Mokyti savo mokinius po pamokų už pinigus – neetiška

Unsp­lash nuo­trau­ka
Ne­ra­mi­na tai, kad ne­ma­ža da­lis vaikų nau­do­ja­si to pa­ties mo­ky­to­jo, ku­ris mo­ko mo­kyk­lo­je, tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis
Šis tei­gi­nys ne kartą nu­skambė­jo per pa­sku­tinįjį šiais me­tais Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį.
Ir ne šiaip sau. Mat at­li­kus ra­jo­no mo­ki­nių tėvų ap­klausą, ku­ria siek­ta iš­siaiš­kin­ti, kaip in­ten­sy­viai ir kodėl yra nau­do­ja­ma­si ko­re­pe­ti­to­rių pa­slau­go­mis, į die­nos šviesą iš­lin­do pe­da­gogų bend­ruo­me­nei garbės ne­da­ran­tis fak­tas – da­lis vaikų po pa­mokų pa­pil­do­mai už pi­ni­gus mo­ko­si pas sa­vo mo­ky­to­jus.

Už­dir­ba dau­giau nei chi­rur­gai
Kaip sakė ap­klau­sos re­zul­ta­tus pri­statęs Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, iš 814 ap­klaustųjų 18 nu­rodė, jog nau­do­ja­si to pa­ties mo­ky­to­jo, ku­ris mo­ko mo­kyk­lo­je, tei­kia­mo­mis ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­go­mis. Vedė­jo įsi­ti­ki­ni­mu, šis fak­tas ne­su­de­ri­na­mas su pe­da­go­go eti­ka. Be to, tai ro­do, kad mo­ky­to­jai per pa­mo­kas ne­įde­da pa­kan­ka­mai pa­stangų, kad mo­ki­nius  ge­rai iš­mo­kytų sa­vo da­ly­ko, o pa­skui po pa­mokų už pa­pil­do­mai tei­kia­mas ži­nias ima pi­ni­gus.
Apie šią pro­blemą ne kartą kalbė­ta na­cio­na­li­niu mas­tu. Ak­cen­tuo­ta ir tai, kad už ko­re­pe­ti­to­riaus pa­slau­gas mo­ky­to­jai ima la­bai jau so­lid­žias su­mas. An­tai žur­na­las „Rei­tin­gai“ rašė, kad ko­re­pe­ti­to­riai šian­dien už­dir­ba dau­giau nei chi­rur­gai.
Ir tai nėra iš pirš­to lauž­tas fak­tas. In­ter­ne­te ne­sun­kiai ga­li­ma ras­ti ko­re­pe­ti­to­rių įkai­nius. Už va­landą dar­bo su mo­ki­niu ar mo­ki­nių gru­pe­le tėve­liams ga­li tek­ti pa­klo­ti nuo 7 iki 25 eurų. 
Ne­rei­kia būti di­de­liu ma­te­ma­ti­ku, kad su­skai­čiuo­tum, jog šiek tiek pa­plušėjęs mo­ky­to­jas per mėnesį pa­pil­do­mai ga­li su­si­grai­by­ti ne ma­žiau pust­re­čio tūkstan­čio.
Vie­no kal­to nėra
O kodėl rei­ka­lin­ga ši pa­slau­ga, jei mo­ki­nys sąži­nin­gai lan­ko pa­mo­kas? Šis klau­si­mas daž­nai už­duo­da­mas tėve­lių, juk būtent jų pi­ni­ginės tuš­ti­na­mos pa­pil­do­moms pa­mo­koms. Mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos įsi­ti­ki­nu­sios, kad ko­re­pe­ti­to­rių pa­slaugų pa­klau­sa liu­di­ja apie švie­ti­mo spra­gas. Vi­sai ki­to­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si mo­ky­to­jai, pa­sak ku­rių, mo­ki­niai šiais lai­kais tin­gi mo­ky­tis, todėl ne­beuž­ten­ka per pa­mo­kas su­teiktų ži­nių.
Ži­no­ma, kaip per po­sėdį pa­stebė­jo ir G. Ri­mei­kis, vie­no at­sa­ky­mo nėra. Esą yra ne vie­na prie­žas­tis, le­mian­ti pa­pil­domų pa­mokų po­reikį. Ir pa­pil­do­mai mo­ky­ti bei mo­ky­tis, anot vedė­jo, nėra blo­gai. Ne­nu­si­žen­gia­ma ir ta­da, kai vai­kus mo­ko tie pa­tys mo­ky­to­jai, ku­rie juos mo­ko mo­kyk­lo­je. Svar­biau­sia, kad už pa­pil­do­mas ži­nias jie neimtų mo­kes­čio. Ki­tu at­ve­ju vi­siš­kai ne­pai­so­ma mo­ky­tojų eti­kos rei­ka­la­vimų.
