Plungiškiai tėveliai buriasi protestui

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Mo­ki­nių tes­ta­vi­mu ne­pa­ten­kin­ti tėvai ne­se­niai bu­vo su­rengę ir pa­ra­mos vie­tos vald­žiai ak­ciją, ku­rios me­tu rin­ko ap­sau­gos nuo ko­ro­na­vi­ru­so prie­mo­nes
Jau ne kartą rašė­me apie plun­giš­kius tėve­lius, ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­kan­čius su vaikų, no­rin­čių grįžti į mo­kyk­las, tes­ta­vi­mu. Tėvai pyks­ta, kad ki­to­se sa­vi­val­dybė­se pra­di­nu­kai prie įprastų kon­tak­ti­nių pa­mokų grįžo be jo­kio ty­ri­mo, o štai plun­giš­kių pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja­ma pe­rio­diš­kai tir­tis. Ne­su­tik­si – ir to­liau sėdėsi na­muo­se. „Kaž­ko­kia disk­ri­mi­na­ci­ja! Kuo mūsų vai­kai ki­to­kie?“ – tėvus vie­ni­jan­čio­je feis­bu­ko grupė­je ne­pa­si­ten­ki­nimą lie­jo daugiau­siai pra­di­nukų tėvai.

Tes­tuo­ti ža­da ir vy­res­nius mo­ki­nius
Da­lis plun­giš­kių šeimų nuo pat pra­džių ne­bu­vo pa­ten­kin­tos vie­tos vald­žios spren­di­mu į mo­kyk­las grąžin­ti tik tes­tuo­tus vai­kus, mat Vy­riau­sybė mo­ki­nių ir mo­kyklų bend­ruo­menės tes­ta­vimą pa­teikė ne kaip prie­volę, o kaip re­ko­men­da­ciją. Plun­giš­kiams ki­lo klau­si­mas, kodėl jie tu­ri tir­ti vai­kus, jei ki­to­se sa­vi­val­dybė­se to ne­rei­ka­lau­ja­ma. Juo la­biau kad Plungės sa­vi­val­dybė jau ga­na ilgą laiką ne­pa­ten­ka tarp la­biau­siai pa­veiktųjų pan­de­mi­jos.
Sa­vo pa­stebė­ji­mus ir ne­pa­si­ten­ki­nimą plun­giš­kiai tėvai su­dėjo į įvai­rius raš­tus ir pra­šy­mus, ku­riais už­vertė ne tik Sa­vi­val­dybę, bet ir Sei­mo na­rius bei mi­nis­te­ri­jas. Ir vis tiek nie­ko ne­pešė – su­laukė at­sa­ky­mo, kad Plungė ei­na tei­sin­gu ke­liu. Pa­sak ati­tin­kamų mi­nis­te­rijų, mūsų sa­vi­val­dybė – sek­ti­nas pa­vyz­dys.
Bet aki­vaiz­du, kad Plungė pa­vyz­dys to­li gra­žu ne vi­siems. Mat Kau­nas, kur ser­ga­mu­mo ro­dik­liai nėra džiu­gi­nan­tys, nu­tarė pra­di­nu­kus pa­leis­ti į mo­kyk­las be jo­kių ty­rimų. Esą per di­de­lis tėve­lių pa­si­prie­ši­ni­mas tes­ta­vi­mui, kad jis būtų tai­ko­mas.
Pra­di­nių kla­sių moks­lei­vius nuo ba­land­žio 12-osios į kla­ses grąži­no ir Klaipė­da. Ir vėl – be jo­kių ty­rimų.
O tuo tar­pu Plungė­je apie to­kią ga­li­mybę nė kal­bos nėra. At­virkš­čiai – šią sa­vaitę pa­si­rodė in­for­ma­ci­ja, kad yra ga­li­mybė prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo su­grįžti ir penk­to­kams bei šeš­to­kams, bet tik tiems, ku­rių tėvai pri­tars tes­ta­vi­mui kau­pi­nių me­to­du. Dėl to jau ne­va kreip­ta­si į Vy­riau­sybę.
