Žemdirbių traktoriai sudrebino ir Plungę

Ni­jo­lės JAN­KU­VIE­NĖS nuo­trau­kos
Maž­daug 70-ies trak­to­rių ko­lo­na cent­ri­nė­mis mies­to gat­vė­mis va­žia­vo du kar­tus
Siek­da­mi at­kreip­ti po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės dė­me­sį, lapk­ri­čio 26 d. Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kai, so­li­da­ri­zuo­da­mie­si su vi­sais Lie­tu­vos žem­dir­biais, trak­to­riais iš­rie­dė­jo į Plun­gės mies­to gat­ves. Tūks­tan­čiai ūki­nin­kų vi­so­je Lie­tu­vo­je ant­ra­die­nį vie­nin­gai sto­jo į dar vie­ną tai­kią ak­ci­ją. Ją su­ren­gu­si Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­ga (LŪS) šian­dien vie­ni­ja 41 ra­jo­ni­nį sky­rių ir ab­so­liu­čiai vi­si sky­riai ant­ra­die­nio ry­tą da­ly­va­vo ant­ra­me žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos eta­pe. Plun­gė – ne išim­tis.
No­rin­čių­jų pa­si­sa­ky­ti mi­tin­ge ne­trū­ko

Ūki­nin­kų pro­tes­tai įgau­na pa­grei­tį

Lapk­ri­čio pra­džio­je vi­sos ša­lies ūki­nin­kai pra­dė­jo pir­mą­jį pro­tes­to ak­ci­jos eta­pą – sa­vo lau­kuo­se sta­tė ža­lius kry­žius, ku­rie, pa­sak ak­ci­jos ren­gė­jų, sim­bo­li­zuo­ja ne tik der­lin­gą dir­vo­že­mį, svei­ką ir ska­nų lie­tu­viš­ką mais­tą, svei­ką ap­lin­ką, bet ir at­spin­di Lie­tu­vos žem­dir­bių disk­ri­mi­na­ci­ją Eu­ro­pos Są­jun­go­je, žem­dir­bių ir vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą. Iš vi­so Plun­gės ra­jo­ne pa­sta­ty­ta apie 40 kry­žių.

Lapk­ri­čio 15 d. Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kai rin­ko­si į su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me nu­spren­dė ak­ty­viai tęs­ti ty­lią­ją pro­tes­to ak­ci­ją „Ža­lia­sis kry­žius“. Kar­tu ap­tar­ta ir ant­ro­ji ak­ci­jos da­lis – „Trak­to­riai“. Su­si­rin­ki­mo me­tu nu­ma­ty­ta ak­ci­jos da­ly­vių su­si­ti­ki­mo vie­ta, ap­si­spręs­ta dėl lai­ko, ka­da tu­ri pa­ju­dė­ti trak­to­rių ko­lo­na, ap­tar­tas ir pre­li­mi­na­rus marš­ru­tas.

Bend­ru ūki­nin­kų su­ta­ri­mu nu­tar­ta, kad trak­to­rių ko­lo­na ju­dės taip, kad mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai pa­tir­tų kuo ma­žiau ne­pa­to­gu­mų. Pa­si­rink­tas ir ak­ci­jos šū­kis: „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“. Atk­reip­tas dė­me­sys į tech­ni­kos pa­ruo­ši­mą: ji tu­ri bū­ti tvar­kin­ga, pla­ka­tai ir vė­lia­vos ge­rai pri­tvir­tin­ti, kad ne­truk­dy­tų pa­tiems ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams, ne­su­kel­tų eis­mo įvy­kių.

Pir­ma­die­nį LŪS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys ūki­nin­kus su­kvie­tė dar vie­nam pa­si­ta­ri­mui. Su­si­rin­ki­me pri­min­ta, kad ak­ci­jo­je ke­ti­nan­tys da­ly­vau­ti ūki­nin­kai ne­pa­mirš­tų į sa­vo trak­to­rius įsi­pil­ti ne­da­žy­to dy­ze­li­no, nes pa­sta­rą­jį ga­li­ma nau­do­ti tik va­žiuo­jant dirb­ti lau­kų ar ve­žant pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją. Taip pat tu­rė­ti tai pa­tvir­ti­nan­tį kvi­tą. Tie, kas ne­ga­lės va­žiuo­ti trak­to­riais, pa­ra­gin­ti pa­lai­ky­ti žem­dir­bius ir pri­si­jung­ti prie mi­tin­go, ku­rį su­pla­nuo­ta reng­ti UAB „Že­mai­ti­jos grū­dai“ pri­klau­san­čio­je aikš­te­lė­je (Sa­lan­tų g. 16).

Ra­jo­no val­džia taip pat ga­li pa­dė­ti

Ga­vę vi­sus bū­ti­nus lei­di­mus, su­de­ri­nę pro­tes­to ak­ci­ją su ati­tin­ka­mo­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, apie ne­pa­to­gu­mus spau­do­je per­spė­ję mies­to gy­ven­to­jus, ant­ra­die­nį nuo pat anks­ty­vo ry­to ūki­nin­kai su že­mės ūkio tech­ni­ka pa­ju­dė­jo Plun­gės mies­to link.

Prie Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­kyk­los iš­si­ri­kia­vo apie 70 trak­to­rių. Prie jų sto­vi­niuo­jan­tys ir star­to pa­ju­dė­ti lau­kian­tys ūki­nin­kai kal­bė­jo, kad čia su­si­rin­ko ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo ar ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti. Ir tik­rai ne sa­vo­sios tech­ni­kos pa­de­monst­ruo­ti, kaip vė­liau ko­men­ta­vo kai ku­rie skep­tiš­kai nu­si­tei­kę as­me­nys.

