Varkališkių viltys grimzta Plungės jūros dumble?

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Var­ka­liš­kiai me­rui A. Kli­šo­niui (de­ši­nė­je) įtei­kė krei­pi­mą­si, pa­si­ra­šy­ta 59-ių So­do gat­vės gy­ven­to­jų
Var­ka­lių kai­mo So­do gat­vės gy­ven­to­jai, ne vie­ną de­šimt­me­tį lau­kian­tys, ka­da jų gat­vė bus išas­fal­tuo­ta, šių me­tų pra­džio­je pa­ga­liau su­lau­kė iš­sva­jo­tos ži­nios – gat­vei re­mon­tuo­ti skir­ta 1,2 mln. eu­rų, be­li­ko pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su kon­kur­so bū­du pa­rink­tu ran­go­vu. De­ja, kon­kur­so ne­lai­mė­ju­si UAB „Plun­gės la­gū­na“ įsu­ko teis­mų ka­ru­se­lę ir da­bar jau nea­be­jo­ja­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė šie­met nei So­do, nei jo­kios ki­tos gat­vės ne­be­sut­var­kys, o gau­tą ap­va­lią su­me­lę teks grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. Var­ka­liš­kiai, praė­ju­sią sa­vai­tę pa­si­pra­šę au­dien­ci­jos pas me­rą Aud­rių Kli­šo­nį, ban­dė iš­siaiš­kin­ti, kam dė­ko­ti už šią kiau­lys­tę.

 

Kaip šuo ant šie­no

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Plun­gės Jo­nis-s“ dar­bus So­do gat­vė­je bū­tų pra­dė­ju­si jau pir­mo­sio­mis va­sa­ros die­no­mis, ta­čiau ant­ro­je vie­to­je kon­kur­si­nė­je ei­lė­je li­ku­si UAB „Plun­gės la­gū­na“ krei­pė­si į teis­mą, skųs­da­ma kon­kur­so ei­gą. Sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no, kad „Plun­gės la­gū­nos“ nu­si­skun­di­mai ne­pag­rįs­ti, ta­čiau šio­ji ap­skun­dė ir šį mi­nė­to teis­mo spren­di­mą.

Ši si­tua­ci­ja pri­me­na pa­sa­kė­čią apie šu­nį ant šie­no, ku­ris nei pa­ts ėda, nei ki­tiems duo­da. „Plun­gės la­gū­na“ ape­lia­ci­ją pa­tei­kė net ir su­pras­da­ma, kad dėl šio jos žings­nio So­do gat­vės šiais me­tais jau ne­bes­pės su­re­mon­tuo­ti nei ji pa­ti, nei joks ki­tas ran­go­vas. Ape­lia­ci­jos pa­pras­tai nag­ri­nė­ja­mos du–tris mė­ne­sius, va­di­na­si, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas dėl šio gin­čo ge­riau­siu at­ve­ju pa­si­sa­kys tik gruo­džiui pra­si­dė­jus, o mi­nė­tus 1,2 mln. eu­rų bū­ti­na įsi­sa­vin­ti iki gruo­džio vi­du­rio.

Ma­ty­da­mi, kad se­na sva­jo­nė pa­ga­liau va­ži­nė­ti as­fal­tuo­ta gat­ve bai­gia iš­si­sklai­dy­ti it dū­mas, gru­pe­lė So­do gat­vės gy­ven­to­jų praė­ju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į me­rą A. Kli­šo­nį. 

Į su­si­ti­ki­mą at­sku­bė­jo ir šiuo me­tu ato­sto­gau­jan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.

