Mokyklų vėl laukia permainos

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Be­ne did­žiau­sios per­mai­nos nu­ma­ty­tos Vys­ku­po M. Va­lan­čiaus pra­di­nei mo­kyk­lai
Vos spėjus ap­gy­ti žaiz­doms dėl ne taip se­niai dau­gelį Plungės ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mokyklų pa­lie­tu­sios reor­ga­ni­za­ci­jos, už­si­mo­ta grieb­tis nau­jos per­tvar­kos. Šįkart ji su­pla­nuo­ta itin di­delė ir dau­ge­liui mo­kyklų bus skaus­min­ga. Pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti kai ku­rių įstaigų sta­tusą, ki­toms ruo­šia­mas dar liūd­nes­nis sce­na­ri­jus – jas ke­ti­na­ma lik­vi­duo­ti. Vi­si po­ky­čiai juo­du ant bal­to su­ra­šy­ti pra­ėju­sią sa­vaitę vie­šo­jo­je erdvė­je pa­si­rod­žiu­sia­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės mo­kyklų tink­lo per­tvar­kos 2021–2025 metų bend­ra­ja­me pla­ne.

Kai kas per­mainų iš­vengs
Minė­ta­me do­ku­men­te aiš­kiai išdės­ty­ta, ka­da ir ko­kie po­ky­čiai lau­kia Plungės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų. Jei per­tvar­kos pla­nas ne­bus pa­ko­re­guo­tas, ra­miau at­si­kvėpti ga­li ne tik Plungės „Saulės“, Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus bei Ku­lių gim­na­zi­jos, bet ir Plungė­je įsikūręs Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ras. Bent jau 2021–2025 me­tais šios įstai­gos struktū­ri­nių po­ky­čių iš­vengs.
Jo­kios per­mai­nos ne­gre­sia ir Plungės pa­slaugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­rui bei My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lai. Įpras­tai veiklą tęs ir kai ku­rios iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos: Plungės lop­še­liai-dar­že­liai „Pa­sa­ka“, „Rūtelė“, „Sau­lutė“ ir „Vy­turė­lis“.
O Plungės lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ si­tua­ci­ja kei­sis – jau nuo šių metų rugsė­jo 1 die­nos jam ku­ruo­ti ke­ti­na­ma per­leis­ti Kan­tau­čių iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių.
Nau­jo­vių ga­li tikė­tis ir Plungės lop­še­lis-dar­že­lis „Rau­don­ke­pu­raitė“. Nors dar tiks­liai nėra aiš­ku, ku­riais me­tais – 2022-ai­siais ar 2023-ai­siais, – ta­čiau bus stei­gia­mas šiai įstai­gai pri­klau­sy­sian­tis iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius ad­re­su A. Vaiš­vi­los g. 33 A (da­bar­tinės Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinės mo­kyk­los pa­tal­po­se).
Kei­sis sta­tu­sas
Ko ge­ro, plun­giš­kiai, ypač tie, ku­rių at­ža­los lankė tuo­me­tinę Plungės Se­na­mies­čio vi­du­rinę mo­kyklą, pri­si­me­na, kaip sun­kiai sekė­si su­si­tai­ky­ti su tuo me­tu vald­žio­je bu­vu­sių Plungės ra­jo­no po­li­tikų už­mo­ju iš ša­lies vi­du­ri­nių mo­kyklų žemė­la­pio išb­rauk­ti šią mo­kyklą, nors ši įstai­ga nie­ka­da ne­sto­ko­jo moks­lus jo­je tęsti no­rin­čių vy­res­niųjų kla­sių moks­lei­vių.
Siek­da­mi iš­sau­go­ti vi­du­rinės mo­kyk­los sta­tusą ta­da plun­giš­kiai rin­ko pa­ra­šus, ta­čiau į vi­suo­menės in­te­resą ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Nei mo­kyk­los pe­da­gogų bend­ruo­menė, nei įstaigą lan­kan­čių moks­lei­vių tėvai ne­sup­ra­to, kodėl sku­ba­ma per­tvar­ky­ti vieną stip­riau­sių ra­jo­no mo­kyklų. Vie­nas da­ly­kas, ku­rio, įgy­ven­di­nant per­tvarką, pa­vy­ko pa­siek­ti tuo­me­ti­niam įstai­gos va­do­vui – kad pa­va­di­ni­me ne­būtų ak­cen­tuo­ja­mas mo­kyk­los sta­tu­sas. Pa­gei­dau­ta va­din­tis tie­siog Se­na­mies­čio mo­kyk­la.
