Ar mokyklose reikalingi užkandžių aparatai?

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Ne vi­siems mo­kyk­lo­se sto­vin­tys už­kand­žių ir gėrimų apa­ra­tai – blo­gybė
Nors svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ska­ti­na at­si­sa­ky­ti gėrimų bei už­kand­žių au­to­matų švie­ti­mo įstai­go­se, vis tik daž­no­je mo­kyk­lo­je toks apa­ra­tas sto­vi. Ne išim­tis ir Plungės sa­vi­val­dybės mo­kyk­los – ne vie­no­je jų įkur­din­tas au­to­ma­tas, prie ku­rio, kaip pa­ste­bi­ma, ri­kiuo­ja­si vis jau­nesnė au­di­to­ri­ja. Ar toks apa­ra­tas mo­kyk­lo­se rei­ka­lin­gas, diskutuota per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį.At­si­ra­do tėvų pra­šy­mu

Kaip po­sėdžio me­tu sakė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, sky­riaus bu­vo pra­šy­ta pa­si­domė­ti, ko­kios mūsų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos tu­ri mais­to ir gėrimų apa­ra­tus bei ko­kio­mis ap­lin­kybė­mis jie ten at­si­ra­do. Aiš­ki­nan­tis tai bu­vo at­lik­ta ap­klau­sa, ku­rio­je da­ly­va­vo vie­nuo­li­ka ug­dy­mo įstaigų.
Iš­siaiš­kin­ta, jog mais­to ir gėrimų apa­ra­tus tu­ri Plungės „Saulės“ gim­na­zi­ja, „Ry­to“ pa­grin­dinė, Se­na­mies­čio, Tech­no­lo­gijų ir vers­lo bei Lie­pijų mo­kyk­los, taip pat Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja. Tie­sa, pa­sta­ro­ji nuo gruod­žio 7 die­nos už­kand­žių ir gėrimų apa­ra­to at­si­sakė. Prie­žas­tis – toks daik­tas ne­rei­ka­lin­gas, nes ja­me siū­lo­mi mais­tas ir gėri­mai nėra la­bai svei­ki. Be to, au­to­ma­tas ne­va daž­nai strig­da­vo.
Kaip šio­je mo­kyk­lo­je at­si­ra­do svei­ka­tos spe­cia­listų itin kri­ti­kuo­ja­ma „par­duo­tuvė“, da­bar­tinė įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­tu­ri duo­menų. O štai ki­to­se minė­to­se mo­kyk­lo­se jie pa­sta­ty­ti pa­si­ūlius to­kių au­to­matų vers­lu už­sii­man­čiai įmo­nei „Eu­roau­to­ma­tai“ ar tėvų pra­šy­mu.
„Ry­to“ mo­kyk­la ti­ki­no at­lie­kan­ti tėvų ap­klau­sas, kaip ir rei­ka­lau­ja mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka. Pas­ku­tinė da­ry­ta šių metų spa­lio mėnesį. Jos duo­me­nys pa­rodė, kad dau­gu­ma tėvų pa­si­sakė už tai, jog mo­kyk­lo­je jų at­ža­los iš au­to­mato galėtų nu­si­pirk­ti šaltų už­kand­žių. Tai esą la­bai ak­tua­lu po pa­mokų būre­lius lan­kan­tiems vai­kams.
Kad il­giau mo­kyk­lo­je užt­run­kan­tiems vai­kams to­kie apa­ra­tai rei­ka­lin­gi ir jie įstai­go­se – tėvų pa­gei­da­vi­mu, duo­me­nis bu­vo pa­tei­ku­sios ir Lie­pijų bei Se­na­mies­čio mo­kyk­los, taip pat „Saulės“ gim­na­zi­ja. Lie­pijų mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­gi­mu, au­to­ma­tas pa­si­tar­nau­ja ne tik būre­lius lan­kan­tiems moks­lei­viams, bet ir tiems, kam ten­ka lauk­ti au­to­bu­so į na­mus – išal­kus ga­li­ma nu­si­pirk­ti kokį už­kandį pa­čio­je mo­kyk­lo­je.


