Trau­ki­nio bi­lie­to ka­so­je įsi­gy­ti ne­galįs ke­lei­vis: „Čia ne Tar­vai­niai!“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Jei­gu trau­ki­nio bi­lie­to ke­lei­viai nėra nu­si­pirkę in­ter­ne­tu, jį ga­li įsi­gy­ti trau­ki­ny­je, ži­no­ma, tik jei ja­me dar bus laisvų vietų. Jei ne, vi­sas lau­ki­mas – vel­tui
Dar prie­š pra­de­dant įgy­ven­din­ti Plungės au­to­busų ir ge­le­žin­ke­lio sto­čių su­jun­gi­mo pro­jektą, Plungė­je viešėję AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vai kalbė­jo, kad jis bus pi­lo­ti­nis, kad jį bus ga­li­ma ro­dy­ti kaip pa­vyzdį, tad bus sie­kia­ma viską pa­da­ry­ti taip, jog ki­tiems mies­tams būtų į ką ly­giuo­tis. Ir iš­ties: jau su­jungtų sto­čių pa­tal­pos – mo­der­nios, švie­sios, jau­kios. Daug dėme­sio skir­ta lan­ky­tojų pa­to­gu­mui. Bet, aki­vaiz­du, ne vis­kas ap­gal­vo­ta iki ga­lo...
„Že­mai­čio“ skai­ty­to­jas Ka­zys pik­ti­na­si sto­ties lau­kia­ma­ja­me ne­galįs įsi­gy­ti trau­ki­nio bi­lie­to – ten esan­čio­je ka­so­je par­da­vinė­ja­mi tik au­to­busų bi­lie­tai. Jei­gu no­ri ke­liau­ti trau­ki­niu – bi­lietą pirk trau­ki­ny­je ar­ba įsi­gyk in­ter­ne­tu. Bet kas, jei in­ter­ne­tu ne­si­nau­do­ji, kaip Ka­zys, o su­laukęs rei­ka­lin­go trau­ki­nio ir įlipęs į jį su­ži­nai, kad va­go­nai – jau pil­ni?Nei bi­lietų, nei in­for­ma­ci­jos

Plun­giš­kis ste­bi­si, kad to­kia nau­jovė „įves­ta“ Plungė­je. Nors ši ir ne did­mies­tis, bet juk ir ne pra­va­žiuo­ja­mas kai­mas. „Juk ne Tar­vai­niai čia, kad kasą reikė­jo pa­nai­kin­ti!“ – neat­sis­te­bi vy­riš­kis.
Ka­sa trau­ki­nio ke­lei­viams, kol sto­tys dar ne­bu­vo su­jung­tos į vieną, Plungė­je vi­sad būda­vo. Atė­jai ir nu­si­pir­kai. O da­bar trau­ki­nių ke­lei­viai, pra­vėrę sto­ties du­ris, puo­la prie au­to­busų sto­ties ka­sos. Ten sėdin­ti ka­si­ninkė tik pe­čius trau­ko – ji bi­lietų į trau­ki­nius ne­par­da­vinė­ja.
„Au­to­busų sto­ties ad­mi­nist­ra­ci­ja ima­si už gal­vos, sa­ko, du­rys neuž­si­da­ro. Klau­sinė­jan­tiems tik pa­si­ūlo skam­bin­ti aiš­kin­tis į Vil­nių, o ką dau­giau ir ga­li pa­da­ryt“, – pa­sa­ko­ja Ka­zys.
Vy­ras pik­ti­na­si ir tuo, esą lau­ki­mo salė­je net nėra jo­kios in­for­ma­ci­jos iš­ka­bin­ta, kad bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti tik trau­ki­ny­je, tad ke­lei­viai nie­kuo dėtą ka­si­ninkę klau­si­mais ir api­be­ria. Jam ne­sup­ran­ta­ma ir tai, kodėl ne­galėtų vei­kian­ti ka­sa bi­lie­tus ir au­to­busų, ir trau­ki­nių ke­lei­viams par­da­vinė­ti – juk vis tiek žmo­gus sėdi. Sakė pa­si­gendąs net tų pa­čių trau­ki­nių va­žia­vi­mo gra­fikų.
Žod­žiu – sto­tis gra­ži, jau­ki, su­re­mon­tuo­ta, bet trau­ki­nių ke­lei­viams, ypač vy­res­nio am­žiaus, ke­lionė tik ap­sun­kin­ta.
Ar tik­rai žmonės bi­lietų į trau­kinį ri­kiuo­ja­si prie au­to­busų sto­ties ka­sos lan­ge­lio, pa­klausė­me ten sėdin­čios ka­si­ninkės. „Oi, ei­na ir ei­na... – at­si­du­so ši. – Ir ant mūsų pyks­ta, bet ką mes ga­lim – tik paaiš­kin­ti, kad bi­lie­tus jie turi trau­ki­ny­je įsi­gy­ti ar­ba in­ter­ne­tu nu­si­pirk­ti. Tą ir da­rom. Girdė­jau, kad lyg ža­da bi­lie­to­ma­tą pa­sta­ty­ti, bet kol kas – nie­ko.“
Tie­sa, in­for­ma­cinė len­ta, ku­rio­je skel­bia­mi trau­ki­nių gra­fi­kai, sto­ties lau­ki­mo salė­je vis­gi yra, jo­je aiš­kiai vi­si marš­ru­tai nu­ro­dy­ti. Tik bėda ta, kad su­si­pla­navęs ke­lionę vis tiek ga­li lik­ti it musę kandęs – trau­ki­nio pa­ly­do­vai, at­si­vėrus jo du­rims, ga­li pra­neš­ti, kad vie­tos va­žiuo­ti ne­bėra, jei bi­lie­tai bu­vo iš­pirk­ti iš anks­to.


