Telšių gatvės gyventojai – apkasuose ir šiukšlių kalnuose

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Mies­to šventę Tel­šių gatvės gy­ven­to­jai pa­si­ti­ko su to­kiu vaiz­du pro lan­gus
Jau kurį laiką Plungė­je remontuojamos Tel­šių gatvės gy­ven­to­jai ken­čia ne tik triukšmą bei dul­kes – jiems ap­sun­kin­tos ir ga­li­mybės pa­tek­ti į sa­vo kie­mus. Ne­se­niai šiems plun­giš­kiams te­ko su­si­dur­ti su dar vie­na pro­ble­ma – ša­lia kon­tei­ne­rių pra­dėju­siais aug­ti šiukš­lių kal­nais. „Že­mai­čiui“ ėmus aiš­kin­tis, ka­da at­lie­kos bus iš­vež­tos, paaiškė­jo, kad nau­ja­sis at­liekų vežė­jas, pa­matęs iš­raustą Tel­šių gatvę, tie­siog nu­mo­jo ran­ka.

At­virų, se­no­jo ti­po kon­tei­ne­rių aikš­telė tarp Tel­šių g. 17-ojo ir 19-ojo namų, ku­ria nau­do­ja­si ke­lių ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, šiukš­lių kal­nais ėmė „puoš­tis“ dar pra­ėju­sią sa­vaitę. Ma­ty­da­mi per­pil­dy­tus kon­tei­ne­rius žmonės spėlio­jo, ne­gi vald­žia juos pa­liks taip ir mies­to šventę švęsti.
„Cent­ri­nes gat­ves išb­liz­gi­no, o vi­di­niuo­se kie­muo­se – nors ir kloa­kos. Valdininkams dėl to gal­vos ne­skau­da“, – pik­ti­no­si vie­nas gre­ti­mo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas. Ir iš­ties, nei prie­š mies­to šventę, nei po jos šiukš­lia­ve­žis minė­ta­me kie­me ne­pa­si­rodė.
Vie­ni ėmė spėlio­ti, kad jam su­dėtin­ga čia pa­tek­ti dėl re­mon­to Tel­šių gatvė­je, ki­ti pirš­tu rodė į ke­liuką, ve­dantį iš S. Nėries gatvės – esą jei­gu juo pra­va­žiuo­ja ki­tas trans­por­tas, kodėl ne­ga­li šiukš­lia­ve­žis?
„Že­mai­čiui“ ši­to tre­čia­dienį pa­si­tei­ra­vus Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­riaus Vi­di­man­to Do­mar­ko, jis sakė nie­ko pa­ko­men­tuo­ti ne­galįs – esą šiuo me­tu kaip tik grįžta iš sos­tinės, kur turė­jo dar­bi­nių rei­kalų, ir apie Tel­šių gatvės gy­ven­tojų nu­si­skun­di­mus nie­ko ne­girdėjęs.
Di­rek­to­rius pa­žadė­jo pa­si­domė­ti si­tua­ci­ja, o kitą dieną per­skam­binęs pa­ti­ki­no, kad nau­ja­sis at­liekų vežė­jas – UAB „Eco­ser­vi­ce“ – tre­čia­dienį minė­tuo­sius kon­tei­ne­rius jau iš­tuš­ti­no.
Pa­sak V. Do­mar­ko, TRATC-as dar pir­ma­dienį ga­vo gy­ven­to­jo nu­si­skun­dimą. Pradė­jus aiš­kin­tis si­tua­ciją paaiškė­jo, kad at­lie­kos li­ko neiš­vež­tos, nes šiukš­lia­ve­žis iš­ties ne­galė­jo pra­va­žiuo­ti re­mon­tuo­ja­ma Tel­šių gat­ve. TARTC-ui su­si­sie­kus su gatvės re­mon­to dar­bus at­lie­kan­čia įmo­ne ši pa­si­rūpi­no su­da­ry­ti ga­li­my­bes šiukš­lia­ve­žiui pa­tek­ti į minėtą kiemą, tad pro­ble­ma ga­liau­siai bu­vo išspręs­ta. Esą be­li­ko iš­vež­ti tik po­pie­riaus ir kar­to­no at­lie­kas.
O kodėl pa­ts „Eco­ser­vi­ce“ ne­su­sirū­pi­no spręsti pro­ble­mos – apie neiš­vež­tas at­lie­kas ne­pra­nešė nei TARTC-ui, nei gatvę re­mon­tuo­jan­čiai įmo­nei?
„Man sun­ku tą pa­sa­ky­ti. Su­tar­ty yra nu­ma­ty­ta, kad įmonė pri­va­lo pra­neš­ti mums, jei kur at­lie­kos li­ko neiš­vež­tos, bet to ne­pa­darė. Pri­min­si­me  „Eco­ser­vi­ce“ apie šią prie­volę. Jis vi­sai ne­se­niai per­ėmė dar­bus iš „Val­dos“, dėl to ko­mu­ni­ka­ci­jos dar trūksta. Bet šiaip ma­to­me, kad sten­gia­si, ma­tyt, no­ri įtik­ti“, – kalbė­jo V. Do­mar­kas.