„To­kiems apa­ra­tams mo­kyk­loje – ne vie­ta“

Ko­mi­te­to narė Ju­di­ta Stan­kutė tik pa­si­džiaugė to­kia ga­li­my­be, o štai jos ko­legė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė sakė esan­ti prie­š to­kius apa­ra­tus. Anot jos, mo­kyk­la vers­lui – netinkama vie­ta. Tai ug­dy­mo įstai­ga, ku­ri vai­kams tu­ri dieg­ti svei­kos gy­ven­se­nos įpro­čius. „To­kiems apa­ra­tams mo­kyk­loje – ne vie­ta“, – aiš­ki­no po­li­tikė, ku­rios nuo­mo­ne, vi­sos švie­ti­mo įstai­gos turėtų elg­tis kaip „Ry­to“ mo­kyk­la – kas­met at­lik­ti tėvų ap­klausą, ar au­to­ma­tas rei­ka­lin­gas.
Tą pa­tį aiš­ki­no ir ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė, pa­si­ge­du­si mo­kyk­lo­se ne tik to­kių ap­klausų, bet ir au­to­ma­tais pre­kiau­jamų pro­duktų sąra­šo. Esą jis pri­va­lo­mai tu­ri būti skel­bia­mas įstai­gos in­ter­ne­tinė­je sve­tainė­je. „Val­gyk­los val­gia­raš­tis yra priei­na­mas, taip pat tu­ri būti ir su minė­tu sąra­šu“, – teigė pir­mi­ninkė ir pri­dūrė, kad pre­kių asor­ti­men­tas au­to­ma­tuo­se tu­ri būti pri­žiū­ri­mas. Gal tai ne mo­kyklų va­dovų pa­rei­ga, ta­čiau Vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai pri­valėtų tuo pa­si­rūpin­ti.
Posė­dy­je da­ly­vau­si Plungės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­menės svei­ka­tos spe­cia­listė Auš­ra Grikš­taitė pa­tvir­ti­no, jog ret­kar­čiais pre­kių asor­ti­men­tas, siū­lo­mas mo­ki­niams, tik­rai yra per­žiū­ri­mas. Ne­pai­sant to, kad jis ati­tin­ka vaikų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­še ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, spe­cia­listė at­kreipė dėmesį į tai, kad taip par­duo­da­muo­se pro­duk­tuo­se ne­re­tai ap­tin­ka­mas mak­si­ma­lus leis­ti­nas cuk­raus ir drus­kos kie­kis.
Sa­vo nuo­monę dėl šaltų už­kand­žių ir gėrimų iš­sakė ir ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas. Tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los di­rek­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, ko­va su šiais apa­ra­tais to­ly­gi ko­vai su vėjo malū­nais, nes vai­kai per per­trau­kas bėga ne tik prie au­to­matų, bet ir į par­duo­tu­ves, ku­rio­se per­ka tą pa­tį ne­pil­na­vertį maistą. Be to, jis sakė ne­tu­rin­tis jo­kių prie­kaištų dėl jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je vei­kian­čio apa­ra­to. Esą jais be­si­ver­čian­ti įmonė pa­ti pa­tei­kia pro­duktų sąra­šus, ku­rie jau būna su­de­rin­ti su ati­tin­ka­mo­mis ins­tan­ci­jo­mis.
Anot A. Mi­siū­no, tam tik­ra tvar­ka rei­ka­lin­ga, bet per­ne­lyg „už­si­ka­bin­ti“ už tų apa­ratų ne­reikėtų. Tad kol kas nu­spręsta mo­kyk­las įpa­rei­go­ti kas­met at­lik­ti tėvų ap­klau­sas dėl au­to­matų rei­ka­lin­gu­mo bei kont­ro­liuo­ti juo­se pa­tei­kiamų pre­kių asor­ti­mentą, kaip ir nu­ma­to vaikų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka.