Plungėje iškils naujas darželis

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Nau­jajį dar­želį pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti ša­lia Plungės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos
Vietų dar­že­liuo­se trūku­mas dau­gelį metų Plungė­je – la­bai opi, bet iš esmės ne­spręsta pro­ble­ma. Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos, no­rin­čios sa­vo at­ža­las pra­dėti leis­ti į dar­želį, kiek­vienų metų rugsė­jo pir­mo­sios lau­kia su ne­ri­mu, mat neaiš­ku, ar jų at­ža­la į jį pa­klius. Ban­dy­da­ma bent kiek pa­ge­rin­ti si­tua­ciją, ra­jo­no vald­žia prie­š po­rą metų, ne­pa­bi­jo­ju­si „per­lip­ti“ per Hi­gie­nos nor­mo­se nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, pa­di­di­no vaikų grupė­se skai­čių, bet ir tai pro­ble­mos neišsp­rendė. Vi­si plun­giš­kiai ma­žy­liai ne­bu­vo su­tal­pin­ti į dar­že­lius net įstei­gus pa­pil­domų gru­pių (šį ru­denį vietų mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se pri­trūko 69-iems vai­kams).
Iš esmės šią pro­blemą pa­dėtų išspręs­ti tik nau­jas dar­že­lis. Apie tai ne kartą virė dis­ku­si­jos tiek tarp vie­tos po­li­tikų, tiek tarp tėvų. At­ro­do, šios kal­bos ne­nuė­jo per­niek – Plungė­je ruo­šia­ma­si sta­ty­ti dar vieną dar­želį. Koks jis turėtų būti ir ko­kia vie­ta jam idea­liau­sia, kalbė­ta per pir­ma­dienį vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį.Dar­že­lis iš­kiltų prie „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos

„Fak­tas, kad dar vie­nas dar­že­lis Plungė­je būti­nas. Ir kad pa­judėtų rei­ka­lai jo at­si­ra­di­mo link, būti­na priim­ti ati­tin­kamą spren­dimą“, – kalbė­jo Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.
Anot jo, daug dis­ku­tuo­ta apie tin­ka­miau­sią vietą nau­ja­jam dar­že­liui. Nuspręs­ta, kad idea­liau­sia jį būtų sta­ty­ti ša­lia „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos. Esą šios mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja – iš­ties di­delė, tad dar­že­lis ten pui­kiau­siai tilptų, be to, ne­reikėtų steig­ti at­ski­ros įstai­gos, pri­jun­gus dar­želį prie pro­gim­na­zi­jos, pi­giau kai­nuotų jo ad­mi­nist­ra­vi­mas.
Be to, G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, pa­si­rink­ta vie­ta ge­ra dar ir tuo, kad mo­kyk­lo­je yra vir­tuvė, kur būtų ga­li­ma ruoš­ti ma­žie­siems maistą. O an­tai ketinant per­tvar­ky­ti Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinę mo­kyklėlę į dar­želį dėl to ky­la pro­blemų – pa­tal­po­se nėra vir­tuvės.
Ki­tas svar­bus as­pek­tas – pa­ti mies­to vie­ta. G. Ri­mei­kis ak­cen­ta­vo, kad to­je Plungės da­ly­je, kur įsikū­ru­si „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja, nėra dar­že­lio. O po­rei­kis jam tik­rai yra, nes ta mies­to da­lis stip­riai ple­čia­si.


Iš­sispręstų ir spūsčių gatvė­se pro­ble­ma

Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vedė­jas To­mas Jo­cys taip pat kalbė­jo, kad Sto­ties gatvė­je ir va­di­namųjų ka­rei­vi­nių te­ri­to­ri­jo­je – iš­ties daug gy­ven­tojų, tad lo­giš­ka būtų dar­želį sta­ty­ti būtent ten. To­kiu būdu, anot ar­chi­tek­to, pa­si­skirs­tytų ir trans­por­to srau­tai. Kad Da­riaus ir Girė­no gatvė­je, ruo­že prie pro­gim­na­zi­jos, su­si­da­rys spūstys esą ma­žai tikė­ti­na dėl ten įreng­tos žie­dinės san­kry­žos.
Be to, vai­kus dar­že­ly­je pa­li­ku­siems tėvams ne­reikės grįžti į mies­to centrą. Jį ap­lenk­ti bus ga­li­ma va­žiuo­jant per Lentpjūvės gatvę. Tai ypač pa­to­gu dir­ban­tie­siems pra­mo­ni­niam mies­to ra­jo­ne.
T. Jo­cio tei­gi­mu, nau­jam dar­že­liui „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­ja pa­trauk­li ir dėl ap­link ją su­tvar­kytų in­ži­ne­ri­nių tinklų – ap­šviestų gat­vių, įrengtų ša­li­gat­vių. Tai itin svar­bu, sie­kiant nei­šau­gin­ti pro­jek­to in­ves­ti­cijų.
O kiek at­sieis nau­jo dar­že­lio pa­sta­ty­mas ir koks jis pla­nuo­ja­mas? Rem­da­ma­sis kitų miestų pa­vyzd­žiais ar­chi­tek­tas sakė, kad še­šioms grupėms vaikų rei­ka­lin­gas maž­daug  1 200 kvad­ra­ti­nių metrų dyd­žio pa­sta­tas. Ge­riau­sia, kad jis būtų vie­no aukš­to.
Ar­chi­tek­tas minė­jo, kad sos­tinė­je toks dar­že­lis pa­sta­ty­tas už 2,4 mln. eurų. Tie­sa, jo kainą išau­gi­no di­de­lis dėme­sys išs­kir­ti­nei ar­chi­tektū­rai. Ma­no­ma, kad Plungė­je dar­že­lio sta­ty­bos kai­nuotų per mi­li­joną eurų.
In­for­ma­ciją išk­lausę ko­mi­te­to na­riai džiaugė­si, kad to­kiu būdu nu­tar­ta plėsti iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo priei­na­mu­mo ga­li­my­bes. Ko­mi­te­to pir­mi­ninkės Vi­dos Bon­daus­kienės nuo­mo­ne, pa­pil­do­mas dar­že­lis Plungė­je bus nau­din­gas net jei atei­ty su­mažėtų dar­že­li­nukų. To­kiu at­ve­ju būtų ga­li­ma su­ma­žin­ti vaikų grupė­se skai­čių.
Pir­mi­nin­kei rūpėjo, ka­da bus ga­li­ma tikė­tis nau­jo­jo dar­že­lio? G. Ri­mei­kis sakė, kad du­ris jis galėtų at­ver­ti 2025-ųjų rugsėjį. Kad taip ir įvyktų, pa­sak vedė­jo, būti­na im­tis pro­jek­tinės do­ku­men­ta­ci­jos, nu­si­ma­ty­ti tam rei­ka­lingų lėšų Sa­vi­val­dybės biud­že­te.