Tai dar la­biau įsiu­ti­no prie­š tes­tus nu­si­tei­ku­sią tėvų bend­ruo­menę. Feis­bu­ke pa­si­pylė ko­men­ta­rai, kad Sa­vi­val­dybė pri­trūko vaikų įsi­gy­tiems tes­tams, todėl už­si­mo­jo grieb­tis ir vy­res­nių kla­sių mo­ki­nių ty­ri­mo.
Tėvai širs­ta, kad Sa­vi­val­dybė­je spren­di­mai prii­ma­mi ne­si­ta­riant su mo­ki­nių tėvų bend­ruo­me­ne.
Kuo plun­giš­kiai vai­kai ki­to­kie?
Ta­čiau la­biau­siai plun­giš­kiai lie­ja tulžį dėl to, kad Kau­no ir Klaipė­dos vald­žia tėvus iš­gir­do, o štai Plungės – it kur­čia. Plun­giš­kiai ne­sup­ran­ta, kodėl Plungė­je, kur ser­ga­mu­mo ro­dik­liai vie­ni op­ti­mis­tiš­kiau­sių, rei­kia tai­ky­ti sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį. Jie klau­sia, kodėl ne­ga­li­ma be ty­rimų pe­rei­ti prie kon­tak­ti­nių pa­mokų.
„Kuo Plungės vai­kai ki­to­kie nei Kau­no ir Klaipė­dos?“ – klausė į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si plun­giškė ma­ma, ku­rios at­ža­la mo­ko­si Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinė­je mo­kyk­lo­je. Anot jos, tėvai ne­be­ži­no, ko grieb­tis, kad pa­ga­liau vald­žia iš­girstų jų pra­šy­mus. Esą būtent dėl to pir­ma­dienį ir bu­vo su­reng­ta ak­ci­ja, ku­rios me­tu vai­kai ne­si­jungė prie nuo­to­li­nio ug­dy­mo.
„Mes ne­be­ži­no­me būdų, ga­lin­čių pa­dėti Sa­vi­val­dy­bei pa­ga­liau pra­regė­ti ir su­pras­ti, kad vi­si vai­kai no­ri grįžti į nor­malų gy­ve­nimą, kad jie jau iš­vargę nuo nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si, iš­siilgę draugų ir ele­men­ta­raus bend­ra­vi­mo“, – kalbė­jo mo­te­ris.
Pa­sak jos, ak­ty­viau­si tėve­liai de­da vi­sas pa­stan­gas, kad būtų iš­ko­vo­ta vai­kams teisė mo­ky­tis nor­ma­liu būdu, klasė­se. Esą jau sun­ku su­skai­čiuo­ti vi­sus raš­tus ir pra­šy­mus, ku­riais kreip­ta­si į Sa­vi­val­dybės va­do­vus, Sei­mo na­rius, mi­nis­te­ri­jas. Nė vie­nas iš jų neat­nešė nau­dos – esą ir to­liau ty­čio­ja­ma­si iš vaikų ir tėvų, kai tuo tar­pu kitų sa­vi­val­dy­bių pra­di­nu­kai sėkmin­gai lan­ko mo­kyk­las.
Už­vertė raš­tais
Apie tai, kad būta iš­siųs­ta dau­gybė raštų vie­tos ir cent­ri­nei vald­žioms, pa­sa­ko­jo ir „Že­mai­čio“ kal­bin­ta plun­giškė ma­ma, vie­na ak­ty­viau­sių Plungės tėve­lius vie­ni­jan­čios grupės na­rių.
Jau­na mo­te­ris kalbė­jo, kad jos vai­kas jau iš­sekęs nuo mokslų na­muo­se ir skai­čiuo­ja die­nas, ka­da galės grįžti į sa­vo klasę. Da­bar to­kios ga­li­mybės nėra. Net jei­gu ji su­tiktų tes­tuo­ti sa­vo vaiką, jis ne­galėtų lan­ky­ti mo­kyk­los, nes did­žio­ji da­lis šeimų – prie­š pra­di­nukų ty­rimą.
