Šilumos kaina vėl kyla, nors žadėta priešingai

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas ža­dė­jo pi­ges­nę ši­lu­mą. De­ja, kol kas ji tik brangs­ta
Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, dau­ge­lis su ne­ri­mu lau­kia są­skai­tų už šil­dy­mą. Ir nors bu­vo ža­dė­ta, kad šį ru­de­nį ir žie­mą jos bus ma­žes­nės nei per­nai, ten­ka nu­si­vil­ti – ši­lu­mos įkai­nis vėl au­ga. Pa­na­šu, kad šį­kart – dėl po­li­ti­kų ne­ge­bė­ji­mo su­si­tar­ti.

Si­tua­ci­ja keis­ta

„Praė­ju­sį mė­ne­sį daug po­li­ti­ka­vom ta te­ma, daug emo­ci­jų bu­vo iš­lie­ta. Bet kai­na kaip au­go, taip te­beau­ga. Lapk­ri­čio mė­ne­sį ji pa­sie­kė 7,11 ct/kWh. Nors Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad kai­na ma­žės. Šią die­ną ne­ži­nau, kaip ver­tin­ti vi­są šią si­tua­ci­ją. „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ mus ata­kuo­ja įvai­riais raš­tais – tai pra­šo pra­tęst pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį, tai ka­mi­ną iš­nuo­mot. Si­tua­ci­ja keis­ta“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją praė­ju­sį ant­ra­die­nį kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

Iš­ties, ir va­sa­rą, ir ru­de­niui pra­si­dė­jus Plun­gės ši­lu­mos tink­lai iš­pla­ti­no ne vie­ną džiu­giai nu­tei­kian­tį pra­ne­ši­mą, kad šie­met už šil­dy­mą mo­kė­si­me pi­giau. Esą įmo­nei pa­vy­ko ge­ro­kai ma­žes­nė­mis kai­no­mis vi­sam se­zo­nui įsi­gy­ti bio­ku­ro, dėl to ir ši­lu­ma pigs bent 14 pro­cen­tų.

De­ja, šian­dien ma­to­me prie­šin­gą si­tua­ci­ją – lapk­ri­čio mė­ne­sį ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė ne at­pi­go, bet... pa­bran­go net 14,8 pro­cen­to. Kas nu­ti­ko? To „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­riaus A. Ta­mo­šaus­ko, įmo­nės vy­riau­sio­sios eko­no­mis­tės Lai­mu­tės An­ta­na­vi­čie­nės ir di­džią­ją da­lį mies­tui rei­ka­lin­gos ši­lu­mos pa­ga­mi­nan­čios „Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Šums­ko.

Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas:

„Toks ši­lu­mos bran­gi­mas Plun­gė­je vi­sų pir­ma su­si­jęs su UAB „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ki­mu, ko­kios tak­ti­kos lai­ky­tis par­duo­dant ši­lu­mą auk­cio­ne. Šie­met ne­prik­lau­so­miems ši­lu­mos ga­min­to­jams leis­ta rink­tis, ko­kią ši­lu­mos kai­ną pa­teik­ti auk­cio­nuo­se: ar pa­grįs­tą rea­liais, Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos (VERT) kont­ro­liuo­ja­mais, kaš­tais, ar mak­si­ma­liai leis­ti­ną, ku­ri ne­vir­ši­ja pa­ly­gi­na­mo­sios kai­nos, ap­skai­čiuo­tos pa­gal gam­ti­nių du­jų al­ter­na­ty­vą.

„Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ko ant­rą­jį va­rian­tą. Šiuo at­ve­ju, pa­si­bai­gus ata­skai­ti­niam lai­ko­tar­piui, bus at­lik­tas per­skai­čia­vi­mas. VERT įver­tins nea­ti­ti­ki­mus ir įpa­rei­gos šią įmo­nę su­grą­žin­ti var­to­to­jams per­mo­ką. Mū­sų ver­ti­ni­mu, per šį šil­dy­mo se­zo­ną ji ga­li siek­ti 240 tūkst. eu­rų.“

Plun­gės ši­lu­mos tink­lų vy­riau­sio­ji eko­no­mis­tė L. An­ta­na­vi­čie­nė:

„Šis šil­dy­mo se­zo­nas nie­ko ge­ro ne­ža­da. Ši­lu­mos kai­nos kri­ti­mą var­to­to­jai pa­jus ki­tą­met, kai VERT įver­tins per­mo­ką ir įpa­rei­gos „Plun­gės bioe­ner­gi­ją“ ją var­to­to­jams grą­žin­ti. Bet tas kai­nų per­skai­čia­vi­mas įvyks tik ki­tų me­tų ge­gu­žę.

Iš tik­rų­jų mums pa­tiems tai bu­vo di­džiu­lė staig­me­na. Fak­tą, kad „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ auk­cio­nui pa­tei­kė mak­si­ma­liai leis­ti­ną sa­vo pa­ga­min­tos ši­lu­mos kai­ną, pa­ste­bė­jo­me tik pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui. Per va­sa­rą iš jų ši­lu­mos pir­kom ne­daug, tad ir tas au­gi­mas ne­bu­vo jun­ta­mas.

