Atverti mokyklų duris pradinukams ruošiasi ir Plungė

Free­pik nuo­trau­ka
Kal­ba­ma apie ga­li­mybę pra­di­nu­kus grąžin­ti į mo­kyk­las: Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jo­je du­ris pla­nuo­ja at­ver­ti vie­na, o Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je – ke­tu­rios ar pen­kios klasės
Jau ke­letą mėne­sių ša­lies moks­lei­viai moks­lus krem­ta iš namų. Tie­sa, da­liai jų – tiems, ku­riems ky­la sun­kumų mo­kan­tis nuo­to­li­niu būdu – ne­se­niai leis­ta su­grįžti į mo­kyk­las. Vėl sėsti į mo­kyk­linį suolą, ži­no­ma, norėtų ir did­žio­ji da­lis na­muo­se li­ku­sių mo­ki­nių. To pa­gei­dautų ir jų tėvai. Ta­čiau kaip tai pa­da­ry­ti sau­giai?
Vie­nas iš būdų – tes­ta­vi­mas kau­pi­nių ty­ri­mo me­to­du. Būtent to­kiu prin­ci­pu kon­tak­ti­nes pa­mo­kas va­sa­rio mėnesį at­nau­ji­no Vil­niaus ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pro­gim­na­zi­ja. Pa­sek­ti sos­tinės pa­vyzd­žiu norėtų ir Plungės sa­vi­val­dybė. Ta­čiau kol kas tiek jai, tiek pe­da­go­gams ir moks­lei­vių tėvams dau­giau klau­simų nei at­sa­kymų. Būtent dėl šios prie­žas­ties pra­ėju­sią sa­vaitę su­reng­tas nuo­to­li­nis su­si­ti­ki­mas su minė­tos sos­tinės progim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi Ri­man­tu Re­mei­ka, su­ti­ku­siu plun­giš­kiams pa­pa­sa­ko­ti, kaip at­ro­do pir­mo­sios sa­vaitės jo va­do­vau­ja­mo­je ug­dy­mo įstai­go­je.

Svar­biau­sia – bend­ra­vi­mas
Vy­riau­sy­bei ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei „pa­lai­mi­nus“, Vil­niaus ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pro­gim­na­zi­jo­je bu­vo at­nau­jin­tas kon­tak­ti­nis pra­di­nukų ug­dy­mas. Pa­tik­ri­nus moks­lei­vių bei pe­da­gogų šei­mas dėl ko­ro­na­vi­ru­so kau­pi­nių ty­ri­mo me­to­du, ma­žie­ji sos­tinės gy­ven­to­jai mo­kyk­lo­je – jau dvi sa­vai­tes. Pirmąją sa­vaitę į šią mo­kyklą at­ėjo 626 pra­di­nu­kai, ant­rąją – dar 39 vai­kai.
Da­bar pa­tik­ri­ni­mas at­lie­ka­mas kiek­vieną sa­vaitę. Penk­ta­die­nio duo­me­ni­mis, pro­gim­na­zi­jo­je ne­bu­vo nu­sta­ty­ta CO­VID-19 at­vejų.
Tad minė­tos įstai­gos mo­ki­nių grįži­mas prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo bent jau kol kas va­di­na­mas sėkmin­gu. Ta­čiau, kaip sakė pro­gim­na­zi­jos va­do­vas 
R. Re­mei­ka, pa­si­ruo­ši­mas sau­giam pra­di­nukų grįži­mui į mo­kyklą ne­bu­vo leng­vas. Juo­lab kad ši mo­kyk­la – pir­mo­ji švie­ti­mo įstai­ga ša­ly­je, pa­si­ry­žu­si to­kiam ban­do­ma­jam pro­jek­tui.
Kalbė­da­mas apie pa­si­ren­gimą jam, di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, jog šia­me pro­ce­se itin svarbų vaid­menį at­lieka ko­mu­ni­ka­ci­ja. 
Būti­na pa­lai­ky­ti glaudų ryšį su mo­ki­nių tėve­liais. Ne­tu­ri nuo­ša­ly­je lik­ti ir pe­da­go­gai, įstaigų va­do­vai. „Pa­lei­dus sau­gaus grįži­mo į mo­kyklą pro­jektą, va­dovų ne­ga­li­ma pa­lik­ti vienų, juos rei­kia kon­sul­tuo­ti. Būti­nas nuo­la­ti­nis bend­ra­vi­mas ir su tėvais“, – pa­brėžė R. Re­mei­ka.
