Užsimota skaitmenizuoti žemės ūkį

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­ka
Pra­sidėjęs ko­vas sig­na­li­zuo­ja, kad ne­tru­kus star­tuos ūkio dar­bai
Nors pa­va­sa­ris dar tik pra­si­de­da, ūki­nin­kai jau ri­kiuo­ja artė­jan­čius dar­bus. Vie­na ki­ta sa­vaitė ir žem­dir­biams pra­si­dės ari­mo, tręši­mo dar­bai, sėja. Ge­rai būtų, jei min­tys su­ktųsi vien tik apie pa­si­ruo­šimą jiems. Pir­mo­ji pa­va­sa­rio die­na ūki­ninkų ne­nud­žiu­gi­no, mat tądien jie su­ži­no­jo, kad lau­kia ne­ma­lo­nios per­mai­nos. Priim­tas įsta­ty­mas, ku­ris au­galų ap­sau­gos pro­duk­tus (AAP) nau­do­jan­čius žem­dir­bius pri­vers pil­dy­ti elekt­ro­ninį jų pa­nau­do­ji­mo žur­nalą, o tai dar­by­me­čiu atims daug bran­gaus lai­ko.

Įsta­ty­mas, su­kėlęs pa­si­pik­ti­nimą
Praė­ju­sių metų lapk­ri­čio 19 d. lai­ki­na­sis žemės ūkio mi­nist­ras And­rius Pa­lio­nis pa­si­rašė įsa­kymą, ku­riuo kei­čia­mos AAP sau­go­ji­mo, tie­ki­mo rin­kai, nau­do­ji­mo tai­syklės, pa­tvir­tin­tos anks­tes­niu įsa­ky­mu.
Tai­syklė­se išdės­ty­tas nau­jas rei­ka­la­vi­mas, pa­gal kurį „Au­galų ap­sau­gos pro­duktų pro­fe­sio­na­lu­sis nau­do­to­jas ne vėliau kaip per 48 va­lan­das nuo pro­fe­sio­na­lia­jam nau­do­ji­mui skirtų au­galų ap­sau­gos pro­duktų pa­nau­do­ji­mo pri­va­lo pa­ts, pri­si­jungęs prie PPIS (Pa­raiškų pri­ėmi­mo in­for­ma­cinė sis­te­ma) per elekt­ro­ninę ban­ki­nin­kystę ar­ba pa­de­da­mas se­niū­ni­jos dar­buo­to­jo, at­sa­kin­go už pa­sėlių dek­la­ra­vimą, už­pil­dy­ti au­galų ap­sau­gos pro­duktų nau­do­ji­mo ap­skai­tos žur­nalą“.
Anot Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM), duo­menų per­kėli­mas į elekt­ro­ninę erdvę yra neiš­ven­gia­mas vi­so­se veik­los sri­ty­se, taip pat ir žemės ūky­je. Esą šios mi­nis­te­ri­jos tiks­las – skait­me­ni­zuo­ti žemės ūkio veik­los žur­na­lus, ku­riuos žem­dir­biai pri­va­lo pil­dy­ti. Vie­nas to­kių – AAP nau­do­ji­mo ap­skai­tos žur­na­las. Pa­sak teisės aktų kūrėjų, su­skait­me­ni­nus duo­me­nis, ūkiuo­se su­mažėtų kont­ro­lie­rių at­lie­kamų įvai­rių fi­zi­nių pa­tikrų, nes rei­kiamą in­for­ma­ciją būtų ga­li­ma ras­ti duo­menų bazė­je.
Įsta­tymą iš­lei­do, o kaip jį įgy­ven­din­ti – neaiš­ku
Mies­to biu­rok­ra­ti­ja už­si­mo­jo iš pe­ties – nu­tarė pri­vers­ti vi­sus ūki­nin­kus pil­dy­ti AAP nau­do­ji­mo žur­nalą tik per elekt­ro­ninę ban­ki­nin­kystę. Ne­ge­ban­tiems to pa­da­ry­ti, pa­si­ūly­ta kreip­tis pa­gal­bos į se­niū­nijų dar­buo­to­jus, ku­rie, iš­girdę nau­jieną, su­si­ėmė už galvų. To­kia nuei­nan­čio mi­nist­ro „do­va­na“ pa­pik­ti­no ūki­nin­kus – juk jie nie­kaip ne­galės lai­ku įvyk­dy­ti iš­keltų rei­ka­la­vimų, gaiš dar­by­me­čiu brangų laiką, bus kal­ti­na­mi ne­pak­lus­nu­mu ir va­di­na­mi įsta­tymų lau­žy­to­jais.
Lie­tu­vos ūki­ninkų sąjun­ga (LŪS), ope­ra­ty­viai rea­guo­da­ma į neap­gal­vo­tus ir su žem­dir­biais ne­su­de­rin­tus rei­ka­la­vi­mus, iš­siuntė raštą Žemės ūkio ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­joms bei nau­ja­jam Kai­mo rei­kalų ko­mi­te­tui, rei­ka­lau­da­ma at­šauk­ti to­kią įsta­ty­mo nuo­statą ir ne­di­din­ti ūki­nin­kams ad­mi­nist­ra­cinės naš­tos.
Ūki­nin­kai laukė, kol bus iš­rink­ta nau­jo­ji Vy­riau­sybė, ir bu­vo pa­si­ruošę dia­lo­gui su naują­ja vald­žia. Praė­ju­sių metų gruodį žemės ūkio mi­nist­ru iš­rinktą Kęstutį Na­vicką ūki­nin­kai pa­kvietė į nuo­to­linį LŪS pre­zi­diu­mo po­sėdį, ku­ria­me iš­sakė sa­vo pro­ble­mas.
Va­sa­rio pra­džio­je ūki­nin­kai su­ži­no­jo, kad vis tik nau­ja­sis mi­nist­ras rei­ka­la­vimą pil­dy­ti AAP nau­do­ji­mo ap­skai­tos žur­nalą tik elekt­ro­ni­nių būdu at­šaukė. Iš nau­jo bu­vo per­žiūrė­tas anks­čiau minė­to įsa­ky­mo punk­tas ir pa­teik­tas de­rin­ti suin­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms bei vi­suo­me­nei. Dvi sa­vaitės –  tiek lai­ko turė­jo ūki­nin­kai teik­ti pa­sta­bas ir pa­si­ūly­mus.
Į ūki­ninkų ar­gu­men­tus nu­mo­ta ran­ka
Ko­vo 1 d. žemės ūkio mi­nist­ras K. Na­vic­kas pa­si­rašė įsa­kymą dėl  reikš­min­go tai­syk­lių punk­to pa­kei­ti­mo. Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­dytų, kad vald­žia žem­dir­bius iš­gir­do, nes ba­land­žio 5 d. įsi­ga­lio­sian­tis įsta­ty­mas šiais me­tais pa­lie­ka vi­sas iki šiol bu­vu­sias AAP žur­na­lo pil­dy­mo al­ter­na­ty­vas. Pa­lie­ka, bet... tik vie­ne­riems me­tams. Nuo 2022 m. ba­land­žio 5 d. ūki­nin­kai pri­valės už­pil­dy­ti žur­nalą per 2 dar­bo die­nas tik PPIS ir tik per elekt­ro­ninę ban­ki­nin­kystę. Tai­gi žem­dir­biai li­ko neiš­girs­ti.
Ūki­nin­kai ar­gu­men­ta­vo, kad toks ter­mi­nas yra per trum­pas ir kad biu­rok­ra­ti­nis rei­ka­la­vi­mas di­di­na ad­mi­nist­ra­cinę naštą žem­dir­biams įtemp­tu dar­by­me­čiu, pri­vers­da­mas ieš­ko­ti ir taip trūkstamų pa­pil­domų dar­bo rankų ar­ba vers­da­mas pirk­ti pa­pil­do­mas pa­slau­gas žur­na­lui pil­dy­ti, dėl ko jie turės pa­pil­domų iš­laidų. De­ja, į žem­dir­bių pra­šymą prail­gin­ti žur­na­lo pil­dy­mo ter­miną neat­siž­velg­ta.
Ūki­nin­kai ne­ri­mau­ja, kad įgy­ven­din­ti pa­kei­ti­mus rea­lybė­je ga­li būti la­bai su­dėtin­ga. Ne­gi vos iš­purš­kus che­mi­ka­lus jung­tis prie in­ter­ne­to? Ka­da mie­go­ti tarp purš­kimų se­zo­no me­tu, taip pat lie­ka neaiš­ku...
Sis­te­ma ne­pri­tai­ky­ta
Su tvar­ka, ku­ri įsi­ga­lios 2022 m. ba­land­žio 5 d., ūki­nin­kai gal ir su­tiktų, bet net re­gist­ra­ci­jai skir­ta sis­te­ma nėra pri­tai­ky­ta veik­ti skland­žiai, kai vie­nu me­tu yra di­de­lis nau­do­tojų srau­tas. Be to, kai­mo vie­tovė­se turėtų būti už­tik­rin­tas ge­ras in­ter­ne­to ry­šys, o ir elekt­ro­ninės for­mos sis­temą rei­kia pa­to­bu­lin­ti, kad ja nau­do­tis būtų pa­to­gu ir pa­pras­ta.
Ūki­nin­kai taip pat tikė­jo­si, kad bus su­kur­ta mo­bi­lio­ji ap­li­ka­ci­ja, o nau­do­jan­tis iš­ma­niai­siais įren­gi­niais, tu­rin­čiais ne­sudė­tin­gas var­to­to­jo at­pa­ži­ni­mo sis­te­mas, bus su­pap­ras­tin­ta veiksmų se­ka ir at­si­sa­ky­ta per­tek­linės, ne­reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos grafų. Žem­dir­bių nuo­mo­ne, tam, kad galė­tum pri­si­jung­ti už­pil­dy­ti žur­nalą, elekt­ro­ninė ban­ki­nin­kystė ne­turėtų būti rei­ka­lin­ga, kad ne­būtų at­skleis­ti as­mens duo­me­nys.
Ar Sa­vi­val­dybė pa­dės ūki­nin­kams?
Pa­sak Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus vedė­jos Ai­ri­dos Mont­vy­dienės ir jos pa­va­duo­to­jo Vy­tau­to Ja­nuš­kos, spe­cia­li­zuotų au­ga­li­nin­kystės ūkių ra­jo­ne yra tik iki 20-ies. Dau­gu­ma, kaip al­ter­na­ty­va, už­sii­ma gy­vu­li­nin­kys­te. Pro­fe­sio­na­liai pes­ti­ci­dus ra­jo­ne nau­do­ja iki 500 ūkių, ku­rie pa­slau­gas su­tei­kia ir ki­tiems smul­kes­niems ūkiams. Mūsų ra­jo­ne yra 37 eko­lo­gi­niai ūkiai, jų šis įsta­ty­mas ne­pa­lies.
2020 m. ra­jo­no se­niū­ni­jo­se gau­ta 2914 pa­raiškų pa­ra­mai už žemės ūkio naud­me­nas ir pa­sėlius gau­ti. O tai reiš­kia, kad toks skai­čius be­si­krei­pian­čiųjų ne­ge­ba ar ne­tu­ri sąlygų dek­la­ra­ci­jas už­pil­dy­ti pa­tys. Še­šias­de­šimt pa­reiškėjų vis­gi jas už­si­pildė ir tai, anot žemės ūkio sky­riaus spe­cia­listų, – re­kor­diš­kai di­de­lis skai­čius. Tik­riau­siai tam įta­kos turė­jo pra­ėju­siais me­tais pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, nes anks­tes­niais me­tais to­kių būda­vo tik apie 15. Ma­no­ma, kad šie­met, at­šau­kus judė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mus, pa­reiškė­jai vėl mie­liau kreip­sis į se­niū­niją, kur pa­raiš­kas pa­teiks grei­čiau.
Iš pra­džių teig­ta, kad ūki­nin­kams, ne­ge­ban­tiems pil­dy­ti elekt­ro­ni­nio žur­na­lo, į pa­galbą su­skubs se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, bet ko­vo 1 d. paaiškė­jo, kad sa­vi­val­dybės at­si­sa­ko pa­dėti ūki­nin­kams pil­dy­ti AAP nau­do­ji­mo žur­nalą ar­gu­men­tuo­da­mos, jog ne­ma­to tam ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo. Be to, tai lyg ir ne jų funk­ci­jos.
Vis dėlto A. Mont­vy­dienė ir V. Ja­nuš­ka ra­jo­no ūki­nin­kus ra­mi­na. Esą žem­dir­biai vi­sa­da ga­li tikė­tis žemės ūkio spe­cia­listų pa­gal­bos. Tik tam jie turės su­gaiš­ti pa­pil­do­mo lai­ko, de­rin­tis prie spe­cia­lis­to dar­bo lai­ko. Purš­ki­mai vyks­ta įvai­riais metų lai­kais. Sun­kiau­sia būna pa­va­sarį, nes se­niū­nijų spe­cia­lis­tai dek­la­ruo­ja pa­sėlius, tu­ri su­si­darę pa­reiškėjų eilę, o tuo pa­čiu me­tu vyks­ta ir purš­ki­mai, ku­riuos būti­na už­re­gist­ruo­ti.
Ar su­lauks ūki­nin­kai pa­gal­bos iš Sa­vi­val­dybės ir kiek tos pa­gal­bos reikės, su­ži­no­si­me ki­tais me­tais. Po metų žem­dir­biams teks šok­ti pa­gal vald­žios dūdelę. Per­ša­si iš­va­da, jog šio­mis įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis iki 2022 m. ba­land­žio ŽŪM ti­ki­si, kad vi­si ūki­nin­kai, nau­do­jan­tys AAP, gebės nau­do­tis PPIS, nors neaiš­ku, kaip ši veiks. O gal šis įsta­ty­mas išp­ro­vo­kuos di­delę mo­kamų pa­slaugų-pa­gal­bi­ninkų pa­si­ūlą?