Vedė­jo žod­žiais, ko­re­pe­ti­to­rių pa­slau­ga nėra ydin­ga, jei pai­so­ma ele­men­ta­riau­sių mo­ky­to­jams ga­lio­jan­čių tai­syk­lių.
Pas­lau­ga po­pu­lia­riau­sia tarp 5–8 kla­sių
Jei yra šios pa­slau­gos pa­klau­sa, va­di­na­si, ko­re­pe­ti­to­ria­vi­mas – rei­ka­lin­gas. Tą ro­do ir minė­to­ji Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­lik­ta tėvų ap­klau­sa, ku­rio­je da­ly­va­vo 814 res­pon­dentų.
Iš gautų duo­menų ma­ty­ti, kad ko­re­pe­ti­to­rių pa­slau­go­mis dau­giau­siai nau­do­ja­si 5–8, o ma­žiau­siai – 11–12 kla­sių mo­ki­niai. Kiek dau­giau nei 53 pro­c. ap­klaustųjų pa­žymė­jo, kad ko­re­pe­ti­to­rių pa­slaugų jiems ne­rei­kia, 24,4 pro­c. nu­rodė, kad būtų po­rei­kis šios pa­slau­gos, ta­čiau ne­tu­ri tam pi­nigų. O pa­pil­domų pa­mokų pa­slau­ga nau­do­ja­si be­veik 14 pro­c. ap­klaustųjų. Li­ku­sie­ji tvir­ti­na ne­ran­dan­tys tin­ka­mo ko­re­pe­ti­to­riaus.
Klaus­ta ir to, ko­kių da­lykų pa­pil­do­mai mo­ko­ma­si. Paaiškė­jo, jog dau­giau­siai sam­do­mi ma­te­ma­ti­kos ko­re­pe­ti­to­riai, ant­ro­je vie­to­je – lie­tu­vių kal­bos, tre­čio­je – anglų kal­bos kon­sul­ta­ci­jos. Apk­lau­sa at­skleidė ir tai, kad ko­re­pe­ti­to­riai dau­giau­siai sam­do­mi vie­ne­riems me­tams bei pus­me­čiui.
Apk­lau­siant tėve­lius iš­ryškė­jo ir prie­žas­tys, dėl ku­rių krei­pia­ma­si į mo­ky­to­jus dėl pa­pil­domų pa­mokų. Pag­rin­dinės: mo­kyk­lo­je ne­pa­kan­ka­mai aiš­kiai išdės­to­mas da­ly­kas, blo­giau se­ka­si kai ku­rie da­ly­kai, per pa­mo­kas trūksta in­di­vi­dua­laus dėme­sio, sie­kia­ma ge­res­nių me­ti­nių ar se­mest­ro (tri­mest­ro) pa­žy­mių.
Dau­giau dėme­sio kon­sul­ta­ci­joms
Su­si­pa­žinę su ap­klau­sos re­zul­ta­tais, po­sėdžia­vu­sie­ji ėmė klau­sinė­ti apie kon­sul­ta­ci­jas, ku­rias turėtų už­tik­rin­ti mo­kyk­la. Apie tai kalbė­jo tiek ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė, tiek me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Esą mo­kyk­los turėtų iš­nau­do­ti šią ga­li­mybę. Jei mo­ki­niai galėtų lan­ky­ti mo­ky­tojų kon­sul­ta­ci­jas mo­kyk­lo­je, anot jų, ko­re­pe­ti­to­rių po­rei­kis, ko ge­ro, su­mažėtų.
Me­ro tei­gi­mu, mo­kyk­los turėtų būti in­for­muo­tos apie esamą si­tua­ciją ir ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­ti, ką ža­da da­ry­ti.
G. Ri­mei­kis pa­ti­ki­no, kad švie­ti­mo įstai­gas ap­klau­sos re­zul­ta­tai jau pa­siekė. Pa­si­sakė vedė­jas ir dėl kon­sul­ta­cijų. Esą kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se jos tei­kia­mos 100 pro­centų, ki­to­se tai da­ro­ma pa­gal po­reikį.
Į dis­ku­siją įsi­terpęs Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis iš­sakė nuo­monę dėl sa­vo vai­kus po pa­mokų už pi­ni­gus mo­kan­čių pe­da­gogų. Pa­sak jo, šį pro­cesą griež­tai turėtų kont­ro­liuo­ti pa­ti mo­kyk­la.
Su tuo su­ti­ko ir G. Ri­mei­kis. Tik, jo įsi­ti­ki­ni­mu, daž­nu at­ve­ju mo­kyk­la net ne­ži­no, ką mo­ky­to­jas vei­kia po pa­mokų.