O kai pra­dė­ta šil­dy­ti vi­su pa­jė­gu­mu ir pa­ma­tė­me pa­si­kei­tu­sius skai­čius, pra­dė­jo­me do­mė­tis, kas čia įvy­ko. Pa­si­ro­do, šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­ju­sios Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­prik­lau­so­miems ši­lu­mos ga­min­to­jams lei­džia rink­tis: par­duo­ti ši­lu­mą rea­liais VERT-o kont­ro­liuo­ja­mais kaiš­tais ar už­si­pra­šy­ti mak­si­ma­lios leis­ti­nos kai­nos, ku­ri ne­vir­ši­ja pa­ly­gi­na­mo­sios.

„Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ko pa­sta­rą­jį va­rian­tą. Tie­sa, ne tik ji. Tuo pa­čiu ke­liu nuė­jo vi­si ne­prik­lau­so­mi ši­lu­mos ga­min­to­jai, ku­rie ta­me ra­jo­ne ne­tu­ri kon­ku­ren­tų. Sus­kai­čia­vo­me to­kių ra­jo­nų net 7. Tai ir mū­sų kai­my­ni­niai Tel­šiai, taip pat Šiau­liai, Elekt­rė­nai, ki­ti.

„Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ at­sto­vų klau­sė­me, ar jie tei­sin­gai su­pran­ta įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ar su­vo­kia, kad ki­tą­met tu­rės su­krapš­ty­ti ne­ma­žą su­mą per­mo­koms grą­žin­ti. Mums bu­vo at­sa­ky­ta, kad jie pa­si­rin­ko šį ke­lią są­mo­nin­gai. Man ne­sup­ran­ta­ma to­kia vers­lo lo­gi­ka. Sie­kia­ma čia ir da­bar gau­ti mak­si­ma­lią ga­li­mą nau­dą, o kas bus ki­tą­met, jau ne­svar­bu. Juk jie dir­ba jau 20 me­tų. Tar­si jau tu­rė­tų bū­ti kaž­kiek so­cia­liai at­sa­kin­gi, de­ja.“

„Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ di­rek­to­rius G. Šums­kas:

„Iš tik­rų­jų, pa­si­kei­tus Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mui pa­si­nau­do­jo­me su­teik­ta ga­li­my­be mū­sų pa­ga­min­tą ši­lu­mą par­duo­ti už mak­si­ma­lią leis­ti­ną kai­ną, ar­ti­mą pa­ly­gi­na­ma­jai. Bet tai ne­reiš­kia, kad ga­lė­jo­me pra­šy­ti tiek, kiek no­rė­jo­me. Ta kai­na vis tiek yra kont­ro­liuo­ja­ma VERT-o. To­dėl ne­ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ti, kad bū­tent „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ kal­ta dėl to, jog ši­lu­mos kai­na Plun­gė­je vėl au­ga. Yra ir ki­tų as­pek­tų, bet Plun­gės ši­lu­mos tink­lai žiū­ri iš sa­vo po­zi­ci­jų ir pa­tei­kia to­kią in­for­ma­ci­ją, ko­kia jiems nau­din­ga.

Jei tu­rė­tu­me kaž­ko­kių ga­ran­ti­jų, kad dirb­si­me Plun­gė­je dar bent 5 ar 10 me­tų, gal­būt kaž­kaip ki­taip skai­čiuo­tu­me tą kai­ną. O da­bar ne­tu­ri­me jo­kių ga­ran­ti­jų į prie­kį. Kiek pra­šo­me jų, nie­kas su mu­mis ne­si­šne­ka. Kaž­kas spe­cia­liai ar ne tos pro­ble­mos ne­spren­džia. Lyg ir no­rė­tu­me pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją, esa­me ga­vę pa­ra­mą nau­jiems ka­ti­lams sta­ty­ti, bet at­si­tren­kia­me į vie­tos val­džios ne­no­rą kal­bė­tis. O po to mums aiš­ki­na, kad esam so­cia­liai neat­sa­kin­gi.

To­dėl da­bar ta si­tua­ci­ja to­kia ir yra: mes ne­ži­nom, kaip ry­toj bus, gy­vuo­sim to­liau ar ne, ne­ži­nom, kaip elg­tis, pa­si­nau­do­ti gau­ta pa­ra­ma ir ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną, ar vi­sai tos pa­ra­mos at­si­sa­ky­ti.

Juk ir jūs, jei ži­no­tu­mė­te, kad li­ko gy­ven­ti vi­sai ma­žai, ar elg­tu­mė­tės la­bai so­cia­liai at­sa­kin­gai? Tik­riau­siai, kad ne.“

Komentarai

faktas    Ket, 2019-11-14 / 21:34
kad lapkričio mėnesį pagal šilumos kainą kritom dar žemyn, esam treti nuo apačios... Dugnas jau netoli, reikėtų dar labiau liberalams pasistengti kartu su savo statytiniu ir pasiekti kainos rekordą... Plungė myli šią partiją, todėl sąskaitas apmokės su malonumu :)
Naujas katilas    Pir, 2020-01-13 / 20:52
Dar pakurenkit iki siu metu pavasario o paskui kurens naujas katilas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.