Veiklą stabdanti Plungės įmonė atleidžia 100 darbuotojų

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotrauka
Užimtumo tarnyba rengia pagalbos be darbo liksiantiems asmenims programą
Plungė­je vei­kian­ti me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmonė „Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ skel­bia stab­dan­ti veiklą ir at­leid­žian­ti did­žiąją dalį dar­buo­tojų.

Įsis­ko­li­ni­mai vir­ši­jo turtą
Įmonė Užim­tu­mo tar­ny­bai pra­ėju­sią sa­vaitę pra­nešė at­leid­žian­ti 100 žmo­nių – su­vi­rin­to­jus-su­rinkė­jus, smėliuo­to­jus, val­cuo­to­jus, pa­ruošė­jus, da­žy­to­jus, meist­rus ir ki­tus dar­buo­to­jus.

„Sod­ros“ duo­me­ni­mis, „Tech­noex­port Sto­ra­ge Lt“ šiuo me­tu dir­ba 129 dar­buo­to­jai. „Bal­tic tools“ 2019 metų bir­želį pra­šė teis­mo iš­kel­ti jai bank­ro­to bylą, ta­čiau ne­tru­kus ieš­ki­nio at­si­sakė ir Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas bylą nu­traukė. Dėl ne­grąži­namų skolų su šia Plungės įmo­ne by­linė­jo­si ir dau­giau bend­ro­vių.
„Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ Re­gistrų cent­rui pa­teik­to­je 2019-ųjų ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad įmonė ga­vo 8,468 mln. eurų pa­jamų ir pa­tyrė be­veik 1 mln. eurų gry­no­jo nuo­sto­lio. 2019-ųjų pa­bai­go­je įmonės trum­pa­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai vir­ši­jo trum­pa­laikį turtą, o veik­la iš da­lies fi­nan­suo­ja­ma ak­ci­nin­ko pa­sko­lo­mis bei su­si­ju­sioms įmonėms ne­grąžin­to­mis sko­lo­mis.
Dar ga­lu­ti­nai neap­sispręs­ta
„Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­gi­di­jus Bu­jaus­kas nau­jienų agentū­rai BNS  teigė, kad dėl at­lei­dimų kol kas nėra ga­lu­ti­nai ap­si­spręsta. „Taip, pra­ne­šimą apie nu­ma­tomą at­lei­dimą Užim­tu­mo tar­ny­bai iš­siun­čiau, ta­čiau nu­ta­ri­mas bus tik mėne­sio ga­le. Dar nėra iki ga­lo nu­tar­ta, nes ga­li būti, kad įmonę nu­pirks ki­ta bend­rovė ir galbūt ne­reikės at­leis­ti dar­buo­tojų“, – sakė jis.
Pa­sak va­do­vo, jei vis dėlto tektų įmonę už­da­ry­ti, pa­grin­dinė to prie­žas­tis – už­sa­kymų trūku­mas. „Tie­siog nėra dau­giau už­sa­kymų ga­my­bai. Sto­ja vi­sos me­ta­lo ap­dir­bi­mo rin­kos.“
Plungė­je, Pra­monės pro­spek­te, bank­ru­ta­vu­sios ki­tos įmonės „OKZ Hol­ding“ pa­tal­po­se „Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ sa­vo veiklą pra­dėjo 2016 me­tais. Vie­nin­telė jos ak­ci­ninkė yra Če­ki­jos „Tech­noex­port Sto­ra­ge“.
Skundė­si dar­bo sąly­go­mis
Pa­na­šu, kad ši įmonė jau kurį laiką pa­ti­ria fi­nan­si­nių sun­kumų. Dar pra­ėju­sių metų kovą vie­nas Plungės laik­raš­tis rašė apie dar­buo­tojų nu­si­skun­di­mus dėl pra­stų dar­bo sąlygų, vy­rau­jan­čios ne­tvar­kos, ne­va­lomų tua­letų ir dušų.
Tąkart bai­min­ta­si, kad po pa­saulį pra­dėjęs plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sas įsi­suks ir į „Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ ko­lek­tyvą, mat, vie­no dar­buo­to­jo žod­žiais, ran­koms, pa­vir­šiams de­zin­fe­kuo­ti įmonės va­do­vybė pa­si­ūlė au­to­mo­bi­lių stiklų skys­čio ir langų va­lik­lio...
