Kalbos apie mokytojų trūkumą – išpūstos?

G. Ri­mei­kis: „Šiuo me­tu mo­kyk­los ieš­ko pe­da­gogų, bet tai yra įpras­ta pra­kti­ka prie­š rugsėjį“
Net­ru­kus pra­si­dės nau­ji moks­lo me­tai. Vie­nas iš pa­grin­di­nių darbų, prie­š su­kvie­čiant moks­lei­vius į kla­ses, – su­rink­ti mo­ky­tojų ko­lek­tyvą. O tai pa­da­ry­ti nėra taip pa­pras­ta, nes re­ta mo­kyk­la ne­su­si­du­ria su pe­da­gogų trūku­mo pro­ble­ma. Ji, kaip pa­ste­bi­ma, ypač ak­tua­li šie­met. Ne vie­nos Lie­tu­vos mo­kyk­los va­do­vas nuo pat va­sa­ros pra­džios gy­ve­na rūpes­čiais, kuo atei­nan­čiais moks­lo me­tais pa­keis išė­ju­sius pe­da­go­gus. Kad ša­ly­je vėl trūksta mo­ky­tojų, pa­ste­bi ir Užim­tu­mo tar­ny­ba. Jos duo­me­ni­mis, šie­met pe­da­gogų stin­ga ket­vir­ta­da­liu dau­giau nei per­nai. O ko­kia si­tua­ci­ja Plungės kraš­te? To klausė­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio.Kal­ta pan­de­mi­ja?

Ša­lies ži­niask­lai­da dar va­sa­ros pra­džio­je ėmė skelbti, kad pa­si­bai­gus moks­lo me­tams pe­da­go­gai ma­siš­kai pa­lie­ka mo­kyk­las. Vie­na iš prie­žas­čių – pan­de­mi­ja ir nuo­to­li­nis mo­ky­mas. Esą šis tiek iš­var­gi­no, kad din­go net men­kiau­sias ūpas dirb­ti.
Ne vi­siems mo­ky­to­jams, ypač tiems, ku­rie sun­kiau val­do in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, bu­vo pa­to­gu pa­mo­kas per­kel­ti į vir­tua­lią erdvę, už­tik­rin­ti vi­sos klasės moks­lei­vių da­ly­va­vimą jo­se ir dar pa­da­ry­ti taip, kad spok­so­ti į kom­piu­te­rių ek­ra­nus nuo­to­linė­se pa­mo­ko­se jiems ne­nu­si­bostų. Dėl to da­lis pe­da­gogų nu­sprendė at­si­sa­ky­ti mo­ky­to­jo dar­bo.
Ka­dan­gi su mo­kyk­lo­mis at­si­svei­ki­no ir daug pen­si­nio am­žiaus pe­da­gogų, im­ta pro­gno­zuo­ti, kad po po­ros metų ga­li stig­ti net ke­lių tūkstan­čių mo­ky­tojų.
Jau da­bar kai ku­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se trūksta po ke­lis mo­ky­to­jus. Jų stin­ga ir Plungės ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo švie­ti­mo įstai­go­se. Bet, kaip „Že­mai­čiui“ sakė G. Ri­mei­kis, si­tua­ci­ja nėra to­kia bai­si, kaip ji ap­ra­šo­ma įvai­riuo­se in­ter­ne­ti­niuo­se po­rta­luo­se. Kal­bas apie ma­siš­kai mo­kyk­las pa­lie­kan­čius mo­ky­to­jus vedė­jas va­di­na išpūs­to­mis.
„Skam­bios ant­raštės, jog trūksta pe­da­gogų, ne vi­sa­da yra tiks­lios. Aš sa­ky­čiau, jog šiuo me­tu mo­kyk­los ieš­ko pe­da­gogų, nes tai yra įpras­ta pra­kti­ka prie­š rugsėjį“, – ko­men­ta­vo jis ir pri­dūrė, kad bent jau Plungės ra­jo­ne did­žiulės mo­ky­tojų trūku­mo pro­ble­mos nėra. Esą kai ku­rioms mo­kyk­loms, ku­rios bu­vo pa­skel­bu­sios pe­da­gogų at­ran­kas, juos jau pa­vy­ko ras­ti.


