Šventos Onos atlaidai sukviečia visus kantautiškius

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuo­tr.
Onos at­lai­dai su­kvie­čia gau­sų bū­rį bu­vu­sių ir esa­mų kan­tau­tiš­kių
Pa­ti svar­biau­sia Kan­tau­čių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to­jo pra­si­dė­ji­mo baž­ny­čios ir vi­so Kan­tau­čių kai­mo šven­tė – Šv. Onos at­lai­dai, vyks­tan­tys lie­pos pa­bai­go­je. Į juos esa­mi ir bu­vę kan­tau­tiš­kiai bei jų sve­čiai rin­ko­si ir praė­ju­sį sek­ma­die­nį. Iš pra­džių – į šv. Mi­šias, ku­rias pa­sku­ti­nį­kart au­ko­jo ku­ni­gas Jo­nas Ju­cys, o pa­skui – prie kul­tū­ros na­mų, kur lau­kė links­mo­ji šven­tės da­lis.

At­lai­dų pro­ga Kan­tau­čių baž­ny­čio­je au­ko­tos šv. Mi­šios gra­žiai per­si­py­nė su kon­cer­tu – po se­nos me­di­nės baž­ny­tė­lės skliau­tais įspū­din­gai skam­bė­jo Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kest­ro, va­do­vau­ja­mo Egi­di­jaus Mik­niaus, at­lie­ka­ma mu­zi­ka ir gies­mės, ku­rias kan­tau­tiš­kiams do­va­no­jo ope­ros so­lis­tė Auš­ra Liut­ku­tė ir sop­ra­nas Je­ka­te­ri­na Be­zu­men­ko, var­go­nais gro­jo Ja­rū­nė Bar­kaus­kai­tė.

Šv. Onos at­lai­dai bu­vo kle­bo­no J. Ju­cio at­si­svei­ki­ni­mo su Kan­tau­čių pa­ra­pi­ja die­na. Apie me­tus lai­ko čia pra­lei­du­sį ku­ni­gą pa­keis vi­ka­ras Kęs­tu­tis Mo­tie­jai­tis, at­vyk­sian­tis iš Plun­gės baž­ny­čios. At­sis­vei­kin­da­mas su pa­ra­pi­jie­čiais, kle­bo­nas dė­ko­jo ne tik už pa­mal­du­mą, bet ir už pa­gal­bą re­mon­tuo­jant ir tvar­kant baž­ny­čią, puo­šiant ją gė­lė­mis, pri­žiū­rint ap­lin­ką.

T. Ju­cys taip pat su­lau­kė pa­dė­kos – kan­tau­tiš­kių var­du ačiū jam ta­rė baž­ny­čios var­go­ni­nin­kė ir cho­ro va­do­vė Rū­ta Čer­nec­kie­nė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Me­ras ypač pa­si­džiau­gė kan­tau­tiš­kių ini­cia­ty­va su­si­re­mon­tuo­ti sa­vo baž­ny­čią. Už tai jis dė­ko­jo kai­mo bend­ruo­me­nės „Kal­nas“ pir­mi­nin­kei Auš­rai Juš­kie­nei, se­niū­nai­tei Ri­tai Ži­bins­kie­nei, var­go­ni­nin­kei R. Čer­nec­kie­nei, kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Ge­no­vai­tei Puč­ko­riu­tei ir ki­tiems. „O svar­biau­sia, kad jū­sų ini­cia­ty­va – už­kre­čia­ma. Juk pa­ma­tę, kad jums pa­vyks­ta sa­vo su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti, su­si­tvar­ky­ti baž­ny­čią pa­no­ro ir žli­bi­niš­kiai“, – kal­bė­jo me­ras.

Po šv. Mi­šių kan­tau­tiš­kiai pa­trau­kė prie kul­tū­ros cent­ro. Ten kon­cer­tą tę­sė Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų or­kest­ras, tran­kiais mar­šais ir ly­riš­kais val­sais pub­li­ką iš­ju­di­nęs net iki šo­kių.