Ly­giai 11 va­lan­dą trak­to­rių ko­lo­na pa­ju­dė­jo Plun­gės cent­ro link, trum­pam su­stab­dy­da­ma ju­dė­ji­mą pa­grin­di­nė­mis mies­to gat­vė­mis ir įves­da­ma su­maiš­ties į ra­mų mies­to gy­ve­ni­mą.

Kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, ko­lo­na stab­te­lė­jo prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to Vy­tau­to gat­vė­je. Su žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viais su­si­tik­ti išė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ai­ri­da Mont­vy­die­nė. Jiems M. Kak­tys įtei­kė raš­tą, ku­rį pa­pra­šė per­duo­ti Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui.

Kal­bė­da­mas vi­sų ra­jo­no ūki­nin­kų var­du, M. Kak­tys pa­žy­mė­jo, kad la­biau­siai žem­dir­biai ne­pa­ten­kin­ti vis di­dė­jan­čiais mo­kes­čiais, ypač ma­žo­mis že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­no­mis. Ži­no­ma, kaž­ką pa­keis­ti šio­je sri­ty­je – ne ra­jo­no val­džios ga­lioj, ta­čiau šį tą nu­veik­ti ga­li ir ji. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pra­šy­ta ne­be­di­din­ti že­mės mo­kes­čio. Pa­si­ro­do, nuo 2012 m. jis išau­go... net 3 kar­tus. Kar­tu pra­šy­ta ge­riau pri­žiū­rė­ti ra­jo­no ke­lius, nes kai ku­riais va­žiuo­ti kar­tais – tik­ras iš­šū­kis.

Anks­čiau va­din­ti duo­nos au­gin­to­jais, da­bar – vel­tė­džiais

Ki­tas su­sto­ji­mas, kaip ir nu­ma­ty­ta, bu­vo prie UAB „Že­mai­ti­jos grū­dai“. Iš­si­ri­kia­vę įmo­nės aikš­te­lė­je, ūki­nin­kai pra­dė­jo mi­tin­gą. No­rin­čių pa­si­sa­ky­ti at­si­ra­do ne vie­nas.

M. Kak­tys kal­bė­jo, kad ūki­nin­kai bruz­da ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se: Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je.

„ Ant ma­no trak­to­riaus pri­tvir­tin­ti pla­ka­tai, bet jie ne šiai ak­ci­jai pa­ga­min­ti. Jie jau pa­bu­vo­jo strei­ke blo­kuo­jant au­tost­ra­dą, strei­kuo­jant prie „Že­mai­ti­jos pie­no“, Vil­niu­je. O tai reiš­kia, kad praė­jo 30 me­tų, o pro­ble­mos iš­li­ko tos pa­čios ir si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia. At­va­žiuo­ja pas ma­ne va­dy­bi­nin­kai ir sa­ko, kad tech­ni­ka šie­met brangs. Bet ką da­ry­ti? Kar­vė kiek da­vė pie­no, tiek ir duo­da, pie­no su­pir­ki­mo kai­na to­kia pa­ti daug me­tų. Ta­da ar­ba ei­ni į ban­ką, ar­ba nie­ko ne­per­ki. Jei ne­mo­der­ni­zuo­ji ūkio – at­si­lie­ki ir iš­kren­ti iš rin­kos“, – kal­bė­jo LŪS Plun­gės sky­riaus va­do­vas.

Sa­vo min­tis iš­sa­kė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė. Pa­sak jos, vi­si ūki­nin­kų tur­tus skai­čiuo­ja žiū­rė­da­mi į jų nau­ją tech­ni­ką, bet re­tas ku­ris su­si­mąs­to, kad ji pirk­ta iš­si­mo­kė­ti­nai, to­dėl jiems dar net ne­prik­lau­so.

„Kai strei­kuo­ja me­di­kai ar ug­nia­ge­siai, tai vi­suo­me­nė tam pri­ta­ria. O kai strei­kuo­ja ūki­nin­kai, at­si­ran­da ma­nan­čių­jų, kad jiems vis­kas ge­rai ir strei­kuo­ti jie lyg ne­tu­ri tei­sės“, – kal­bė­jo po­li­ti­kė ir ūki­nin­kė.

Vis dėl­to žvar­bus ant­ra­die­nio oras ne­lei­do su­si­rin­ku­sie­siems il­gai kal­bė­ti, tad po karš­tos ar­ba­tos ir ko­šės ūki­nin­kai iš­sku­bė­jo to­liau su­kti ra­tus apie Plun­gę. Va­žia­vo tris ra­tus, kaip ir bu­vo nu­ma­tę.

Iš plun­giš­kių reak­ci­jų ma­ty­ti, kad ak­ci­ja pa­vy­ko. Ko no­rė­jo ūki­nin­kai, tą ir pa­sie­kė – at­krei­pė vi­suo­me­nės dė­me­sį. Vi­są ant­ra­die­nio die­ną so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vi­rė dis­ku­si­ja tarp pa­lai­kan­čių­jų ir kri­ti­kuo­jan­čių­jų ūki­nin­kus. Vie­ni gy­rė už vie­ny­bę ir ryž­tą ko­vo­ti, ki­ti skai­čia­vo ūki­nin­kų tur­tus, kiek as­fal­to ar oro Plun­gė­je žem­dir­biai su­ga­di­no ant­ra­die­nio die­ną.

Vie­na tik­rai aiš­ku – Lie­tu­vos ūki­nin­kų is­to­ri­jo­je 2019 m. lapk­ri­čio 26-oji jau įra­šy­ta kaip jų vie­ny­bės die­na. O juk ūki­nin­kų vie­ny­bė­je sly­pi tau­tos ga­lia!