Šilumos kaina vėl kyla, nors žadėta priešingai

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas ža­dė­jo pi­ges­nę ši­lu­mą. De­ja, kol kas ji tik brangs­ta
Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, dau­ge­lis su ne­ri­mu lau­kia są­skai­tų už šil­dy­mą. Ir nors bu­vo ža­dė­ta, kad šį ru­de­nį ir žie­mą jos bus ma­žes­nės nei per­nai, ten­ka nu­si­vil­ti – ši­lu­mos įkai­nis vėl au­ga. Pa­na­šu, kad šį­kart – dėl po­li­ti­kų ne­ge­bė­ji­mo su­si­tar­ti.

Si­tua­ci­ja keis­ta

„Praė­ju­sį mė­ne­sį daug po­li­ti­ka­vom ta te­ma, daug emo­ci­jų bu­vo iš­lie­ta. Bet kai­na kaip au­go, taip te­beau­ga. Lapk­ri­čio mė­ne­sį ji pa­sie­kė 7,11 ct/kWh. Nors Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad kai­na ma­žės. Šią die­ną ne­ži­nau, kaip ver­tin­ti vi­są šią si­tua­ci­ją. „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ mus ata­kuo­ja įvai­riais raš­tais – tai pra­šo pra­tęst pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį, tai ka­mi­ną iš­nuo­mot. Si­tua­ci­ja keis­ta“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją praė­ju­sį ant­ra­die­nį kal­bė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

Iš­ties, ir va­sa­rą, ir ru­de­niui pra­si­dė­jus Plun­gės ši­lu­mos tink­lai iš­pla­ti­no ne vie­ną džiu­giai nu­tei­kian­tį pra­ne­ši­mą, kad šie­met už šil­dy­mą mo­kė­si­me pi­giau. Esą įmo­nei pa­vy­ko ge­ro­kai ma­žes­nė­mis kai­no­mis vi­sam se­zo­nui įsi­gy­ti bio­ku­ro, dėl to ir ši­lu­ma pigs bent 14 pro­cen­tų.

De­ja, šian­dien ma­to­me prie­šin­gą si­tua­ci­ją – lapk­ri­čio mė­ne­sį ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė ne at­pi­go, bet... pa­bran­go net 14,8 pro­cen­to. Kas nu­ti­ko? To „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­riaus A. Ta­mo­šaus­ko, įmo­nės vy­riau­sio­sios eko­no­mis­tės Lai­mu­tės An­ta­na­vi­čie­nės ir di­džią­ją da­lį mies­tui rei­ka­lin­gos ši­lu­mos pa­ga­mi­nan­čios „Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ di­rek­to­riaus Ge­di­mi­no Šums­ko.

Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius A. Ta­mo­šaus­kas:

„Toks ši­lu­mos bran­gi­mas Plun­gė­je vi­sų pir­ma su­si­jęs su UAB „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ki­mu, ko­kios tak­ti­kos lai­ky­tis par­duo­dant ši­lu­mą auk­cio­ne. Šie­met ne­prik­lau­so­miems ši­lu­mos ga­min­to­jams leis­ta rink­tis, ko­kią ši­lu­mos kai­ną pa­teik­ti auk­cio­nuo­se: ar pa­grįs­tą rea­liais, Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos (VERT) kont­ro­liuo­ja­mais, kaš­tais, ar mak­si­ma­liai leis­ti­ną, ku­ri ne­vir­ši­ja pa­ly­gi­na­mo­sios kai­nos, ap­skai­čiuo­tos pa­gal gam­ti­nių du­jų al­ter­na­ty­vą.

„Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ko ant­rą­jį va­rian­tą. Šiuo at­ve­ju, pa­si­bai­gus ata­skai­ti­niam lai­ko­tar­piui, bus at­lik­tas per­skai­čia­vi­mas. VERT įver­tins nea­ti­ti­ki­mus ir įpa­rei­gos šią įmo­nę su­grą­žin­ti var­to­to­jams per­mo­ką. Mū­sų ver­ti­ni­mu, per šį šil­dy­mo se­zo­ną ji ga­li siek­ti 240 tūkst. eu­rų.“

Plun­gės ši­lu­mos tink­lų vy­riau­sio­ji eko­no­mis­tė L. An­ta­na­vi­čie­nė:

„Šis šil­dy­mo se­zo­nas nie­ko ge­ro ne­ža­da. Ši­lu­mos kai­nos kri­ti­mą var­to­to­jai pa­jus ki­tą­met, kai VERT įver­tins per­mo­ką ir įpa­rei­gos „Plun­gės bioe­ner­gi­ją“ ją var­to­to­jams grą­žin­ti. Bet tas kai­nų per­skai­čia­vi­mas įvyks tik ki­tų me­tų ge­gu­žę.

Iš tik­rų­jų mums pa­tiems tai bu­vo di­džiu­lė staig­me­na. Fak­tą, kad „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ auk­cio­nui pa­tei­kė mak­si­ma­liai leis­ti­ną sa­vo pa­ga­min­tos ši­lu­mos kai­ną, pa­ste­bė­jo­me tik pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui. Per va­sa­rą iš jų ši­lu­mos pir­kom ne­daug, tad ir tas au­gi­mas ne­bu­vo jun­ta­mas.