Pas­kelbė to­kią in­for­ma­ciją, ko­kią ga­vo

Pro­jek­tas dėl abiejų sto­čių su­jun­gi­mo bu­vo įgy­ven­din­tas bend­ra­dar­biau­jant su Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pas­ta­ro­ji ati­da­ry­mo dieną, va­sa­rio 25-ąją, pra­neš­da­ma džiu­gią nau­jieną skelbė, kad ati­da­ry­ta sto­tis taps nau­juo­ju ke­lei­vių trau­kos cent­ru, kad ji – mo­der­ni, pa­to­gi, kad „sto­ties lau­kia­mo­jo­je salė­je ke­lei­viai galės įsi­gy­ti trau­ki­nių ar au­to­busų bi­lie­tus ka­so­se ar­ba bi­lie­to­ma­tuo­se, pa­to­giai įsi­tai­sy­ti sėdėji­mo zo­no­se ir įsi­gy­ti karštų gėrimų bei už­kand­žių“.
Karš­ti gėri­mai bei už­kand­žiai ke­lei­viams po ran­ka, bet kur tie bi­lie­to­ma­tai, kur bi­lie­tai trau­ki­nių ke­lei­viams ka­so­se?
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kultū­ros, tu­riz­mo ir viešųjų ry­šių sky­riaus pa­tarė­ja Skaistė Sa­do­nytė, pa­klaus­ta, kodėl Sa­vi­val­dybė skelbė klai­di­nan­čią in­for­ma­ciją, galė­jo pa­sa­ky­ti tik tiek, kad to­kią in­for­ma­ciją pa­teikė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.
„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ yra ak­cinė bend­rovė, ne­pa­val­di Sa­vi­val­dy­bei. Ko­men­tuo­ti šios bend­rovės pa­si­rinktų klientų ap­tar­na­vi­mo būdų ar ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mo or­ga­ni­za­vi­mo, pa­kei­timų ar pan. mes ne­tu­ri­me įga­lio­jimų, ga­li­me pa­sa­ky­ti tik tiek, jog norėtų­si, kad gy­ven­to­jai mūsų ra­jo­ne su­si­durtų su kuo ma­žiau ne­pa­to­gumų ar­ba jų iš vi­so ne­būtų“, – sakė S. Sa­do­nytė.
Vis­gi ji žadė­jo pa­si­domė­ti, ar Sa­vi­val­dybė ga­li ką nors pa­da­ry­ti šiuo klau­si­mu, o ta­da in­for­muo­ti ir „Že­maitį“.


