Pilietiškumo diena Alsėdžiuose

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Ren­ginį pa­puošė Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­tinės pu­čiamųjų or­kest­ras, va­do­vau­ja­mas Li­no Sen­kaus
Kas­met mi­nint Par­ti­zanų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­menės ir vi­suo­menės vie­nybės dieną, Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja re­gio­no jau­nimą pa­kvie­čia su­si­pa­žin­ti su sta­tu­tinė­mis pro­fe­si­jo­mis, iš­ban­dy­ti sa­ve in­te­rak­ty­viuo­se už­siė­mi­muo­se bei var­žy­bo­se. Ta pro­ga į Alsėd­žių gim­na­zi­ją su­si­ren­ka ir jos bi­čiu­liai, so­cia­li­niai par­tne­riai, po­li­ti­kai bei vi­suo­menės veikė­jai pa­si­džiaug­ti šio­je mo­kyk­lo­je įgy­ven­di­na­ma ne­tra­di­ci­ne gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­ma, šie­met mi­nin­čia sa­vo dvi­de­šimt­metį.
Šiais me­tais dėl pan­de­mi­jos to­kio ren­gi­nio for­ma­to at­si­sa­ky­ta. Vie­toj jo pra­ėjusį penk­ta­dienį su­reng­ta dis­ku­si­ja, ku­rios ašis – minė­tos pro­gra­mos atei­tis.Atei­ty­je – ka­detų mo­kyk­la?

Dis­ku­si­ja apie gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos tęsti­nu­mo ga­li­my­bes vy­ko tarp gim­na­zi­jos va­dovų, vie­tos vald­žios at­stovų bei sve­čių, tarp ku­rių – Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Kaš­čiū­nas ir jo ko­le­gos, Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Žil­vi­nas Tom­kus, Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos va­das pul­ki­nin­kas Al­ber­tas Dap­kus, Mo­bi­li­za­ci­jos ir pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Vil­ke­lis, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos va­do­vai ir dėsty­to­jai.
Anot L. Kas­čiū­no, pi­lie­ti­nis pa­si­prie­ši­ni­mas yra svar­biau­sio Lie­tu­vos gy­ny­bos prin­ci­po – vi­suo­ti­nio sau­gu­mo – da­lis. Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos jau du de­šimt­me­čius įgy­ven­di­namą gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gramą Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas va­di­no ne tik al­ter­na­tyvų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­čiu pi­lo­ti­niu pro­jek­tu, bet ir sek­ti­nu pa­vyzd­žiu.
Jam ant­ri­no ir ko­mi­te­to na­rys Val­das Ra­ku­tis, ku­rio įsi­ti­ki­ni­mu, šian­die­ni­nia­me kon­teks­te jau­no­sios kar­tos pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mas tu­ri būti svar­biau­sias mūsų visų tiks­las. Sei­mo na­rys pa­stebė­jo, kad šiuo me­tu esa­mos pro­gra­mos bei tam ski­ria­mos lėšos pi­lie­ti­niam ug­dy­mui ne­duo­da re­zul­tatų. Esą pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mo tęsti­nu­mas pri­va­lo būti už­tik­rin­tas vieningos sis­te­mos, o ne pa­vienė­mis ini­cia­ty­vo­mis.
Apie pi­lie­tiš­ku­mo svarbą kalbė­jo ir vi­ce­mi­nist­ras Ž. Tom­kus. „Pi­lie­ti­nis ir pa­trio­ti­nis ug­dy­mas – vi­suo­menės at­spa­ru­mo ir kraš­to gy­ny­bos stip­ri­ni­mo pa­grin­das. Būti­na nuo ma­žumės ug­dy­ti su­vo­kimą apie pi­lie­čio vaid­menį, tei­ses ir pa­rei­gas vals­tybės gy­ny­bo­je“, – kalbė­jo jis.
Pa­ti Alsėd­žių gim­na­zi­ja dis­ku­sijos me­tu iš­reiškė pa­gei­da­vimą būti glo­bo­ja­mai Kraš­to ap­sau­gos ar Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos. Esą tai at­vertų vi­sai ki­tas ga­li­my­bes.
Glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su ša­lies gim­na­zi­jo­mis sie­kia ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ku­ri drau­ge su Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja šiuo me­tu pra­de­da vys­ty­ti pi­lie­ti­nio ug­dy­mo mo­ky­tojų ren­gi­mo mo­delį. Pa­ren­gus šią pro­gramą, gim­na­zijų mo­ky­to­jai bus ak­ty­viai kvie­čia­mi jo­je da­ly­vau­ti ir kel­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jas.
Dis­ku­si­jos me­tu už­si­min­ta ir apie ga­li­mybę Alsėd­žiuo­se įsteig­ti ka­detų mo­kyklą. To­kios mo­kyk­los abi­tu­rien­tas sto­da­mas į Lie­tu­vos ka­ro aka­de­miją pa­pil­do­mai gau­na 0,5 ba­lo. Bet tai – ne vie­nin­te­lis to­kios švie­ti­mo įstai­gos pri­va­lu­mas.
Ren­gi­nio me­tu nu­skambė­jo ne vie­na idė­ja ir pa­svars­ty­mas. Ar nors vie­nas iš jų taps rea­lių kūnu, turėtų paaiškė­ti iki kitų moks­lo metų pra­džios. Bent jau to ti­ki­si Alsėd­žių gim­na­zi­jos bend­ruo­menė, mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kiu­siems mi­nis­te­rijų at­sto­vams bei ki­tiems sve­čiams va­sa­rai už­da­vu­si rimtų namų darbų.


