Pasisekė – valdžia žada atvažiuoti į kiemą

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuotr.
Gy­ven­to­jai sa­kė įkas­ti kon­tei­ne­rių šio­je vie­to­je ne­lei­sian­tys
Plun­gė­je pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ren­gia­mos pu­siau po­že­mi­nės at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės te­bė­ra be­ne pa­grin­di­nė te­ma tarp plun­giš­kių. Ne vie­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai jau su­truk­dė pra­dė­ti ka­si­mo dar­bus jų kie­muo­se, mat ne­su­tin­ka su vie­tos val­džios pa­rink­to­mis vie­to­mis nau­jie­siems kon­tei­ne­riams. Ne­ty­lė­ti nu­spren­dė ir Lentp­jū­vės gat­vės 2-ojo dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­ja.
Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuotr.
Bend­ri­jos pir­mi­ni­kas P. Mi­ciu­le­vi­čius

Į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vie­na šio na­mo gy­ven­to­ja pa­sa­ko­jo, kad vi­sų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė tai, jog nau­jie­siems kon­tei­ne­riams pa­rink­ta vie­ta – rep­re­zen­ta­ci­nė­je kie­mo da­ly­je, nuo gat­vės pu­sės, pie­ve­lė­je, ku­rią pa­tys gy­ven­to­jai daug me­tų puo­se­lė­jo, ap­so­di­no gy­vat­vo­re ir me­de­liais.

„Da­lis tos mū­sų gy­vat­vo­rės bus iš­raus­ta, mat to­je vie­to­je kas duo­bes kon­tei­ne­riams. Jau da­bar iš­ro­vė ke­lis krū­mus, kai at­ve­žę tuos kon­tei­ne­rius iš­kro­vė. Pa­tar­kit, ką mums da­ry­ti – ar pi­ke­tuot, ar laukt, kol val­džia į mū­sų raš­tus at­sa­kys?“ – klau­sė mo­te­riš­kė.

Su­tar­tu lai­ku nu­vy­kę prie šio dau­gia­bu­čio na­mo kie­me su­ti­ko­me ir dau­giau gy­ven­to­jų. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Pra­nas Mi­ciu­le­vi­čius pa­sa­ko­jo prieš ke­le­rius me­tus ma­tęs su­pro­jek­tuo­tos aikš­te­lės sche­mą. Pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai bu­vo nu­brai­žy­ti prie gre­ti­mo – Lentp­jū­vės g. 6-ojo – na­mo, to­dėl nei jis, nei ki­ti jo kai­my­nai dėl to sau gal­vos ne­be­su­ko. Su­ne­ri­mo tik ta­da, kai dar­bi­nin­kai at­ve­žę nau­juo­sius kon­tei­ne­rius iš­kro­vė juos prie­šais jų – Lentp­jū­vės g. 2-ąjį – dau­gia­bu­tį.

Pra­dė­ję aiš­kin­tis, gy­ven­to­jai su­ži­no­jo, jog ren­giant mi­nė­tuo­sius brė­ži­nius įsi­vė­lė klai­da. O iš tik­rų­jų aikš­te­lė ir bus įreng­ta ne se­nų­jų kon­tei­ne­rių vie­to­je, ne prie ko­kio gre­ti­mo, o bū­tent prie jų na­mo.

Žmo­nes gąs­di­na ne tik tai, kad įren­gus kon­tei­ne­rius prie­šais dau­gia­bu­tį bus su­ga­din­ta jų puo­se­lė­tos ve­jos ir bend­rai vi­sos ap­lin­kos es­te­ti­nė iš­vaiz­da. Ne­ra­mu ir dėl to, kad iš­tuš­tin­ti kon­tei­ne­rius at­va­žia­vęs šiukš­lia­ve­žis už­tvers siau­rą ke­liu­ką į dau­gia­bu­čio kie­mą.