Per dieną – vos 7 bi­lie­tai

Norė­da­mi iš­siaiš­kin­ti si­tua­ciją ir su­ži­no­ti, ar pro­blemą ke­ti­na­ma spręsti, kreipėmės ir į „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“.
Įmonės ko­mu­ni­ka­ci­jos par­tnerė Kot­ry­na Dzi­ka­raitė elekt­ro­ni­nia­me laiš­ke „Že­mai­čiui“ rašė, kad spren­di­mas kar­tu su sto­ties at­nau­ji­ni­mu stab­dy­ti ka­sos veiklą ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je bu­vo priim­tas „įver­ti­nus iš Plungės sto­ties vyks­tan­čių ke­lei­vių il­ga­lai­kius įpro­čius“. Esą ka­so­je per dieną vi­du­ti­niš­kai būda­vo par­duo­da­mi tik 7 bi­lie­tai.
Tad, kasą pa­nai­ki­nus, nuo pra­ėju­sių metų lie­pos pa­bai­gos trau­ki­nio bi­lie­tai par­da­vinė­ja­mi tik in­ter­ne­tu ar­ba trau­ki­niuo­se, ku­riuo­se klien­tams ne­tai­ko­mas pa­pil­do­mas dviejų eurų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis.
„Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ir did­žio­sio­se ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se, ku­rio­se vei­kia ka­sos (ar­ti­miau­sios jų – Tel­šiuo­se ir Klaipė­do­je). Visų rūšių bi­lie­tus bet ku­riam marš­ru­tui ga­li­ma įsi­gy­ti iki pla­nuo­ja­mos ke­lionės li­kus 30 dienų. Plungė­je sto­ja vie­no po­pu­lia­riau­sio marš­ru­to trau­ki­niai, todėl tiek anks­čiau, tiek da­bar ska­ti­na­me klien­tus bi­lie­tus įsi­gy­ti iš anks­to in­ter­ne­tu – no­rint bi­lie­tus įsi­gy­ti prie­š pat ke­lionę, net ir vei­kiant ka­soms jie ga­li būti iš­pirk­ti prie­š ke­lias die­nas ar net sa­vaitę“, – pa­ta­ria K. Zi­ka­raitė.
Ji taip pat in­for­ma­vo, kad nuo ko­vo 30 die­nos in­for­ma­ciją apie at­si­lais­vi­nu­sias vie­tas trau­ki­niuo­se ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti nau­jo­je bend­rovės sve­tainė­je www.LTGLink.lt.
Ta­čiau ką da­ry­ti tiems, ku­rie in­ter­ne­to ne­tu­ri ir bi­lie­to įsi­gy­ti ne­ga­li? Kaip su­ži­no­ti, ar va­go­ne jiems at­si­ras lais­va vie­ta?
Anot K. Zi­ka­raitės, iš­sa­mi ke­lio­nių trau­ki­niais in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma ne tik in­ter­ne­tinė­je sve­tainė­je, elekt­ro­ni­niu pa­štu informacija@ltglink.lt, bet ir te­le­fo­nu +370 700 55 111.


Bus bi­lie­to­ma­tas ar ne?

Grįžtant į 2020 me­tus, kai sto­čių su­jun­gi­mo pro­jek­tas dar tik bu­vo pri­sta­ty­tas, Plungė­je lankę­si „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vai iš tiesų bu­vo minėję, jog nuo 2021 m. miestų trau­ki­nių sto­ty­se kasų ne­be­liks – bi­lie­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ti trau­ki­niuo­se ar­ba bi­lie­to­ma­tuo­se. Bet me­tai jau – 2022-ie­ji, o bi­lie­to­ma­to Plungės sto­ty­je kaip nėra, taip nėra. Ar ap­skri­tai bus?
„Sie­kiant klien­tams kuo grei­čiau at­ver­ti at­nau­jintą stotį, jos ati­da­ry­mo me­tu bi­lie­to­ma­tai dar ne­bu­vo įreng­ti. Jų die­gi­mas yra vie­na iš vyk­domų ir pla­nuo­jamų pla­taus mas­to po­ky­čių da­lių, skirtų nuo­sek­liai kur­ti ke­lia­vi­mo trau­ki­niais kultūrą ir ska­tin­ti žmo­nes rink­tis be­ne ža­liau­sią trans­por­to prie­monę – trau­kinį. Šia­me pro­ce­se bend­rovė jau įdiegė naują bi­lietų sis­temą, pri­statė naują bend­rovės in­ter­ne­to sve­tainę, ar­ti­mu me­tu ke­ti­na pri­sta­ty­ti mo­bi­liąją pro­gramėlę, o 2023 m. pla­nuo­ja vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti mo­der­nius bi­lie­to­ma­tus“, – žadė­jo A. Zi­ka­raitė.