Blykst – ir sėdi be elektros, be šildymo

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Tai tik vie­nas iš te­le­vi­zo­rių, ku­ris su­ge­do dėl elekt­ros įtam­pos svy­ra­vimų
Šal­dy­tuvų, mik­ro­bangų kros­ne­lių, dul­kių siurb­lių, skal­byk­lių, te­le­vi­zo­rių, mo­bi­liųjų te­le­fonų, vir­du­lių yra kiek­vie­nuo­se na­muo­se. Elekt­ros prie­taisų ne­trūksta ir pas Plungės ra­jo­ne, Be­re­niuo­se, gy­ve­nan­čią pen­si­nio am­žiaus po­rą. Tik jais nau­do­tis ji ne vi­sa­da ga­li. Per 20 metų, kai čia gy­ve­na, be­re­niš­kiai pa­sa­ko­ja „su­de­ginę“ bent ke­letą te­le­vi­zo­rių, bent dvi skal­bi­mo ma­ši­nas, ku­rios iki šiol „il­si­si ant tro­bos“, ga­lybę kitų, smul­kes­nių, prie­taisų. Tai­gi žmonėms – nuo­sto­liai, tik elekt­ri­kams esą tai ne­la­bai rūpi.Prob­le­ma – nuo­la­tinė ir se­na

Bėdos iš­tik­ti žmonės pa­sa­ko­ja, jog kar­tais bi­jo ir vir­dulį ar­ba­tai įsi­jung­ti – blykst, blykst, tuoj elekt­ros srovė pra­de­da trūkinė­ti, ypač kai gy­ve­nan­tie­ji kai­my­nystė­je su­vi­ri­ni­mo apa­ratą įsi­jun­gia. Kar­tais net pa­pras­čiau­sio pro­žek­to­riaus ne­ga­li­ma įkrau­ti – vien­fazė elekt­ros li­ni­ja ir to­kios ap­kro­vos neat­lai­ko. Elekt­ra dings­ta ir men­kiau­siam vėje­liui pa­pūtus. Ta­da be­re­niš­kiai – už te­le­fo­no ir ESO (elekt­ros skirs­ty­mo ope­ra­to­riui) skam­bint. Pri­sis­kam­bin­ti se­ka­si sun­kiai, bet anks­čiau ar vėliau elekt­ri­kai ge­di­mus pa­ša­li­na, ta­čiau pa­grin­dinės pro­ble­mos per tiek metų taip ir neišsp­rendė.
„Va, vie­nas te­le­vi­zo­rius su­de­gin­tas, ten su­dėtos skal­bi­mo ma­ši­nos ir­gi ne­be­vei­kia... – ap­si­lan­kiu­siems žur­na­lis­tams su­ga­din­tus elekt­ros prie­tai­sus ro­do žmonės. – Iš­sis­kalbt nor­ma­liai ne­ga­lim, vis blyk­čio­ja, pro­gra­ma pra­de­da „blūdy­ti“. O kai kai­my­nas ima ką nors vi­rin­ti, šal­dy­tu­vas, te­le­vi­zo­rius, dul­kių siurb­lys vi­sai iš­si­jun­gia. Nau­ja tech­ni­ka su­pirk­ta, o nor­ma­liai ne­vei­kia – nėra srovės.“


