Pirmieji pradinukai į mokyklas turėtų grįžti kitą savaitę

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Da­lis Plungės ra­jo­no pra­di­nukų į sa­vo mo­kyk­las su­grįžti turėtų jau kitą sa­vaitę
Va­sa­rio mėnesį kon­tak­ti­nes pa­mo­kas at­nau­ji­no Vil­niaus ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pro­gim­na­zi­ja. Grįžti prie įpras­to ug­dy­mo pro­ce­so ruo­šia­si ir da­lis Plungės sa­vi­val­dybės pra­di­nukų. Da­ly­vau­ti sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las pro­jek­te pa­si­ry­žo dvi mūsų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja ir Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­la, ku­rio­se kon­tak­tinės pa­mo­kos da­liai pra­di­nukų turėtų pra­si­dėti jau nuo ki­tos sa­vaitės.

„Že­mai­čio“ kal­bin­tas Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis in­for­ma­vo, jog at­nau­jin­ti kon­tak­tinį ug­dymą pla­nuo­ja dvi kal­va­riš­kių (pir­mo­kai ir tre­čio­kai) ir sep­ty­nios Se­na­mies­čio mo­kyk­los pra­di­nukų klasės.
Praė­ju­sią sa­vaitę šias įstai­gas lan­kan­čių pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai bu­vo de­ta­liai su­pa­žin­din­ti su sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­de­liu. Tad minė­tas kla­sių skai­čius, kaip pa­žymė­jo vedė­jas, dar ga­li išaug­ti. Ga­lu­ti­nius duo­me­nis mo­kyk­los turė­jo pa­teik­ti iki va­kar die­nos dar­bo pa­bai­gos.
G. Ri­mei­kis sakė: jei nie­kas ne­pa­si­keis, į mo­kyk­li­nius suo­lus minėtų įstaigų pra­di­nu­kai turėtų su­grįžti jau ko­vo 22-ąją. At­si­sa­kiu­sie­ji grįžti prie kon­tak­ti­nių pa­mokų ir to­liau moks­lus tęs nuo­to­li­niu būdu.
Kaip jau bu­vo­me rašę, no­rint sau­giau su­grįžti į mo­kyk­las, būti­nas tes­ta­vi­mas. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los pra­di­nu­kai bei jų šei­mos tes­tuo­ti turėtų būti pra­de­da­mi nuo ry­to­jaus.
Moks­lei­viai tes­tuo­ja­mi bus kau­pi­nių ty­ri­mo me­to­du. O tai nėra tas pa­ts, kas PGR ty­ri­mas. Mat pa­sta­ruo­ju at­ve­ju mėgi­nys ima­mas iš no­sia­ryklės, o pir­muo­ju at­ve­ju – tik iš šner­vių.
Ti­riant kau­pi­nių me­to­du į vieną kau­pinį – mėgin­tuvėlį – su­ren­ka­ma dau­giau­sia iki 5 žmo­nių ėmi­nių. Kaip minė­ta, ėmi­niai ima­mi ne iš no­sia­ryklės, o iš no­sies, tai­gi ty­ri­mas – ne­skaus­min­gas, ma­žiau ne­ma­lo­nus nei įpras­tas PRG tes­tas. Jei kau­pi­nio at­sa­ky­mas tei­gia­mas, bus su­si­sie­kia­ma su tais as­me­ni­mis, ku­rių ėmi­niai bu­vo kau­pi­ny­je, ir jie pa­kar­to­ti­nai bus ti­ria­mi jau PRG tes­tu.
Pir­ma­sis ty­ri­mo eta­pas or­ga­ni­zuo­ja­mas prie­š pra­di­nu­kams grįžtant į mo­kyklą. Ant­ruo­ju eta­pu jau po sa­vaitės vi­si mo­ki­niai ir pe­da­go­gai tuo pa­čiu kau­pi­nių me­to­du ti­ria­mi bus mo­kyk­lo­je.