Už atliekas permokėta... net 0,5 mln. eurų

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Nuo­monės dėl to, ar gy­ven­to­jai ir įmonės per­mo­ka už at­liekų su­rin­kimą bei tvar­kymą, iš­sis­kyrė, tad rink­lia­vos dyd­žio klau­si­mas nu­kel­tas svars­ty­ti liepą
Svars­tant šių metų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės biud­žetą at­kreip­tas dėme­sys į tai, kad iš per­nykš­čio biud­že­to į šių­me­tinį per­ke­lia­ma net pusė mi­li­jo­no eurų, at­li­ku­sių nuo rink­lia­vos už at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą. 543 tūkst. eurų – būtent tiek lėšų iš ra­jo­no įmo­nių ir gy­ven­tojų su­rink­ta dau­giau, nei at­si­ėjo at­liekų sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mas. Iš­vydęs šiuos skai­čius meras Audrius Klišonis kalbėjo, kad lai­kas ma­žin­ti rink­liavą – esą neteisinga iš žmonių rinkti daugiau, nei iš tikrųjų reikia.

Siūlė ma­žin­ti rink­lia­vos dydį
Pir­ma­sis į šią biud­že­to ei­lutę per Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­tetą pirš­tu be­dė Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis. Pa­sak jo, įver­ti­nus, kad šie­met nu­ma­ty­ta rink­lia­vos su­rink­ti 1,2 mln. eurų, o per­nai jos su­rink­ta dau­giau ir li­ko ne­pa­nau­do­ta 543 tūkst. eurų, ga­li­ma da­ry­ti iš­vadą, jog iš at­liekų turė­tojų ren­ka­ma ne­pagrįs­tai di­delė rink­lia­va.
„Pa­gal (Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro – aut.) stei­gi­mo su­tartį, tu­rint pel­no būtų prie­volė ma­žin­ti rink­lia­vos dydį“, – kalbė­jo A. Pe­čiu­lis.
Ko­men­tuo­da­mas si­tua­ciją Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas sutiko, kad  rink­lia­vos jau ke­le­rius me­tus iš eilės su­ren­ka­ma dau­giau, nei pa­nau­do­ja­ma. Ir da­bar iš­ties būtų ga­li­ma ma­žin­ti rink­lia­vos dydį, bet ta­da esą nea­be­jo­ti­nai neilgt­ru­kus ateitų me­tas im­tis at­virkš­ti­nio veiks­mo – rink­liavą vėl di­din­ti, nes kas­met vis au­ga va­di­na­ma­sis vartų mo­kes­tis, pa­bran­gi­nan­tis at­liekų tvar­kymą.
Esą kai ku­rios sa­vi­val­dybės jau ruo­šia­si to­kiam žings­niui, o Plun­gei tai kol kas ne­gre­sia. „Čia mums kaip amor­ti­za­cinė pa­galvė ta per­mo­ka“, – rep­li­ka­vo 
M. Kau­nas, bet su­laukė rep­li­kos, kad to­kiai amor­ti­za­ci­jai būtų ga­li­ma at­si­dėti 10, dau­giau­siai 20 pro­centų nuo me­tams at­liekų su­rin­ki­mui ir tvar­ky­mui rei­ka­lin­gos su­mos, bet ne 50, kaip su­kaup­ta da­bar.
A. Pe­čiu­lis pri­dūrė, kad ver­tin­da­ma ši­lu­mos ar van­dens kai­nas, Vals­ty­binė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, jei ma­to, kad yra su­kaup­ta per­mo­ka, ją gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ja išs­kai­čiuo­da­ma iš kai­nos.
Esą tą pa­tį prin­cipą reikėtų tai­ky­ti ir čia. „To­kią sumą per­rinktą lai­ky­ti dau­giau nei ne­rim­ta“, – įver­ti­no jis ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­dimą. Ir pri­dūrė, kad atei­ty būtų ga­li­ma bet ka­da grįžti prie rink­lia­vos di­di­ni­mo klau­si­mo, jei tik toks po­rei­kis būtų, o da­bar esą rei­kia spręsti dėl to su­kaup­to pusės mi­li­jo­no eurų.