Ty­ri­mas – ne­skaus­min­gas
Pa­sak pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus, pra­di­nu­kams ren­gian­tis grįžti į kla­ses, be­ne did­žiau­sią ne­rimą tėve­liams kėlė pri­va­lo­mas tes­ta­vi­mas dėl CO­VID-19: ar vai­kams ne­skaudės, ar ty­ri­mas sau­gus? Dėl to mo­kyk­la su­mon­ta­vo trumpą vaiz­do įrašą, ku­ria­me ro­do­ma, kaip at­lie­ka­mas ty­ri­mas.
Ši pro­cedū­ra esą vi­siš­kai ne­skaus­min­ga. Jos net ne­ga­li­ma pa­va­din­ti ne­ma­lo­nia, nes pa­ga­liu­kas įki­ša­mas tik į vai­ko no­sies lan­dos pra­džią. Esą net pa­ts vai­kas tai galėtų be jo­kio var­go at­lik­ti.
Tad tes­ta­vi­mas kau­pi­nių ty­ri­mo me­to­du (koks pa­si­rink­tas tik­ri­nant moks­lei­vius) nėra toks pats, kaip PGR ty­ri­mas, kuo­met mėgi­nys ima­mas iš no­sia­ryklės. Pir­muo­ju at­ve­ju – tik iš šner­vių. Ta­da ke­lių ti­riamųjų (pa­pras­tai iki pen­kių) ėmi­niai su­de­da­mi į vieną mėgin­tuvėlį. Jei bend­ras mėgi­nys pa­ro­dytų, kad užk­ra­tas yra, būtų ti­ria­mas jau kiek­vie­nas žmo­gus at­ski­rai, tik jau PGR me­to­du.
Tai­gi, prie­š vai­kams ruo­šian­tis grįžti į mo­kyklą kau­pi­nių me­to­du mo­bi­lia­ja­me punk­te iš­ti­ria­ma vi­sa šei­ma. Vėliau kas sa­vaitę šiuo būdu tes­tuo­ja­mi tik mo­ki­niai ir pe­da­go­gai, ir jau pa­čio­je mo­kyk­lo­je.
Tei­gia­ma, kad šis kau­pi­nių ty­ri­mo me­to­das yra pa­ti­ki­mas ir efek­ty­vus, ypač ti­riant di­de­les gru­pes.
Kad ne­reikėtų iš­ra­dinė­ti dvi­ra­čio
R. Re­mei­ka minė­jo, kad ruo­šian­tis grįžti prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo tėvams ki­lo ir dau­giau klau­simų, dėl to įstai­ga pa­rengė at­sa­ky­mus į daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čius. Taip pat bu­vo su­kur­tos skaidrės apie saugų grįžimą į mo­kyklą, ak­cen­tuo­jant, kad la­bai svar­bu ir tai, kaip el­gia­ma­si už mo­kyk­los ribų. Tie­siog steng­ta­si pa­teik­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos, kad vi­siems šis pro­ce­sas būtų kuo aiš­kes­nis ir ke­lian­tis kaip įma­no­ma ma­žiau stre­so.
Svar­bu pa­si­reng­ti ir pra­šy­mo grįžti į mo­kyklą bei su­ti­kimą me­di­ci­ni­niam ty­ri­mui for­mas. R. Re­mei­ka pa­žadė­jo jų tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja pa­si­da­lin­ti su Plun­ge, kad ruo­šian­tis kon­tak­ti­niam ug­dy­mui ne­reikėtų iš nau­jo iš­ra­dinė­ti dvi­ra­čio.
Jis Plungės sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo sau­gaus grįži­mo į mo­kyklą pro­jektą pir­miau­sia iš­ban­dy­ti ma­žesnė­je mo­kyk­lo­je, kur su­si­tar­ti su bend­ruo­me­ne pa­pras­čiau, o ir pa­ts pro­ce­sas būtų leng­viau kont­ro­liuo­ja­mas.
Apie tai, kaip Vil­niaus ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pro­gim­na­zi­jai sekė­si pa­si­reng­ti kon­tak­tinėms pa­mo­koms bei kaip vyks­ta mo­ki­nių ir pe­da­gogų šeimų tes­ta­vi­mas, su­si­ti­ki­me kalbė­jo ir Vil­niaus vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro va­dovė Guo­da Ro­paitė-Beigė. Pa­sak jos, vis­kas la­bai su­dėtin­ga at­ro­do tik iš pra­džių. Esą sun­kiau­sia su­si­rink­ti vi­sus duo­me­nis, juos su­si­ste­min­ti ir pa­na­šiai. Todėl la­bai svar­bu su­si­kur­ti sis­temą.
Vie­ni su­tin­ka, ki­ti ne
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­torė Ra­sa Pa­kal­niš­kienė bei Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­lai va­do­vau­jan­tis Pau­lius Za­kals­kis – būtent šios mūsų ra­jo­no įstai­gos, pri­ta­rus Vy­riau­sy­bei, ke­ti­na pir­mo­sios at­ver­ti du­ris pra­di­nu­kams. Pla­nuo­ja­ma, kad į Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­ziją iš pra­džių grįžtų vie­na klasė, o į Plungės Se­na­mies­čio mo­kyklą – ke­tu­rios ar pen­kios.
Tiek vie­nos, tiek ki­tos mo­kyk­los va­do­vai sakė apie ga­li­mybę pa­ban­dy­ti grįžti prie įpras­to ug­dy­mo jau tru­putį kalbėję­si tiek su mo­ky­to­jais, tiek su moks­lei­vių tėvais. Pas­ta­rie­ji ne vi­si su­tin­ka grįžti prie kon­tak­ti­nio mo­ky­mo. Va­do­vai svarstė, kad tik­riau­siai dėl to, jog vi­siems dar trūksta aiš­ku­mo, kaip vis­kas vyktų.
Di­rek­to­riai tei­ra­vo­si, ko ima­ma­si, jei grįžti į kla­ses su­tin­ka ne vi­si mo­ki­niai. Paaiš­kin­ta, kad jo­kios prie­var­tos nėra. Į mo­kyklą grįžta tik ta klasė, ku­rios dau­giau nei 50 pro­centų tėvų iš­reiš­kia tokį pa­gei­da­vimą. Jei no­rin­čiųjų pro­cen­tas – ma­žes­nis, to­kia klasė to­liau mo­ko­si iš namų.
Ak­cen­tuo­ta, kad nuo­to­li­niu būdu mokslą to­liau tęs ir tie, ku­rie ne­su­ti­ko da­ly­vau­ti sau­gaus grįži­mo į mo­kyklą pro­jek­te, nors li­ku­sią klasės dalį bus nu­spręsta grąžin­ti į mo­kyklą.
Kalbė­ta ir apie ga­li­mybę vėliau pri­si­jung­ti prie jau į mo­kyk­las su­grįžu­sių mo­ki­nių. To­kiu at­ve­ju tėvai turės pa­teik­ti pra­šymą leis­ti vaiką į mo­kyklą ir už­re­gist­ruo­ti visą šeimą iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Nus­ta­čius, kad šei­mo­je už­sikrė­tu­siųjų nėra, vai­kas grįš prie kon­tak­ti­nio mo­ky­mo.
Su­si­ti­ki­mo su Vil­niaus ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pro­gim­na­zi­jos va­do­vu R. Re­mei­ka metu bu­vo at­sa­ky­ta į vi­sus tiek vie­tos vald­žios, tiek mo­kyklų at­stovų klau­si­mus. Lie­ka lauk­ti at­sa­ky­mo iš cent­rinės vald­žios, ar Plun­gei bus leis­ta at­ver­ti Že­mai­čiui Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los du­ris pra­di­nu­kams.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ra­gi­na ša­lies sa­vi­val­dy­bes iki ant­ra­die­nio dar­bo die­nos pa­bai­gos pra­neš­ti, kas norėtų jung­tis prie sau­gaus su­grįži­mo į mo­kyk­las mo­de­lio. Ma­no­ma, kad šią in­for­ma­ciją tre­čia­dienį po­sėdy­je svars­tys Vy­riau­sybė.