Žvėrių skaičiavimas baigėsi. Ar turtingi rajono miškai?

Ni­jolės JAN­KU­VIENĖS nuo­trau­ka
Dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro šer­nai med­žio­ja­mi vi­sus me­tus, jų pėdsa­kai ne­skai­čiuo­ja­mi
Šie­metė žie­ma, pa­do­va­no­da­ma šal­čius ir sniegą, pa­de­monst­ra­vo tiktąjį sa­vo cha­rak­terį. Įsibėgė­jus sau­siui, su­laukė­me gau­ses­nio snie­go, ku­ris vie­nus kvietė į lauką pra­mo­gau­ti ir taip gelbė­tis nuo ka­ran­ti­no be­pro­tybės, ki­tus pri­vertė klam­po­ti po miš­kus ir at­lik­ti sa­vo pa­reigą. Nu­sis­tovė­jus pa­sto­viai snie­go dan­gai, med­žio­to­jai pri­valė­jo at­lik­ti med­žio­jamų gyvūnų ap­skaitą.
Miš­ko gyvū­nai nemėgs­ta ro­dy­tis žmonėms, todėl nu­sta­ty­ti ša­ly­je gy­ve­nan­čių žvėrių skai­čių – ne­leng­va už­duo­tis. Ką gi, ko­vo mėnuo bai­gia­si – bai­gia­si ir lai­kas žvėrių ap­skai­tai at­lik­ti. Nors iš tikrųjų jis pa­si­baigė ge­ro­kai anks­čiau, su­lig iš­tir­pu­siu snie­gu. Įdo­mu, kaip sekė­si med­žio­to­jams, bet dar smal­siau, kuo tur­tin­gi mūsų ra­jo­no miš­kai?

Prie­volė skai­čiuo­ti kas­met
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja med­žio­to­jams yra pri­sky­ru­si prie­volę – kas­met, vieną kartą per med­žioklės se­zoną, gruodžio–kovo mėne­siais pa­gal pėdsa­kus snie­ge at­lik­ti med­žio­jamųjų gyvūnų ap­skaitą. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­brėžia, kad tai la­bai svar­bus dar­bas, nes ki­tos me­to­di­kos nu­sta­ty­ti lau­ki­nių gyvūnų po­pu­lia­ci­joms nėra.
Esant iš­ti­si­nei ir rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čiai snie­go dan­gai, konk­retų ap­skai­tos laiką ga­li pa­si­rink­ti pa­ts vyk­dy­to­jas – med­žio­tojų būre­lis. Svar­bu tik, kad pa­si­rink­tas marš­ru­tas būtų įvei­kia­mas ir duo­me­nys su­ren­ka­mi per vieną dieną. Jei su­si­klos­to to­kios ap­lin­kybės, kad ap­skai­tos už­baig­ti per vieną dieną ne­pa­vyks­ta, kitą dieną ji kar­to­ja­ma iš nau­jo. Aps­kai­ta tu­ri būti at­lie­ka­ma ei­nant pėsčio­mis ar­ba šliuo­žiant slidė­mis, draud­žia­ma tą da­ry­ti nau­do­jant ko­kią trans­por­to prie­monę.
Taip jau gam­ta surė­dy­ta, kad su­mažė­jus vie­nos rūšies gyvūnų, at­si­ra­du­sią tuš­tumą tuoj už­pil­do ki­ti. O šios ap­skai­tos tiks­las – kuo tiks­liau nu­sta­ty­ti ka­no­pi­nių (išs­ky­rus stir­nas ir da­nie­lius) bei did­žiųjų plėšrūnų pa­pli­timą ir jų san­ty­kinę gausą. Smul­kes­ni žvėrys ne­skai­čiuo­ja­mi, nes tai pa­da­ry­ti per sun­ku ar­ba be­veik ne­įma­no­ma.
O duo­me­nis apie vil­kus, lūšis ir ru­duo­sius lo­kius med­žio­to­jai įpa­rei­go­ti rink­ti vi­sus me­tus ir pa­teik­ti Vals­ty­bi­nei sau­gomų te­ri­to­rijų tar­ny­bai.