Jau­na ma­ma re­dak­ci­jai pa­teikė ir pluoštą raštų, ad­re­suotų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, švie­timo įstaigų va­do­vams, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to bei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­joms. Juo­se rei­ka­lau­ja­ma at­nau­jin­ti, pre­ten­zi­jas-rei­ka­la­vi­mus pa­si­ra­šiu­siųjų žod­žiais, ne­teisė­tai nu­trauktą mo­ki­nių ug­dy­mo pro­cesą ir jį vyk­dy­ti Mo­ky­mo­si su­tar­ty­se nu­sta­ty­ta tvar­ka. O pa­sta­ro­ji by­lo­ja, kad mo­ki­nių ug­dy­mo pro­ce­sas vyk­do­mas kas­die­niu (kon­tak­ti­niu) mo­ky­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo būdu. Ki­tas rei­ka­la­vi­mas – pa­nai­kin­ti prie­volę tes­tuo­ti vai­kus, no­rin­čius vėl lan­ky­ti mo­kyklą.
Tarp mo­ters pa­teiktų do­ku­mentų – ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no at­sa­ky­mas į pre­ten­ziją-rei­ka­la­vimą. Ten juo­du ant bal­to išdės­ty­ta, kad Plungės sa­vi­val­dybės spren­di­mai ne­prieš­ta­rau­ja tiems, ku­riuos pri­ėmė Vy­riau­sybė. Esą nors ši su­teikė ga­li­mybę mo­kyk­lo­se at­nau­jin­ti kon­tak­tinį kas­dienį ug­dymą, ta­čiau pa­žymė­jo, kad tai tu­ri būti da­ro­ma kuo sau­ges­niu būdu. Ak­cen­tuo­ta ir tai, kad Sa­vi­val­dybė ne­ga­lin­ti švel­nin­ti ša­ly­je ga­lio­jan­čių ka­ran­ti­no sąlygų, ta­čiau griež­tin­ti, esant būti­ny­bei, ga­li.
Būtent taip Plungės vald­žia ir pa­siel­gu­si, pa­si­rin­ku­si sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį. Ir jo­kios ak­ci­jos ar pro­tes­tai ne­pri­vers pa­suk­ti ki­tu ke­liu, nors ir su­pran­ta, ko­kia yra vaikų emo­cinė būklė. Tik dėl šios prie­žas­tis tiek tėvai, tiek pe­da­go­gai ra­gi­na­mi dėti vi­sas įma­no­mas pa­stan­gas, kad vai­kai į kon­tak­tinį ug­dymą grįžtų sau­giai ir kuo il­ges­niam lai­ko­tar­piui.
At­nau­jin­ti kon­tak­tinio ug­dymo ne­pla­nuo­ja­ma
Kad bent jau kol kas ne­ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti kon­tak­ti­nio ug­dy­mo, at­si­sa­kant tes­ta­vi­mo, „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.
„Šiuo me­tu nėra pla­nuo­ja­ma at­si­sa­ky­ti sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­de­lio. Ste­bi­ma si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je ir ap­lin­kinė­se sa­vi­val­dybė­se. Ji nėra džiu­gi­nan­ti, nors kol kas mūsų sa­vi­val­dybė­je si­tua­ci­ja sta­bi­li, bent jau šiai die­nai. Vie­šo­jo­je erdvė­je yra ne­ma­žai spe­cia­listų ir vals­tybės ins­ti­tu­cijų at­stovų ra­gi­nimų, jog si­tua­ciją rei­kia ver­tin­ti la­bai at­sar­giai ir tai­ky­ti vi­sas įma­no­mas sau­gu­mo prie­mo­nes, įskai­tant ir mo­kyklų at­vėrimą, tai­kant sau­gaus grįži­mo į mo­kyk­las mo­delį“, – aiš­ki­no vedė­jas.
