Ūkininkai savo vedlio nepaleido

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­kos
Nau­jo­ji LŪS Plungės sky­riaus Ta­ry­ba
Va­sa­rio 21-osios va­karą rajono ūki­nin­kai su­si­rin­ko į Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­gos (LŪS) Plungės sky­riaus ata­skai­tinį-rin­ki­minį su­si­rin­kimą. Prabė­gus tre­jiems me­tams at­ėjo lai­kas api­bend­rin­ti veik­los re­zul­ta­tus. Sky­riaus na­riai tvir­ti­no fi­nan­sinę ir veik­los ata­skai­tas, nau­jus sky­riaus įsta­tus, rin­ko naują Ta­rybą, re­vi­zo­rių ir pir­mi­ninką. Su­si­tik­ti su Plungės ra­jo­no ūki­nin­kais at­vy­ko ir gau­sus būrys gar­bingų sve­čių.

Va­sa­rio 21-osios va­karą, po visų ūkio darbų, ūki­nin­kai su­si­rin­ko į Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­gos (LŪS) Plungės sky­riaus ata­skai­tinį-rin­ki­minį su­si­rin­kimą. Prabė­gus tre­jiems me­tams at­ėjo lai­kas api­bend­rin­ti veik­los re­zul­ta­tus. Sky­riaus na­riai tvir­ti­no fi­nan­sinę ir veik­los ata­skai­tas, nau­jus sky­riaus įsta­tus, rin­ko naują Ta­rybą, re­vi­zo­rių ir pir­mi­ninką. Su­si­tik­ti su Plungės ra­jo­no ūki­nin­kais at­vy­ko ir gau­sus būrys gar­bingų sve­čių.

Gin­ti ir at­sto­vau­ti ūki­ninkų in­te­re­sus

Nuo pat su­si­kūri­mo pra­džios LŪS mi­si­ja – už­tik­rin­ti, kad būtų iš­girs­tas žem­dir­bių bal­sas, teik­ti jiems visą rei­kiamą in­for­ma­ciją apie žemės ūkio nau­jie­nas bei pa­si­kei­ti­mus bend­ro­jo­je žemės ūkio po­li­ti­ko­je.

Plun­giš­kiai vie­ni pirmųjų ša­ly­je 1989 m. lie­pos 25 d. įkūrė sa­vo sky­rių, tad pra­ėju­siais me­tais pa­minė­jo jo tris­de­šimt­metį, pri­si­minė pir­muo­sius or­ga­ni­za­ci­jos žings­nius ir pa­si­da­li­jo gra­žiais pri­si­mi­ni­mais. Šian­dien sky­rius vie­ni­ja 120 na­rių ir nuo­lat au­ga – per­nai jį pa­pildė 12 nau­jokų.

Sus­kai­čiuo­ti nu­veik­ti dar­bai

LŪS Plungės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys kon­fe­ren­ci­jos-dis­ku­si­jos da­ly­viams pri­statė pra­ėju­sių metų veik­los ata­skaitą. Nors ji turėtų būti tei­kia­ma už tre­jus pa­sku­ti­nius me­tus, bet, tau­py­da­mas visų laiką, ap­žvelgė tik pa­sta­ruo­sius. Kaip nu­ma­ty­ta sąjun­gos įsta­tuo­se, pra­ėju­sių metų tiks­lai iš­li­ko tie pa­tys – vie­ny­ti Plungės ra­jo­no ūki­nin­kus, su­da­ry­ti sąly­gas pel­nin­gai ir per­spek­ty­viai ūki­nin­kauti, ska­tin­ti pro­fe­sinį to­bulė­jimą ir mo­kymą.

Pa­sak pir­mi­nin­ko, sąjun­gos na­riai da­ly­va­vo pa­ro­do­je „Ką pa­sėsi... 2019“, taip pat pro­jek­te „1000 mo­liūgų Plungės vi­suo­me­nei“, va­žia­vo į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos at­lai­dus, kur at­sto­va­vo Plungės ra­jo­no žem­dir­biams. Praė­ju­sių metų liepą riedė­jo į Kėdai­nius, į LŪS įkūri­mo 100-me­čio ir at­kūri­mo 30-me­čio pa­minė­ji­mo šventę. Nu­dirbę did­žiuo­sius dar­bus, ūki­nin­kai mynė dvi­ra­čių pe­da­lus Pla­te­liuo­se ir Pa­lan­go­je, o pro­tes­tuo­da­mi prie­š vald­žios spren­di­mus vėlyvą ru­denį sa­vo lau­kuo­se statė ža­lius kry­žius ir trak­to­riais dre­bi­no Plungę.

LŪS Plungės sky­riaus bu­hal­terė-ad­mi­nist­ra­torė Rūta End­ri­jaus­kienė na­riams pri­statė pra­ėju­sių metų re­vi­zi­jos ata­skaitą. Iš­laidų sky­rius dėl ak­ty­vios veik­los turė­jo dau­giau, nei ga­vo pa­jamų, o skir­tu­mas pa­deng­tas iš anks­tes­niais me­tais su­tau­pytų lėšų. Kad šiais ir atei­nan­čiais me­tais būtų iš­veng­ta fi­nan­si­nių sky­lių, bend­ru su­ta­ri­mu dvi­gu­bai pa­di­din­tas sto­ja­ma­sis mo­kes­tis (da­bar jis sie­ks 30 eurų). Me­ti­nis na­rio mo­kes­tis šok­telė­jo nuo 10 iki 20 eurų. Dek­la­ruo­ja­mos žemės mo­kes­tis pa­ki­lo ne­daug – iki 0,40 eu­ro už hek­tarą.

De­šim­ties metų va­do­va­vi­mo at­kar­pa – sta­bi­lu­mas ar už­sisėdė­ji­mas?