Šie pra­na­šiš­ki spėji­mai vėliau iš da­lies pa­si­tvir­ti­no – ru­denį pra­si­dėju­si ant­ro­ji ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga Plungė­je pir­miau­sia skaud­žiai kir­to šios įmonės ko­lek­ty­vui. Tąkart Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vai kalbė­jo gau­nan­tys ne­rimą ke­lian­čių pra­ne­šimų, kad „Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ ir to­liau ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, bei žadė­jo as­me­niš­kai tuo domė­tis.
O prie­š pra­ėju­sias Kalė­das ir „Že­mai­tis“ su­laukė vie­no dar­buo­to­jo pra­šy­mo pa­vie­šin­ti, ko­kio­mis sąly­go­mis žmonės ten dir­ba. Jis siuntė nuo­trau­kas, ku­rio­se – nuo­te­ko­mis plūstan­čios ir, pa­na­šu, va­ly­to­jos jau se­niai ne­ma­čiu­sios tua­letų ir dušų pa­tal­pos.
Tąkart vy­ras pa­sa­ko­jo, kad įmonė prie­š kurį laiką su­ma­ži­no at­ly­gi­ni­mus, ne­tvar­ko ir ne­pri­žiū­ri ap­lin­kos, todėl ne­ma­žai dar­buo­tojų jau pa­si­traukė iš dar­bo.
„Že­mai­tis“ dau­giau apie šią si­tua­ciją bandė su­ži­no­ti iš  „Tech­noex­port Sto­ra­ge LT“ di­rek­to­riaus E. Bu­jaus­ko, ta­čiau jis at­si­sakė kalbė­ti su žur­na­lis­tais – pa­reiškė nuo bet ko­kių ko­men­tarų su­si­lai­kan­tis.
Net ir pa­klaus­tas, ar ne­no­ri ži­no­ti, kuo skund­žia­si jo va­do­vau­ja­mos įmonės dar­buo­to­jai, E. Bu­jaus­kas at­sakė, kad jo tai ne­do­mi­na, o jei dir­ban­tie­ji esą ir tu­ri ko­kių nu­si­skun­dimų, su jais turėtų kreip­tis tie­siai į jį.
Rengs pa­gal­bos pro­gramą
Apie ža­damą tokį di­de­lio mas­to at­lei­dimą „Že­mai­čio“ va­kar kal­bin­ta Užim­tu­mo tar­ny­bos Plungės sky­riaus vedė­ja Dai­va Ša­ki­nienė sakė kol kas dar lau­kian­ti de­ta­lesnės in­for­ma­ci­jos iš įmonės: ko­kia ža­damų at­leis­ti as­menų da­lis – Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jai, ar vi­si jie dar­bin­go am­žiaus, gal tarp jų yra pen­si­nio am­žiaus žmo­nių?
Esą su­ži­no­jus šiuos da­ly­kus bus ren­gia­ma pa­gal­bos at­leis­tie­siems pro­gra­ma, or­ga­ni­zuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su dar­bo ne­te­ku­siais as­me­ni­mis, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti ki­tur.
„Dau­giau me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nių Plungės ra­jo­ne nėra, ta­čiau jų ne­trūksta ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se. Tiesą pa­sa­kius, į mus jau kreipė­si vie­na pa­na­šia veik­la už­sii­man­ti įmonė iš Gargždų ir pra­nešė, kad priimtų jiems trūkstamų dar­buo­tojų. Jei Plungė­je no­rin­čiųjų rastų­si bent 10, įmonė ža­da or­ga­ni­zuo­ti trans­portą nu­vež­ti ir par­vež­ti iš dar­bo. Galų ga­le, yra Klaipė­dos laivų sta­ty­bos ir re­mon­to įmonės. Kas no­ri dirb­ti, ma­nau, tik­rai ras, kur“, – sakė D. Ša­ki­nienė ir pri­dūrė, kad to­kio ma­si­nio dar­buo­tojų at­lei­di­mo Plungė­je ne­bu­vo jau se­no­kai.