Jei ap­skai­ta nee­fek­ty­vi – su­mažė­ja li­mi­tai
Praėję 2020-ie­ji bu­vo išs­kir­ti­niai, nes re­kor­diš­kai šil­ta ir be­sniegė žie­ma ne­lei­do at­lik­ti med­žio­jamųjų gyvūnų ap­skai­tos pa­gal pėdsa­kus snie­ge. Vilkų ap­skai­ta pa­sto­viuo­se marš­ru­tuo­se per­nai taip pat ne­vy­ko, tad med­žioklės li­mi­tas pri­klausė nuo med­žio­tojų ir kitų pi­lie­čių ak­ty­vu­mo pil­dant did­žiųjų Lie­tu­vos plėšrūnų stebė­ji­mo an­ke­tas ir vilkų skai­čiuo­to­jams pa­tei­kiant sva­rius įro­dy­mus (nuo­trau­kas, fil­muotą med­žiagą) apie pil­kių bu­vimą vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je.
Na, o ši žie­ma bu­vo palanki, jau sau­sio vi­du­ry­je žemė pa­si­dengė gan gau­siu snie­gu, tad ap­skaitą at­lik­ti ne­bu­vo sun­ku. Nors med­žio­tojų būre­lių ren­ka­mi duo­me­nys nėra la­bai tikslūs, bet nuo to, kaip sąži­nin­gai med­žio­to­jai at­lie­ka ap­skaitą, pri­klau­so kitų metų leid­žiamų su­med­žio­ti gyvūnų li­mi­tai. Jei ap­skai­ta at­lie­ka­ma nee­fek­ty­viai, pa­vyzd­žiui, ne­nu­ro­do­ma vilkų pėdsakų, su­mažė­ja jų su­med­žio­ji­mo li­mi­tas, o tuo­met ken­čia ūki­nin­kai ir kai­mo gy­ven­to­jai.
Anks­tes­niais me­tais ap­skai­tai at­lik­ti bu­vo pa­si­tel­kia­mi gamtą my­lin­tys sa­va­no­riai. Siek­ta ra­gin­ti juos domė­tis Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čiais plėšriai­siais žvėri­mis, jų gau­sa, ap­sau­gos klau­si­mais, o kar­tu tikė­ta­si skaid­resnės ap­skai­tos. Bet ši pra­kti­ka ne­pa­si­tei­si­no – sa­va­no­riai sun­kiai orien­tuo­da­vo­si med­žioklės plo­tuo­se, leng­vai pa­si­klys­da­vo, todėl jų pa­gal­bos at­si­sa­ky­ta. Da­bar ap­skai­ta – vien tik med­žio­tojų pre­ro­ga­ty­va.
Judė­ji­mo su­var­žy­mai ne­sut­rukdė
Kaip žvėrių ap­skaitą sekė­si at­lik­ti mūsų ra­jo­no med­žio­to­jams, „Že­mai­čiui“ pa­pa­sa­ko­jo Plungės ra­jo­no med­žio­tojų ir žvejų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Sau­lius Ven­ga­lis. Pa­sak jo, ap­skai­ta jau at­lik­ta, o jei koks būre­lis to ne­pa­darė sausio–vasario mėne­siais, kai snie­go bu­vo so­čiai, tai žvėris skai­čiuo­ti kovą bu­vo pra­ktiš­kai ne­beį­ma­no­ma. O įver­ti­nus tai, kad kli­ma­tas šiltė­ja ir tik­ra žie­ma pas mus už­su­ka vis re­čiau, nai­vu būtų tikė­tis dar su­lauk­ti gau­ses­nio snie­go šį pa­va­sarį.
„Kad šią prie­volę ra­jo­no med­žio­to­jai įvykdė, drąsiai teig­ti ne­ga­liu – šim­tu pro­cen­tu ne­su tuo įsi­ti­kinęs. In­for­ma­ci­ja, ka­da ir koks būre­lis vyk­do ap­skaitą, manęs ne­pa­sie­kia, ji nu­ke­liau­ja tie­siai į Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­mentą. Bet ti­kiuo­si, kad klu­bai sa­vo pa­reigą at­li­ko. Ki­tu at­ve­ju tai jau būtų med­žioklės tai­syk­lių pa­žei­di­mas“, – sakė pir­mi­nin­kas ir pri­dūrė ko­ne kas­dien ra­ginęs med­žio­to­jus ne­pa­mirš­ti at­lik­ti šios prie­volės.
