Ant prekystalio – Stalgėnų ir Stanelių mokyklos

Nuot­rau­kA iš „Vi­ki­pe­di­jos“
1969 m. sta­ty­tos mo­kyklėlės Sta­ne­lių kai­me (nuotraukoje apačioje) li­ku­tinė vertė – 77,2 tūkst. eurų, plo­tas – 982 kv. m, o 1962 m. sta­ty­ta Stalgėnų mo­kyk­la ir plo­tu (per 2 tūkst. kv. metrų), ir ver­te di­desnė (175,3 tūkst. eurų)
Spa­lio pa­bai­go­je po­sėdžia­vu­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pri­tarė, kad prie­š kurį laiką iš­tuštėję Stalgėnų ir Sta­ne­lių mo­kyklų pa­sta­tai būtų įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­jamų ob­jektų sąrašą. Sta­ne­liš­kiai su tuo, re­gis, jau su­si­taikė, o štai Stalgėnų bend­ruo­menė iki šiol bran­di­no viltį, kad jai bus pa­lik­ta bent mo­kyk­los spor­to salė, juo­lab kad ir Sa­vi­val­dybė kvietė iš­sa­ky­ti sa­vo lūkes­čius. Stalgė­niš­kiai taip ir pa­darė – į val­di­ninkų stal­čius nu­gulė ne vie­nas jų ra­šy­ta raš­tas, tik, de­ja, nau­dos iš to ma­žai bu­vo: mo­kyk­la bus par­duo­da­ma kar­tu su spor­to sa­le.Sta­ne­liš­kiai norė­jo se­ne­lių namų, stalgė­niš­kiai – spor­to salės

Stalgėnų mo­kyk­lo­je vaikų bal­sai ir į pa­mo­kas kvie­čian­tis skam­bu­tis ne­beai­di nuo 2020 metų va­sa­ros. Tie­sa, tais me­tais dar bu­vo su­for­muo­ta vie­na jung­tinė ant­rokų ir ket­vir­tokų klasė, ta­čiau ji bu­vo per­kel­ta į ša­li­mais esantį kai­mo bend­ruo­menės įkurtą Vaikų die­nos centrą, o šį rugsėjį ne­be­li­ko ir tos klasės – vi­si stalgė­niš­kiai moks­lei­viai ve­ža­mi mo­ky­tis į Plungę.
Pa­na­šiai su­si­klostė ir Sta­ne­lių mo­kyk­los li­ki­mas. Per­nai čia dar vei­ku­si ir dar­že­lio pa­tal­po­se pri­si­glau­du­si vie­nin­telė jung­tinė klasė šią va­sarą bu­vo pa­nai­kin­ta. Bend­ruo­menė kurį laiką dar puo­selė­jo viltį, jog iš­tuštė­ju­si mo­kyk­la galėtų būti per­tvar­ky­ta į se­ne­lių na­mus, kalbė­jo apie tai su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dva­si­nin­kais, ta­čiau šiems at­si­sa­kius to im­tis, ga­liau­siai su­ti­ko, jog Sa­vi­val­dybė pa­statą par­duotų.
Tai­gi ži­nia iš Sta­ne­lių, kad vie­tos bend­ruo­menė at­si­sa­ko bet ko­kių pre­ten­zijų į bu­vu­sią mo­kyklą, at­skrie­jo ga­na anks­ti. O štai stalgė­niš­kiai iki pa­sku­tinės aki­mir­kos puo­selė­jo viltį ir rašė Sa­vi­val­dy­bei raš­tus, pra­šy­da­mi bend­ruo­menės po­rei­kiams pa­lik­ti mo­kyk­los spor­to salę. Iš pra­džių lyg žadė­ju­si at­si­žvelg­ti į bend­ruo­menės norą, ga­liau­siai Sa­vi­val­dybė ap­si­sprendė ieš­ko­ti pirkė­jo vi­sam mo­kyk­los pa­sta­tui kar­tu su spor­to sa­le.


Bend­ruo­menė ne­ži­no, ko no­ri?

Spa­lio pa­bai­go­je bal­suo­jant dėl abiejų mo­kyklų pa­statų par­da­vi­mo Ta­ry­bo­je di­de­lių dis­ku­sijų ne­be­ki­lo, bet gal tik dėl to, kad po­li­ti­kai iš­si­sakė prie­š tai vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų bei Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­tetų po­sėdy­je. Ir, rei­kia pa­sa­ky­ti, nuo­monėms iš­sis­ky­rus, dis­ku­si­jos būta ga­na ašt­rios. Val­dan­čiųjų ir opo­zi­ci­jos ie­tys su­si­kry­žia­vo dėl Stalgėnų mo­kyk­los pa­sta­to.
Iš­girdęs, kad jį vėl siū­lo­ma įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mo Sa­vi­val­dybės tur­to sąrašą, li­be­ra­las Al­gir­das Pe­čiu­lis pri­minė, jog šitą jau bu­vo ruo­šia­ma­si pa­da­ry­ti prie­š me­tus. Tąsyk po il­gos dis­ku­si­jos Ta­ry­ba pri­ėmė spren­dimą, kad pri­va­ti­zuo­jant Stalgėnų mo­kyklą bus at­si­žvelg­ta į bend­ruo­menės po­rei­kius, mat stalgė­niš­kiai bu­vo iš­reiškę norą pe­rim­ti sa­vo ži­nion mo­kyk­los spor­to salę.
A. Pe­čiu­lis stebė­jo­si, kad Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­vyk­do šio Ta­ry­bos spren­di­mo ir vėl tei­kia siū­lymą pri­va­ti­zuo­ti visą mo­kyklą. Jis pri­minė, kad per tuos me­tus gau­tas ne vie­nas bend­ruo­menės raš­tas su pra­šy­mais pa­lik­ti jai salę, ta­čiau kaž­kodėl nu­spręsta į tai nu­mo­ti ran­ka.
To­kiais bend­ruo­menės no­rais sua­be­jo­jo ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kavęs kon­ser­va­to­rius  Ado­mas Za­muls­kis. Jis kalbė­jo, kad Sa­vi­val­dybė yra ga­vu­si ir ki­tokį raštą, ku­ria­me pra­šo­ma pri­tai­ky­ti spor­tui iš pa­što nu­pirk­tas pa­tal­pas, esan­čias Stalgėnų kultū­ros namų ir se­niū­ni­jos pa­sta­te.
„Man pa­čiam te­ko su­si­tik­ti su bend­ruo­me­ne. At­ro­do, pa­si­džiaugė, kad įreng­sim tas pa­tal­pas, bet kaž­kodėl pra­ėjus tam tik­ram lai­kui kar­di­na­liai pa­keitė nuo­monę“, – stebė­jo­si jis.


Akys di­delės, bet pil­vas ma­žas

Už tai, kad ne­be­ver­ta tryp­čio­ti vie­to­je, bet rei­kia pa­ga­liau ap­si­spręsti dėl mo­kyk­los par­da­vi­mo, pa­si­sakė ir „vals­tie­tis“ Ma­ri­jus Kak­tys. Jis pa­teikė Gin­ta­liškės pa­vyzdį, kur, at­si­žvel­gus į kai­mo bend­ruo­menės norą, Sa­vi­val­dybė pa­li­ko jai kultū­ros namų pa­statą. „Bet nuo to spren­di­mo dar ne­bu­vom nė sy­kio su­si­rinkę ja­me. Kaip sa­ko­ma – akys di­delės, bet pil­vas ma­žas. Ir čia tas pa­ts – kad ir būtų no­ras pa­lik­ti bend­ruo­me­nei (spor­to salę – aut.), bet rea­liai, kiek ji pa­si­nau­dos ja?“ – re­to­riš­kai klausė jis.
„Tai dėl ko mes dur­ni­nom tą bend­ruo­menę, siūlėm da­ry­ti ap­klau­sas, rink­tis, kvietėm raš­tus ra­šyt, kreip­tis į Sa­vi­val­dybę, jei­gu nu­si­spjovėm į tą jų krei­pimą­si ir tiek“, – gar­siai stebė­jo­si A. Pe­čiu­lis.
Jis kvietė pa­si­sa­ky­ti pa­čią Stalgėnų bend­ruo­menės pir­mi­ninkę Jur­gi­ta La­ta­kienę, taip pat da­ly­vau­jan­čią nuo­to­li­nia­me po­sėdy­je, ta­čiau po­sėdžiui pir­mi­nin­kavęs A. Za­muls­kis šiai min­čiai ne­pri­tarė – tars­telė­jo ne­ga­lin­tis su­teik­ti žod­žio, jei da­ly­vis pa­ts jo ne­si­pra­šo. Ir pri­dūrė tu­rin­tis gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties, kad žmonės vieną sa­ko, o kitą gal­vo­ja.


„Žmonės iki šiol ti­ki“

Ga­liau­siai žod­žio pa­ti pa­pra­šiu­si J. La­ta­kienė pa­pa­sa­ko­jo, kad bend­ruo­menė net ke­tu­ris kar­tus rin­ko­si pa­si­tar­ti dėl mo­kyk­los spor­to salės li­ki­mo.
„Aš ne­kal­bu apie bend­ruo­menės val­dybą, kur 5 žmonės, o apie vi­suo­ti­nius na­rių su­si­rin­ki­mus, kai su­si­ren­ka 60 žmo­nių ir vi­si sa­ko, kad no­ri ši­tos salės. Taip, žmonės su­pran­ta, kad jos būklė yra pra­sta ir kad reikės in­ves­ti­cijų, bet ki­tos to­kios erdvės spor­tuo­ti, žais­ti krep­šinį ar fut­bolą žie­mos me­tu Stalgė­nuo­se nėra.“
Pir­mi­ninkė pa­si­sakė ir dėl Sa­vi­val­dybės siū­ly­mo pri­tai­ky­ti spor­tui bu­vu­sias pa­što pa­tal­pas: „Ką mes ga­li­me ten įreng­ti, kai tėra 50 kvad­ratų plius že­mos lu­bos. Toj erdvėj ga­li būti tik tre­ni­ruok­liai ir su­sto­ju­sios 5-ios mo­te­riškės ko­jas pa­kil­nos.“
Mo­te­ris pa­brėžė, kad stalgė­niš­kiai iki šiol ti­ki, jog spor­to salė ne­bus par­duo­ta kar­tu su mo­kyk­la. „Ži­no­ma, jūsų po­li­ti­nio spen­di­mo mes ne­boi­ko­tuo­sim“, – pa­bai­go­je pri­dūrė ji, su­pras­da­ma, jog įsibėgė­ju­sio trau­ki­nio ne­sus­tab­dys – tiek su mo­kyk­la, tiek su sa­le, no­ri to ar ne, teks at­si­svei­kin­ti.


Pa­siūlė naują viltį mai­nais į senąją

Ma­ty­da­mi, kad ne­pa­vyks šio klau­si­mo išspręs­ti grei­tai ir ne­skaus­min­gai, val­dan­tie­ji ga­liau­siai griebė­si kitos tak­ti­kos. „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vas Liu­das Skie­rus mes­telė­jo Stalgėnų bend­ruo­me­nei naują viltį – pa­si­ūlė ap­si­spręsti, ko­kio dyd­žio spor­to salės ji norėtų, ir Sa­vi­val­dybė esą su­pro­jek­tuos bei pa­sta­tys naują, galbūt kaip prie­statą prie Vaikų die­nos cent­ro. Tai, po­li­ti­ko tei­gi­mu, bus daug pi­giau, nei re­mon­tuo­ti seną.
„Paims, su­pro­jek­tuos, pa­sta­tys... Kat­ras iš čia esan­čių ti­kit, kad taip ir at­si­tiks Stalgė­nuos? Ne­ži­nau, iš ko­kios fan­ta­zi­jos ša­lies to­kie pamąs­ty­mai“, – taip eksp­rom­tu gi­mu­sią ir pirmą kartą pa­gar­sintą idėją įver­ti­no A. Pe­čiu­lis. Bend­ruo­menės pir­mi­ninkė taip pat sakė pirmą kartą gir­din­ti apie nau­jos salės sta­ty­bas, ta­čiau A. Za­muls­kis ra­gi­no ne­skubė­ti džiū­gau­ti. „Nei krep­ši­nio are­nos, nei plau­ki­mo ba­sei­no šia­me kai­me ne­bus, bet pri­tai­ky­ti bu­vu­sias pa­što pa­tal­pas spor­tui – tik­rai rea­lu. O atei­ty būtų ga­li­ma pa­svars­ty­ti ir apie rim­tesnę spor­to bazę. Tik klau­si­mas, kiek Stalgė­nuo­se yra spor­tuo­jan­čių...“ – jis siūlė ne­įsis­va­jo­ti.
„Im­kim ir įsi­pa­rei­go­kim dėl nau­jo prie­sta­to“, – nea­tidė­lio­ti atei­čiai šio rei­ka­lo ra­gi­no vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. „Būtų gra­žus ir am­bi­cin­gas pro­jektė­lis pa­da­ry­tas. Ir pa­vyz­dys, kaip ne­rei­kia at­sta­tinė­ti senų pa­statų“, – to­liau sa­vo laikė­si ir L. Skie­rus, ta­čiau tiek vie­nas, tiek ki­tas A. Za­muls­kio bu­vo pa­ra­gin­ti ne­skubė­ti su to­kiais įsi­pa­rei­go­ji­mais, bet leis­ti Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­čiai su­pla­nuo­ti sa­vo dar­bus ir iš­lai­das.
Ga­liau­siai at­ėjus lai­kui bal­suo­ti, ar dėti ant pre­kys­ta­lio tiek Stalgėnų, tiek Sta­ne­lių mo­kyk­las, vie­nin­te­lis A. Pe­čiu­lio bal­sas bu­vo PRIEŠ. „Ne­ti­kiu tom sek­tom pa­sa­kom“, – pri­dūrė jis.
O štai L. Skie­raus sakė ne tik bal­suo­jan­tis UŽ, bet net ir pa­ža­dan­tis pa­si­steng­ti, jog ta gra­ži pa­sa­ka taptų rea­ly­be. Ma­ža to, jau net ir ži­nan­tis, kur 2023 me­tais bus ga­li­ma gau­ti pi­nigų naujai sporto salei.
Tai­gi abiejų senųjų mo­kyklų li­ki­mai jau nu­spręsti – joms bus ieš­ko­ma naujų šei­mi­ninkų. O stalgė­niš­kiai dar gi mai­nais į senąją viltį ga­vo naują. Be­lie­ka su­lauk­ti bent šios iš­si­pil­dy­mo.