Žalieji kryžiai ėmė dygti ir Plungės rajone

Ni­jo­lės JAN­KU­VIE­NĖS nuo­trau­ka
Pir­mą­jį kry­žių ūki­nin­kė Ing­ri­da Jun­du­lai­tė pa­sta­tė Le­ke­mės kai­me, prie ke­lio Ma­žei­kiai–P­lun­gė–­Tau­ra­gė
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Lie­tu­vos žem­dir­biai pra­dė­jo pir­mą­jį vi­suo­ti­nės pro­tes­to ak­ci­jos eta­pą. „Ža­lie­ji kry­žiai“ – ty­li ir tai­ki ak­ci­ja, pir­mo­ji ži­nu­tė vi­suo­me­nei ir po­li­ti­kams, kad jei ir to­liau prii­ma­mais įsta­ty­mais bus žlug­do­mas že­mės ūkis, bus su­nai­kin­tas ir vi­sas lie­tu­viš­kas kai­mas – mū­sų tau­tiš­ku­mo lop­šys. Plun­gės ra­jo­no žem­dir­biai taip pat ne­li­ko abe­jin­gi. Pir­mo­ji prie šios ak­ci­jos pri­si­jun­gė Luk­nė­nų kai­me ūki­nin­kau­jan­ti ūki­nin­kė Ing­ri­da Jun­du­lai­tė.

Ini­cia­ty­va at­kreip­ti vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sį į žem­dir­bius ki­lo iš pa­čių ūki­nin­kų. Jie pa­tys so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ak­ty­viai da­li­jo­si šia idė­ja ir ra­gi­no vi­sus ga­lin­čiuo­sius ir no­rin­čiuo­sius pri­si­dė­ti prie jos. Lapk­ri­čio 7 d. Kau­ne su­si­rin­kęs žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­ci­nis šta­bas su­dė­lio­jo pro­tes­to ak­ci­jos pla­ną. O jau lapk­ri­čio 8 d. pra­si­dė­jo pir­ma­sis jos eta­pas – „Ža­lie­ji kry­žiai“. Pir­mie­ji kry­žiai pa­sta­ty­ti Kė­dai­nių, Kau­no ra­jo­nuo­se, prie di­džių­jų ma­gist­ra­lių.

Šią ak­ci­ją pa­lai­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga (LŪS), taip pat aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios pie­no ga­min­to­jus, grū­dų au­gin­to­jus, eko­lo­gi­nius ūkius ir dar­ži­nin­kus. Jie pa­ra­gi­no vi­sus sa­vo na­rius ne­lik­ti abe­jin­gus. Prie šios ak­ci­jos pa­kvies­ti pri­si­jung­ti ne tik ūki­nin­kai, bet ir že­mės ūkio bend­ro­vės, kai­mo bend­ruo­me­nės, žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos. Vi­sus kai­mui nea­be­jin­gus as­me­nis pa­pra­šy­ta pa­sek­ti LŪS na­rių pa­vyz­džiu ir ak­ty­viai jung­tis prie ak­ci­jos, gi­nant ūki­nin­ko var­dą.

LŪS iš­pla­tin­ta­me krei­pi­me­si kry­žius pra­šo sta­ty­ti sa­vo dir­ba­mo­je že­mė­je, prie ke­lių, kur di­džiau­sias ju­dė­ji­mas. Kry­žiai tu­ri bū­ti aukš­ti, ge­rai ma­to­mi, at­krei­pian­tys dė­me­sį ir bū­ti­nai ža­li. Ža­lias kry­žius trans­liuo­ja ži­nu­tę, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais po­li­ti­kų prii­ma­mi spren­di­mai žlug­do že­mės ūkį – eko­no­mi­kos ša­ką, ant ku­rios lai­ko­si vi­sa Lie­tu­va. O kad ak­ci­ja pa­siek­tų tiks­lą, jų pa­ra­gin­ta pa­sta­ty­ti kuo dau­giau. Tie­sa, pa­brė­žia­ma ir tai, kad pa­si­rin­kę kry­žiaus sim­bo­lį ūki­nin­kai ne­no­ri įžeis­ti ti­kin­čių­jų. Tai tik tai­ki ak­ci­ja.