Iš did­mies­čiuo­se gy­ve­nan­čių med­žio­tojų sau­sio mėnesį pa­si­pylė skun­dai, kad dėl judė­ji­mo ri­bo­jimų jie ne­ga­li vyk­dy­ti žvėrių ap­skai­tos, ka­dan­gi gy­ve­na ki­to­je sa­vi­val­dybė­je. Pa­sak S. Ven­ga­lio, Plungės ra­jo­no tai ne­pa­lietė – jis to­kių nu­si­skun­dimų ne­su­laukė.
„Aps­kai­tai at­lik­ti tik­rai ne­rei­kia 20–30 žmo­nių. Klu­be, ku­ria­me aš med­žio­ju, yra 24 med­žio­to­jai, o ap­skaitą šie­met at­li­ko ke­tu­rie­se. Vie­ti­niai ge­rai pa­žįsta med­žioklės plo­tus, o ir judė­ti sa­vo sa­vi­val­dybė­je jie galė­jo lais­vai, be jo­kių ap­ri­bo­jimų.“
Re­zul­tatų teks pa­lauk­ti
Pa­si­ro­do, kad su­ži­no­ti, ar mūsų miš­kuo­se žvėrių pa­gausė­jo, ar su­mažė­jo, kol kas dar ne­įma­no­ma. Aps­kai­tos re­zul­ta­tai paaiškės vėliau, kai duo­me­nys bus ap­do­ro­ti. Bet, anot pir­mi­nin­ko, jau da­bar aiš­ku, kad el­ni­nių gyvūnų ra­jo­nas tu­ri dau­giau. Tuo ne­sun­ku bu­vo įsi­ti­kin­ti ste­bint po­pu­lia­ci­jas ar fik­suo­jant vaiz­do ka­me­ro­mis.
„Mūsų ra­jo­ne dau­giau yra ir vilkų. Tai yra ne­nu­gin­či­ja­mas fak­tas. Kiek su vy­rais te­ko kalbė­tis, pa­gal pėdsa­kus snie­ge ma­ty­ti, kad jie jau ei­na gau­jo­mis. Vil­kus vi­lio­ja pas mus be­si­su­kio­jan­tis af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras, nes kritę šer­nai jiems – leng­vas gro­bis. O stirną ar el­nią pa­gau­ti vil­kui nėra taip paprasta“, – kalbė­jo S. Ven­ga­lis.
Su­med­žio­ta ma­žiau, nei leis­ta
Prie stam­biųjų gyvūnų pa­gausė­ji­mo pri­si­dės ir tai, kad pa­skel­bus ka­ran­tiną bu­vo užd­raus­tos ko­lek­ty­vinės med­žioklės. Tad nuo gruod­žio 12 d. 
to­kios med­žioklės ra­jo­ne ne­be­vy­ko. Ne pa­slap­tis, kad med­žioklė­se su va­ro­vais tiek šernų, tiek el­ni­nių gyvūnų su­med­žio­ja­ma ženk­liai dau­giau. Ki­ti med­žioklės būdai – ty­ko­ji­mas ir lau­ki­mas bokš­te­liuo­se – nėra to­kie efek­tyvūs.
Įves­tas judė­ji­mo ri­bo­ji­mas tarp sa­vi­val­dy­bių taip pat pri­si­dės prie di­desnės žvėrių gau­sos. Pats S. Ven­ga­lis sakė gy­ve­nan­tis Plungė­je, o jo med­žioklės plo­tai yra Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je. Yra med­žio­tojų, ku­rie gy­ve­na Klaipė­do­je, o med­žio­ja Plungės ra­jo­ne. Dėl to nu­sta­ty­ti med­žioklės li­mi­tai to­li gra­žu nėra įvyk­dy­ti.
