Seną išardys, o ar bus nauja?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Rampą nu­tar­ta išar­dy­ti, nes ji jau ta­po pa­vo­jin­ga ja be­si­nau­do­jan­tiems, o ar bus ir kur bus sta­to­ma nau­ja, kol kas neaiš­ku
Plungės jau­ni­mo itin mėgta „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los pa­šonė­je esan­ti rie­du­ti­ninkų ir ried­len­ti­ninkų ram­pa skai­čiuo­ja pa­sku­ti­nes sa­vo gy­va­vi­mo die­nas. Lei­di­mas ją išar­dy­ti jau duo­tas, ta­čiau kol kas neap­sispręs­ta, ką da­ry­ti su aikš­telės pa­ma­tais – pa­lik­ti juos, kad to­je vie­to­je būtų ga­li­ma įreng­ti naują, ar viską išard­žius te­ri­to­riją užsė­ti ve­ja? Ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jai, rašę skun­dus dėl iki vėlu­mos iš aikš­telės aidė­ju­sio triukš­mo, nea­be­jo­ti­nai rinktų­si pa­starąjį va­riantą, tik kur ta­da reikės dėtis jau­ni­mui?Sua­be­jo­jo dėl am­žiaus

Apie aikš­telės li­kimą pra­ėjusį ant­ra­dienį kalbė­ta per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį, ap­ta­riant „Ry­to“ mo­kyk­los raštą, ku­riuo pra­šo­ma leis­ti nu­ra­šy­ti aikš­telę ir ją lik­vi­duo­ti.
Ne sykį girdėję kal­bas, kad ieš­ko­ma lėšų ram­pai at­nau­jin­ti, ko­mi­te­to na­riai nu­ste­bo – kas at­si­ti­ko, kad stai­ga nu­tar­ta ją išar­dy­ti? Juo­lab kad spren­di­mo pro­jek­te juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, jog aikš­telė pa­sta­ty­ta 2018 me­tais – ne­gi ne­praė­jus nė tre­jiems me­tams ji ne­be­pa­tai­so­mai nu­gy­ven­ta?
„Kiek kai­nuos išar­dy­mas? Gal tiek pat įdėjus ji vėl galėtų funk­cio­nuo­ti?“ – tei­ra­vo­si ko­mi­te­to na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas. Jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad do­ku­men­te įra­šy­ti 2018 me­tai dėl to, kad tik ta­da ram­pa bu­vo įre­gist­ruo­ta ir per­duo­ta val­dy­ti „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, o įreng­ta ji ge­ro­kai anks­čiau.
Ir minė­to­sios mo­kyk­los in­ter­ne­to sve­tainė­je, įstai­gos is­to­ri­jos skil­ty­je, įra­šy­ta, kad aikš­telė įreng­ta ir ati­da­ry­ta 2013 m. ge­gužės 17 dieną. Va­di­na­si, mies­to vai­kus ir jau­nimą ji džiu­gi­no ly­giai 8-erius me­tus. Ir, pa­na­šu, sa­vo jau at­gy­ve­no.
„Nie­ko ki­to ir ne­lie­ka, nes pa­grindų jau ne­bėra – vis­kas su­puvę. O ant ne­sau­gaus pa­grin­do kažką for­muo­ti ne­ver­ta, būtų pi­nigų iš­me­ti­mas į balą“, – esamą si­tua­ciją api­būdi­no Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
„Ob­jek­tas ke­lia grėsmę bei pa­vojų mo­kyk­los mo­ki­niams ir vi­suo­me­nei, ga­di­na mies­to es­te­tinį vaizdą, ap­linką ir priei­gas, todėl yra griau­ti­nas“, – ra­šo­ma ir spren­di­mo pro­jek­te.