Po­kal­bio bū­ta ga­na ašt­raus, at­mos­fe­rai įkai­tus ėmė aiš­kė­ti, kad „Plun­gės la­gū­na“ to­kiu sa­vo žings­niu grei­čiau­siai sie­kia sau nau­dos ki­ta­me pro­jek­te. Įmo­nė ne­se­niai pra­dė­jo dar­bus va­di­na­mo­sios Plun­gės jū­ros priei­go­se. Pa­gal dar per­nai pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį, už 1,8 mln. eu­rų ji kar­tu su par­tne­riu – UAB GVT LT – įsi­pa­rei­go­jo iš­va­ly­ti be­veik hek­ta­rą naf­tos pro­duk­tais ir sun­kiai­siais me­ta­lais už­terš­to tven­ki­nio dug­no, iš­siurb­ti ir per­duo­ti iš­va­ly­ti ten su­si­kau­pu­sį dumb­lą.

Su­tar­tis dėl šių dar­bų pa­si­ra­šy­ta praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je, ta­čiau tech­ni­ka se­nų­jų mies­to ka­pi­nių pa­šo­nė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, pa­si­ro­dė ne taip se­niai, mat „Plun­gės la­gū­na“ de­da daug pa­stan­gų, kad su ja pa­si­ra­šy­ta su­tar­ties ver­tė bū­tų in­dek­suo­ta, ki­taip sa­kant – kad jai už dar­bą bū­tų su­mo­kė­ta dau­giau.

Ti­kė­ti­na, kad Sa­vi­val­dy­bei ne­su­ti­kus to pa­da­ry­ti, įmo­nė su­gal­vo­jo bū­dą, kaip ją pa­spaus­ti – stab­dant So­do gat­vės re­mon­to dar­bus. Ši­tą ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­no ir me­ras A. Kli­šo­nis, su­si­ti­ki­mo su var­ka­liš­kiais me­tu vis kar­to­jęs, kad dėl So­do gat­vės gy­ven­to­jų bė­dų kal­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas, ne­si­kal­ban­tis su „Plun­gės la­gū­na“ ki­tu klau­si­mu, ku­ris ne­su­si­jęs su So­do gat­ve.

Pa­tei­kia­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus to­kius, ko­kie jie nu­skam­bė­jo iš pa­čių šio susitikimo da­ly­vių lū­pų, ir pa­lie­ka­me skai­ty­to­jams ga­li­my­bę pa­tiems su­si­da­ry­ti nuo­mo­nę, kas šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sus, o kas – ne.


Var­ka­liš­kių krei­pi­ma­sis

Var­ka­liš­kiai į su­si­ti­ki­mą su me­ru at­vy­ko pa­ren­gę raš­tiš­ką krei­pi­mą­si, ku­rį pa­si­ra­šė dau­giau nei pus­šim­tis So­do gat­vės gy­ven­to­jų.

„Krei­pia­mės į me­rą pra­šy­da­mi atstovauti gy­ven­to­jų in­te­re­sams. Ma­to­me pui­kius pa­vyz­džius ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, kur me­rai ne tik ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja, ir bū­tent to pa­si­gen­da­me Plun­gė­je.

Rei­ka­lau­ja­me me­ro ne tik žo­džiais, bet ir veiks­mais at­sto­vau­ti Var­ka­lių kai­mo So­do gat­vės gy­ven­to­jų in­te­re­sams. Pri­va­ti bend­ro­vė tu­ri tei­sę at­siim­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mus iš teis­mo. Kreip­ki­tės į „Plun­gės la­gū­ną“, im­ki­tės ki­tų prie­mo­nių, nes jo­kios pa­gal­bos spren­džiant šią pro­ble­mą iš jū­sų nė­ra.

Mums vi­siems bu­vo be ga­lo skau­du ma­ty­ti, kaip jūs ir jū­sų bend­ra­par­tie­tė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sien praė­ju­sią sa­vai­tę tu­rė­jo­te lai­ko ir no­ro ap­si­lan­ky­ti ir po­zuo­ti te­ni­so kor­tuo­se, ta­čiau nė vie­nas ne­ra­do­te lai­ko ir no­ro at­vyk­ti pas mus į So­do gat­vę ir pa­dė­ti spręs­ti pro­ble­mą aukš­čiau­siu lyg­me­niu. Prie­šin­gai – jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kė džiaugs­min­gai ap­lan­kė „Plun­gės la­gū­ną“, dėl ku­rios mes pra­ran­da­me fi­nan­sa­vi­mą ir lie­ka­me su tra­giš­kos būk­lės gat­ve.

Iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų iš­lai­ko­mo me­ro dar­bas nė­ra tik gė­lių tei­ki­mas ir svei­ki­ni­mų sa­ky­mas ren­gi­niuo­se. Ats­to­vau­ja­mo­sios val­džios pa­grin­di­nė funk­ci­ja yra at­sto­vau­ti vi­suo­me­nei. Pra­šo­me ir rei­ka­lau­ja­me jū­sų veik­lu­mo pa­de­dant pri­va­čiai bend­ro­vei su­si­vok­ti, kad dėl jos am­bi­ci­jų nu­ken­tės pa­pras­ti žmo­nės.“


„... vi­są veiks­mą pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­ja“

A. Kli­šo­nis: – Pla­nuo­jant Čmi­ly­tės vi­zi­tą mes bu­vom tei­kę ke­le­tą ob­jek­tų, jie rin­ko­si, kur lan­ky­sis. De­ja, dviem va­lan­dom bu­vo su­trum­pin­tas jos ap­si­lan­ky­mas Plun­gė­je. Bet mes kal­bė­jom dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, kad pro­ce­dū­ros bū­tų pa­pras­tes­nės, kad bū­tų ma­žes­nės ga­li­my­bės skųs­ti.

Bet šioj vie­toj, kal­bant apie So­do gat­vę, vi­są veiks­mą pa­da­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Nė­ra šne­kė­ji­mo­si su ran­go­vais... O su ran­go­vais vi­sais rei­kia kal­bė­tis, nes šne­kan­tis ga­li­ma pa­da­ry­ti ga­na daug.

O da­bar, kai vi­sas ši­tas gais­ras pa­kel­tas, paimt ir per­liet van­de­niu yra su­dė­tin­ga. Aš ban­džiau im­tis ini­cia­ty­vos, kal­bė­jau­si ne­for­ma­liai. Tu­rė­jom sa­vait­ga­lį „Te­ni­so slė­nio“ ati­da­ry­mą, ten bu­vo ir tie, ku­rie prii­ma spren­di­mus „Plun­gės la­gū­noj“. Kal­bė­jau su jais, ra­gi­nau su­sės­ti ir kaž­kaip tar­tis. Jie sa­ko, jei­gu Min­dau­gas ir to­liau taip aro­gan­tiš­kai elg­sis, mes tik­rai ei­sim to­liau.

Var­ka­liš­kiai: – Bet ko­kia „Plun­gės la­gū­nos“ po­zi­ci­ja? Vis tiek jūs su­si­tin­kat, jū­sų par­tie­tė va­žia­vo...

A. Kli­šo­nis: – Dėl Čmi­ly­tės – per­ver­ti­nat jos ga­lią. Jei net pa­ts Pre­zi­den­tas at­va­žiuo­tų, ki­taip ne­bū­tų. O si­tua­ci­ja yra to­kia, kad dėl kai ku­rių da­ly­kų, ku­rių aš ne­ga­liu įvar­din­ti prie ži­niask­lai­dos, yra su­si­ka­bi­ni­mai tarp ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir „Plun­gės la­gū­nos“.

M. Kau­nas: – Tai įvar­din­kit, me­re, ko­kie, jei­gu jau me­tat kal­ti­ni­mus.

A. Kli­šo­nis: – Ši­to ne­ga­liu įvar­din­ti, bet ga­na ge­rai ži­nau tei­si­nius da­ly­kus ir ži­nau, ko­kie yra siū­ly­mai iš „Plun­gės la­gū­nos“. Dėl ko ir va­žia­vau kal­bė­tis su ap­lin­kos mi­nist­ru, kad ši­tą gin­čą bū­tų ga­li­ma pa­spręs­ti. Tie­siog yra ki­tas klau­si­mas, ku­ris nė­ra tie­sio­giai su­si­jęs su So­do gat­ve. Bet tie da­ly­kai ga­na su­bti­lūs, aš ne­ga­liu paimt ir at­skleist.

