Svarstė: susivilioti saldainiu ar laukti, kol pradės varyti botagu?

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mas sa­vi­val­dybėms jung­ti van­dent­var­kos įmo­nes kol kas sun­kiai ski­na­si ke­lią
Va­sa­rio pra­džio­je Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją pa­siekė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos raš­tas, kvie­čian­tis tap­ti Lie­tu­vo­je pra­de­da­mos įgy­ven­din­ti van­dent­var­kos sek­to­riaus stam­bi­ni­mo re­for­mos pio­nie­re – su­jung­ti Sa­vi­val­dybės val­domą įmonę „Plungės van­de­nys“ su ku­rios nors ki­tos kai­my­ninės sa­vi­val­dybės įmo­ne, už­sii­man­čia to pa­čio po­būdžio veik­la. Nors raš­te apie tai neuž­si­me­na­ma, pu­se lūpų kal­ba­ma, kad išdrį­su­siems ši­to im­tis mi­nis­te­ri­ja ža­da ne­men­kas fi­nan­si­nes pa­ska­tas.

Pa­teiks „tuok­tu­vių“ re­ko­men­da­ci­jas
„Re­for­ma sie­kia­ma su­ma­žin­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slaugų kainų ne­to­ly­gumą ir so­cia­linę ne­ly­gybę Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, už­tik­rin­ti na­cio­na­li­nių ir Eu­ro­pos Sąjun­gos įsi­pa­rei­go­jimų teik­ti ko­ky­biš­kas ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­tekų tvar­ky­mo pa­slau­gas gy­ven­to­jams įgy­ven­di­nimą, pa­siek­ti, kad vi­sos įmonės, tei­kian­čios pa­slau­gas, už­tik­rintų sa­vo veiklą sąnaudų su­si­grąži­ni­mo prin­ci­pu ir di­dintų veik­los efek­ty­vumą“, – gra­žiai dėsto­ma mi­nis­te­ri­jos pa­si­ūly­me.
To­liau ra­šo­ma, kad pro­jek­to me­tu bus pa­si­rink­tos ne­ma­žiau kaip dvi pi­lo­tinės vie­no re­gio­no sa­vi­val­dybės. Iša­na­li­za­vus jų van­dent­var­kos sek­to­riaus si­tua­ciją, at­si­žvel­giant į esa­mus po­rei­kius ir pa­si­nau­do­jant tarp­tau­ti­ne gerąją pa­tir­ti­mi, Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėtros or­ga­ni­za­ci­ja pa­teiks konk­re­čias re­ko­men­da­ci­jas dėl įmo­nių jun­gi­mo, veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo, pa­slaugų plėtros ir ko­kybės ge­ri­ni­mo.
„Sa­vo­tiš­kai įdo­mus tas raš­tas, – pri­sta­ty­da­mas jį per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį kalbė­jo Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka. – Ei­linį kartą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, bend­ra­dar­biau­da­ma su įvai­raus plau­ko par­tne­riais, ban­do už­mes­ti meš­kerę ir su­gun­dyt, kad mūsų van­dens ir nuo­tekų tvar­ky­mo įmonės jungtų­si į di­des­nius da­ri­nius. O kad tas jun­gi­ma­sis būtų ma­lo­nes­nis, siū­lo fi­nan­sa­vimą bend­riems pro­jek­tams įgy­ven­dint.“
Ir to­ji siū­lo­ma fi­nan­sinė pa­ska­ta ne to­kia ir men­ka. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad to­kių su­si­jun­gu­sių įmo­nių van­dent­var­kos pro­jek­tai būtų fi­nan­suo­ja­mi ne 50 ir 50 pro­centų in­ten­sy­vu­mu, kaip da­bar, bet 80 ir 20 – tai yra 80 pro­centų pro­jek­to vertės būtų den­gia­ma Eu­ro­pos Sąjun­gos struktū­ri­nių fondų lėšo­mis, o li­ku­si da­lis – tik 20 pro­centų – fi­nan­suo­ja­ma pa­čių įmo­nių.
„Part­ne­rių mums ne­rei­kia“
Vis dėlto A. Liu­ti­ka pa­brėžė, kad nors siū­lo­ma pa­ska­ta ir vi­lio­ja, „Plungės van­de­nys“ tvar­ko­si ge­rai ir par­tne­rių šiai įmo­nei ne­rei­kia. Pa­sak jo, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad su­si­jun­gus su ku­rio kai­my­ni­nio mies­to įmo­ne in­ves­ti­ci­jas van­dens ūkiui jau tektų da­lin­ti į dvi, ir ne­būti­nai ly­gias, da­lis. Nuo­lat būtų su­si­du­ria­ma su klau­si­mu, kas nu­si­pelnė di­desnės da­lies, kie­no pro­ble­mos svar­besnės ir pa­na­šiai.
„Ma­no, kaip žmo­gaus, at­sa­kin­go už tą sritį, nuo­mo­ne, at­sa­ky­mas mi­nis­te­ri­jai turėtų būti NE“, – lyg kir­viu nu­kir­to sky­riaus vedė­jas.
Pir­ma­sis iš po­li­tikų šio­je dis­ku­si­jo­je ga­li­mybės pa­si­sa­ky­ti pa­prašė To­mas Rau­dys. Juo­ka­vo, esą jį la­biau­siai su­žavė­jo da­ta, iki ku­rios Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja nu­rodė at­sa­ky­ti į va­sa­rio 4 d. raštą – iki va­sa­rio 12-os. Esą svars­tant tokį rimtą klau­simą ap­si­spręsti ke­lių dienų neuž­ten­ka – dis­ku­si­ja turėtų būti ge­ro­kai il­gesnė.