Kiek tiks­lesnį vaizdą bus ga­li­ma su­si­da­ry­ti iš su­med­žiotų gyvūnų sąrašų – juos med­žio­tojų būre­liai pri­va­lo pa­teik­ti iki ba­land­žio 15 d. Šie sąra­šai iš da­lies at­spin­di po­pu­lia­ci­jos skai­čių. Jei­gu gyvūnų mažė­ja – jų su­med­žio­ja­ma ma­žiau, jei­gu daugė­ja – dau­giau. Aiš­ku, kin­ta ir pa­čių med­žio­tojų po­žiū­ris į gyvū­nus – kai ku­rie juos do­mi­na ma­žiau, todėl jų ir su­med­žio­ja ma­žiau.
Ras­ta pa­žei­dimų
Kol med­žio­to­jai skai­čia­vo sa­vo „turtą“, gy­ve­nantį jų med­žioklės plo­tuo­se, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ins­pek­to­riai tik­ri­no, ar ne­pa­žeid­žia­mos med­žioklės tai­syklės. Pa­tik­ri­nimų būta ir pas mus. De­ja, bet ap­tik­ta ir pa­žei­dimų.
Va­sa­rio 19 d. Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ins­pek­ci­ja už­su­ko į Rie­ta­vo sa­vi­val­dybę pa­tik­rin­ti, kaip „Daugėdų“ būre­liui se­ka­si sa­vo med­žio­ja­muo­se plo­tuo­se at­lik­ti ap­skaitą pa­gal pėdsa­kus snie­ge ir ar lai­ko­ma­si nu­sta­ty­tos tvar­kos. Nors med­žio­to­jai bu­vo pa­teikę in­for­ma­ciją, jog tądien vyk­dys ap­skaitą, bet nei vie­no­je, nei ki­to­je vie­to­je pa­reigū­nai med­žio­tojų ne­ra­do, ne­bu­vo ir jų pėdsakų.
Pas­kam­binę būre­lio va­do­vui ins­pek­to­riai iš­siaiš­ki­no, kad jis bu­vo dar­be, nors ofi­cia­liai bu­vo dek­la­ravęs, jog tu­ri vyk­dy­ti ap­skaitą ir yra už ją at­sa­kin­gas. Pa­reigū­nai kons­ta­ta­vo faktą, kad nie­kas ap­skai­tos ne­darė ir būre­lis pa­žeidė med­žioklės tai­syk­les. Rei­de da­ly­vavęs Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Šiukš­te­ris linkęs ma­ny­ti, kad jei tik­ro­ji si­tua­ci­ja ne­būtų išaiškė­ju­si, „Daugėdų“ būre­lis ma­to­mai būtų pa­teikęs ne­tei­sin­gus duo­me­nis.
Šio būre­lio val­do­se pa­reigū­nai nu­statė ir dau­giau pa­žei­dimų – ap­tik­tas bokš­te­lis, o ne­to­li jo – ne­teisė­ta lau­ki­nių gyvūnų vi­lio­ji­mo šėryk­la. Pa­ša­rai iš­pil­ti tie­siai ant žemės ir vi­zua­liai bu­vo ma­ty­ti, kad jų dau­giau nei šim­tas ki­log­ramų, o tai yra griež­tai draud­žia­ma.
„Daugėdų“ būre­lis ap­skaitą bu­vo pri­vers­tas at­lik­ti kitą dieną ir taip, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas. Aiš­ku, už tai už­sit­raukė ap­lin­ko­sau­gi­ninkų ne­ma­lonę. S. Ven­ga­lio nuo­mo­ne, toks at­sai­nus po­žiū­ris į nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ne­da­ro garbės nei pa­čiam būre­liui, nei vi­sai med­žio­tojų bend­ruo­me­nei.
Kaip be­būtų, ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad nors ši žie­ma ir bu­vo žvar­bi bei snie­gin­ga, „bal­ta­sis ba­das“ į Plungės ra­joną neuž­su­ko. S. Ven­ga­lis sakė apie nu­gai­šu­sius gyvū­nus ne­girdėjęs, tad žie­ma įveik­ta be di­des­nių sun­kumų.