti, ne­laimės iš­tik­tiems žmonėms rem­ti.

Se­niau kiek­vie­nas, nu­kentėjęs nuo gais­ro ar sun­kios li­gos, ki­tos ne­gan­dos, dėl pa­ra­mos galė­da­vo kreip­tis į Ta­rybą ir ši spręsda­vo, pa­rem­ti pra­šy­toją ar ne. Da­bar šio ge­ra­da­rio vaid­muo bus pa­tikė­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Fi­nansų ir biud­že­to sky­riaus vedė­ja Dai­va Ma­žei­kenė ko­men­ta­vo, jog se­niū­ni­jos šie­met ir taip su­lauks ge­ro­kai dos­nes­nio fi­nan­sa­vi­mo. An­tai sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms Stalgėnų se­niū­ni­ja per­nai ga­vo 19 tūkst. eurų, o šie­met jai nu­ma­ty­ti net 32, Nau­sod­žio se­niū­ni­jai per­nai skir­ti 23 tūkst. eurų, o šie­met ji gaus jau 46-is, Ku­liai vie­toj per­nykš­čių 19-os šie­met gaus 31 tūkstantį eurų.

Šiuos pi­ni­gus jos galės nau­do­ti vie­šo­sioms erdvėms tvar­ky­ti, dar­bi­nin­kams ar rei­ka­lin­gas pa­slau­gas tei­kian­čioms įmonėms sam­dy­ti, įran­kiams įsi­gy­ti, o jei ma­tys rei­kalą – ir ap­švie­ti­mui at­nau­jin­ti.

„Mu­ša per jaut­rią vietą“

T. Raud­žiui užk­liu­vo ir inf­rast­ruktū­ros ob­jektų prie­žiū­ros pro­gra­ma, su­dėlio­ta taip, kad už brūkšnio (be fi­nan­sa­vi­mo) grei­čiau­sia liks ke­lios švie­ti­mo bei kultūros įstai­gos, ku­rių sto­gams ar sie­noms ver­kiant rei­kia re­mon­to.

Po­li­ti­kas kalbė­jo, kad, jo su­pra­ti­mu, švie­ti­mo įstai­gos turėtų būti prio­ri­te­tas, ir pirš­tu dūrė į biud­že­to ei­lutę, ku­rio­je nu­ro­dy­ta, jog Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ka­bi­ne­tams (Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to bei Vie­tos ūkio sky­rių) re­mon­tuo­ti ski­ria­ma 11 tūkst eurų. „Kaip su­pran­tu, Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jams ant galvų ne­la­ša, nes sto­gas ne­se­niai at­nau­jin­tas. Tai ar jų ka­bi­ne­tai yra svar­biau nei vaikų sau­gu­mas? Juk jei ne­ski­ria­me lėšų kiau­riems sto­gams remontuoti, be­lie­ka elekt­ros sky­di­nes ce­lo­fa­no plėve­le ap­vy­nio­ti, kad, ne­duok Die­ve, kas ne­nu­tiktų“, – rep­li­ka­vo T. Rau­dys.

Dėl to, kas svar­biau, M. Kau­nas į kal­bas ne­si­lei­do, leis­da­mas su­pras­ti, jog vis­kas jau nu­spręsta. Švel­nin­ti pa­dėtį bandė „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vas Ro­ber­tas End­ri­kas: „Aš su­pran­tu, kad opo­zi­ci­ja mu­ša per jaut­rią vietą. Mes, kai bu­vom opo­zi­ci­joj, ir­gi taip da­ry­da­vom. Bet biud­že­to pro­jek­tas jau su­ba­lan­suo­tas, kam da­bar jį dar­kyt“, – kalbė­jo jis.

Ir iš­ties, val­dan­čiųjų balsų už­te­ko (T. Rau­dys ir jo bend­ra­par­tie­tis Čes­lo­vas Ker­paus­kas bal­suo­jant su­si­laikė) biud­že­to pro­jektą per­duo­ti svars­ty­ti Ta­ry­bai.

Pa­gei­da­vimų – kaip iš gau­sybės ra­go

Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdžio na­riai taip pat turė­jo pa­gei­da­vimų, iš ko reikėtų nuim­ti lėšų ir kam pri­dėti. Tie­sa, jie la­biau kon­cent­ra­vo­si į pra­šy­mus pri­dėti. O Fi­nansų ir biud­že­to sky­riaus vedė­jai pa­klau­sus, iš ko­kios ei­lutės jie siū­lan­tys paim­ti pra­šo­mas lėšas, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis at­šovė: „Koks mūsų rei­ka­las.“

Plungės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė pik­ti­no­si, jog Sa­vi­val­dybės biud­že­te grei­to­sios pa­gal­bos pro­gra­mos ei­lutė­je žio­ji ap­va­lus nu­lis, nors ji pra­šiu­si skir­ti 36 tūkst eurų. Di­rek­torė pra­šė nu­ma­ty­ti bent 1,5 tūkst. eurų įstai­gai da­ly­vau­ti tarp­tau­tinė­se grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos žai­dynė­se.

Ko­mi­te­to narė Ire­na Tau­čienė pra­šė ne­skriaus­ti Ser­gan­čiųjų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bo ir skir­ti pa­pil­do­mai 3 tūkst. eurų jo tei­kia­mai ne­įga­liųjų pa­vėžėji­mo pa­slau­gai (biud­že­to pro­jek­te, kaip ir per­nai, tam nu­ma­ty­ta 14 tūkst. eurų).

„Kas dar ko no­ri?“ – tei­ra­vo­si G. Ba­gu­žis ir tuoj su­laukė tre­čio­jo pra­šy­mo. Plungės li­go­ninės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius pra­šė di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo li­go­ninės pro­gra­mai, nes nu­ma­tytų skir­ti 50 tūkst. eurų neuž­teks sam­dy­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jui. O jei ne­bus ap­sau­gos, esą teks už­ra­kin­ti na­melį, ku­ria­me ap­nak­vin­di­na­mi gatvė­je ras­ti ir ke­lio į na­mus ne­be­ran­dan­tys gir­ti as­me­nys.

A. Mar­tu­se­vi­čius pra­šė prie šios pro­gra­mos pri­dėti dar 20 tūkst. eurų.

Vi­si šie pra­šy­mai bu­vo per­duo­ti svars­ty­ti Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­tui. Jo na­riai taip pat galės iš­reikš­ti sa­vo nuo­monę, bet ga­lu­tinį žodį tars kitą sa­vaitę po­sėdžiau­sian­ti Ta­ry­ba.