Alsėd­žių gim­na­zi­ja – ki­to­kia

Šian­dien Alsėd­žių gim­na­zi­ja, ku­riai su­teik­tas sig­na­ta­ro Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus var­das, ži­no­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je. Už tai įstai­ga dėkin­ga prie­š dvi­de­šimt metų pra­dėtai vyk­dy­ti gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mai, kas­met į Alsėd­žius pri­trau­kian­čiai moks­lei­vių iš vi­sos Lie­tu­vos. Čia būta jau­ni­mo ne tik iš Že­mai­ti­jos re­gio­ne esan­čių miestų, bet ir iš pa­čios sos­tinės.
Moks­lei­viai džiau­gia­si pa­si­rinkę šią mo­kyklą, jiems pa­tin­ka jos išs­kir­ti­nu­mas, leid­žian­tis iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su įvai­rio­mis pi­lie­tiš­ku­mo ap­raiš­ko­mis. Jau­nuo­liai su did­žiu­liu už­si­de­gi­mu da­ly­vau­ja Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos veik­lo­je, kon­kur­suo­se ir išt­vermės žy­giuo­se.
Kaip pa­žy­mi pa­ti gim­na­zi­ja, jau­ni žmonės, at­vykę mo­ky­tis pa­gal šią pro­gramą,  pa­ten­ka į „iš­gy­ve­ni­mo“ mo­kyklą, ku­rio­je pra­leid­žia iš­ti­sas 24 va­lan­das per par­ą. Pa­si­bai­gus bend­ro­jo ug­dy­mo pa­mo­koms, gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je jiems lai­kas pla­nuo­ja­mas pa­gal ki­to­kią die­not­varkę, ku­rio­je daug fi­zi­nio ir me­ni­nio ak­ty­vu­mo veiklų. Vie­niems tai tam­pa tik­ru at­ra­di­mu ir nuo­la­ti­niu gy­ve­ni­mo būdu, ki­ti iš­vyks­ta tęsti stu­dijų į ša­lies uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas. Būna ir to­kių, ku­rie tie­siog grįžta at­gal į na­mus.
„Čia vis­kas vyks­ta kaip tik­ra­me gy­ve­ni­me: mo­ki­niai mo­ko­si būti sa­va­ran­kiš­ki, jaus­ti at­sa­ko­mybę vie­niems už ki­tus, su­stiprė­ti fi­ziš­kai ir emo­ciš­kai“, – sa­ko lai­ki­na­sis gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas. Dau­gu­ma šios mo­kyk­los pe­da­gogų yra ar­ba Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos na­riai, ar­ba Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riai, tad mo­ki­niai tik­rai tu­ri iš ko mo­ky­tis.
Apie tai kalbė­jo ir penk­ta­dienį Alsėd­žių gim­na­zi­jo­je vy­ku­sios dis­ku­si­jos da­ly­viai. Ypač gra­žiai apie Alsėd­žių gim­na­ziją, ku­ri anuo­met va­din­ta su­ka­rin­ta mo­kyk­la, at­si­liepė buvę jos mo­ki­niai – pir­mo­sios gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo lai­dos abi­tu­rien­tai ser­žan­tas Ma­rius Pe­čiu­lis ir ma­jo­ras To­mas Pa­kal­niš­kis.
Jie sakė gim­na­zi­jai esan­tys la­biau­siai dėkin­gi už įskie­pytą meilę bei pa­reigą tėvy­nei. „Ši­ta mo­kyk­la duo­da viską, tik rei­kia mokė­ti pa­siim­ti“, – kalbė­jo buvę mo­ki­niai ir pa­linkė­jo jau­na­jai kar­tai ne­sėdėti su­dėjus rankų, o siek­ti sa­vo tikslų.
Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos va­das pul­ki­nin­kas A. Dap­kus taip pat gra­žiai kalbė­jo apie Alsėd­žių gim­na­ziją ir jos pa­si­rinktą ug­dy­mo pa­kraipą. Anot jo, tai, ką da­ro ši mo­kyk­la, yra išs­kir­ti­nis da­ly­kas. „Mes ne­ga­li­me pa­ruoš­ti atei­ties sa­vo jau­na­jai kar­tai, bet mes ga­li­me pa­ruoš­ti šitą jaunąją kartą atei­čiai“ – per­fra­zuo­da­mas vie­no iš bu­vu­sių JAV pre­zi­dentų žod­žius kalbė­jo Šau­lių sąjun­gos va­das, anot ku­rio, būtent tą ir daro Alsėd­žių gim­na­zi­ja.
Po ofi­cia­lio­sios ren­gi­nio da­lies vi­si no­rin­tie­ji pa­kvies­ti į žygį pėsčio­mis nuo Alsėd­žių iki Die­vo Krėslo miš­ko par­ti­zanų bun­ke­rio.