Tikimasi, kad šiemet miesto šventė įvyks

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Šie­met Plungės mies­to šventė turėtų šur­mu­liuo­ti ne bir­že­lio pa­bai­go­je, kaip įpras­ta, o lie­pos 31-ąją
Per­nai Lie­tuvą, o kar­tu ir visą pa­saulį užk­lupęs ko­ro­na­vi­ru­sas stip­riai pa­ko­re­ga­vo kiek­vie­no iš mūsų kas­die­nybę – da­lis žmo­nių ėmė dirb­ti nuo­to­li­niu būdu, į vir­tua­lią erdvę te­ko per­si­kel­ti ir švie­ti­mui. Pa­saulį už­vald­žiu­si pan­de­mi­ja pa­ra­ly­žia­vo ir kultū­rinį gy­ve­nimą – at­šauk­ti vi­si ren­gi­niai, už­si­darė kultū­ros įstai­gos. Dėl ko­ro­na­vi­ru­so pra­ėju­sią va­sarą te­ko at­si­sa­ky­ti ir plun­giš­kių bei sve­čių kas­met itin lau­kia­mos Plungės mies­to šventės. Lai­mei, šiuo me­tu dau­gu­ma veiklų pa­ma­žu at­gy­ja, o kar­tu su jo­mis – ir be­ne skaud­žiau­siai ka­ran­tiną iš­gy­ve­nu­si kultū­ra. Todėl ti­ki­ma­si, jog šie­met pa­vyks su­reng­ti ir mūsų mies­to šventę – ji nu­ma­ty­ta lie­pos 31-ąją.

Šia džiu­gia nau­jie­na Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė pa­si­da­li­no sa­vaitės pra­džio­je.
„Nors epi­de­mio­lo­ginė si­tua­ci­ja dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos ša­ly­je vis dar iš­lie­ka sta­bi­liai su­dėtin­ga, ti­ki­ma­si, kad pan­de­mi­ja va­sarą pa­si­trauks, todėl Sa­vi­val­dybė­je jau pra­dėti dėlio­ti įvairūs ga­li­mi sce­na­ri­jai tra­di­ci­nei Plungės mies­to šven­tei, ku­ri šie­met nu­ma­ty­ta lie­pos 31 dieną“, – skel­bia­ma Sa­vi­val­dybės feis­bu­ko pa­sky­ro­je.
Ka­tu ra­gi­na­ma nu­si­teik­ti ge­riau­siam – kad Mies­to šventės me­tu džiu­gins ne tik tra­di­ci­ne ta­pu­si tau­to­dailės ir tra­di­ci­nių amatų mugė, vyks teat­ra­li­zuo­ta ei­se­na, nu­si­driek­sian­ti cent­ri­ne Plungės gat­ve, bei ir dau­gybė kon­certų, ren­gi­nių, veiklų, pra­mogų ir už­siė­mimų, ku­riuos vi­suo­me­nei per kiek­vieną Plungės mies­to šventę do­va­noja įvai­rios mies­to ir ra­jo­no įstai­gos bei or­ga­ni­za­ci­jos.
Pas­kel­bus šventės datą „Že­mai­tis“ Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­jos Vi­dos Sau­ka­lienės tei­ra­vo­si, ko­kius ren­gi­nius žmonėms ža­da do­va­no­ti šių­me­tinė šventė. Norė­jo­si iš­girs­ti ir tai, ko­kiais sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mais bei ri­bo­ji­mais bus api­pin­ti Mies­to šventės ren­gi­niai, nes tikė­tis, kad vis­kas vyks kaip iki pan­de­mi­jos, būtų per­ne­lyg nai­vu.
Ta­čiau bent kol kas at­sa­kymų į šiuos klau­si­mus gau­ti ne­pa­vy­ko. Anot V. Sau­ka­lienės, dar per anks­ti vie­šai skelb­ti šven­ti­nius pla­nus, nes yra ti­ki­mybė, jog stai­ga pa­blogė­ju­si epi­de­mio­lo­ginė si­tua­ci­ja ga­li viską su­griau­ti iš esmės. Jo­kių pa­slap­čių, pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, nėra, tie­siog ne­si­no­ri anks­čiau lai­ko žmonėms pri­si­žadė­ti.
„Esa­me su­dėtin­go­je si­tua­ci­jo­je dėl Mies­to šventės. Mat la­bai sun­ku pla­nuo­ti, kai neaiš­ki si­tua­ci­ja dėl CO­VID-19. Aiš­ku, dėlio­ja­me pa­grin­di­nius rėmus, bet būtų drąsu jau da­bar vie­šin­ti. O jei vis tik šventė ne­įvyks? Tad dar po­rą sa­vai­čių su­si­lai­ky­ki­me nuo vie­šos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo, kad ne­nu­vil­tu­me žmo­nių“, – kalbė­jo V. Sau­ka­lienė.
Iš­gir­do­me tik tiek, kad į šių­me­tinės mies­to šventės, jei ji įvyks, pro­gramą įsi­lies da­lis per­nykš­čių pro­jektų, ku­rių or­ga­ni­za­to­rius – Plungės kultū­ros cent­ras.
Ko ge­ro, tu­ri­ma gal­vo­je res­pub­li­kinį pu­čiamųjų inst­ru­mentų fes­ti­valį ar­ba tarp­tau­tinį folk­lo­ro fes­ti­valį „Sau­lelė rau­do­na“, ku­rie yra vie­ni svar­biau­sių mūsų mies­to šventės ak­centų, kas­kart pri­trau­kian­tys šim­tus da­ly­vių ir dar dau­giau žiū­rovų.
Tie­sa, per­nai duoklė turė­jo būti ati­duo­ta folk­lo­ro tra­di­cijų puo­selė­to­jams, tad tikė­ti­na, kad šiais me­tais būtent „Sau­lelė rau­do­na“ su­dre­bins per­nai at­nau­jintą Bab­run­go slėnį. O ko­kie bus ki­ti ren­gi­niai, ti­kimės galė­sian­tys pra­neš­ti po po­ros sa­vai­čių, kaip ir žadė­jo V. Sau­ka­lienė.