Ūkininkų sąjunga išsirinko naujus vadovus

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­ka
Ūki­nin­kai iš­reiškė pa­si­tikė­jimą M. Kak­čiu – jis iš­rink­tas sąjungos vi­ce­pir­mi­nin­ku
Koronavirusas keičia gyvenimo ritmą, priversdamas mus taikytis prie susidariusios situacijos. Kadangi pandemijos galo vis dar nematyti, į virtualią erdvę persikėlė ne tik svarbiausios gyvenimo veiklos, bet ir rinkimai. Balandžio 12 d. visi Lietuvos ūkininkų Sąjungos (LŪS) nariai – ūkininkams atstovaujantys rajoninių ūkininkų sąjungų vadovai, pakviesti į nuotolinį rinkiminį suvažiavimą. Trejų metų kadencijai išrinktas naujas pirmininkas, 4 vicepirmininkai, tarp kurių – ir LŪS Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys, naujas Prezidiumas, antrai kadencijai perrinkta revizorė.

LŪS – pir­mo­ji įkur­to­ji, o vėliau ir pir­mo­ji at­kur­to­ji žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­je, ofi­cia­liai  įsteig­ta 1919 m. gruod­žio 28–29 die­no­mis. Pir­muo­ju jos pir­mi­nin­ku ta­po ak­ty­vus tuo­me­ti­nis po­li­ti­nis veikė­jas ag­ro­no­mas Alek­sand­ras Stul­gins­kis. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai jis va­do­va­vo iki 1922 metų.
Šian­dien ūki­nin­kus vie­ni­jan­ti sąjun­ga – stip­riau­sia žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­ja. Po šia vėlia­va ūki­nin­kai ri­kiuo­ja­si jau dau­giau kaip šimtą metų. Stei­gia­ma­ja­me Lie­tu­vos ūki­ninkų su­va­žia­vi­me da­ly­va­vo apie 40 ūki­ninkų, o šian­dien LŪS pri­klau­so 41 ra­jo­ninė or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti dau­giau kaip 5000 na­rių. Plungės sky­rius vie­ni­ja 122 na­rių ir nuo­lat au­ga – per­nai jį pa­pildė 18 nau­jokų.
Praė­ju­siais me­tais baigė­si šios sąjun­gos pir­mi­nin­ko ka­den­ci­ja. Dėl ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no nie­kaip ne­pa­vyks­tant su­or­ga­ni­zuo­ti gy­vo su­si­ti­ki­mo ir ne­ži­nant, ka­da tai bus įma­no­ma, įver­ti­nus vi­sas ap­lin­ky­bes, pa­si­rink­ta rin­ki­mus rengti nuo­to­li­niu būdu – išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu pa­štu.
2020 m. rugsė­jo 14 d. išplės­ti­nia­me pre­zi­diu­mo po­sėdy­je kan­di­da­tais į pir­mi­nin­kus bu­vo pa­tvir­tin­ti LŪS pir­mi­nin­kas Jo­nas Tal­man­tas ir  vi­ce­pir­mi­nin­kas, Šiau­lių kraš­to ūki­ninkų sąjun­gos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Juk­ne­vi­čius. Šių metų ko­vo 29 d. J. Tal­man­tas sa­vo kan­di­datūrą at­si­ėmė ir pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti at­si­sakė, tad li­ko tik R. Juk­ne­vi­čius.
Ba­land­žio 12 d. sąjun­gos būstinė­je Kau­ne su­si­rin­ko LŪS pir­mi­nin­kas Jo­nas Ta­lman­tas ir balsų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja. Su­va­žia­vi­mo dieną bu­vo gau­ti 38 išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai iš 41 na­rio. Už R. Juk­ne­vi­čių bal­sa­vo 35 na­riai, jis ir va­do­vaus ūki­nin­kams.
LŪS re­vi­zo­re ant­rai ka­den­ci­jai pa­tvir­tin­ta Lo­re­ta Smols­kienė, o vie­nu iš 4-ių vi­ce­pir­mi­ninkų – mūsiš­kis Ma­ri­jus Kak­tys.
Užp­raė­ju­sio pir­ma­die­nio po­pietę iš­rink­tas nau­jas ūki­ninkų ved­lys R. Juk­ne­vi­čius pa­keitė 
J. Tal­mantą, ku­ris or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vo net ke­tu­rias ka­den­ci­jas. Už or­ga­ni­za­ci­jos vai­ro stojęs Plungės ra­jo­no ūki­nin­kams ge­rai pa­žįsta­mas  53-ejų R. Juk­ne­vi­čius – jau de­šim­ta­sis sąjun­gos va­do­vas.
Praė­ju­siais me­tais, at­vykęs į Plungę, R. Juk­ne­vi­čius svei­ki­no nau­jai per­rinktą Plungės sky­riaus pir­mi­ninką M. Kaktį ir linkė­jo, kad ra­jo­no ūki­nin­kai pa­lai­kytų sa­vo ly­derį. Šian­dien jį pa­tį svei­ki­na vi­sos ša­lies žem­dir­biai, ta­pus nau­juo­ju Lie­tu­vos ūki­ninkų Ta­du Blin­da ir ti­ki­si, kad jo pe­čius už­gu­lu­si naš­ta ne­bus per sun­ki, jis ne­si­kra­tys įsi­pa­rei­go­jimų.
Tiek po Lie­tu­vos nep­rik­lau­so­mybės at­ga­vi­mo, tiek šian­dien LŪS yra ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ria ūki­nin­kai ti­ki. Ti­ki, kad ji pa­dės at­sa­ky­ti į jiems ky­lan­čius klau­si­mus ir išspręs vi­sas jų bėdas. Liūd­na... bet ti­ki­si dau­giau, ne­gu iš Lie­tu­vos vald­žios, ku­ri daž­nai kei­čia­si ir ne vi­sa­da yra lin­ku­si dia­lo­gui su žem­dir­biais.