Var­ka­liš­kiai: – Mums tie ki­ti da­ly­kai vi­siš­kai neį­do­mūs. Mums rū­pi, ka­da mū­sų gat­vė bus as­fal­tuo­ta. Ko­dėl So­do gat­vės gy­ven­to­jai tu­ri lik­ti vers­lo in­te­re­sų įkai­tais?

A. Kli­šo­nis: – Aš pui­kiai tą su­pran­tu. Žmo­nės ma­to re­zul­ta­tą – išas­fal­tuo­tą gat­vę, ta­čiau ne­ma­to vir­tu­vės, kaip tai bu­vo pa­da­ry­ta, kiek šne­kė­ji­mo­si bu­vo. Da­lis dar­bo da­ro­ma ne vie­šai. Yra žmo­nės, ku­rie tą dar­bą tech­niš­kai tu­ri baig­ti iki ga­lo. Ir šiuo at­ve­ju tas žmo­gus sė­di man iš kai­rės sta­lo ga­le.

M. Kau­nas: – Ar jūs siū­lot man su „Plun­gės la­gū­na“ da­ry­ti ko­kį ko­rup­ci­nį su­si­ta­ri­mą?

A. Kli­šo­nis: – Min­dau­gai, aš jau ir taip pa­sa­kiau dau­giau nei tu­rė­jau. Ši­toj vie­toj ka­muo­lys yra ta­vo ran­ko­se.


Iš tik­rų­jų skau­da...

M. Kau­nas: – Ne­su­dė­kit ke­lių pro­jek­tų į vie­ną. Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad dėl So­do gat­vės mes pa­da­rėm vis­ką tei­sin­gai.

A. Kli­šo­nis: – Aš nė kiek nea­be­jo­ju Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jos Jū­ra­tės Gar­čins­kai­tės kom­pe­ten­ci­ja. Te­ko su ja pe­rei­ti ir ug­nį, ir van­de­nį, ir va­ri­nes triū­bas. Kai rei­kė­jo da­ry­ti tu­ne­lį, nė­ra žo­džių, kaip bu­vo su­dė­tin­ga, bet ji su­ge­bė­jo. Bet yra klau­si­mai, ku­riuos tu­ri iš­spręs­ti tu, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Var­ka­liš­kiai: – Čia jū­sų pro­ble­mos, ku­rias spręs­kit vi­duj ir ne­kel­kit į vie­šu­mą. Mums jos vi­siš­kai neį­do­mios. Mums įdo­mu vie­na – ar mes iš­ju­dė­sim iš mir­ties taš­ko? O čia jūs vie­nas ant ki­to... Taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

Mo­ra­liš­kai im­kim tą „La­gū­ną“ ar kaip. Gal ry­toj va­žiuo­kim prie jos ir sto­vė­kim? Nes iš tik­rų­jų skau­da... Kaip ga­li vie­na šei­ma nu­spręs­ti ki­tų žmo­nių bū­vį?! Ki­ta ver­tus, ar mums da­bar že­min­tis, eit kaip tiems klap­čiu­kams pas buo­žę pra­šyt, kad leis­tų gat­vę as­fal­tuo­ti? Ne­są­mo­nė kaž­ko­kia...

Jau bū­tų kaž­kas ka­sęs, o da­bar nie­ko ne­tu­rim... Ką da­rom?

A. Kli­šo­nis: – Kai jūs išei­sit ir jei Min­dau­gas tru­pu­tė­lį pa­si­liks, aš jam pa­sa­ky­siu, ką rei­kia da­ry­ti.

M. Kau­nas: – Jei kal­bam apie So­do gat­vę, tai ir kal­bė­kim apie So­do gat­vę. O jei jūs siū­lot ei­ti su „Plun­gės la­gū­na“ į de­ry­bas, ki­tam pro­jek­te jai kaž­ko­kių leng­va­tų su­dėt, ir ta­da ji ne­duos į teis­mą... Na čia tik­rai yra ko­rup­ci­nis veiks­mas. To­kių da­ly­kų ne­ga­li bū­ti.

