Dalis mokinių jau grįžo į mokyklas

Unsp­lash nuo­trau­ka
Apie šim­tas Plungės ra­jo­no ir ke­lios de­šim­tys Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės moks­lei­vių grįžo į mo­kyk­li­nius suo­lus
Moks­lei­viams, ne­tu­rin­tiems sąlygų mo­ky­tis na­muo­se ar pa­ti­rian­tiems mo­ky­mo­si sun­kumų, jau kurį laiką su­da­ry­tos sąly­gos mo­ky­tis nuo­to­li­niu būdu švie­ti­mo įstai­go­se. Vy­riau­sy­bei pri­ėmus tokį spren­dimą, į ša­lies mo­kyk­las iš­syk su­grįžo be­maž 3 000 vaikų. To­kia ga­li­my­be pa­si­nau­do­jo ir da­lis Plungės ra­jo­no bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių moks­lei­vių. „Že­mai­čio“ duo­me­ni­mis, į mo­kyk­las Plungės sa­vi­val­dybė­je grįžo dau­giau nei šim­tas vaikų, Rie­ta­ve šis skai­čius ge­ro­kai ma­žes­nis – prie kom­piu­te­rių mo­kyk­lo­se sėdo ke­lios de­šim­tys moks­lei­vių.

Prad­žia ne­bu­vo leng­va
Kaip yra minė­ju­si švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nistrė Jur­gi­ta Šiugž­di­nienė, ga­li­mybė vai­kus leis­ti į mo­kyk­las la­biau­siai ak­tua­li šei­moms, ku­rios ne­tu­ri pa­kan­ka­mai lėšų, so­cia­li­nių įgūdžių ar mo­tyvų tam, kad vai­kams su­da­rytų tin­ka­mas sąly­gas ug­dy­tis na­muo­se.
Spren­di­mus, ku­rie vai­kai mo­ky­sis mo­kyk­lo­se ar ki­to­se Sa­vi­val­dybės pa­skir­to­se įstai­go­se, prii­ma mo­kyklų vai­ko ge­rovės ko­mi­si­jos. Tie­sa, ne­reikėtų ma­ny­ti, jog į mo­kyk­las su­grįžę moks­lei­viai ži­nių se­mia­si tie­sio­giai bend­rau­da­mi su mo­ky­to­jais – jie ir to­liau mo­ko­si nuo­to­li­niu būdu, tik jiems mo­kyk­lo­se už­tik­ri­na­mos ne tik mo­ky­mo­si sąly­gos, bet ir jų prie­žiū­ra bei mai­ti­ni­mas, jei tėvai to pa­gei­dau­ja. Tie­sa, ne vi­so­se įstai­go­se.
„Že­mai­čio“ kal­bin­ti Plungės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­rių vedė­jai ne­slėpė, jog pir­mo­ji sa­vaitė ir pe­da­go­gams, ir su­grįžu­siems mo­ki­niams bu­vo la­bai ne­leng­va. Bet šiuo me­tu si­tua­ci­ja ge­ro­kai pa­si­kei­tu­si. Su sun­kumų mo­kan­tis nuo­to­li­niu būdu pa­ti­rian­čiais vai­kais dir­ban­tys pe­da­go­gai no­riai da­li­ja­si pa­tir­ti­mi, vie­ni ki­tiems ne­ven­gia pa­tar­ti, pa­gelbė­ti.
Bend­ro­mis pa­stan­go­mis esą vi­sa­da ran­da­mas tin­ka­miau­sias spren­di­mas, kad kiek­vie­nas vai­kas gautų rei­kiamą pa­galbą.
Priėmė ir vaikų die­nos cent­rai
Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, kalbė­da­mas apie si­tua­ciją Plungės sa­vi­val­dybė­je, sakė, jog šiai die­nai mo­kyklų vai­ko ge­rovės ko­mi­si­jos yra pri­ėmu­sios spren­di­mus dėl 106-ių mo­ki­nių. 103 pri­žiū­ri­mi mo­kyk­lo­se, li­ku­siems trims vai­kams tei­kia­ma tik kon­tak­tinė švie­ti­mo pa­gal­ba (psi­cho­lo­go, so­cia­li­nio ar­ba spe­cia­lio­jo pe­da­go­go kon­sul­ta­ci­jos).
Ug­dy­mas į mo­kyk­las grįžu­siems vai­kams, kaip bu­vo minė­ta, or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu būdu – mo­ky­to­jai pa­mo­kas ve­da iš namų. Tuo tar­pu pa­skir­ti as­me­nys mo­ki­niams pa­de­da pri­si­jung­ti prie nuo­to­li­nių pa­mokų ir jo­se da­ly­vau­ti.

