Apleistos patalpos virs bendrabučiu

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Prie Plun­gės kri­zių cent­ro pri­jung­tas pa­tal­pas ža­da­ma re­konst­ruo­ti
Leis­ti ar ne vers­li­nin­kui Vid­man­tui Jo­ni­kai re­konst­ruo­ti pa­tal­pas, esan­čias Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, Plun­gė­je? Šį klau­si­mą spren­dė į po­sė­dį su­si­rin­kę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai.

Ne­nau­do­ja­mų ir ap­leis­tų pa­sta­tų ir pa­tal­pų va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne tik­rai ne­trūks­ta. Kal­bė­ta, kad ši te­ri­to­ri­ja esą at­si­gaus tik ta­da, kai jos nuo li­ku­sios mies­to da­lies ne­bes­kirs daž­nai už­da­ry­ta ge­le­žin­ke­lio per­va­ža. Esą tuo­met ir vers­li­nin­kai ma­tys per­spek­ty­vą in­ves­tuo­ti, pa­kils ta­me ra­jo­ne esan­čio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė.

Ka­dan­gi tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu sta­ty­bos jau ei­na link pa­bai­gos (sa­ko­ma, kad gruo­dį juo jau ga­lė­si­me va­ži­nė­ti), pa­na­šu, kad ir vers­li­nin­kai pra­de­da su­kti gal­vas, kaip ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą su­si­tvar­ky­ti. Vie­nas iš jų – V. Jo­ni­ka. Kaip mi­nė­ta, jis pa­tei­kė pra­šy­mą leis­ti re­konst­ruo­ti pa­tal­pas, esan­čias Da­riaus ir Gi­rė­no g. 50. O Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­tas lei­di­mas rei­ka­lin­gas to­dėl, nes vers­li­nin­ko pa­tal­pos yra ta­me pa­čia­me pa­sta­te kaip ir Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis Plun­gės kri­zių cent­ras.

Šį klau­si­mą ko­mi­te­tui pri­sta­tęs Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys sa­kė, kad pa­tal­pos bus ne tik re­konst­ruo­ja­mos, bet ir kei­sis jų nau­do­ji­mo pa­skir­tis. Pir­ma­me aukš­te da­lis jų bus pre­ky­bi­nės, o ša­lia bus įreng­tas bu­tas. Ant­ra­me (man­sar­di­nia­me) aukš­te bus bend­ra­bu­čio ti­po gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos – 9 kam­ba­riai. Apie tai, kas juo­se įsi­kurs, per po­sė­dį ne­kal­bė­ta.

Vers­li­nin­kas V. Jo­ni­ka po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad tuo­met, kai Sa­vi­val­dy­bė tvar­kė Kri­zių cent­ro pa­tal­pas, jis pa­ga­lių į ra­tus ne­kai­šio­jo – pa­si­ra­šė ge­ra­no­riš­kai, tad da­bar to pa­ties ti­ki­si iš Sa­vi­val­dy­bės.

„Iki šiol tos pa­tal­pos bu­vo ap­leis­tos, tad mo­kė­da­vau di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ir nuo­lat bu­vau ra­gi­na­mas tvar­ky­tis. To­dėl da­bar kaip ir ne­ga­li­te man ne­leis­ti to da­ry­ti. O ne­tvar­kiau dėl to, kad vis tu­rė­jau vil­čių, jog Sa­vi­val­dy­bė to­mis pa­tal­po­mis su­si­do­mės – Kri­zių cent­ro plėt­rai. Juo­lab kad su tos įstai­gos di­rek­to­riu­mi Gin­ta­ru Ar­ma­liu apie tai ne kar­tą bu­vom kal­bė­ję“, – aiš­ki­no vers­li­nin­kas.

Ko­mi­te­tas V. Jo­ni­kos su­ma­ny­mui re­konst­ruo­ti pa­tal­pas ne­prieš­ta­ra­vo. Tei­gia­mai į tai pa­žvel­gė ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.