Smulkųjį verslą „laidojo“ ir Plungėje

Aistės PET­RI­KAITĖS nuo­trau­ka
Vai­ni­kas smul­kia­jam vers­lui
Penk­ta­dienį vi­sos ša­lies smul­kie­ji vers­li­nin­kai jungė­si į pro­tes­to ak­ciją prie­š ka­ran­ti­no su­var­žy­mus vers­lui. Pla­ka­tas su už­ra­šu „Čia il­si­si smul­ku­sis vers­las“ bei lai­do­tu­vių vai­ni­kas bu­vo pa­dėti ir prie Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės pa­sta­to. Už­deg­ti ge­du­lo žva­ke­lių at­ėjo ne vie­nas vie­tos vers­li­nin­kas, nu­si­vylęs vald­žios del­si­mu leis­ti at­si­da­ry­ti ma­žesnėms par­duo­tuvėms bei pa­slaugų įmonėms.

Vil­niu­je pla­nuo­ta žva­ke­les už­deg­ti prie Vy­riau­sybės, ta­čiau ap­sau­gos dar­buo­to­jams ne­lei­dus to pa­da­ry­ti pro­tes­to ak­ci­ja per­kel­ta prie Vin­co Ku­dir­kos pa­mink­lo – čia pa­dėti gėlių vai­ni­kai, sim­bo­li­zuo­jan­tys smul­kio­jo vers­lo lai­do­tu­ves, už­deg­tos ge­du­lo žva­kelės.
Prie ak­ci­jos pri­si­jungę Klaipė­dos vers­li­nin­kai prie mies­to ro­tušės at­nešė kry­žių, per­juostą juo­da juos­te­le ir pa­puoštą le­lijų žie­dais. 
Prieš ne­ly­gybę leid­žiant dirb­ti pre­ky­bos cent­rams, bet del­siant at­lais­vin­ti veik­los ri­bo­ji­mus smul­kie­siems, penk­ta­dienį su­ki­lo ir Pa­nevė­žio vers­li­nin­kai. Čia su­si­rin­ko apie 50 pro­tes­tuo­tojų, ta­čiau jiems taip pat ne­leis­ta bu­riuo­tis prie pa­sta­to, kur dir­ba Vy­riau­sybės at­sto­vai. Ak­ci­ja, pa­nevė­žiš­kių pa­va­din­ta „Lai­do­jam smul­kius lyg ko­kius mul­kius“ per­kel­ta į Sau­sio 13-osios skverą.
Nors penk­ta­dienį Plungė­je prie Sa­vi­val­dybės pa­sta­to be­si­bu­riuo­jan­čiųjų ne­bu­vo, žva­kių lieps­nelės plaz­de­no ir čia. Ša­lia į pusnį įsmeig­to pla­ka­to su už­ra­šu „Čia il­si­si smul­kus vers­las“ bu­vo pa­dėtas lai­do­tu­vių vai­ni­kas, per­juos­tas juos­ta „Smul­kia­jam vers­lui pa­gerb­ti“.
Tarp pri­si­jun­gu­siųjų prie ak­ci­jos bei už­de­gu­sių žva­ke­les bu­vo ir Plungės gro­žio stu­di­jos „Li­Lu“ ko­lek­ty­vas. Šios stu­di­jos įkūrėja Vik­to­ri­ja Domb­raus­kienė, nors pa­ti ak­ci­jo­je da­ly­vau­ti ne­galė­jo, ka­dan­gi gy­ve­na ki­ta­me mies­te, ta­čiau „Že­mai­čiui“ sakė pa­lai­kan­ti pro­tes­tuo­to­jus.
„Šįkart pa­si­taikė ga­li­mybė reikš­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­nimą ne tik bumbė­ji­mu prie­š vald­žią, bet rea­liai nuei­nant ir pa­ro­dant, jog ne­pri­ta­ria­me da­bar­tinės vald­žios po­zi­ci­jai. Todėl pa­ra­gi­nau stu­di­jo­je dir­ban­čias mer­gi­nas tos pro­gos ne­pra­leis­ti“, – sakė ji.
Mo­te­ris kalbė­jo, kad ne­tru­kus – va­sa­rio 15-ąją – bus ly­giai du mėne­siai, kai smul­ku­sis vers­las ne­ga­li dirb­ti. Esą dau­ge­liui ten­ka iš­gy­ven­ti iš var­ga­nos 257-ių eurų vals­tybės iš­mo­kos, ta­čiau ne­trūksta ir to­kių, ku­rie net ir jos ne­gau­na.
„Ko­le­gei per­nai die­nai ar dviem in­di­vi­dua­li veik­la bu­vo su­stab­dy­ta, tad ji ne­ga­li pre­ten­duo­ti net ir į tą iš­moką. Ir to­kių yra daug. Net ir iš tų var­ganų 257-ių eurų  iš­gy­ven­ti nėra pa­pras­ta. Ge­rai, kas tu­ri dir­ban­čias ant­rąsias pu­ses. O ką da­ry­ti vie­ni­šoms ma­moms ir tėčiams, ku­riems nėra kam pa­dėti? Kodėl nie­kas apie juos ne­pa­gal­vo­ja“, – kėlė klau­si­mus mo­te­ris.
Pa­sak jos, į ne­viltį va­ro tas fak­tas, jog Vy­riau­sybė esą rim­tai net ne­žiū­ri į šią pro­blemą. Praė­ju­sią sa­vaitę žadė­ta svars­ty­ti ga­li­mybę lais­vin­ti ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mus smul­kia­jam vers­lui, ta­čiau ga­liau­siai šis klau­si­mas net ne­bu­vo įtrauk­tas į po­sėdžio dar­bot­varkę.
Vi­siems akis ba­do ir tvar­kin­gos po­li­tikų bei kitų vald­žios vyrų ir mo­terų šu­kuo­se­nos. „Ma­tant tuos dvi­gu­bus stan­dar­tus api­ma toks be­vil­tiš­ku­mo jaus­mas... Ži­nau, kad ne­trūksta dir­ban­čių „po­grin­dy­je“, ta­čiau mūsų stu­di­jos mer­gi­nos sąži­nin­gai lau­kia, ka­da bus atšaukti ribojimai“, – kalbė­jo V. Domb­raus­kienė bei pri­dūrė, jog ko­lek­ty­vas yra pa­si­ruošęs lai­ky­tis net ir pa­čių griež­čiau­sių sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, svar­bu tik, kad būtų leis­ta dirb­ti.