Yra mo­kyklų, ku­rios bend­ra­dar­biau­ja su vaikų die­nos cent­rais. Kad būtų ma­žesnė mo­ki­nių kon­cent­ra­ci­ja mo­kyklų pasta­tuo­se, da­lis vaikų prii­ma­mi die­nos cent­ruo­se.
„Džiu­gu, jog mūsų sa­vi­val­dybė­je at­si­ra­do ir sa­va­no­rių, no­rin­čių pa­dėti mo­ki­niams pa­mokų me­tu. Praė­ju­sios sa­vaitės ži­nio­mis, vi­so­je Lie­tu­vo­je sa­va­no­rių turė­jo­me tik mes“, – pa­si­džiaugė G. Ri­mei­kis.
O kas pa­ska­ti­no vai­kus grįžti į švie­ti­mo įstai­gas? Vedė­jo tei­gi­mu, mo­ki­nius į mo­kyk­las su­grąži­no įvai­rios prie­žas­tys. Da­lis jų ne­si­jung­da­vo į pa­mo­kas, ki­ti turė­jo pro­blemų su tech­ni­ka, tre­tiems pa­pras­čiau­siai sun­kiau sek­da­vo­si mo­ky­tis nuo­to­li­niu būdu.
„Mo­kyk­los ga­na at­sa­kin­gai pa­žiūrė­jo į šiuos fak­to­rius ir su­teikė pa­galbą tiems vai­kams, ku­riems jos la­biau­siai rei­kia“, – kalbė­jo vedė­jas. Tie­sa, tri­jo­se sa­vi­val­dybės švie­ti­mo įstai­go­se neat­si­ra­do vaikų, tu­rin­čių po­reikį grįžti į mo­kyklą. Tai Pla­te­lių ir Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos bei „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja.
Trūksta pa­jėgų
Dau­giau­siai grįžu­siųjų į mo­kyk­las, Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, yra Plungės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinė­je mo­kyk­lo­je ir Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je.
Minė­tai pra­di­nei mo­kyk­lai va­do­vau­jan­ti Vi­da Turs­kytė „Že­mai­čiui“ sakė, kad įstaigą šiuo me­tu lan­ko 26 vai­kai, ku­riems na­muo­se mo­ky­tis nuo­to­li­niu būdu bu­vo per su­dėtin­ga. Tie­sa, ne­ma­ža da­lis tų vai­ku­čių – su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, o to­kiems, kaip ži­nia, rei­ka­lin­gas ypa­tin­gas dėme­sys ir at­ski­ri pa­dėjėjai.
Kaip sakė į mo­kyklą grįžu­sius vai­kus pri­žiūrė­ti pa­de­dan­ti įstai­gos rašt­vedė, no­rin­čiųjų mo­ky­tis mo­kyk­lo­je skai­čius kas­dien vis au­ga. Tad įstai­ga, ku­rio­je šiuo me­tu dir­ba 6-ios pri­žiūrė­to­jos (tarp jų – ir sa­va­norė stu­dentė) jau da­bar stin­ga pa­dėjėjų. Mat dėl spe­cia­liųjų po­rei­kių tu­rin­čių pra­di­nukų gau­sos vaikų iš skir­tingų kla­sių ne­ga­li­ma su­jung­ti, jie išs­kai­do­mi po skir­tin­gas mo­kyk­los erd­ves.
Mo­kyk­la tei­gia, jog la­bai lauktų no­rin­čių pa­gelbė­ti sa­va­no­rių, ku­rie pa­dėtų vai­kams mo­kan­tis ra­šy­ti, skai­čiuo­ti ar pa­pras­čiau­siai su­si­telk­ti pa­mo­kai. Esą pa­jėgų trūku­mas šiuo me­tu – pa­grin­dinė bėda.
Grįžo vos ke­lios de­šim­tys vaikų
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Li­di­ja Rėka­šienė sakė, kad jų sa­vi­val­dybė­je po­rei­kis grįžti į mo­kyk­las – ma­žes­nis nei Plungės. Bet skai­čiai esą kei­čia­si ko­ne kiek­vieną dieną.
Pas­ku­ti­niais duo­me­nis, dau­giau­sia – dvi­de­šimt – sun­kumų mo­kan­tis nuo­to­li­niu būdu pa­ti­rian­čių mo­ki­nių bu­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je. Tverų gim­na­zi­jo­je to­kių – de­šim­čia ma­žiau. O Žad­vai­nių pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je – 11.
Pas­ta­ro­sios di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas „Že­mai­čiui“ sakė, jog dau­gu­ma grįžu­siųjų – de­šim­to­kai, ku­rių šie­met lau­kia eg­za­mi­nai. Ir pa­grin­dinė prie­žas­tis, dėl ku­rios mo­ki­niai grįžo į jo va­do­vau­jamą įstaigą, yra namų dar­bai. Esą vai­kai mo­ky­da­mie­si iš namų la­bai pikt­naud­žiau­da­vo jų ne­da­ry­da­mi. O tėvai ne­pa­sis­teng­da­vo už­tik­rin­ti, kad to ne­būtų.
Su pri­si­jun­gi­mu į pa­mo­kas, anot va­do­vo, bėdų Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los moks­lei­viai ne­tu­ri – vi­si pri­si­jun­gia lai­ku. Ne­ky­la ir tech­ni­nių ne­sklan­dumų. Tie­sa, S. Ka­žu­kaus­kas pa­stebė­jo, jog po­rei­kis nuo­to­li­niu būdu mo­ky­tis mo­kyk­lo­je, bent jau jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je, ne­ženk­liai mažė­ja. Vie­na iš ga­limų prie­žas­čių – vai­kams nuo­bo­du be draugų. Padėjė­jai, ku­rių mo­kyk­la tu­ri pen­kis, vai­kams juk jų neats­tos, tad da­lis moks­lei­vių, iš pra­džių be­si­ver­žu­sių į mo­kyklą, il­gai­niui vėl pa­si­rin­ko mo­kymą­si iš namų.