O kai pra­dė­ta šil­dy­ti vi­su pa­jė­gu­mu ir pa­ma­tė­me pa­si­kei­tu­sius skai­čius, pra­dė­jo­me do­mė­tis, kas čia įvy­ko. Pa­si­ro­do, šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­ju­sios Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­prik­lau­so­miems ši­lu­mos ga­min­to­jams lei­džia rink­tis: par­duo­ti ši­lu­mą rea­liais VERT-o kont­ro­liuo­ja­mais kaiš­tais ar už­si­pra­šy­ti mak­si­ma­lios leis­ti­nos kai­nos, ku­ri ne­vir­ši­ja pa­ly­gi­na­mo­sios.

„Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ pa­si­rin­ko pa­sta­rą­jį va­rian­tą. Tie­sa, ne tik ji. Tuo pa­čiu ke­liu nuė­jo vi­si ne­prik­lau­so­mi ši­lu­mos ga­min­to­jai, ku­rie ta­me ra­jo­ne ne­tu­ri kon­ku­ren­tų. Sus­kai­čia­vo­me to­kių ra­jo­nų net 7. Tai ir mū­sų kai­my­ni­niai Tel­šiai, taip pat Šiau­liai, Elekt­rė­nai, ki­ti.

„Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ at­sto­vų klau­sė­me, ar jie tei­sin­gai su­pran­ta įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ar su­vo­kia, kad ki­tą­met tu­rės su­krapš­ty­ti ne­ma­žą su­mą per­mo­koms grą­žin­ti. Mums bu­vo at­sa­ky­ta, kad jie pa­si­rin­ko šį ke­lią są­mo­nin­gai. Man ne­sup­ran­ta­ma to­kia vers­lo lo­gi­ka. Sie­kia­ma čia ir da­bar gau­ti mak­si­ma­lią ga­li­mą nau­dą, o kas bus ki­tą­met, jau ne­svar­bu. Juk jie dir­ba jau 20 me­tų. Tar­si jau tu­rė­tų bū­ti kaž­kiek so­cia­liai at­sa­kin­gi, de­ja.“

„Plun­gės bioe­ner­gi­jos“ di­rek­to­rius G. Šums­kas:

„Iš tik­rų­jų, pa­si­kei­tus Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mui pa­si­nau­do­jo­me su­teik­ta ga­li­my­be mū­sų pa­ga­min­tą ši­lu­mą par­duo­ti už mak­si­ma­lią leis­ti­ną kai­ną, ar­ti­mą pa­ly­gi­na­ma­jai. Bet tai ne­reiš­kia, kad ga­lė­jo­me pra­šy­ti tiek, kiek no­rė­jo­me. Ta kai­na vis tiek yra kont­ro­liuo­ja­ma VERT-o. To­dėl ne­ga­li­ma vie­na­reikš­miš­kai sa­ky­ti, kad bū­tent „Plun­gės bioe­ner­gi­ja“ kal­ta dėl to, jog ši­lu­mos kai­na Plun­gė­je vėl au­ga. Yra ir ki­tų as­pek­tų, bet Plun­gės ši­lu­mos tink­lai žiū­ri iš sa­vo po­zi­ci­jų ir pa­tei­kia to­kią in­for­ma­ci­ją, ko­kia jiems nau­din­ga.

Jei tu­rė­tu­me kaž­ko­kių ga­ran­ti­jų, kad dirb­si­me Plun­gė­je dar bent 5 ar 10 me­tų, gal­būt kaž­kaip ki­taip skai­čiuo­tu­me tą kai­ną. O da­bar ne­tu­ri­me jo­kių ga­ran­ti­jų į prie­kį. Kiek pra­šo­me jų, nie­kas su mu­mis ne­si­šne­ka. Kaž­kas spe­cia­liai ar ne tos pro­ble­mos ne­spren­džia. Lyg ir no­rė­tu­me pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją, esa­me ga­vę pa­ra­mą nau­jiems ka­ti­lams sta­ty­ti, bet at­si­tren­kia­me į vie­tos val­džios ne­no­rą kal­bė­tis. O po to mums aiš­ki­na, kad esam so­cia­liai neat­sa­kin­gi.

To­dėl da­bar ta si­tua­ci­ja to­kia ir yra: mes ne­ži­nom, kaip ry­toj bus, gy­vuo­sim to­liau ar ne, ne­ži­nom, kaip elg­tis, pa­si­nau­do­ti gau­ta pa­ra­ma ir ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną, ar vi­sai tos pa­ra­mos at­si­sa­ky­ti.

Juk ir jūs, jei ži­no­tu­mė­te, kad li­ko gy­ven­ti vi­sai ma­žai, ar elg­tu­mė­tės la­bai so­cia­liai at­sa­kin­gai? Tik­riau­siai, kad ne.“