„Kas bus, jei kam nors tuo me­tu pri­reiks grei­tą­ją kvies­ti? Juk na­me gy­ve­na daug se­ny­vo am­žiaus žmo­nių. Ir pa­tys kaip pa­tek­si­me į sa­vo kie­mą ir kaip rei­kės iš­va­žiuo­ti?“ – klau­si­mus vie­ną po ki­to žė­rė su­si­rin­ku­sie­ji.

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas sa­kė gal­būt net ne­bū­tų kė­lęs klau­si­mo dėl pa­rink­tos vie­tos kon­tei­ne­riams, jei ap­lin­kui ne­bū­tų tin­ka­mes­nių. Jis ro­dė vi­di­nia­me dau­gia­bu­čio kie­me, ša­lia ke­liu­ko į ga­ra­žų bend­ri­ją, esan­čią lais­vą aikš­te­ly­tę, kur tie kon­tei­ne­riai pui­kiau­siai ga­lė­tų sto­vė­ti.

Gy­ven­to­jai ste­bė­jo­si, ko­dėl vie­tos val­džia, spręs­da­ma, kur sta­ty­ti nau­juo­sius kon­tei­ne­rius, ne­pa­si­ta­rė su jų bend­ri­ja. Ji juk nuo­mo­ja­si skly­pą iš Sa­vi­val­dy­bės, mo­ka nuo­mos mo­kes­tį, o kai atei­na lai­kas spręs­ti, ką su tuo skly­pu da­ry­ti, nu­spren­džia­ma jiems už nu­ga­ros.

Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pa­ti­ki­no, kad jo­kio pra­ne­ši­mo apie aikš­te­lių sche­mos vie­ši­ni­ną, vy­ku­sį rug­sė­jo mė­ne­sį, jis ne­ga­vo. Ir ar­gu­men­tą, kad pra­ne­ši­mas apie tai bu­vo spaus­din­tas laik­raš­ty­je, žmo­nės pa­si­ti­ko skam­biu juo­ku. „Jūs mums pa­ro­dy­kit tą laik­raš­tį. Ta­me, kur mes skai­to­me, jo­kio pra­ne­ši­mo ne­bu­vo“, – ir py­ko, ir juo­kė­si iš to­kio vie­ši­ni­mo, ku­ris kaž­kaip su­ge­bė­jo pra­slys­ti dau­ge­liui plun­giš­kių pro akis.

Su pra­šy­mu ras­ti kon­tei­ne­riams ki­tą vie­tą bend­ri­ja krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mus, kad vie­ta pa­rink­ta lai­kan­tis vi­sų rei­ka­la­vi­mų ir kei­čia­ma ne­bus. Ta­da gy­ven­to­jai pa­gal­bos pa­pra­šė Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio. Šiam tar­pi­nin­kau­jant pa­vy­ko gau­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no pa­ža­dą, kad aikš­te­lei bus ieš­ko­ma ki­tos vie­tos. Tie­sa, pa­sta­ra­sis dar pri­dū­rė, kad jai to­kia ne­bus ras­ta, bus pa­si­lik­ta prie pir­mo­jo va­rian­to.

Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ro­ber­ta Ja­ku­mie­nė „Že­mai­čiui“ taip pat sa­kė, kad uo­šia­ma­si vyk­ti į vie­tą ir su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais bei iš­klau­sy­ti ne tik gy­ve­nan­čių­jų Lentp­jū­vės g. 2-ąja­me, bet ir ap­lin­ki­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, nuo­mo­nes, mat mi­nė­tą­ja aikš­te­le nau­do­sis ke­lių na­mų gy­ven­to­jai.

„Šiuo me­tu, pa­si­prie­ši­nus gy­ven­to­jams, esa­me su­stab­dę ke­tu­rių aikš­te­lių įren­gi­mo dar­bus. Pra­šo­me ran­go­vo, kad kuo grei­čiau baig­tų įreng­ti bent ke­lias aikš­te­les iš tų, dėl ku­rių ne­ky­la gin­čų. Gal ta­da žmo­nės, iš­vy­dę ga­lu­ti­nį vaiz­dą, ne­be­bus taip prie­šiš­kai nu­si­tei­kę“, – svars­tė eko­lo­gė.