Pa­na­šių reak­cijų ga­li­ma tikė­tis „pa­lei­dus“ ir naująjį Plungės švie­ti­mo įstaigų per­tvar­kos planą. Mat ja­me įtrauk­tas šiai įstai­gai itin ne­pa­lan­kus punk­tas – mo­kyklą ruo­šia­ma­si per­tvar­ky­ti į pro­gim­na­ziją. Ne­be­komp­lek­tuo­ti de­vin­tokų kla­sių pla­nuo­ja­ma nuo 2024-ųjų rugsė­jo. Po šių per­mainų mo­kyk­los pa­va­di­ni­mas turėtų iš­lik­ti tas pa­ts.
Pro­gim­na­zi­ja iki 2025 metų turėtų tap­ti ir Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinė mo­kyk­la. Tie­sa, dar vie­na jos lau­kian­ti nau­jovė – jai pri­klau­san­čio Stalgėnų sky­riaus lik­vi­da­vi­mas. Mo­kyklėlės Stalgė­nuo­se, ku­rio­je šiuo me­tu – vos de­šimt jung­tinė­je klasė­je be­si­mo­kan­čių pra­di­nukų, jei ne­bus nu­spręsta ki­taip, ne­liks jau nuo atei­nan­čių moks­lo metų pra­džios.
Lik­vi­duo­ja­mos mo­kyk­los
Ši da­ta taps le­mia­ma ir Plungės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos Sta­ne­lių sky­riui, ku­ria­me šiais moks­lo me­tais – vos aš­tuo­ni pra­di­nu­kai. Jie tai pat mo­ko­si jung­tinė­je klasė­je. Sky­rių nu­ma­ty­ta nai­kin­ti.
Struktū­ri­nių po­ky­čių neiš­vengs ir sun­kiai už sa­vo iš­li­kimą dar ne­se­niai ko­vo­ju­si Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja. Nuo 2021-ųjų rugsė­jo prie šios mo­kyk­los pla­nuo­ja­ma pri­jung­ti Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinę mo­kyklą. Kaip nu­ro­dy­ta per­tvar­kos pla­ne, A. Ju­cio pro­gim­na­zi­ja turės du sky­rius: minėtąjį ir „Saulės“.
Tie­sa, Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinės mo­kyk­los pri­jun­gi­mas prie pro­gim­na­zi­jos at­ro­do kiek keis­to­kai, mat nuo 2024-ųjų rugsė­jo šį sky­rių nu­ma­to­ma lik­vi­duo­ti. Pir­mokų klasės šia­me pro­gim­na­zi­jos sky­riu­je ža­da­ma ne­be­komp­lek­tuo­ti jau nuo šių metų ru­dens. Kaip minė­ta, at­si­lais­vi­nu­sio­se mo­kyklėlės erdvė­se ža­da­ma įkur­din­ti dar­že­li­nu­kus – iki­mo­ky­li­nes ir prie­šmo­kyk­li­nes gru­pes.
Ša­tei­kiš­kiams ne­pa­vy­ko?
Iš tikrųjų apie švie­ti­mo įstaigų vėl lau­kian­čias per­mai­nas im­ta kalbė­ti daug anks­čiau nei vie­šai pa­si­rodė pa­ts per­tvar­kos pla­nas. Ko ge­ro, nie­kas ne­pa­mir­šo, koks šar­ša­las už­virė 2019-aisiais, vald­žiai su­ma­nius vie­nu bend­ru da­ri­niu pa­vers­ti Ša­tei­kių pa­grin­dinę mo­kyklą, Pla­te­lių gim­na­ziją ir Uni­ver­salų dau­gia­funkcį centrą. Ar­šiau­siai prie­š tai ko­vo­jo ša­teikš­kiai, ku­rie prie­ši­no­si to­kioms „tuok­tuvėms“, nes nė ne­manė tap­ti gelbė­ji­mo­si ra­tu mo­ki­nių sto­ko­jan­čiai Pla­te­lių gim­na­zi­jai.
