Gamta bunda

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
„Šie­met anks­čiau nei įpras­ta par­skri­do pir­mie­ji paukš­čiai. Vie­versė­liai pra­dėjo či­ren­ti jau va­sa­rio 20-ąją, po po­ros dienų ne­drąsiai su­švil­pa­vo varnė­nai, jiems ati­tarė juo­die­ji straz­dai. Va­sa­rio 25 d. pa­si­rodė gervės, į šiaurę jau sku­ba pir­mie­ji žąsų pul­kai, o ko­vo 1-osios iš­va­karė­se su­grįžu­si pa­si­svei­ki­no pempė – „gy­vi, gy­vi“. Su pa­va­sa­riu!“

To­kiais pa­stebė­ji­mais pir­ma­die­nio rytą re­dak­ciją pa­svei­ki­no ir apie pra­si­dėjusį pa­va­sarį pri­minė mūsų skai­ty­to­ja Te­resė.
Jei­gu ir jūs jau pa­ste­bi­te pir­muo­sius bun­dan­čios gam­tos ženk­lus, fo­tog­ra­fuo­ki­te juos ar­ba ap­ra­šy­ki­te ir siųs­ki­te į re­dak­ciją el. pa­štu redaktorius@zemaiciolaikrastis.lt ar­ba Vy­tau­to g. 13, 90123 Plungė.
Pa­sid­žiau­ki­me jais drau­ge!