Po ilgos pertraukos – vėl į mokyklinius suolus

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Po il­gos per­trau­kos mo­ki­niai vėl grįš į kla­ses
Šian­dien – pa­sku­tinė va­sa­ros die­na ir jau ry­toj – rugsė­jo pirmąją – ša­lies moks­lei­vius vėl su­kvies mo­ky­mo įstai­gos. Ši Moks­lo ir ži­nių die­na ypa­tin­ga bus ne tik vai­kams, bet ir jų mo­ky­to­jams bei tėve­liams, nes nuaidė­jus šven­ti­niam Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­čiui, po il­gos per­trau­kos pa­ga­liau bus at­nau­ji­na­mos kon­tak­tinės pa­mo­kos. Ga­li­my­be nau­jus moks­lo me­tus pra­dėti įpras­tai, kad ir lai­kan­tis tam tikrų sau­gu­mo rei­ka­la­vimų, be­ne la­biau­siai džiau­gia­si moks­lei­vi­ja, ku­rią į vir­tua­lią erdvę per­si­kėlu­sios pa­mo­kos bu­vo jau ge­ro­kai išvarginusios.Teks tes­tuo­tis

Kad mo­ki­niai sa­vo ži­nių ba­gažą galėtų tur­tin­ti ne pa­svirę prie kom­piu­te­rių ek­ranų, o įsi­taisę mo­kyk­li­niuo­se suo­luo­se, turės pa­si­steng­ti vi­sa mo­kyk­los bend­ruo­menė. Pir­miau­sia su vi­so­mis ra­jo­ne vei­kian­čio­mis mo­kyk­lo­mis su­si­tar­ta dėl tes­ta­vi­mo­si sa­vi­kont­rolės tes­tais.
Kaip in­for­ma­vo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, jei ko­lek­ty­ve bus nu­sta­ty­tas vi­ru­sas, tos klasės vai­kus bus re­ko­men­duo­ja­ma tes­tuo­ti pa­pil­do­mai. Na­cio­na­li­nis vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ras ren­gia veiksmų planą, kaip elg­tis, nu­sta­čius tei­giamą CO­VID-19 tes­to at­vejį mo­kyk­lo­je.
Sie­kiant už­tik­rin­ti sau­gumą, tvar­ka­raš­čiai mo­kyk­lo­se bus su­da­ry­ti taip, kad kuo ma­žiau mai­šytų­si mo­ki­nių srau­tai. Kaip ir per­nai, ne mo­ki­niai, o mo­ky­to­jai vaikš­čios į ka­bi­ne­tus. Neiš­ven­gia­mos bus ir ap­sau­ginės vei­do kaukės, pri­va­lo­mos mo­ki­niams nuo 5-os klasės bei pe­da­go­gams.
Ir nors mo­ki­niams tes­tuo­tis kol kas tik re­ko­men­duo­ja­ma, nuo ko­ro­na­vi­ru­so ne­pa­sis­kie­piję pe­da­go­gai tą turės da­ry­ti pri­va­lo­mai. Anot G. Ri­mei­kio, as­me­nys, ku­rie ne­su­tiks nei skie­py­tis, nei pe­rio­diš­kai tes­tuo­tis, bus nu­ša­lin­ti nuo dar­bo be ga­li­mybės dirb­ti nuo­to­li­niu būdu. Kont­rolę, ar mo­ky­to­jai per­si­rgo ko­ro­na­vi­ru­su, pa­si­skie­pi­jo, at­li­ko testą, turės už­tik­rin­ti švie­ti­mo įstai­gos va­do­vas.
Taip pat nu­spręsta, kad šiais moks­lo me­tais iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mo­ky­mo vie­to­se kas 14 dienų bus tes­tuo­ja­mi ir pa­vir­šiai. Vi­sa tai da­ro­ma dėl to, kad vėl ne­tektų pe­rei­ti prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si.


Mo­ki­nių ženk­liai „nu­trupė­jo“

O kiek mo­ki­nių šiais moks­lo me­tais su­gužės į Plungės ra­jo­no mo­kyk­las? Pre­li­mi­na­riais Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, 2021–2022 moks­lo me­tais jų bus 3 709. Per­nai šis skai­čius bu­vo maž­daug 200 di­des­nis. Aki­vaiz­du, kad kas­met pra­stėjan­tys de­mog­ra­fi­niai ro­dik­liai ir to­liau skaud­žiai ker­ta švie­ti­mo įstai­goms.
Did­žiau­sio­mis mo­ki­nių skai­čiu­mi ra­jo­ne iš­lie­ka Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinė ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los – jos šie­met turės po dau­giau nei 800 mo­ki­nių. Šios dvi įstai­gos kas­met iš­sau­go pa­našų mo­ki­nių skai­čių, tik „Ry­to“ pa­grin­dinė mo­kyk­la ga­li did­žiuo­tis turė­sian­ti dau­giau pir­mokų, vi­so – 88, ku­rie su­da­rys 4 kla­sių komp­lek­tus. Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je mažųjų moks­lei­vių bus komp­lek­tu ma­žiau – 62.
Per­nai mo­ki­nių skai­čių pa­vy­ko „paau­gin­ti“ „Saulės“ gim­na­zi­jai. Šie­met ši ten­den­ci­ja iš­li­ko ir įstai­ga pa­pilnė­jo net dviem kla­sių komp­lek­tais. Iš vi­so ji su­kvies per 600 gim­na­zistų. Dar 40 mo­ki­nių mo­ky­sis suau­gu­siųjų klasė­se.
Di­delės per­mai­nos šiais moks­lo me­tais pa­lietė Pla­te­lių gim­na­ziją ir Ša­tei­kių pa­grin­dinę mo­kyklą, per­nai džiū­ga­vu­sią dėl su­lauk­to di­des­nio mo­ki­nių skai­čiaus. Šiuos moks­lo me­tus jos pra­dės kaip vie­na švie­ti­mo įstai­ga – Lie­pijų mo­kyk­la, ku­rio­je iš vi­so mo­ky­sis per 220 mo­ki­nių: 107 Pla­te­lių sky­riu­je, li­ku­sie­ji – Ša­tei­kių.
Ki­to­kie 2021–2022 moks­lo me­tai bus ir Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jai, mat ši įstai­ga, pri­jun­gus Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinę mo­kyklą, pra­turtė­jo dar vie­nu sky­riu­mi. Ja­me Rugsė­jo pirmąją švęs 118 mo­ki­nių, „Saulės“ sky­rius į kla­ses su­kvies 72 pra­di­nu­kus, o pro­gim­na­zi­ja, skai­čiuo­ja­ma, su­lauks 277 mo­ki­nių.
Ku­lių gim­na­zi­ja šie­met turėtų su­lauk­ti be­veik 180 mo­ki­nių. Pa­na­šus moks­lei­vių skai­čius pla­nuo­ja­mas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je. Kiek dau­giau – 207 – mo­ki­nių ti­ki­si su­lauk­ti Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja. Dar 10 vaikų mo­ky­sis šiai įstai­gai pri­klau­san­čia­me Grumb­lių sky­riu­je. Plungės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos du­ris rugsė­jo pirmąją pra­vers be­veik 170 mo­ki­nių, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­ro – 78.
O štai Stalgėnų ir Sta­ne­lių mo­kyklė­lių klasės nuo šių moks­lo metų pra­džios – tuš­čios. Šiuos sky­rius, pri­trūkus mo­ki­nių, nu­tar­ta lik­vi­duo­ti.