Pre­cen­den­tas jau yra bu­vęs

Var­ka­liš­kiai: – Juk pi­ni­gai jau bu­vo pa­dė­ti ant sta­lo, kon­kur­so lai­mė­to­jas bu­vo, te­rei­kė­jo pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį ir pra­dė­ti da­ryt. Na ge­rai, vie­ną kar­tą pa­si­spar­dė – teis­mas pa­sa­kė, kad jie ne­tei­sūs, kon­kur­sas įvy­ko tei­sin­gai. Kam rei­kė­jo ant­rą kar­tą ap­skųst?

A. Kli­šo­nis: – Pre­cen­den­tas toks jau yra bu­vęs ruo­šian­tis pra­dė­ti re­mon­tuo­ti Rie­ta­vo, Lais­vės, Tel­šių ir Mi­ni­jos gat­ves. Bu­vo kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mas, ta­čiau ne­bu­vo pri­tai­ky­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės, kaip šiuo at­ve­ju. Kon­kur­są lai­mė­ju­si jung­ti­nė įmo­nių gru­pė pra­dė­jo dar­bus, bu­vo pa­da­ry­tas žie­das Rie­ta­vo gat­vėj, bet „Plun­gės la­gū­na“ ant­ram teis­me lai­mė­jo.

Var­ka­liš­kiai: – Me­re, o ko­kia jū­sų nuo­mo­nė apie tą vel­nio „La­gū­ną“?

A. Kli­šo­nis: – „Plun­gės la­gū­na“ nė­ra pi­gi, bet tai – ta kom­pa­ni­ja, ku­ri dar­bus pa­da­ro tvar­kin­gai. Kad su jais ga­na su­dė­tin­ga kal­bė­tis ir kad jie pa­si­jun­gia tei­si­nin­kus – 110 pro­cen­tų su­tin­ku. Aš ži­nau, kad ta kom­pa­ni­ja yra stip­ti, ži­nau, kad jei yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, tai tą su­tar­tį įvyk­dys, ir kad toj su­tar­ty ga­li ieš­ko­ti kir­mi­nų – ir­gi ži­nau. Bet fak­tiš­kai dau­giau ar ma­žiau pa­na­šiai el­gia­si vi­sos kom­pa­ni­jos, jei yra ga­li­my­bė da­ry­ti kai­nos in­dek­sa­vi­mus ar pra­šy­ti pa­pil­do­mai už ne­nu­ma­ty­tus dar­bus.

Kas pa­sa­kys „At­sip­ra­šau“?

Var­ka­liš­kiai: – Kas šiuo at­ve­ju žmo­nėms at­ly­gins mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę ža­lą, kas pa­sa­kys Jo­nui ar Pet­rui „At­sip­ra­šau“?!

A. Kli­šo­nis: – Bu­vo ki­tas pro­jek­tas, ku­rį jau esam pa­mir­šę, – Ku­lių gat­vės Var­ka­liuo­se. Ten by­li­nė­jo­si „Šiau­lių plen­tas“ ir be­rods „Kau­no til­tai“. Iš prin­ci­po by­li­nė­jo­si 3,5 me­tų.

Var­ka­liš­kiai: – Čia du skir­tin­gi da­ly­kai, nes ta gat­vė jau bu­vo as­fal­tuo­ta, žmo­nėms ne­rei­kė­jo ry­ti dul­kių, kaip mums. Ten Šiau­liai ir Kau­nas pjo­vė­si tar­pu­sa­vy, o čia „Plun­gės la­gū­na“ ei­na prieš sa­vus. Juk vi­si ko­ne vie­nam kie­me gy­ve­nam, mū­sų vai­kai į vie­ną mo­kyk­lą ei­na...

