Ar tikrai reikėjo?

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko gru­pės „Rie­ta­vas“
Rie­ta­viš­kius pa­pik­ti­no toks praei­vio už­fik­suo­tas vaiz­de­lis Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio kie­me
Šią sa­vai­tę so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ki­lo ne­ma­ža dis­ku­si­ja dėl Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je nu­pjau­tų me­džių. Daug kas ste­bė­jo­si, kad pri­si­den­giant vai­kų sau­gu­mu nu­spręs­ta pjau­ti svei­kus, daug me­tų dar ža­liuo­ti ga­lė­ju­sius me­džius, ki­ti bė­rė iro­niš­kus pa­siū­ly­mus vi­są įstai­gos te­ri­to­ri­ją iš­grįs­ti trin­ke­lė­mis ir ne­suk­ti sau gal­vos dėl tos aug­me­ni­jos.

„Ar tik­rai rei­kė­jo lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je kirs­ti šiuos gra­žius me­džius, ku­rie nie­kam ne­truk­dė ir ne­bu­vo vi­siš­kai pa­vo­jin­gi?“ – klau­si­mą, nuo ku­rio ir pra­si­dė­jo dis­ku­si­ja, iš­kė­lė vie­nas rie­ta­viš­kis.

Net­ru­kus šia te­ma pa­si­sa­kė Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė: „Po praė­ju­sių me­tų ura­ga­no ši­tie gra­žūs me­džiai lū­žo pir­miau­sia. Po kiek­vie­no stip­res­nio vė­jo vis kri­to šių in­va­zi­nių siau­ra­la­pių kle­vų ša­kos, kel­da­mos pa­vo­jų vai­kams. To­dėl bu­vo gau­ti lei­di­mai juos nu­pjau­ti, kas ir da­ro­ma da­bar, at­lie­kant lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bus. Mau­me­džių pjo­vi­mas ir­gi su­de­rin­tas su pro­jek­to dar­bais. Ačiū už rū­pes­tį.“

Bet pa­na­šu, kad to­kia di­rek­to­rės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja su­vei­kė lyg į ug­nį šliūkš­te­lė­tas ži­ba­las. Pa­si­py­lė ko­men­ta­rai, kad nie­kas nė­ra ma­tęs, jog šie me­džiai bū­tų ap­lū­žę. Ki­ti šmaikš­ta­vo, jog per ura­ga­ną ar pu­čiant stip­riam vė­jui nė­ra ko vai­kų ves­ti į lau­ką.

Sa­vo nuo­mo­nę iš­dės­tė ir į dis­ku­si­ją įsi­trau­kęs miš­ki­nin­kas Sau­lius Le­čas. Jis ra­šė: „Mau­me­džiai tik­rai ne­bu­vo nu­ken­tė­ję nei nuo vie­no ura­ga­no, bu­vo svei­ki ir la­bai gra­žūs. Mau­me­dis bran­dą pa­sie­kia su­lau­kęs 170 me­tų, o ši­tiems varg­še­liams bu­vo vos po ke­tu­rias­de­šimt – pa­ts au­gi­mas. Ir ma­nau, kad tie pa­tys vai­kai, dėl ku­rių „sau­gu­mo“ me­džiai bu­vo nu­pjau­ti, bū­tų už jų iš­sau­go­ji­mą. Ar kas pa­klau­sė?“

Ži­no­ma, vai­kų lei­di­mo no­rint pjau­ti me­džius nie­kas ne­klau­sia. Nors ne kam ki­tam, o jiems sa­vo kai­liu la­biau­siai teks pa­jus­ti to­kio jų lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo pa­da­ri­nius. Šy­lat kli­ma­tui vis daž­niau ken­tė­si­me nuo stai­gių karš­čio ban­gų. Me­džių pa­vė­sis – be­ne vie­nin­te­lė at­gai­va, kai ir lau­ke, ir vi­du­je ter­mo­met­rų stul­pe­liai per­ko­pia 30-ies laips­nių pa­da­lą.

Ko­kiu pa­grin­du lop­še­liui-dar­že­liui iš­duo­tas lei­di­mas pjau­ti me­džius, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gės Ves­tos And­ri­jaus­kie­nės. Ji paaiš­ki­no, kad Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos prie­žiū­ros ko­mi­si­ja po per­nai rugp­jū­čio mė­ne­sį įvy­ku­sios aud­ros ap­žiū­rė­jo jos pa­da­ri­nius įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je ir re­ko­men­da­vo gluos­nį bei du uo­sia­la­pius kle­vus leis­ti nu­pjau­ti, ka­dan­gi me­džiai bu­vo pa­žeis­ti aud­ros.

Per­nai rug­sė­jį lei­di­mą kirs­ti me­džius, su­de­ri­nęs tai su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių val­dy­bos Plun­gės ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja, iš­da­vė Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas. Ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo skly­po te­ri­to­ri­jo­je vie­toj nu­pjau­tų me­džių pa­so­din­ti že­maū­gių me­de­lių.

„Uo­sia­la­piai kle­vai – vie­na ag­re­sy­viau­sių Lie­tu­vo­je ap­tin­ka­mų in­va­zi­nių au­ga­lų rū­šių, ke­lian­ti grės­mę vie­ti­nių rū­šių iš­li­ki­mui. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos šis me­dis yra pa­skelb­tas kaip nai­kin­ti­nas in­va­zi­nis au­ga­las“, – dar pri­dū­rė eko­lo­gė.

O dvie­jų lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je au­gu­sių mau­me­džių li­ki­mas nu­lem­tas dar per­nai lie­pą. Juos nu­pjau­ti lei­do (tiks­liau, re­ko­men­da­vo iš­duo­ti lei­di­mą) ta pa­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos prie­žiū­ros ko­mi­si­ja.

„Nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti pro­jek­to „Rie­ta­vo mies­to vie­šų­jų erd­vių komp­lek­si­nis su­tvar­ky­mas“ eta­pą „Žai­di­mų aikš­te­lių Aš­man­to g. 1, Rie­ta­ve, įren­gi­mas“. Šiuo pro­jek­tu bus sie­kia­ma plės­ti vai­kų užim­tu­mą, ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą, pa­ge­rin­ti inf­rast­ruk­tū­rą. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą bus įren­gia­ma vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė. Me­džiai ga­li kel­ti pa­vo­jų vai­kų sau­gu­mui, o šak­nys ga­li pa­žeis­ti spe­cia­lią aikš­te­lės dan­gą“, – ra­šė eko­lo­gė.