Ži­no­ma, svei­ki­ni­mų su­lau­kė Onu­tės (gai­la, jų bu­vo tik dvi). Jas ir vi­sus ki­tus skam­bia dai­na pa­svei­ki­no Lai­mos Do­mar­kie­nės va­do­vau­ja­mas Kan­tau­čių vo­ka­li­nis mo­te­rų an­samb­lis.

Į imp­ro­vi­zuo­tą sce­ną bu­vo kvie­čia­mi ir gar­bin­gi sve­čiai. Pir­ma­sis kan­tau­tiš­kius pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys And­rie­jus Stan­či­kas, pri­mi­nęs, kad vi­sais lai­kais bū­tent per Oni­nes bū­da­vo ke­pa­ma pir­mo­ji nau­jo der­liaus duo­na. Par­la­men­ta­ras į sve­čius at­vy­ko ne tuš­čio­mis, o ve­ži­nas pa­dė­kos raš­tais nuo Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to. Jie įteik­ti A. Juš­kie­nei ir R. Čer­nec­kie­nei. Šven­tės pro­ga kan­tau­tiš­kius svei­ki­no ir ki­tas Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys. Jis pri­mi­nė, kad šie­met Že­mai­ti­jai – 800 me­tų, o pir­ma­jai Kan­tau­čiuo­se pa­sta­ty­tai baž­ny­čiai – 400 me­tų.

Me­ras A. Kli­šo­nis džiau­gė­si Kan­tau­čiais – kad kai­mas tu­ri at­nau­jin­tus kul­tū­ros na­mus ir ple­čia­si jų veik­la, kad vei­kia vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis, at­nau­jin­tas sta­dio­nas. Ra­jo­no va­do­vas taip pat at­vy­ko su pa­dė­kos raš­tais, ku­riuos įtei­kė Var­nai­čių kai­mo vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­to­jams And­rie­jui Ra­pa­liui ir Gra­ži­nai Lin­gie­nei bei Min­dau­gui Jo­ni­kui, ku­ris pri­si­de­da tvar­kant Kan­tau­čius.

Pa­gar­bos su­lau­kė ne tik ak­ty­viau­sie­ji bend­ruo­me­nės na­riai, bet ir gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai – už tvar­kin­giau­sią ap­lin­ką šie­met ap­do­va­no­ti Ire­na ir Kęs­tu­tis Eli­jo­šiai, Sta­sys Šim­kus bei Da­lia ir Al­bi­nas Kli­šaus­kai. Pa­dė­kos raš­tus jiems įtei­kė nau­ja­sis Žli­bi­nų se­niū­nas Mar­ty­nas Stan­či­kas.

Šven­tės pro­ga pa­dė­kų sa­viš­kiams ne­gai­lė­jo ir bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė A. Juš­kie­nė, nuo­šir­dų ačiū ta­ru­si sa­vo pa­gal­bi­nin­kėms bib­lio­te­ki­nin­kei Lai­mai But­ri­mie­nei ir se­niū­nai­tei R. Ži­bins­kie­nei, taip pat Kan­tau­čių me­džio­to­jų klu­bui, ku­ris vi­sa­da ak­ty­vus or­ga­ni­zuo­jant šven­tes ir ki­tus ren­gi­nius. Be­je, ir šį­kart vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo vai­šin­tis kan­tau­tiš­kių me­džio­to­jų ant lau­žo iš­vir­ta sriu­ba ir Ele­nos Kaz­ba­rie­nės kep­ta duo­na.

Tą­dien links­my­bių Kan­tau­čiuo­se tik­rai ne­trū­ko. Po kan­tau­tiš­kių mo­te­rų pa­si­ro­dy­mo į sce­ną bu­vo pa­kvies­tas an­samb­lis „Ced­ro­nas“ iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, vė­liau – gru­pė „Di­na­mi­ka“. Kas no­rė­jo, jė­gas iš­ban­dė spor­ti­nė­se var­žy­bo­se. Kaip ir vi­so­se šven­tė­se, įvai­riau­sių pra­mo­gų ne­trū­ko ir vai­kams.