Ra­gi­no kaž­ko im­tis
Rink­lia­vos per­vir­šiaus te­ma bu­vo ap­tar­ta ir po­li­ti­kams „su­si­rin­kus“ į Ta­ry­bos po­sėdį.
„Tai be­pre­ce­den­tis da­ly­kas, kai mūsų biud­že­te rink­lia­vos už TRATC-o pa­slau­gas yra per­vir­šis dau­giau kaip pusė mi­li­jo­no – 543 tūkst. eurų. Tiek mes su­rin­kom iš gy­ven­tojų ir iš įmo­nių, bet tų pi­nigų ne­pa­nau­do­jam. Aš su­pran­tu, kad kar­tais rei­ka­lin­ga „pa­galvė“, bet šiuo at­ve­ju ji net 50 pro­c. vir­ši­ja visų sąnaudų, ku­rios mums yra rei­ka­lin­gos“, – kalbė­jo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Me­ras pra­šė TRATC-o ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kaž­ko im­tis, kad „mūsų gy­ven­to­jai ne­mokėtų maž­daug 25–30 pro­centų bran­giau, nei Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­siei­na at­liekų tvar­ky­mas.“
At­sa­ky­da­mas M. Kau­nas pri­minė, kad da­bar­ti­nis rink­lia­vos dy­dis nu­sta­ty­tas prie­š ke­le­rius me­tus Ta­ry­bos spren­di­mu, tad tik Ta­ry­ba ga­li jį pa­keis­ti. Ir anks­čiau esą būdavo surenkama daugiau, o per­nai tam įta­kos, di­rek­to­riaus spėji­mu, galė­jo turė­ti metų pra­džio­je suin­ten­sy­vin­tas skolų išieš­ko­ji­mas.
Per­žiūrės metų vi­du­ry
Po Ta­ry­bos po­sėdžio „Že­mai­tis“ apie šią su­si­da­riu­sią si­tua­ciją kalbė­jo­si su Sa­vi­val­dybės eko­lo­ge Ro­ber­ta Ja­ku­mie­ne. Ji pa­tvir­ti­no, kad šie­met pla­nuo­ja­ma per­žiūrė­ti mo­kes­čio už at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą rink­lia­vos dydį. Pas­tarąjį kartą tai bu­vo da­ry­ta 2017 me­tais – ta­da ir įtvir­tin­ti da­bar­ti­niai įkai­niai.
„Esa­me nu­si­matę liepą sėsti prie šio klau­si­mo. Galbūt bus ma­ži­na­mi įkai­niai at­ski­roms grupėms. Rei­kia da­ry­ti skai­čia­vi­mus, žiūrė­ti, dis­ku­tuo­ti. Bet kad būtų ga­li­ma vi­siems taip im­ti ir su­ma­žin­ti au­to­ma­tiš­kai treč­da­liu – la­bai abe­jo­ju“, – kalbė­jo eko­logė.
Pa­sak jos, rei­kia įver­tin­ti tai, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kas­met di­di­na sąvar­ty­no tar­šos mo­kestį, ku­ris yra įskai­čiuo­tas į rink­liavą, tad at­liekų sis­te­mos ad­mi­nist­ra­vi­mas su me­tais tik brangs. Be to, jei pa­si­seks ir bus skir­tas fi­nan­sa­vi­mas TRATC-o pa­teik­tai pa­raiš­kai, šie­met ke­ti­na­ma pra­dėti mais­to at­liekų su­rin­kimą. Tai ir­gi pa­rei­ka­laus pa­pil­domų iš­laidų.
„Rei­kia ne­pa­mirš­ti ir to, kad lie­pos mėnesį baig­sis su­tar­tis su da­bar­ti­niu at­liekų vežė­ju. Bus skel­bia­mas kon­kur­sas nau­jai su­tar­čiai. Ne­ži­nom, kas jį laimės ir su ko­kiais įkai­niais. Da­bar­tinė su­tar­tis su „Val­da“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta prie­š 6-erius me­tus, tad ga­li­ma tikė­tis, kad į kon­kursą ji eis jau su di­des­ne kai­na“, – svarstė R. Ja­ku­mienė.
