„Ar neišlėksim į orą?“

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Ke­lis de­šimt­me­čius ne­be­nau­do­ja­mą ir gy­ven­to­jams ne­ri­mą ke­lian­tį du­jų re­zer­vua­rą ke­ti­na­ma iš­mon­tuo­ti
Praė­ju­sią sa­vai­tę į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Da­riaus ir Gi­rė­no g. 40 na­mo gy­ven­to­ja pa­sa­ko­jo, kad ir jai, ir jos kai­my­nams ne­ri­mą ke­lia iš se­no ir ne­be­nau­do­ja­mo du­jų re­zer­vua­ro sklin­dan­tis du­jų kva­pas. „Jei kas praei­da­mas deg­tu­ką brūkš­tels ci­ga­re­tei pri­si­deg­ti, kas ta­da? Ar neiš­lėk­sim į orą?“ – tei­ra­vo­si iš­si­gan­du­si plun­giš­kė.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo du­jų kva­pą pir­mą­syk užuo­du­si prieš ke­lias die­nas, ve­džio­da­ma šu­nį. Stip­riau­siai jis jun­ta­mas va­ka­rais ties se­nu ne­be­nau­do­ja­mu po­že­mi­niu du­jų re­zer­vua­ru, ku­ris yra vi­sai ša­lia šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos Da­riaus ir Gi­rė­no bei Lentp­jū­vės gat­vių san­kry­žos.

Mo­te­ris spė­lio­jo, jog žie­di­nę san­kry­žą įren­gi­nė­jan­tys dar­bi­nin­kai ga­lė­jo už­kliu­dy­ti po že­me esan­tį re­zer­vua­rą ar ko­kį vamz­dį. Esą gal­būt dėl to šio­je vie­to­je jau maž­daug sa­vai­tę jun­ta­mas du­jų kva­pas. Plun­giš­kė ti­ki­no, kad jį užuo­džian­ti ne tik ji, bet ir jos kai­my­nai. Vi­si esą bai­mi­na­si, jog dėl iš kaž­kur pra­te­kan­čių du­jų vie­ną die­ną ga­li įvyk­ti spro­gi­mas, o juk iki ar­ti­miau­sio dau­gia­bu­čio – vos ke­li žings­niai.

No­rė­da­mi įsi­ti­kin­ti, ar tie­sa, ką iš­gir­do, „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tai pa­tys nu­vy­ko į mo­ters nu­ro­dy­tą vie­tą. Ta­po aiš­ku, kad skam­bi­nu­sio­ji ne­me­la­vo. Ša­lia po že­me esan­čio du­jų re­zer­vua­ro tar­pais iš­ties jun­ta­mas du­jų kva­pas. Tie­sa, jis nė­ra la­bai stip­rus, ta­čiau ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų ne­ri­mą ga­li­ma su­pras­ti. Juo­lab kad vi­sai ša­lia tos vie­tos vi­są die­ną burz­gia sun­kias­vo­rė tech­ni­ka, zu­ja dar­bi­nin­kai. Ki­to­je pu­sė­je – dau­gia­bu­tis, ša­lia – Bab­run­go pro­gim­na­zi­ja.

Apie šią pro­ble­mą kal­bė­jo­mės su Plun­gės mies­to se­niū­nu Gin­ta­ru Do­mar­ku. Jis sa­kė pui­kiai ži­nan­tis tą vie­tą, ku­rią jam api­bū­di­nom. Esą ir pa­ts tą sa­vai­tę ar ne tris kar­tus lan­kę­sis ten, ta­čiau du­jų neu­žuo­dęs nė sy­kio.

„To­je mies­to da­ly­je so­viet­me­čiu bu­vo įreng­ti net trys po­že­mi­niai du­jų re­zer­vua­rai. Jie bū­da­vo pri­pil­do­mi su­skys­tin­to­mis du­jo­mis, ku­rios iš ten vamz­dy­nais tiek­tos į bu­tus. Du re­zer­vua­rai jau iš­mon­tuo­ti, li­ko šis vie­nin­te­lis. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis bus spren­džia­mas klau­si­mas ir dėl jo li­ki­mo. La­bai ti­kė­jau­si, kad ten po že­me esan­čios cis­ter­nos bus pa­ša­lin­tos įren­giant Da­riaus ir Gi­rė­no bei Lentp­jū­vės gat­vių žie­di­nę san­kry­žą, ta­čiau ma­no di­de­liam nu­si­vy­li­mui san­kry­žos pro­jek­tuo­to­jai su­ge­bė­jo iš­la­vi­ruo­ti taip, kad re­zer­vua­ras li­ko už pro­jek­to ri­bų. Tai­gi tuo pa­si­rū­pin­ti tu­rė­si­me mes pa­tys“, – kal­bė­jo se­niū­nas.

Mies­to se­niū­nas, iš­gir­dęs, kad ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai ti­ki­na užuo­džian­tys du­jas, svars­tė, jog gal­būt tas kva­pas sklin­da iš ne­to­lie­se esan­čios de­ga­li­nės, kur pre­kiau­ja­ma du­jo­mis. „Kad smir­dė­tų iš po že­me esan­čių cis­ter­nų, tik­rai ne­ga­li bū­ti. Jos jau ko­kius 30 ar 40 me­tų yra tuš­čios. Tad grei­čiau­siai tas kva­pas – iš de­ga­li­nės. Tie­sa, ne­to­li re­mon­tuo­ja­mos san­kry­žos ei­na du­jų vamz­dis. Pa­si­tei­rau­siu ran­go­vų, ar kar­tais jie ko ne­pa­žei­dė“, – sa­kė se­niū­nas.

Po su­si­ti­ki­mo su ran­go­vais G. Do­mar­kas pa­ti­ki­no: „Iš­siaiš­ki­nau, kad du­jų vamz­dis – ke­lių met­rų gy­ly­je, o ran­go­vai ka­sa pa­vir­šiu­je. Tai­gi pa­žeis­ti jie ne­ga­lė­jo. O pro­ble­ma dėl ne­be­nau­do­ja­mo du­jų re­zer­vua­ro ar­ti­miau­siu me­tu bus iš­spręs­ta.“