Kad 10 metų skyriui va­do­vau­jan­tis M. Kak­tys rim­tai nu­tarė pa­si­trauk­ti iš pir­mi­nin­ko pa­reigų, Ta­ry­ba su­ži­no­jo jau va­sa­rio 5 d. vy­ku­sio po­sėdžio me­tu. Eilę metų ra­ginęs ieš­ko­ti jam pa­mai­nos, šįkart jis ne­juo­ka­vo ir Ta­ry­bai pa­teikė sa­vo pa­si­ra­šytą pra­šymą dėl at­lei­di­mo iš pa­reigų. Po Ta­ry­bos po­sėdžio se­niū­ni­jo­se išp­la­tin­tas pra­ne­ši­mas, ku­ria­me bu­vo ra­gi­na­ma ieš­ko­ti jau­no ir ak­ty­vaus žmo­gaus šioms pa­rei­goms.

Pa­si­ro­do, kad per dvi sa­vai­tes no­rin­čiųjų taip ir neat­si­ra­do (gal dėl to, kad už pirmininkavimą nemokama). Kan­di­da­tu bu­vo pa­si­ūly­tas ūki­nin­kas Min­dau­gas Jur­čius ir tas pa­ts M. Kak­tys. Pak­vies­tas pa­si­sa­ky­ti M. Jur­čius ne­daug­žod­žia­vo – su­si­rin­ku­siųjų pa­prašė jo kan­di­datū­ros net ne­svars­ty­ti, o bal­suo­ti už M. Kaktį. Vien­bal­siai nu­tar­ta bu­vusį pir­mi­ninką pa­rei­go­se pa­lik­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai. Iš­girdęs su­si­rin­ku­siųjų ver­diktą, jis pa­dėko­jo už pa­si­tikė­jimą ir su­ti­ko dar tre­jus me­tus ves­ti ra­jo­no ūki­nin­kus į prie­kį.

„Tik­riau­siai vi­siems at­ro­do, kad aš mai­vau­si. Tai esu, tai ne­be­no­riu būti. Sup­ran­tu, kad šian­dien ne­tu­riu ki­to pa­si­rin­ki­mo, bet ne­no­riu už­sisėdė­ti. Atei­ty­je rei­kia su­ras­ti man pa­mainą, jauną žmogų su nau­jo­mis idė­jo­mis, po­žiū­riu, ku­ris vestų jus to­liau. Va­do­vau­da­mas sąjun­gai aš užau­gau kaip pir­mi­nin­kas, ne­ma­žai darbų nu­vei­kiau, bet šiuo klau­si­mu ne­tu­riu pri­ta­ri­mo šei­mo­je. Kaž­kiek nu­ken­čia ir šei­mos ūkis“, – kalbė­jo M. Kak­tys.

Stip­rių ly­de­rių nėra daug

Jis su­pa­žin­di­no su nau­jais LŪS Plungės sky­riaus įsta­tais. Pir­mi­nin­kas kalbė­jo dėl senųjų (priimtų dar 1996 m.) iš Kau­ne esan­čios cent­rinės vald­žios su­lauk­da­vęs prie­kaištų. Se­nuo­sius, ma­šinė­le spaus­din­tus, pa­keitė nau­ji, ku­rie dar ir pa­pilnė­jo.

Su­si­rin­ki­me iš­rink­ta ir pa­tvir­tin­ta nau­ja Ta­ry­ba. Ją su­da­ro 12 na­rių. Di­desnė­se se­niū­ni­jo­se, to­kio­se kaip Nau­sod­žio ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, iš­rink­ta po du at­sto­vus.

Pa­si­bai­gus pir­mi­nin­ko rin­ki­mams nu­vil­ni­jo svei­ki­ni­mai. Nau­jai per­rinktą sky­riaus va­dovą pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys And­rie­jus Stan­či­kas. Sakė su­prantąs, ko­kia at­sa­ko­mybė vėl už­gulė M. Kakčio pe­čius. O LŪS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Juk­ne­vi­čius pa­prašė ūki­nin­kus sa­vo ly­derį stip­riai pa­lai­ky­ti, kad jis ir to­liau ne­štų tą sun­kią naštą.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­ky­da­mas svei­ki­ni­mo žodį kalbė­jo esan­tis ge­ro­kai nu­stebęs, kad ūki­nin­kai vien­bal­siai su­ti­ko dvi­gu­bai pa­di­din­ti sto­ji­mo ir me­tinį na­rio mo­kes­čius. Ir tuoj su­sku­bo pa­juo­kau­ti, kad tik­riau­siai žem­dir­biai ne­no­ri užrūs­tin­ti sa­vo­jo pir­mi­nin­ko. Už il­ga­metį ir sąži­ningą darbą M. Kak­čiui ir R. End­ri­jaus­kie­nei me­ras įteikė pa­dėkos raš­tus.

„Lin­kiu tau va­do­vau­ti dvi­de­šimt metų, o per tą laiką galbūt iš mūsų būrio užaugs stip­rus ved­lys“, – ilgų va­do­va­vi­mo metų pa­linkė­jo su­si­rin­ki­mui pir­mi­nin­ka­vu­si Sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus vedė­ja Ai­ri­da Mont­vy­dienė.

Su­si­rin­ki­mo pa­bai­go­je, nu­slūgus įtam­pai, ūki­nin­kai tar­pu­sa­vy­je kalbė­jo­si, jog toks ryž­tin­gas pir­mi­nin­ko žings­nis ne juo­kais juos bu­vo išgąs­dinęs. Pa­sak jų, pa­mai­nos jam ne­pa­vy­ko su­ras­ti dėl to, kad vi­du­ti­ny­bių yra daug, o stip­rių ly­de­rių – vie­ne­tai.