A. Kli­šo­nis: – Dar kar­tą sa­kau: kai pa­si­baigs mū­sų su­si­ti­ki­mas, aš pa­sa­ky­siu Min­dau­gui, ką jis dar ga­li pa­da­ry­ti.

M. Kau­nas: – Siū­lot iš kaž­kur paimt pi­ni­gų ir jiems su­si­mo­kėt, kad at­siim­tų ieš­ki­nį teis­me? 

A. Kli­šo­nis: – Pa­ti­kėk, per tuos 8 me­tus tu­rė­jom tik­rai ne­ma­žai pro­jek­tų, kai rei­kė­jo mi­nis­te­ri­jai per pen­kias mi­nu­tes at­sa­ky­ti, da­rom ar ne, pri­sii­mam at­sa­ko­my­bę ar ne. Kul­tū­ros cent­rą pa­bai­gėm, kur re­mon­tas tem­pė­si 10 me­tų, bib­lio­te­ką, ki­tus ob­jek­tus, kur rei­kė­jo daug žmo­giš­kų su­si­ta­ri­mų. Aš nei­mu ky­šių, man jų ne­rei­kia, aš ir taip tu­riu pi­ni­gų pa­kan­ka­mai. Bet ta ta­vo aro­gan­ci­ja... Min­dau­gai, ne­su­pyk, bet ji už­kni­sa. At­sip­ra­šau žmo­nių, kad tu­rim ši­taip vie­šai skalbt sa­vo skal­bi­nius, bet aš ne­no­riu vy­nio­ti žo­džių į va­tą.

Var­ka­liš­kiai: – Ma­tom, kad išei­sim nie­ko ne­pe­šę. Bū­tų ge­rai bent tai, kad „Plun­gės la­gū­na“ su­ži­no­tų, jog žmo­nės yra pik­ti ir ne­pa­ten­kin­ti, kad vi­sas ra­jo­nas su­ži­no­tų, ką da­ro ta įmo­nė. Ka­ra­liai...

Nors bu­vo ke­lis kar­tus A. Kli­šo­nio pa­ra­gin­tas po su­si­ti­ki­mo pa­si­lik­ti po­kal­biui akis į akį, M. Kau­nas sa­lę pa­li­ko kar­tu su var­ka­liš­kiais. Tą pa­čią die­ną „Že­mai­čiui“ jis sa­kė, kad toks jo ges­tas anaip­tol ne­reiš­kia, jog So­do gat­vės pro­ble­ma bus pa­lik­ta li­ki­mo va­liai. Esą prie­šin­gai – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir to­liau ko­vos už So­do gat­vės gy­ven­to­jus, o ne už stam­baus vers­lo int­ri­gas, sie­kiant fi­nan­si­nės nau­dos.

„Me­ras vie­šai pa­tvir­ti­no, kad su vers­lu vyk­do ne­for­ma­lius po­kal­bius ir kad tuo­se po­kal­biuo­se yra kal­ba­ma apie ma­ne. Man, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, ga­li­mai da­ro­mas ne­tei­sė­tas po­vei­kis ir spau­di­mas, me­ras vie­šai, žmo­nėms gir­dint, per­duo­da pri­va­čios bend­ro­vės man skir­tus žo­džius. Jei ir to­liau bū­siu ver­čia­mas prii­mi­nė­ti vers­lui pel­nin­gus spren­di­mus, iš ma­no pu­sės bus da­ro­mi ati­tin­ka­mi tei­si­niai žings­niai“, – api­bend­ri­no M. Kau­nas.

Su­ži­no­ti „Plun­gės la­gū­nos“ po­zi­ci­ją dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos ne­pa­vy­ko – įmo­nė kiek anks­čiau į „Že­mai­čio“ klau­si­mus at­sa­kė ko­men­ta­rų dėl So­do gat­vės, kol vyks­ta tei­si­nis gin­čas, ne­teik­sian­ti.