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę LŪS Plun­gės sky­riaus iš­pla­tin­ta ži­nu­tė apie šią ak­ci­ją pa­sie­kė ir Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kus. Vi­są šeš­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ūki­nin­kai ste­bė­jo, kaip vie­nas po ki­to sta­to­mi kry­žiai skir­tin­guo­se Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se, o jau sek­ma­die­nį su­kru­to ir pa­tys. Pir­mo­ji prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė I. Jun­du­lai­tė. Ji ūki­nin­kau­ja Luk­nė­nuo­se, bet dir­ba­mų že­mių tu­ri dau­ge­ly­je ap­lin­ki­nių kai­mų.

Pa­sak ūki­nin­kės, kry­žių pa­da­ry­ti nė­ra sun­ku, bet gau­ti ža­lių da­žų sek­ma­die­nį tik­rai ne­bu­vo pa­pras­ta. Mo­te­riai pa­vy­ko ir no­ri­mos spal­vos da­žų ji ra­do Stal­gė­nų kai­mo par­duo­tu­vė­je. Ki­tu at­ve­ju bū­tų te­kę va­žiuo­ti į Rie­ta­vą ar lauk­ti pir­ma­die­nio.

Kry­žių ūki­nin­kė pa­si­ga­mi­no net tris. Vie­ną pa­sta­tė Le­ke­mės kai­me, ki­tą – Dau­gė­dų, o tre­čią­jį ža­dė­jo pa­sta­ty­ti pir­ma­die­nį, kur – tiks­liai dar ne­bu­vo ap­si­spren­du­si. Jei ūki­nin­kai Vieš­to­vė­nų kai­me ne­suk­rus, tai jis iš­ke­liaus bū­tent ten, į jos dir­ba­mą že­mę. O gal bus pa­si­rink­ta vie­ta prie žie­di­nės san­kry­žos, esan­čios tuoj už Rie­ta­vo.

Mo­te­ris kal­bė­jo, kad ži­nia apie šią ak­ci­ją pa­skli­do pla­čiai. Ji pa­ra­gi­no ir sa­vo ūki­nin­kau­jan­čius gi­mi­nai­čius iš Tel­šių ra­jo­no ne­lik­ti abe­jin­gais ir pri­si­jung­ti prie šio pro­tes­to. „Pra­džią pa­da­riau, pa­vyz­dį pa­ro­džiau, be­lie­ka lauk­ti. Ma­nau, pir­ma­die­nį, ant­ra­die­nį kry­žių tu­rė­tų at­si­ras­ti dau­giau“ – sa­kė ūki­nin­kė.

Sek­ma­die­nį pa­skam­bi­nus LŪS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kui Ma­ri­jui Kak­čiui su­ži­no­jo­me, jog kol kas kry­žių pa­sta­tė tik vie­na mi­nė­ta ūki­nin­kė. „Plau­ki­me pir­ma­die­nio ir pa­ma­ty­si­me. Ūki­nin­kai in­for­muo­ti, tik vi­sa bė­da, kad šian­dien sek­ma­die­nis. Ir pa­ts šian­dien pa­da­ry­ti kry­žių ne­la­bai tu­riu lai­ko“, – sa­kė M. Kak­tys.

Ši ak­ci­ja vyks vi­są sa­vai­tę. Ant­ro­ji jos da­lis „Trak­to­riai“ su­pla­nuo­ta lapk­ri­čio 26 die­ną. Jos me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mas žem­dir­bių su trak­to­riais su­si­rin­ki­mai ra­jo­nų cent­ruo­se. Ši ak­ci­ja pla­nuo­ja­ma taip pat tai­ki, jos me­tu ne­bus pa­žei­džia­mos ke­lių eis­mo tai­syk­lės ir trik­do­ma vi­suo­me­nės tvar­ka. Na, o ne­sant jo­kiai val­džios reak­ci­jai, gruo­džio mė­ne­sio pra­džio­je ruo­šia­ma­si žem­dir­bių ak­ci­jai Vil­niu­je.