Trūksta kai ku­rių sri­čių mo­ky­tojų

Vedė­jas at­kreipė dėmesį į tai, kad mūsų kraš­te jau­čia­mas fi­zikų, lo­go­pedų bei psi­cho­logų sty­gius. Pas­tarųjų trūku­mo pro­ble­ma esą ka­muo­ja jau ne pir­mus me­tus. Tad, su­prask, su pan­de­mi­ja tai ne­tu­ri nie­ko bend­ro.
Tik fi­zi­kos mo­ky­tojų pa­si­gen­da­ma pirmą sykį. Šio da­ly­ko pe­da­gogų, G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, ieš­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ir Ku­lių gim­na­zi­jos bei Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja. Paieš­kos, bent jau pra­ėju­sios sa­vaitės duo­me­ni­mis, bu­vo be­vaisės.
Yra mo­kyklų, ku­rios pa­kan­ka­mai il­gai dai­ro­si ir lo­go­pe­do. Pa­va­sarį ne­ri­mau­ta, kad atei­nan­čiais moks­lo me­tais bus su­si­du­ria­ma su ma­te­ma­ti­kos mo­ky­tojų trūku­mo pro­ble­ma, ta­čiau nuo­gąsta­vi­mai ne­pa­sit­vir­ti­no – kol kas esą ne­su­lauk­ta iš mo­kyklų su­si­rūpi­nimą ke­lian­čių sig­nalų. Atei­ty­je ga­li pri­trūkti ir bio­lo­gi­jos mo­ky­tojų. Bet G. Ri­mei­kis ra­mi­no, jog bent jau šie­met di­delės grėsmės, jog švie­ti­mo įstai­gos šių spe­cia­listų ne­turės, nėra.
„Did­žiulė bėda, jog gam­tos mokslų ir tiks­liųjų mokslų pe­da­gogų ren­gi­mas nėra vyk­do­mas taip skland­žiai, kaip norėtų­si, nes būsi­mi stu­den­tai la­biau ren­ka­si kitų sri­čių pe­da­go­gi­kos stu­di­jas“, – aiš­ki­no vedė­jas, pa­ti­kin­da­mas, kad Sa­vi­val­dybė dėlio­ja pla­nus, kaip pa­dėti išspręs­ti šią pro­blemą. Esą tam su­bur­ta dar­bo grupė. Tie­sa, ji nėra orien­tuo­ta tik į švie­ti­mo sek­to­rių.
Tuo tar­pu Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to mi­nis­te­ri­ja siū­lo di­din­ti sti­pen­di­jas tų pe­da­go­gi­kos spe­cia­li­za­cijų stu­den­tams, ku­rių mo­kyk­lo­se la­biau­siai trūksta. Taip pat kur­ti tvarką, ku­ri leistų stu­den­tams su­si­grąžin­ti moks­lo pa­sko­las, įsi­pa­rei­go­jus bent ke­letą metų pa­skir­ti pe­da­go­go dar­bui.
Domė­jomės ir si­tua­ci­ja vaikų dar­že­liuo­se. Ar juo­se ne­jau­čia­mas pe­da­gogų sty­gius? Vedė­jas pa­ti­ki­no, kad iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se spe­cia­listų ne­trūksta. Pa­va­sarį reng­to­se at­ran­ko­se da­ly­va­vo dau­giau nei po vieną kan­di­datą.
„Kaip ir minė­jau, sąvo­kos „sty­gius“, „trūku­mas“ yra la­bai skam­bios ir kar­tais net gąsdi­nan­čios. Įpras­ta, jog švie­ti­mo įstai­gos prie­š rugsėjį ieš­ko pe­da­gogų, nes da­lis išei­na į už­tar­nautą poilsį, ki­ti pa­kei­čia dar­bo vietą ir pa­na­šiai. Apie trūkumą būtų ga­li­ma kalbė­ti tuo at­ve­ju, jei su­dėtin­ga būtų at­ras­ti tam tik­ros sri­ties spe­cia­listų ar­ba at­ran­kos ne­su­lauktų pre­ten­dentų“, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.