Juk būtent toks ir bu­vo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos pla­nas – su­jung­ti ke­lias mo­kyk­las bei dar­že­lius, kad vie­nai trūkstant vaikų, ją galėtų gelbė­ti ant­ro­ji. Ta­čiau tąkart prie­š tokį spren­dimą su­ki­lu­siems ša­tei­kiš­kiams pa­vy­ko vald­žią pri­vers­ti per­si­gal­vo­ti.
Tik kad per­galė – lai­ki­na. Su­si­pa­ži­nus su nau­juo­ju mo­kyklų tink­lo per­tvar­kos pla­nu paaiškė­jo, kad įstaigų „tuok­tu­vių“ pla­no ne­bu­vo vi­siš­kai at­si­sa­ky­ta, jis tik lai­ki­nai pa­dėtas į stal­čių.
Ša­tei­kių pa­grin­dinę mo­kyklą ir Pla­te­lių gi­man­ziją reor­ga­ni­zuo­ti ža­da­ma jau iki šio rugsė­jo. Jei šįkart su­ma­ny­mas iš­degs, nuo atei­nan­čių moks­lo metų ra­jo­ne turė­si­me naują da­rinį – pa­grin­dinę mo­kyklą, tu­rin­čią pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius Ša­tei­kiuo­se ir Pla­te­liuo­se bei iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių Pla­te­liuo­se. Kad toks sky­rius bus ir Ša­tei­kiuo­se, ne­ra­šo­ma. Tik skliaus­te­liuo­se pa­žy­mi­ma, kad Ša­tei­kiuo­se iki­mo­kyk­li­nis ir prie­šmo­kyk­li­nis ug­dy­mas bus vyk­do­mas to­se pa­čio­se pa­tal­po­se Ša­tei­kių sky­riu­je.
Pla­nas ga­li keis­tis
Ar pla­nai taps rea­ly­be, ar vis tik ža­da­ma juos ko­re­guo­ti, sie­kiant vi­siems ge­rovės ir bend­ro su­ta­ri­mo, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio. Jis pa­ti­ki­no, kad tai nėra ga­lu­ti­nis „kir­tis“ įstai­goms. Esą da­bar pa­skelb­tas tik pla­no pro­jek­tas.
„Šiuo me­tu vyks­ta dis­ku­si­jos su įstaigų bend­ruo­menė­mis“, – aiš­ki­no vedė­jas. Jo žod­žiais, iki sau­sio 30 die­nos dar bus lau­kia­ma pa­stabų.
O va­sa­rio 1-ąją nu­ma­ty­tas dar­bo grupės po­sėdis, ku­ria­me bus įver­tin­tos iš įstaigų gau­tos pa­sta­bos. G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, dar­bo grupė­je yra 21 na­rys (pro­fe­si­nių sąjungų, bend­ruo­me­nių, tėvų ir moks­lei­vių at­sto­vai, švie­ti­mo įstaigų va­do­vai, Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai bei ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai). Būtent ši grupė esą ir spręs dėl pla­no ko­re­ga­vi­mo. Ži­no­ma, šį klau­siamą, pa­sak vedė­jo,  pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti ir Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to bei Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžiuo­se va­sa­rio mėnesį.
Lie­ka tikė­tis, kad vi­si nu­ma­ty­to­mis per­mai­no­mis suin­te­re­suo­ti as­me­nys iki minė­tos da­tos spės pa­teik­ti ga­li­mas pa­sta­bas ir kad į jas bus at­si­žvelg­ta, pa­ko­re­guo­jant nu­ma­ty­tus spren­di­mus. Prie­šin­gu at­ve­ju su nu­ma­ty­tais po­ky­čiais teks su­si­tai­ky­ti.