Ji at­kreipė dėmesį į tai, kad per ko­mi­tetų ir Ta­ry­bos po­sėdžius ne­ma­žai dis­ku­sijų su­kėlu­si 0,5 mln. eurų rink­lia­vos per­mo­ka su­si­darė ne vien tik per pra­ėju­sius me­tus. Esą pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus lėšų būda­vo su­ren­ka­ma dau­giau nei pa­nau­do­ja­ma, tad ta su­ma au­go pa­laips­niui.
2019 m. bu­vo su­kaup­ta 147,7 tūkst. eurų per­mo­ka, 2020 m. ji išau­go iki 272,3 tūkst. eurų, o šie­met per­kopė pusę mi­li­jo­no eurų. Tie­sa, R. Ja­ku­mienė ak­cen­ta­vo, kad šių su­kauptų lėšų ne­ga­li­ma iš­leis­ti ki­toms reikmėms – tik at­liekų su­rin­ki­mui ir tvar­ky­mui, tad ši­to rei­ka­la­vi­mo griež­tai ir lai­ko­ma­si.
Su­ma­žin­ti ga­li­ma grei­tai, o kai reikės di­din­ti...
TRATC-o di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas, iš­girdęs, kad po­sėdžiau­jant Ta­ry­bai bu­vo iš­sa­ky­ta siū­lymų gal net 30-čia pro­centų ma­žin­ti rink­lia­vos dydį, aki­mir­kai net su­tri­ko: „Kam ma­žin­ti? Taip, at­si­žvel­giant į su­kauptą per­moką būtų ga­li­ma su­ma­žin­ti 20-čia ar 25-iais eu­rais. Iš tikrųjų, gy­ven­to­jai pa­justų tą vien­kar­tinį su­mažė­jimą, bet kas bus po metų? Pas mus taip jau yra: kai rei­kia bent vie­nu eu­ru pa­kel­ti mo­kestį – to­kios dis­ku­si­jos pa­ke­lia­mos...“
Įmonės di­rek­to­rius su­ti­ko, kad įta­kos su­kaup­tos per­mo­kos dyd­žiui iš da­lies turė­jo suin­ten­sy­vin­tas skolų išieš­ko­ji­mas. Esą per­nai šiam dar­bui pa­pil­do­mai bu­vo priim­ti dar du žmonės ir da­bar dar­buo­ja­si trys. Nors tiks­liai dar nėra su­skai­čiuo­ta, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, per pra­ėju­sius me­tus Plungės ra­jo­ne iš sko­li­ninkų išieš­ko­ta apie 100 tūkst. eurų.
„Žmonės su­jun­da at­si­skai­tyt gavę pra­ne­šimą apie sko­los išieš­ko­jimą. Bet dar la­biau su­jun­da gavę šau­kimą į teismą“, – V. Do­mar­kas įvar­di­no prie­mo­nes, ku­rių im­ama­si ko­vo­jant su sko­li­nin­kais. Ir pa­si­džiaugė, kad nei pir­ma­sis, nei ant­ra­sis ka­ran­ti­nas šių pro­cesų ne­sus­tabdė. Nors bu­vo bai­min­ta­si di­delės fi­nan­sinės krizės, tie, kas lai­ku su­mokė­da­vo mo­kes­čius, esą ir to­liau at­si­skai­to tvar­kin­gai, ne­vėluo­da­mi, tad sko­li­ninkų ne­daugė­ja.
„Mo­kes­tis už at­liekų su­rin­kimą ir tvar­kymą yra vie­nas ma­žiau­sių, tik kad mo­ka­mas kartą per me­tus, todėl tie 60 eurų ir at­ro­do daug. O jei iš­da­li­nus po 5-is eu­rus mėne­siui, pa­ma­ty­tu­me, kad už vi­sas ki­tas pa­slau­gas mo­ka­me dau­giau – net ir už in­ter­netą bei te­le­vi­ziją“, – pri­dūrė TRATC-o di­rek­to­rius.