Nuo­lat ste­bi volt­metrą

Neap­si­kentę nuo­la­tinės var­gi­nan­čios si­tua­ci­jos žmonės į „Že­maitį“ kreipė­si. Kaž­ka­da ir ESO bandė ju­din­ti, kad pa­ga­liau ko nors imtų­si, ta­čiau tik „tvar­ky­sim, tvar­ky­sim“ iš­girdę, iki šiol jų pa­gal­bos te­be­lau­kia. Blo­giau­sia, kad elekt­rai din­gus žmonės ne­ga­li net ug­nies už­si­kur­ti, mat krosnį yra pa­si­to­bu­linę, elekt­rinį va­rik­liuką įsis­tatę, tad švie­soms už­ge­sus dar ir be ši­lu­mos lie­ka.
Džiau­gia­si bent tuo, kad da­bar nu­trūkus elekt­ros tie­ki­mui elekt­ri­kai sku­ba per 2–3 die­nas jį at­nau­jin­ti, o būda­vo lai­kai, kai ir po sa­vaitę tek­da­vo lauk­ti, gy­ven­da­vo kaip ko­kiais ba­la­nos lai­kais.
Kad galėtų nu­tai­ky­ti, ka­da ko­kio prie­tai­so jau ge­riau ne­be­jung­ti, gudrūs be­re­niš­kiai yra volt­metrą įsi­giję. Kaip kin­ta elekt­ros įtam­pa vis dau­giau prie­taisų įjun­gus, prie mūsų akių pa­de­monst­ra­vo – pra­dėjus veik­ti vir­du­liui ir mik­ro­bangų kros­ne­lei, prie­tai­so ro­dyklėlė kaip­mat at­gal šo­ka. Tad su­dėtin­gas gy­ve­ni­mas, kai pa­pras­tus bui­ties klau­si­mus lyg did­žiau­sius re­bu­sus ten­ka spręsti, ką ga­li, o ko ne­ga­li į elekt­ros lizdą jung­ti nuo­lat ap­skai­čiuo­ti.
„Pa­vyzd­žiui, da­bar 250 ro­do, bet kai pra­de­dam mal­kas pjau­ti, srovė iki 100-to nu­kren­ta. O jau kiek prie­taisų esam pa­keitę... ne­tu­rim nor­ma­lios elekt­ros“, – guodė­si mūsų skai­ty­to­jai.
Be­re­niš­kiai įsi­ti­kinę, jog viską ESO išspręstų ne­sun­kiai, pa­keitę se­nutė­lius elekt­ros ka­be­lius, ku­rie nie­ka­da keis­ti ir ne­bu­vo, bei įvadą iš vien­fa­zio į tri­fazį.


At­liks elekt­ros įtam­pos ma­ta­vi­mus

Kodėl XXI am­žiu­je be­re­niš­kiams ten­ka ši­taip dėl elekt­ros varg­ti ir ar ke­ti­na kažką da­ry­ti, jog žmonėms pa­dėtų, pa­klausė­me ESO at­stovų.
Neil­gai tru­kus ESO ry­šių su vi­suo­me­ne pro­jektų va­do­vas Pau­lius Kal­man­tas at­siuntė elekt­ro­ninį laišką, ku­ria­me išaiš­ki­no su­si­da­riu­sią si­tua­ciją ir žadė­jo be­re­niš­kiams po­ky­čių.
Anot P. Kal­man­to, be­re­niš­kiai be elekt­ros pa­starąjį kartą li­ko dėl ge­dimų 0,4 kV ir 10 kV elekt­ros įtam­pos tink­le, o tam  įta­kos turė­jo šiuo me­tu re­konst­ruo­ja­mos Plungės trans­for­ma­to­rių pa­stotės.
„Pa­ti­ki­na­me, kad ESO tiks­las yra kuo sku­biau ras­ti su­tri­kimų prie­žas­tis, jas pa­ša­lin­ti ir už­tik­rin­ti ko­ky­bišką elekt­ros ener­gi­jos tie­kimą var­to­to­jams. La­bai at­si­pra­šo­me už ne­pa­to­gu­mus dėl įvy­ku­sių elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo su­tri­kimų, bet, sa­vo ruož­tu, no­ri­me pra­neš­ti, kad at­li­kus minė­tos trans­for­ma­to­rių pa­stotės re­konst­ruk­ciją elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo ko­kybė pa­gerės ne tik be­si­krei­pian­čios klientės nuo­sa­vybės tei­se pri­klau­san­čiam ob­jek­tui, bet ir Plungės mies­to bei jo ra­jo­no gy­ven­tojų ob­jek­tams“, – ra­šo­ma laiš­ke.
Tik bėda ta, kad šie Be­re­nių gy­ven­to­jai dėl elekt­ros su­tri­kimų ken­čia metų me­tus, ne tik da­bar, kai re­konst­ruo­ja­ma pa­stotė, tad ar jos re­konst­ra­vi­mas si­tua­ciją pa­keis?
ESO at­sto­vas žur­na­lis­tus patikino, jog ar­ti­miau­siu me­tu bus at­lik­ti de­talūs šiai be­re­niš­kių so­dy­bai tie­kia­mos elekt­ros ener­gi­jos įtam­pos ma­ta­vi­mai. O jau po to, kai turės rei­ka­lin­gus duo­me­nis, spręs, ar rei­kia kaž­ko im­tis. Apie tai žadė­jo in­di­vi­dua­liai pra­neš­ti so­dy­bos sa­vi­nin­kei. Be­lie­ka lauk­ti gerų ži­nių ir, ži­no­ma, po­ky­čių.