O to­kios ak­ci­jos, kaip vy­ko pir­ma­dienį, esą ne­pri­vers pa­keis­ti spren­dimų. Juo­lab kad tėvų or­ga­ni­zuo­to­je ak­ci­jo­je, G. Ri­mei­kio ži­nio­mis, da­ly­va­vo tik pa­vie­niai mo­ki­niai.
Tai vedė­jui pa­tvir­ti­no ant­ra­dienį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me da­ly­vavę mo­kyklų va­do­vai. Tie­sa, pa­si­ta­ri­mo me­tu dis­ku­tuo­ta ne tik apie vy­ku­sią ak­ciją – ap­tar­ta ga­li­mybė at­nau­jin­ti kon­tak­tinį ug­dymą ir vy­res­nių kla­sių mo­ki­niams.
Įver­tinę tes­ta­vi­mo apim­tis, gau­tus re­zul­ta­tus ir ga­na skland­žiai vyks­tantį pra­di­nukų mo­kymą kon­tak­ti­niu būdu, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai iš­reiškė mintį, kad Plungės sa­vi­val­dybė galėtų būti pir­mo­ji Lie­tu­vo­je, ku­ri pra­dėtų vy­res­nių kla­sių mo­ki­nių grįži­mo į mo­kyk­las pro­cesą, ple­čiant tes­ta­vi­mo apim­tis ir ki­to­se vaikų am­žiaus grupė­se.
Po pa­si­ta­ri­mo švie­ti­mo įstaigų va­do­vams pa­ves­ta at­lik­ti mo­kyk­los bend­ruo­menės na­rių ap­klausą dėl kon­tak­ti­nio ug­dy­mo at­nau­ji­ni­mo 5–6 kla­sių mo­ki­niams.
Ruo­šia­si pro­tes­tui
Pa­si­ta­ri­mo me­tu ne sykį at­kreip­tas dėme­sys į tai, kad pir­mo­je vie­to­je tu­ri būti sau­gu­mas, nes da­bar ge­ra epi­de­mio­lo­ginė mūsų sa­vi­val­dybės si­tua­ci­ja grei­tai ga­li pa­si­keis­ti. Esą ste­bint ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo ap­lin­kinė­se sa­vi­val­dybė­se di­na­miką aki­vaiz­du, kad at­si­pa­lai­duo­ti dar kiek per anks­ti.
Dėl to plun­giš­kių pra­šy­ta su­pra­tin­gu­mo, aiš­ki­nant, jog bus sau­giau, jei moks­lei­viai į kla­ses su­grįš pa­laips­niui, kad būtų už­kirs­tas ke­lias in­fek­ci­jai plis­ti.
Ta­čiau vald­žios spren­di­mais ne­pa­ten­kin­ti ir ig­no­ruo­ja­mi be­si­jau­čian­tys tėvai su tuo ne­su­tin­ka, todėl to­liau ža­da ko­vo­ti už grįžimą prie kon­tak­ti­nių pa­mokų be tes­ta­vi­mo.
Anot ak­ty­viau­siai minė­to­je grupė­je feis­bu­ke be­si­reiš­kian­čių plun­giš­kių tėvų, pir­ma­dienį vy­ku­si ak­ci­ja – tik įspėji­mas. Ki­tas žings­nis – pro­tes­tas, ku­rio pla­nas jau dėlio­ja­mas. Ko­kiu būdu šįkart tėvai ža­da ko­vo­ti, kol kas ne­įvar­di­ja. Ta­čiau to­je pa­čio­je grupė­je už­si­min­ta apie tai, kad prie Sa­vi­val­dybės pa­sta­to ke­ti­na­ma su­neš­ti mo­kyk­li­nius suo­lus, į ku­riuos su­sės nor­ma­laus mo­ky­mo­si iš­siilgę vai­kai.