Vidury gatvės rasti kaulai užminė mįslę

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Dar­bai ap­link ra­dinį lai­ki­nai su­stab­dy­ti
Plun­giš­kiai jau kurį laiką keiks­no­ja Tel­šių gatvė­je vyks­tan­čius re­mon­to dar­bus ir su ne­kant­ru­mu lau­kia, ka­da juos pa­bai­gus pa­ga­liau vėl bus ga­li­ma ne­truk­dant judė­ti šia gat­ve. Ir nors ke­li­ninkų tech­ni­ka pa­ma­žu artė­ja prie Se­na­mies­čio aikštės, pa­na­šu, kad dar­bus kurį laiką ga­li tek­ti pri­stab­dy­ti – tre­čia­dienį vi­du­ry gatvės, tarp 12-uo­ju ir 21-uo­ju nu­me­riu pa­žymėtų namų, at­kas­ti, spėja­ma, žmo­gaus kau­lai.

Tre­čia­dienį po­piet ap­si­lan­kius re­mon­tuo­ja­mo­je Tel­šių gatvė­je čia su­tik­tas „Plungės lagū­nos“ darbų va­do­vas Er­nes­tas Tka­čio­vas pa­rodė ne­di­delę įdubą vi­du­ry iš­raus­tos gatvės, už­dengtą juo­du au­dek­lu. Taip at­kas­tus kau­lus pri­dengę pa­tys dar­buo­to­jai, lauk­da­mi, kol į vietą at­vyks ar­cheo­lo­gai.
„Jie ir pa­sa­kys, žmo­gaus tai kau­lai ar ne žmo­gaus. Mes ne spe­cia­lis­tai esam, kad galė­tu­me nu­sta­ty­ti“, – kalbė­jo darbų va­do­vas.
Lau­kiant ar­cheo­logų iš­vadų dar­bai to­je gatvės da­ly­je ne­galės vyk­ti.
Apie šį ne­tikėtą ra­dinį „Že­mai­tis“ kalbė­jo­si ir su Sa­vi­val­dybės pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tu Gin­ta­ru Ra­mo­nu. Jis sakė taip pat ap­žiūrėjęs ir nu­fo­tog­ra­favęs ra­dinį.
„Kaip ma­ty­ti, žmo­gaus kaulų yra, bet ar jie – vie­no žmo­gus ir ar nėra gy­vu­lių kaulų, pa­sa­kys tik spe­cia­lis­tas“, – kalbė­jo G. Ra­mo­nas. Tiks­liai pa­sa­ky­ti jis ne­galė­jo ir to, ar tarp rastų kaulų ma­ty­ti kau­kolė. Esą ke­lias jos da­lis lyg ir ga­li­ma įžiūrė­ti tarp že­mių, bet vėlgi tai – tik spėji­mai.
Tai, kad at­lie­kant žemės ka­si­mo dar­bus tai vie­nur, tai ki­tur ran­da­ma senųjų lai­do­ji­mo vietų, tik­riau­siai jau nie­ko ne­bes­te­bi­na. Ypač kai ka­sinė­ja­ma senųjų gy­ven­vie­čių vie­to­se. Ta­čiau šiuo at­ve­ju G. Ra­moną nu­ste­bi­no tai, kad kau­lai at­kas­ti ne gatvės pa­kraš­ty, o vi­du­ry jos, po seną­ja ak­menų dan­ga.
„Žmo­nių vi­du­ry gatvės ar ša­lia jos nie­kas ne­lai­do­da­vo. Gal to­je vie­to­je yra buvęs koks pa­sta­tas, gal ša­lia jo už­kasė pa­lai­kus ar­ba rūsy. Galė­jo būti koks pa­vie­nis at­ve­jis, žmog­žu­dystė ko­kia ir no­ras pa­slėpti“, – svarstė G. Ra­mo­nas.
Tu­rint ome­ny, kad Tel­šių gatvė Plungė­je bu­vo išgrįs­ta vie­na pirmųjų, dar tar­pu­ka­riu, tikė­ti­na, kad ra­di­nys me­na ne Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, o ge­ro­kai se­nes­nius lai­kus. Vis dėlto tiks­les­ni at­sa­ky­mai bus gau­ti te­ri­to­riją išž­val­gius ir kau­lus iš­ty­rus ar­cheo­lo­gams.