Siūlo turistus vilioti paplūdimiu nuogaliams

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Nu­dis­tai pa­si­gen­da jiems skirtų pa­plūdi­mių prie ežerų
Praė­jusį penk­ta­dienį „Že­mai­ty­je“ spaus­din­tas straips­nis „Nu­dis­tai no­ri mau­dyk­los Pla­te­liuo­se“ su­laukė ne­ma­žai skai­ty­tojų ko­men­tarų. Vie­nus ste­bi­no ir pik­ti­no nu­dizmą pro­pa­guo­jan­čių žmo­nių pra­šy­mas įreng­ti mau­dyklą nuo­ga­liams, mat karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis esą jau ir vie­ti­niams da­ro­si su­dėtin­ga ras­ti vietą prie eže­ro, ki­ti svei­ki­no to­kią ini­cia­tyvą ir rašė, kad tam jau se­niai pri­bren­do rei­ka­las.
Ka­dan­gi ši te­ma su­laukė to­kio su­si­domė­ji­mo, ją tęsia­me. Šįkart pa­vy­ko su­si­siek­ti su pra­šymą įreng­ti mau­dyklą nu­dis­tams Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei at­siun­tu­sia Gre­ta PIES­KI­NAITE. Tad jos pa­čios tei­ra­vomės, kaip gimė min­tis šiuo rei­ka­lu kreip­tis į Sa­vi­val­dybę.

– Ar jūs pa­ti – iš Plungės?
– Ne­su plun­giškė. Šiuo me­tu gy­ve­nu už­sie­ny­je, bet nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens vi­sa­da būnu Lie­tu­vo­je, daž­niau­siai – pa­jūry­je. Yra tekę lan­ky­tis ir prie Pla­te­lių eže­ro, ki­to­se eže­rin­go­se Lie­tu­vos vie­to­se, ta­čiau, ne­ra­dus mau­dyk­los ar pa­plūdi­mio nu­dis­tams, grįžti ten ne­be­si­no­ri.
Idė­ja ra­šy­ti pra­šymą ki­lo pa­ska­ti­nus ke­liems plun­giš­kiams ir iš no­ro prie šva­riau­sio Lie­tu­vos eže­ro turė­ti ne­di­delę vietą ir nu­dis­tams. Toks yra vi­sos Lie­tu­vos nu­distų bend­ruo­menės sie­kis – turė­ti vietų poil­siui ne tik prie jūros, bet ir prie ežerų.
Be to, yra ir už­sie­nie­čių su­si­domė­ji­mas. Kaip ži­nia, Va­karų Eu­ro­po­je nu­diz­mas yra la­bai po­pu­lia­rus. Jo sekė­jams gau­su pa­plūdi­mių tiek prie jūros, tiek prie ežerų. Jei­gu to­kia vie­ta at­si­rastų ir jūsų ra­jo­ne, pri­trauk­tumė­te ir už­sie­nie­čių.
– Sa­vo krei­pimesi rašė­te, kad nu­diz­mas po­pu­liarė­ja tiek Lie­tu­vo­je, tiek Plungė­je. Kaip tai nu­statė­te?
– Tą ne­sun­ku su­pras­ti pa­ma­čius, kiek žmo­nių pri­trau­kia nu­distų pa­plūdi­miai. Šią va­sarą jie bu­vo sau­sa­kim­ši. Kas­dien, esant ge­ram orui, žmo­nių bu­vo pil­na Ni­dos, Juodk­rantės, Smil­tynės, Gi­ru­lių, Ne­mir­se­tos, Šven­to­sios nu­distų plia­žuo­se. Ši­to Lie­tu­vo­je dar ne­te­ko ma­ty­ti. Kai bu­vau Ni­dos nu­distų pa­plūdi­my­je, poil­siau­tojų bu­vo ge­ro­kai per tūkstantį, Ak­me­nos eže­ro nu­distų pa­plūdi­my­je Trakų ra­jo­ne – ke­li šim­tai.
Nu­distų bend­ruo­menė vis ak­ty­viau reiš­kia­si ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ku­ria­si jų grupės feis­bu­ke, kur da­li­na­ma­si in­for­ma­ci­ja, bend­rau­ja­ma.
– Plungės sa­vi­val­dybė bu­vo ne vie­nin­telė, į ku­rią kreipėtės tuo pa­čiu klau­si­mu?
– Pra­šy­mus siun­čiau ke­lioms sa­vi­val­dybėms. Kaip minė­jau, toms, ku­rio­se pa­ti lan­kiau­si ir pa­si­ge­dau nu­distų mau­dyk­los.
Vil­niaus sa­vi­val­dybė jau su­rea­ga­vo į krei­pimąsį ir to­kią mau­dyklą Va­la­kam­pių pa­plūdi­my­je ati­darė šių metų bir­želį. To­kia vie­ta grei­čiau­siai kitą va­sarą at­si­ras ir Laz­dijų ra­jo­ne.
– Jūsų pra­šymą ap­tarę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai kalbė­jo, kad įre­gist­ruo­ti pa­plūdimį nėra taip pa­pras­ta – tu­ri būti gelbė­tojų po­stas, per­si­ren­gi­mo būdelė, tua­le­tas.
– Su teisės ak­tais esu ge­rai su­si­pa­ži­nu­si. Taip, pa­plūdi­miams iš­ties ke­lia­mi aukš­ti rei­ka­la­vi­mai, ta­čiau mes ir ne­pra­šo­me pa­plūdi­mio, o tik ofi­cia­lios mau­dyk­los. Joms rei­ka­la­vi­mai – mi­ni­malūs. Svar­biau­sia, kad būtų ženk­lai, in­for­muo­jan­tys, jog tai nu­distų mau­dyk­la.
– Per po­sėdį rep­li­kuo­ta, kad nuo­ga­liai ga­li rink­tis bet ku­rią nuo­ša­lesnę vietą prie eže­ro ir ne­kel­ti pro­ble­mos, kad nėra jiems skir­tos ofi­cia­lios mau­dyk­los. Ką apie tai ma­no­te?
– Pir­miau­sia, mau­dy­tis nuo­ša­lio­je vie­to­je yra ne­sau­gu ir ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Ant­ra, pa­matę tai žmonės ga­li išk­vies­ti po­li­ciją, nes būti nuo­gam vie­šo­je vie­to­je, jei tai nėra nu­distų pa­plūdi­mys, yra draud­žia­ma – tai trak­tuo­ja­ma kaip vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas.