Valymo įrenginius kompensuos ir Plungės savivaldybė

„Shut­ters­tock“ nuo­trau­ka
Kitą­met nau­jai įsi­rengę nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius galės kreip­tis dėl kom­pen­sa­ci­jos
„Že­mai­tis“ jau rašė, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė pra­ėju­sių metų spa­lio mėnesį pri­ėmė spren­dimą iš da­lies kom­pen­suo­ti in­di­vi­dua­lių bui­ti­nių nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nių įsi­gi­ji­mo iš­lai­das. Me­tus svars­čiu­si, da­bar tam ry­žo­si ir Plungės sa­vi­val­dybė, tad kitą­met kreip­tis kom­pen­sa­ci­jos galės ir gy­ve­nan­tie­ji Plungės mies­te bei ra­jo­ne.Kom­pen­sa­ci­ja – tik ne­ga­lin­tiems pri­si­jung­ti prie tinklų

„At­si­lie­pdami į gy­ven­tojų pa­klau­si­mus ir kitų sa­vi­val­dy­bių pra­ktiką pa­bandėm pa­dėlio­ti, kaip galė­tu­me kom­pen­suo­ti gy­ven­to­jams va­ly­mo įren­gi­nių įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo iš­lai­das“, – ant­ra­dienį per Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to po­sėdį sakė Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.
Jo pri­sta­ty­ta In­di­vi­dua­lių bui­ti­nių nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nių įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo da­li­nio kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka, jei­gu jai pri­tars kitą sa­vaitę po­sėdžiau­sian­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, įsi­ga­lios nuo sau­sio 1-os die­nos.
Pa­si­nau­do­ti ja ir kreip­tis dėl kom­pen­sa­ci­jos galės vi­si, gy­ve­nan­tys in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, taip pat dvi­bu­čiuo­se ir dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Tie­sa, vie­nas pa­grin­di­nių kri­te­rijų – kom­pen­sa­ci­ja bus ski­ria­ma tik gy­ve­nan­tie­siems to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se nėra ir ar­ti­miau­sius 5-erius me­tus ne­bus ga­li­mybės pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuotų nuo­tekų tinklų ar­ba pri­si­jun­gi­mas vie­nam namų ūkiui kai­nuotų bran­giau nei 3 tūkst. eurų (be PVM). Tą reikės pa­grįsti prie pra­šy­mo skir­ti kom­pen­sa­ciją pri­de­dant „Plungės van­denų“ iš­ra­šytą pa­žymą.
Be­sik­rei­pian­tys kom­pen­sa­ci­jos pri­valės įvyk­dy­ti ne­ma­žai ir kitų rei­ka­la­vimų. „Ne­bus taip, kad nu­si­pir­kau, už­ka­siau ir ga­vau kom­pen­sa­ciją. Yra įdėta tos biu­rok­ra­ti­jos, ir pa­kan­ka­mai ne­ma­žai. Gy­ven­to­jams teks pa­si­steng­ti“, – pa­žymė­jo A. Liu­ti­ka.
Bus pra­šo­ma Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro iš­ra­šo apie nuo­sa­vybės tei­se įre­gist­ruotą pa­statą ir žemės sklypą, ku­ria­me įreng­ti va­ly­mo įren­gi­niai, ko­pi­jos, įren­gi­nių sta­tybą leid­žian­čio do­ku­men­to ko­pi­jos, pa­reiškė­jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­ci­jos, med­žiagų ir įren­gi­nių įsi­gi­ji­mo, sta­ty­bos darbų at­li­ki­mo bei ki­tas iš­lai­das pa­grind­žian­čių do­ku­mentų, įren­gi­nio ser­ti­fi­ka­to ir pa­lei­di­mo-de­ri­ni­mo darbų ak­to ko­pi­jos, taip pat – su­tar­ties su įren­gi­nio ga­min­to­ju ar ki­tu kva­li­fi­kuo­tu as­me­niu dėl nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nio eksp­loa­ta­ci­jos ir iš­leid­žiamų nuo­tekų ko­kybės pe­rio­di­nių la­bo­ra­to­ri­nių ty­rimų vyk­dy­mo.
„Jei jau duo­dam pi­ni­gus, tai no­ri­si, kad būtų kont­rolė“, – ak­cen­ta­vo vedė­jas.

Kom­pen­suos dos­niau

Pa­sak A. Liu­ti­kos, ruo­šiant šią tvarką ana­li­zuo­ti kitų sa­vi­val­dy­bių pa­vyzd­žiai, kur to­kios kom­pen­sa­ci­jos jau tei­kia­mos. Nus­ta­ty­ta, kad vi­sur kom­pen­suo­ja­ma apie 1 000 eurų namų ūkiui (būtent to­kią sumą ap­si­brėžė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė).
Įver­ti­nu­si tai, kad in­di­vi­dua­lus bui­ti­nių nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nys apy­tiks­liai kai­nuo­ja 2 500–3 000 eurų, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė nu­tarė be­si­krei­pian­tiems in­di­vi­dua­lių namų gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ti 50 pro­c. pa­tirtų iš­laidų, bet ne dau­giau kaip 1 200 eurų, gy­ve­nan­tie­siems dvi­bu­čio­se ir dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se – ne dau­giau kaip 800 eurų vie­nam bu­tui.
Bus kom­pen­suo­ja­mos iš­lai­dos, pa­tir­tos per 12 mėne­sių iki ei­namųjų metų kvie­ti­mo teik­ti pra­šy­mus pa­skel­bi­mo die­nos.


Ar ne­pas­ka­tins kur­tis pa­laukė­se?

Su­si­pa­žinę su pa­reng­ta tvar­ka ko­mi­te­to na­riai tei­ra­vo­si, ar dėl šio spren­di­mo pra­dėti teik­ti kom­pen­sa­ci­jas ne­pa­si­jaus nu­skriaus­ti tie, ku­rie, norė­da­mi tin­ka­mai tvar­ky­ti sa­vo nuo­te­kas, in­di­vi­dua­lius va­ly­mo įren­gi­nius įsi­rengė anks­čiau?
„Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad vi­siš­ko so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo ne­pa­siek­sim“, – su­ti­ko A. Liu­ti­ka. Ir pri­dūrė, kad naują­ja tvar­ka ir ti­ki­ma­si pa­ska­tin­ti tin­ka­mai sa­vo nuo­te­kas tvar­ky­ti tuos as­me­nis, ku­rie iki šiol ne­norė­jo to da­ry­ti ar ne­galė­jo dėl fi­nansų trūku­mo.
Posėd­žio me­tu Ta­ry­bos na­rys Ri­mas Du­žins­kas tei­ra­vo­si, ar to­kio­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis ne­bus ska­ti­na­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jai nau­jus kvar­ta­lus sta­ty­ti ten, kur ne­pla­nuo­ja­ma jo­kio inf­rast­ruktū­ra – nei ke­liai, nei van­den­tie­kio ir nuo­tekų tink­lai.
Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas su­ti­ko, kad toks „sti­chi­nis“ gy­ve­namųjų kvar­talų ir pa­vie­nių šeimų kūri­ma­sis pa­laukė­se ir pa­miškė­se iš­ties yra pro­ble­ma, ki­ta ver­tus, net ir prie­mies­tinė­se bei mies­to te­ri­to­ri­jo­se plėsti nuo­tekų tink­lus ga­li­mybės, pa­na­šu, bus la­bai ri­bo­tos – Eu­ro­pos Sąjun­gos tam ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas kas­met tik mažė­ja.


Pir­me­nybė – dau­giabu­čių gy­ven­to­jams

Kol kas ne­įvar­din­ta, kiek lėšų iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to ga­li pa­rei­ka­lau­ti nau­jo­ji in­di­vi­dua­lių va­ly­mo įren­gi­nių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka. Kalbė­ta, kad su­lau­kus dau­giau pra­šy­mų spe­cia­li ko­mi­si­ja spręs, ku­riuos ten­kin­ti. Esą pir­me­nybė bus tei­kia­ma dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jams bei dau­gia­vaikėms šei­moms.
Ke­ti­nan­tys įsi­reng­ti nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nius turėtų įsidėmė­ti, kad pra­šy­mai skir­ti kom­pen­sa­ciją bus prii­ma­mi ir re­gist­ruo­ja­mi Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bendrųjų rei­kalų sky­riu­je kiek­vie­nais me­tais iki rugsė­jo 30 die­nos, o kvie­timą teik­ti pra­šy­mus ža­da­ma skelb­ti vie­tinė­je spau­do­je bei Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je www.plun­ge.lt.