„Iš ki­tos pusės, yra siū­lo­mas sal­dai­nis – pa­ža­das, kad pi­lo­ti­niai pro­jek­tai bus fi­nan­suo­ja­mi net 80-čia pro­centų. Tai yra daug“, – at­kreipė dėmesį.
T. Rau­dys pri­minė, kad to­kia vals­ty­bi­nių įmo­nių stam­bi­ni­mo ten­den­ci­ja eg­zis­tuo­ja jau kurį laiką ir ne­ga­li­ma prie­š ši­tai už­si­merk­ti.  „Kaip visą laiką, iš pra­džių siū­lo­ma ge­ruo­ju, su tam tik­rom fi­nan­sinėm pa­ska­tom. Pri­si­min­kim kad ir so­cia­li­nių iš­mokų pi­lo­tinį pro­jektą, ku­ria­me mes ne­su­gebė­jom su­da­ly­vaut ir ko­kios nau­dos ne­ga­vom. Ly­giai tas pa­ts ir čia“, – kalbė­jo po­li­ti­kas ir siūlė jau da­bar pra­dėti mąsty­ti apie ga­li­mo to­kio dviejų įmo­nių su­jun­gi­mo me­cha­nizmą. Ir galbūt ne­pra­leis­ti pro­gos pa­si­nau­do­ti siū­lo­mais „bo­nu­sais“, nes, T. Raud­žio nuo­mo­ne, da­bar ne­su­ti­kus jung­tis sa­va­no­riš­kai, anks­čiau ar vėliau tą teks da­ry­ti pri­vers­ti­nai.
Me­rai – prie­š
„Mes au­to­busų ir ge­le­žin­ke­lio sto­čių metų me­tais ne­su­ge­bam su­jungt, o čia kal­ba­ma apie dvi įmo­nes“, – pri­minė ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­ti Dai­na Mar­ti­šienė.
Ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­simų, kaip tokį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lymą ver­ti­na ap­lin­kinės sa­vi­val­dybės – gal jau yra no­rin­čių jung­tis su „Plungės van­de­ni­mis“?
A. Liu­ti­ka pa­minė­jo, kad nė vie­na iš van­dent­var­kos įmo­nių džiu­ge­siu ne­de­ga. „Siū­lo jung­tis ir nu­me­ta vy­lių. O tas vy­lius bus grei­čiau­siai pa­ra­ma ko­kiam vie­nam pro­jek­tui, gal dar ant­ram, bet tai ne­truks am­ži­nai ir be kraš­to, be ga­lo“, – at­sar­giai ver­tin­ti mi­nis­te­ri­jos siū­lymą agi­ta­vo A. Liu­ti­ka.
Pa­sak jo, kol nė vie­na ša­lies sa­vi­val­dybė ne­nusp­rendė to im­tis, vi­siš­kai nėra aiš­ku, koks galėtų būti įmo­nių su­jun­gi­mo me­cha­niz­mas, ar pa­čios sa­vi­val­dybės jį turėtų nu­si­sta­ty­ti, ar būtų „nu­leis­ta“ inst­ruk­ci­ja „iš aukš­čiau“.
Vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė sakė jau girdė­ju­si tokį ra­gi­nimą jung­tis ir Tel­šių re­gio­no ta­ry­bo­je. „Ži­no­ma, iš vie­nos pusės vi­lio­ja­ma di­des­niu fi­nan­sa­vi­mu van­dent­var­kos pro­jek­tams. Iš ki­tos pusės – ky­la klau­si­mas, su kuo jung­tis? Jung­sies su Rie­ta­vu – mes tu­rim daug pa­na­šių pra­ktikų su jais, ir mums ne­pa­lan­kių: ir at­liekų tvar­ky­me, ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ka­da mums rei­kia temp­ti tą vežimą<...> Pak­liū­ti į Tel­šių glėbį – ar ne­nup­lauks ten tos in­ves­ti­ci­jos?“ – re­to­riš­kai klausė ji, pri­min­da­ma tuos lai­kus, kai Tel­šiai, kaip re­gio­no cent­ras, at­si­kąsda­vo di­desnį kąsnį in­ves­ti­cijų.
Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­cijų sky­riaus vedė­ja Ža­ne­ta Vait­ku­vienė dar pri­dėjo, kad Tel­šių re­gio­no plėtros ta­ry­bos na­riai ir re­gio­no me­rai van­dent­var­kos įmo­nių su­jun­gi­mui ne­pri­tarė.
„Kon­so­li­duo­jant fi­nan­sus ir pa­jėgu­mus mi­nis­te­ri­jai būtų leng­viau. Galbūt dėl to toks no­ras. Bet jie ne­įver­ti­na to, kad tos įmonės yra at­skirų sa­vi­val­dy­bių“, – dis­ku­si­jos pa­bai­go­je kons­ta­ta­vo T. Rau­dys. Jis pri­minė, kad pa­na­šių ini­cia­tyvų yra buvę ir anks­čiau. An­tai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jant Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui bu­vo iš­ki­lu­si kal­ba dėl re­gio­ni­nių at­liekų tvar­ky­mo centrų per­ėmi­mo iš sa­vi­val­dy­bių mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mui. Bet tąkart vis­kas ir li­ko kal­bo­mis. Ar neat­si­tiks tas pa­ts ir su ini­cia­ty­va stam­bin­ti van­dent­var­kos įmo­nes, jei sa­vi­val­dybės ne­de­ga no­ru „ap­že­ny­ti“ sa­vo įmo­nių!?