Žadė­jo 5-is tūkst. eurų, o rei­kia 150-ies

Iš­girdę, kodėl nu­spręsta rampą išar­dy­ti, ko­mi­te­to na­riai klau­simų dėl to ne­be­turė­jo. Tei­rau­ta­si tik, ar se­no­sios vie­to­je iš­kils nau­ja? Juk vi­si plun­giš­kiai ži­no, ko­kia ji bu­vo mėgsta­ma vaikų ir jau­ni­mo, o ant­ros to­kios aikš­telės Plungė­je nėra.
A. Liu­ti­ka su­ti­ko, kad nau­ja aikš­telė tik­rai yra rei­ka­lin­ga, tik sua­be­jo­jo, ar to­je pa­čio­je vie­to­je, mat ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai skundė­si dėl triukš­mo.
„Po­rei­kis tik­rai yra. Esam ana­li­zavę, ką yra pa­si­darę di­die­ji mies­tai – Klaipė­da ir Kau­nas. Pre­li­mi­na­ri to­kios aikš­telės sąma­ta – apie 150 tūkstan­čių eurų. Už tiek jau būtų ga­li­ma pa­si­da­ry­ti il­gaamžę“, – sakė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.
Ži­no­ma, pir­miau­sia rei­kia ap­si­spręsti dėl vie­tos to­kiai aikš­te­lei. Di­rek­to­riaus nuo­mo­ne, ji la­bai tiktų skve­re tarp 
A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių, ša­lia „Su­per mies­to“ vaikų žai­dimų aikš­telės. Įren­gus ten dar ir rampą rie­du­ti­nin­kams bei ried­len­ti­nin­kams, to­ji lais­va­lai­kio zo­na dar la­biau pra­si­plėstų, būtų pri­tai­ky­ta ne tik vai­kams, bet ir jau­ni­mui.
Pa­sak M. Kau­no, pa­rin­kus vietą ir pa­ren­gus aikš­telės pro­jektą, būtų ga­li­ma ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio jai įreng­ti. O kur din­go vie­nos ne­įvar­din­tos Plungės įmonės žadė­ta 5-ių tūkst. eurų pa­ra­ma ku­riai nors mies­to vie­ša­jai erd­vei su­tvar­ky­ti? Praė­jusį ru­denį kalbė­ta, kad šias lėšas būtų ga­li­ma skir­ti nau­ja­jai rie­du­ti­ninkų ir ried­len­ti­ninkų ram­pai. Ar to­ji įmonė per­si­gal­vo­jo, kad kal­bos apie tai stai­ga nu­ti­lo?
Ka­dan­gi M. Kau­nas at­sakė nie­ko apie tai ne­žinąs, ši­to pa­si­tei­ra­vo­me jo pa­va­duo­to­jo Man­to Čes­naus­ko. Pa­sak jo, skir­ti pa­ramą te­be­ke­ti­na­ma, šiuo me­tu su ta įmo­ne de­ri­na­mas pa­ra­mos ga­vi­mo su­tar­ties pro­jek­tas. Vis dėlto, net ir ga­vus žadė­tuo­sius 5-is tūkst. eurų, jie būtų tik ma­ža da­lis nau­jai aikš­te­lei įreng­ti rei­ka­lin­gos su­mos.


„Pa­tys vai­kai ėmė plėšti“

„Ne­be­no­riu ne­šti at­sa­ko­mybės. Tos aikš­telės būklė – ava­rinė. Kiek lopėm, kiek re­mon­ta­vom, nie­kas ne­be­gelbė­jo“, – pa­si­tei­ra­vus, kodėl kreipė­si dėl aikš­telės išardymo, „Že­mai­čiui“ sakė „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas.
Jis pri­si­minė pra­ėjusį ru­denį spau­do­je per­skaitęs, kad galbūt yra kaž­koks rėmėjas, ku­ris pri­si­dės prie nau­jos aikš­telės įren­gi­mo. Per žiemą ne­su­laukęs jo­kių ži­nių, ne sykį kreipė­si į Sa­vi­val­dybę pra­šy­da­mas nu­ro­dy­ti, ką da­ry­ti – dar lauk­ti ar griau­ti aikš­telę, mat jos būklė bu­vu­si ava­rinė.
„Su­lau­kus lei­di­mo ar­dy­ti, pa­tys vai­kai ėmė plėšti. Sa­ko – grei­čiau išar­dy­sim šitą seną, grei­čiau gau­sim naują“, – juokė­si di­rek­to­rius. Ir pri­dūrė turįs viltį, kad nau­jai aikš­te­lei ne­bus dai­ro­ma­si ki­tos vie­tos. Esą vai­kai ir jau­ni­mas jau pri­pra­to rink­tis čia. Būta ap­lin­ki­nių namų gy­ven­tojų nu­si­skun­dimų dėl triukš­mo, ta­čiau rimtų in­ci­dentų, į ku­riuos būtų reikėję įsi­kiš­ti po­li­ci­jai, ne­pa­si­taikė.
„Esam įpratę jau prie tos aikš­telės, mums ji ne­kliū­va. Be to, ma­tom, kad jau­ni­mui ji rei­ka­lin­ga. Juo­lab kad prie mo­kyk­los jau yra su­si­for­mavęs tam tik­ras trau­kos cent­ras – tu­rim bėgi­mo ta­kus, dirb­tinės dan­gos fut­bo­lo aikš­telę, erdvę pa­plūdi­mio tink­li­niui, gim­nas­ti­kos aikš­telę. Tie­sa, ne­ma­žai jau kas ap­triušę, kai ką rei­kia keis­ti, re­mon­tuo­ti, nes lai­kas bėga, o lėšų prie­žiū­rai gau­na­me tik sim­bo­liš­kai – apie 800 eurų per me­tus. Su tiek kaž­ko ne­nu­veik­si... Bet vi­liamės atei­ty di­des­nio vald­žios dėme­sio“, – kalbė­jo S. Iva­naus­kas.