Alsėdžių gimnazija pagaliau turi vadovą

Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos nuo­trau­ka
Nau­juo­ju Alsėd­žių gim­na­zi­jos va­do­vu iš­rink­tas iki šiol lai­ki­nai šias pa­rei­gas ėjęs R. Ka­va­liaus­kas
Ne itin ma­lo­nio­mis ap­lin­kybė­mis 2019 m. di­rek­to­riaus ne­te­ku­si Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ilgą laiką ne­turė­jo va­do­vo. Lai­ki­nai šias pa­rei­gas ėjo iki tol di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju dirbęs Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas. Po ant­ra­dienį vy­ku­sio kon­kur­so šios įstai­gos va­do­vo kėdei užim­ti paaiškė­jo, kad būtent jam ir bus pa­tikė­tas Alsėd­žių mo­kyk­los vai­ras.

Su­ras­ti tin­kamą va­dovą išs­kir­ti­nei Plungės ra­jo­no gim­na­zi­jai ban­dy­ta ke­tu­ris kar­tus. Pas­tarąjį kartą kon­kur­sas šioms pa­rei­goms ei­ti su­reng­tas bir­že­lio 21 dieną. Ja­me da­ly­va­vo vie­nin­te­lis kan­di­da­tas – lai­ki­na­sis gim­na­zi­jos di­rek­to­rius R. Ka­va­liaus­kas.
Kaip „Že­maitį“ in­for­ma­vo Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, R. Ka­va­liaus­ko su­rink­ta balų su­ma per­šo­ko 31-o ba­lo kar­telę, ku­ri rei­ka­lin­ga no­rint tap­ti įstai­gos va­do­vu.
Ka­da nau­ja­sis di­rek­to­rius galės ofi­cia­liai užim­ti šias pa­rei­gas, dar nėra aiš­ku, mat lau­kia­ma visų rei­kiamų pa­tik­ri­nimų iš­vadų.
Ti­ki­ma­si, jog lie­pos pirmąją paaiškės ir nau­ja­sis Plungės lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ va­do­vas. Norą da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se pa­reiškė vie­nas kan­di­da­tas. Vie­no pre­ten­den­to do­ku­mentų su­lauk­ta ir į lie­pos ant­rąją pla­nuo­jamą su­reng­ti kon­kursą, ku­rio me­tu bus ren­ka­mas di­rek­to­rius Pla­te­lių me­no mo­kyk­lai.
Be va­do­vo kol kas ir Plungės ra­jo­no Lie­pijų (jung­tinė Pla­te­lių ir Ša­tei­kių) mo­kyk­la. Kon­kur­sas šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti turėtų įvyk­ti rugpjū­čio 10 dieną. Kol kas ne­ži­no­ma, kiek kan­di­datų ja­me var­žy­sis, nes dar nėra pa­si­baigęs do­ku­mentų tei­ki­mo ter­mi­nas.